Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2009 z dne 2. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2009 z dne 2. 10. 2009

Kazalo

3365. Odločba o rešitvi spora glede pristojnosti med državo in lokalno skupnostjo, stran 10456.

Številka: P-18/09-6
Datum: 17. 9. 2009
O D L O Č B A
Ustavno sodišče je v postopku za rešitev spora glede pristojnosti, začetem z zahtevo Občine Logatec, na seji 17. septembra 2009
o d l o č i l o:
Za odločanje o vlogi za odpis odmerjenega komunalnega prispevka je pristojna Občina Logatec.
O b r a z l o ž i t e v
A.
1. Občina Logatec je vložila zahtevo za odločitev o sporu glede pristojnosti med državo in lokalno skupnostjo. Iz navedb v zahtevi izhaja, da je Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije, Davčni urad Ljubljana (v nadaljevanju Davčni urad) Občini Logatec odstopil v reševanje vlogo za odpis komunalnega prispevka, ki jo je investitorka vložila kot del pritožbe zoper sklep o davčni izvršbi odmerjenega in neplačanega komunalnega prispevka. Predlagateljica se sklicuje na drugi odstavek 289. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – ur. p. b., 126/07 in 65/08 – v nadaljevanju ZUP) in meni, da ni stvarno pristojen organ za odločanje o vlogi za odpis odmerjenega komunalnega prispevka. Zato je na Ustavno sodišče naslovila zahtevo za odločitev o sporu glede pristojnosti.
B.
2. Ustavno sodišče je na podlagi sedme alineje prvega odstavka 160. člena Ustave in sedme alineje prvega odstavka 21. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – ur. p. b. – v nadaljevanju ZUstS) pristojno, da odloča o sporih glede pristojnosti med državo in lokalnimi skupnostmi. Za te spore se skladno z 62. členom ZUstS smiselno uporabljajo določbe 61. člena ZUstS. Po določbi drugega odstavka 61. člena ZUstS lahko, če pride do spora, ker več organov zavrača pristojnost v posamezni zadevi, zahteva rešitev spora glede pristojnosti organ, ki mu je bila zadeva odstopljena, in meni, da zanjo ni pristojen. V tem primeru zavračata pristojnost Davčni urad in predlagateljica.
3. Iz listinskih dokazov, ki jih je predložila predlagateljica, izhaja, da je Občinski urad Občine Logatec podal davčnemu uradu predlog za prisilno izterjavo komunalnega prispevka, ki je bil investitorki odmerjen z odločbo št. 354-125/2007 z dne 15. 1. 2008. Zoper izdani sklep o prisilni izterjavi št. DT 42913-02008/2008-1-08195-02 z dne 29. 12. 2008 je investitorka vložila pritožbo, v kateri je predlagala tudi odpis dolga iz naslova neplačanega komunalnega prispevka. Davčni urad se je v dopisu št. DT-42916-19/2009-0815-02, s katerim je vlogo investitorke za odpis predmetnega dolga odstopil v reševanje Občini Logatec, izrekel za stvarno nepristojen organ za odločanje o predmetni vlogi. Pri tem se je skliceval na 101. in 110. člen Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06 in 125/08 – v nadaljevanju ZDavP-2). Občina Logatec v odgovoru davčnemu uradu z dne 27. 3. 2009 meni, da ni stvarno pristojen organ za odločanje o vlogi za odpis odmerjenega komunalnega prispevka.
4. V pristojnosti občin je, da zagotavljajo komunalno opremljanje stavbnih zemljišč na svojem teritorialnem območju. V ta namen sprejemajo pravne podlage za odmero komunalnega prispevka ter vodijo postopek njegove odmere. Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08-ZVO-1B – v nadaljevanju ZPNačrt) v 79. členu določa, da je komunalni prispevek plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec ali zavezanka (investitor oziroma lastnik objekta) plača občini. Sredstva, zbrana s komunalnimi prispevki, so strogo namenski prihodek občinskega proračuna, saj jih občina, skladno z drugim odstavkom 84. člena ZPNačrt, lahko porablja le za namen gradnje komunalne opreme, skladno z načrtom razvojnih programov občinskega proračuna. Opremljanje stavbnih zemljišč se v občini izvaja na podlagi programa opremljanja, ki ga sprejme občinski svet z odlokom, s katerim sprejme občinski proračun (74. in prvi odstavek 84. člena ZPNačrt). Z njim se določijo tudi podlage za odmero komunalnega prispevka (prvi odstavek 75. člena ZPNačrt). Komunalni prispevek je tako dajatev, s katero občine pridobivajo namenska proračunska sredstva za gradnjo lokalne komunalne infrastrukture, in je kot tak vir financiranja občin. Ta dajatev pomeni investitorjevo plačilo sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča, ki ga zavezanec plača na podlagi upravne odmerne odločbe, ki jo izda pristojni organ občinske uprave. Knjigovodske evidence o odmeri obveznosti iz naslova komunalnega prispevka vodi občina.
