Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2009 z dne 2. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2009 z dne 2. 10. 2009

Kazalo

3384. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, stran 10489.

Na podlagi 92. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/7 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08 in 58/09), 14. in 17. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in 25/08) izdaja minister za šolstvo in šport
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
1. člen
V Pravilniku o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 75/07, 82/05 in 76/05) se v vseh členih izraz »lokalna skupnost« v vseh sklonih nadomesti z besedo »občina« v ustreznem sklonu.
2. člen
3. člen se spremeni, tako da se glasi:
»Vrtec, ki ima 10 ali več oddelkov, vodi ravnatelj vrtca, ki je pedagoški vodja in poslovodni organ. Ravnatelj mora v okviru polne delovne obveznosti opraviti:
– v vrtcu z 10 in 11 oddelki 3 ure dela z otroki oziroma 4 ure svetovalnega dela na teden;
– v vrtcu z 12 in 13 oddelki 1,5 ure dela z otroki oziroma 2 uri svetovalnega dela na teden.
Ravnatelj s 14 in več oddelki v okviru polne delovne obveznosti nima obveznosti dela z otroki oziroma svetovalnega dela.«.
3. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Ravnatelj imenuje pomočnika ravnatelja v vrtcu s 17. oddelki. Drugega pomočnika ravnatelja imenuje pri 34 oddelkih, tretjega pa pri 51 oddelkih.
V vrtcu s 17 oddelki je obveznost pomočnika ravnatelja v okviru polne delovne obveznosti 13,5 ure dela z otroki oziroma 18 ur svetovalnega dela na teden. Za vsaka dva oddelka več od 17 oddelkov se obveznost pomočnika ravnatelja zmanjša za 1,5 ure dela z otroki oziroma 2 uri svetovalnega dela na teden.
Enako obveznost dela z otroki oziroma svetovalnega dela ima drugi pomočnik ravnatelja pri 35 oddelkih in tretji pomočnik ravnatelja pri 53 oddelkih. Zmanjšuje se po enakem kriteriju, kot je določeno za prvega pomočnika ravnatelja.«.
4. člen
5. člen se spremeni, tako da se glasi:
»Organizacijsko enoto vrtca vodi ravnatelj, ki je pedagoški vodja. Ravnatelj mora v okviru polne delovne obveznosti opraviti v organizacijski enoti vrtca z 8 oddelki 10,5 ure dela z otroki oziroma 14 ur svetovalnega dela na teden. Za vsaka dva oddelka več od 8 oddelkov se obveznost ravnatelja zmanjša za 1,5 ure dela z otroki oziroma 2 uri svetovalnega dela na teden.«.
5. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Vodja enote vrtca je lahko vzgojitelj ali svetovalni delavec. Za vodenje enote vrtca lahko ravnatelj pooblasti tudi pomočnika ravnatelja, ki to delo opravlja v okviru svojih nalog.
V vrtcu pri šoli oziroma zavodu, ki ni vrtec, ravnatelj imenuje za pedagoško in organizacijsko vodenje oddelkov vrtca pomočnika ravnatelja. V okviru polne delovne obveznosti mora opraviti v vrtcu z 1 oddelkom 21 ur dela z otroki oziroma 28 ur svetovalnega dela na teden. Za vsaka dva oddelka več se mu obveznost zmanjša za 1,5 ure dela z otroki oziroma 2 uri svetovalnega dela na teden.«
Če ima vrtec pri šoli oziroma zavodu, ki ni vrtec, več enot, lahko ravnatelj v dislociranih enotah za organizacijsko vodenje pooblasti strokovnega delavca v tej enoti.
Če opravlja pomočnik ravnatelja pedagoško vodenje za več vrtcev pri šolah oziroma zavodih, ki niso vrtec, opravi polno delovno obveznost, ko pedagoško vodi 20 oddelkov. Za vsaka dva oddelka manj opravi 1,5 ure dela z otroki oziroma 2 uri svetovalnega dela na teden.«.
6. člen
Tretji odstavek v 8. členu se črta.
7. člen
V 25. členu se za besedama »na dan« vejica nadomesti s piko in črta besedilo besedilo do konca stavka.
8. člen
V prvem stavku 28. člena se črta beseda »lahko«.
9. člen
30. člen se črta.
10. člen
V 34. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»Vrtec lahko oblikuje homogene, heterogene in kombinirane oddelke. V homogene oddelke so vključeni otroci v starostnem razponu enega leta, v heterogene oddelke so vključeni otroci prvega ali drugega starostnega obdobja, v kombinirane oddelke pa so vključeni otroci prvega in drugega starostnega obdobja.«
Dosedanji prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti in sedmi odstavek postanejo novi drugi, tretji, četrti, peti, šesti, sedmi in osmi odstavek.
11. člen
V 41. členu se prvi stavek spremeni, tako da se glasi:
»Če je število otrok v oddelku enako ali manjše od polovice največjega števila otrok, določenega v drugem tretjem in četrtem odstavku 34. člena tega pravilnika, izvaja vzgojno delo v oddelku samo vzgojitelj.«
12. člen
Priloga 2-Tabela za izračun števila delavcev v kuhinji se nadomesti z novo Prilogo 2 - Tabela za izračun števila delavcev v kuhinji in je sestavni del tega pravilnika.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Do 1. 9. 2010 lahko občina, ustanoviteljica vrtca, za zagotovitev dodatnih prostih mest v vrtcu sprejme sklep, s katerim določi, da se v heterogenih oddelkih prvega starostnega obdobja uporablja normativ, ki ga določa ta pravilnik za homogene oddelke prvega starostnega obdobja. V tem primeru se zagotavlja hkratna prisotnost dveh strokovnih delavk v trajanju 7 ur dnevno.
K sklepu iz prvega odstavka si mora občina pridobiti soglasje ministra, pristojnega za področje predšolske vzgoje, ki soglasje izda, če sta izpolnjena naslednja pogoja:
– vrtec na območju občine zaradi pomanjkanja prostih mest ne more vključiti otrok 1. starostnega obdobja,
– občina izvaja aktivnosti za zagotovitev dodatnih prostih mest v vrtcu v naslednjem šolskem letu.
14. člen
Zaposleni v vrtcih na delovnem mestu vzgojitelja ali pomočnika vzgojitelja, ki na dan uveljavitve tega pravilnika izpolnjujejo pogoje iz drugega in tretjega odstavka 8. člena Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 75/07, 82/05 in 76/08), lahko opravljajo delo vzgojitelja tudi po uveljavitvi tega pravilnika.
15. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-46/2009
EVA 2009-3311-0045
Ljubljana, dne 1. oktobra 2009
dr. Igor Lukšič l.r.
Minister
za šolstvo in šport
  Priloga 2: Tabele za izračun števila delavcev v kuhinji

  Normativi za delavce v kuhinji upoštevajo starostne skupine
in energijske potrebe otrok. Na njihovi osnovi so izračunani
faktorji za določanje enot obrokov. Normativi so izraženi v
porabljenem času in določeni na enoto obroka, zato jih je treba
pomnožiti s faktorji za vsako enoto. Enota je obrok za otroka
od 2 do 6 let.

  Tabela 1: Faktorji za določanje enot obrokov glede na
starostne skupine
+----------------------+--------------------+------------------+
| Starostna skupina  | Dnevne energetske |   Faktor   |
|           |  potrebe v MJ  |         |
+----------------------+--------------------+------------------+
|    do 2 let    |    4,60    |    0,73    |
+----------------------+--------------------+------------------+
|  od 2 do 6 let   |    6,30    |    1,00    |
+----------------------+--------------------+------------------+
|    odrasli    |    10,70    |    1,7    |
+----------------------+--------------------+------------------+


  Tabela 2: Normativi za ZAJTRK za različne starostne skupine
otrok v vseh vrstah kuhinj
+----------------+---------------------------------------------+
|Vrsta kuhinje in|Potreben čas za pripravo 1 zajtrka v minutah |
|organiziranost +-------------+--------------+----------------+
|        | otroci do 2 |otroci od 2 do|   odrasli  |
|        |   let   |   6 let  |        |
+----------------+-------------+--------------+----------------+
|centralna,   |   1,20  |   1,65   |   2,81   |
|lastna,     |       |       |        |
|razdeljevalna  |       |       |        |
|(priprava za  |       |       |        |
|lasten objekt) |       |       |        |
+----------------+-------------+--------------+----------------+
|centralna    |   -   |   1,23   |   1,44   |
|(odvoz)     |       |       |        |
+----------------+-------------+--------------+----------------+
|razdeljevalna  |   -   |   0,91   |   1,55   |
|(za pripeljane |       |       |        |
|zajtrke)    |       |       |        |
+----------------+-------------+--------------+----------------+
|Mlečna     |   2,23  |    -   |    -    |
+----------------+-------------+--------------+----------------+


  Tabela 3: Normativ za MALICO za različne starostne skupine
otrok v vseh vrstah kuhinj

+----------------+---------------------------------------------+
|Vrsta kuhinje in|   Potreben čas za 1 malico v minutah   |
|organiziranost +-------------+--------------+----------------+
|        | otroci do 2 |otroci od 2 do|   odrasli  |
|        |   let   |   6 let  |        |
+----------------+-------------+--------------+----------------+
|centralna,   |   1,07  |   1,47   |   2,50   |
|lastna,     |       |       |        |
|razdeljevalna  |       |       |        |
|(priprava za  |       |       |        |
|lasten objekt) |       |       |        |
+----------------+-------------+--------------+----------------+
|centralna    |   -   |   1,15   |   2,00   |
|(odvoz)     |       |       |        |
+----------------+-------------+--------------+----------------+
|razdeljevalna  |   -   |   0,69   |   1,17   |
|(za pripeljane |       |       |        |
|zajtrke)    |       |       |        |
+----------------+-------------+--------------+----------------+
|Mlečna     |   1,70  |    -   |    -    |
+----------------+-------------+--------------+----------------+


  Tabela 4: Normativi za KOSILO za različne zmogljivosti in
starostne skupine v centralnih in lastnih
  kuhinjah
+-------------+------------------------------------------------+
|Število kosil|    Potreben čas za 1 kosilo v minutah    |
|       +----------------+--------------+----------------+
|       |otroci do 2 let |otroci od 2 do|   odrasli  |
|       |        |   6 let  |        |
+-------------+----------------+--------------+----------------+
|do 100    |   4,7    |   6,5   |   11,1   |
+-------------+----------------+--------------+----------------+
|do 200    |   4,