5. Člen 83 ZPNačrt, ki ureja oprostitev plačila komunalnega prispevka, v tretjem odstavku določa, da lahko občina predpiše delno ali celotno oprostitev plačila komunalnega prispevka za gradnjo vseh ali posameznih vrst stanovanjskih ali nestanovanjskih stavb. Navedena določba daje občinam zakonsko podlago, da same odločajo o tem, ali se bodo odrekle delu namenskih proračunskih sredstev, ki jih morajo v takem primeru (v enaki višini) nadomestiti z nenamenskimi prihodki občinskega proračuna. Četrti odstavek 7. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07 – v nadaljevanju Pravilnik) občinam tudi omogoča, da v okviru podrobnejših meril za odmero komunalnega prispevka določijo možnost obročnega odplačevanja komunalnega prispevka. Iz vsebine navedenih določb ZPNačrt in Pravilnika tako izhaja, da je občinam prepuščeno, da same določijo podlage za odmero komunalnega prispevka, da vodijo odmerne postopke in da odločajo o tem, ali se bodo odrekle delu namenskih proračunskih sredstev v breme svojega proračuna.
6. V skladu z drugim odstavkom 289. člena ZUP opravi upravno izvršbo denarnih obveznosti davčni organ po postopku, predpisanem za izvršbo davčnih obveznosti. Stvarna pristojnost davčnega organa za vodenje postopka davčne izvršbe nedavčnih obveznosti izhaja tudi iz 156. člena ZDavP-2. V času vložitve vloge za odpis komunalnega prispevka je ta pristojnost izhajala tudi iz 6. točke 13. člena Zakona o davčni službi (Uradni list RS, št. 1/07 – ur. p. b., ZCS-1). Z uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčni službi (Uradni list RS, št. 40/09 – v nadaljevanju ZDS-1C) in Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o carinski službi (Uradni list RS, št. 40/09 – ZCS-1B) je pristojnost nalog upravne (davčne) izvršbe nedavčnih denarnih terjatev (tj. tudi terjatev samoupravnih lokalnih skupnosti) prenesena na carinsko službo, vendar pa bo skladno z 2. točko prvega odstavka in s tretjim odstavkom 7. člena prehodnih in končnih določb ZDS-1C(1) davčna uprava opravljala te naloge do 1. 1. 2010 oziroma bo končala že začete postopke.
7. Člen 110 ZDavP-2, na katerega se davčni urad sklicuje v dopisu, v katerem se je izrekel za stvarno nepristojen organ za odločanje o vlogi za odpis odmerjenega komunalnega prispevka, ureja omejitve uporabe določb poglavja o odpisu, delnem odpisu, odlogu in obročnem plačevanju davka ter neizterljivosti davka (členi 101 do 110 ZDavP-2). Tako določa, da se členi 101, 102 in 103 tega zakona ne uporabljajo za prispevke za zdravstveno zavarovanje in za obveznosti, za katere davčni organ opravlja samo izvršbo in ne vodi knjigovodskih davčnih evidenc o odmeri teh obveznosti. Glede na vsebino citirane določbe 110. člen ZDavP-2 ne daje podlage za trditev, da se stvarna pristojnost organa, ki je skladno z 289. členom ZUP stvarno pristojen za vodenje postopka upravne (davčne) izvršbe komunalnega prispevka, razteza tudi na odločanje o vlogi za odpis komunalnega prispevka, kot to zmotno meni predlagateljica.
8. Izhajajoč iz opisane narave komunalnega prispevka (glej točki 4 in 5 obrazložitve te odločbe) kot strogo namenskega vira financiranja posamezne občine in iz vsebine 110. člena ZDavP-2 ter upoštevajoč dejstva, da so določanje podlag za odmero komunalnega prispevka, odmera in nadaljnje razpolaganje z zbranimi sredstvi v pristojnosti občine, ki tudi vodi knjigovodske evidence o odmeri teh obveznosti, je po presoji Ustavnega sodišča občinski organ tisti pristojni organ, ki lahko odloča o tem, ali se bo občina odpovedala delu sredstev, s katerimi bi krila stroške gradnje lokalne komunalne infrastrukture na svojem teritorialnem ozemlju.
9. Glede na navedeno je odločanje o vlogi za odpis odmerjenega komunalnega prispevka v pristojnosti Občine Logatec.
C.
10. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi četrtega odstavka 61. člena ZUstS in četrte alineje drugega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07) v sestavi: predsednik Jože Tratnik ter sodnici in sodniki dr. Mitja Deisinger, mag. Marta Klampfer, mag. Miroslav Mozetič, dr. Ernest Petrič, Jasna Pogačar, dr. Ciril Ribičič in Jan Zobec. Odločbo je sprejelo soglasno.
Jože Tratnik
Predsednik
 
zanj
dr. Ciril Ribičič l.r.
Podpredsednik
(1) Skladno z drugo točko prvega odstavka 7. člena ZDS-1C opravlja davčna uprava naloge davčne izvršbe denarnih terjatev države in samoupravnih lokalnih skupnosti za terjatve iz naslova zakona, ki ureja splošni upravni postopek, in zakona, ki ureja upravne takse, do 1. januarja 2010. Skladno s tretjim odstavkom 7. člena ZDS-1C pa davčna uprava konča že začete postopke iz prvega in drugega odstavka tega člena.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti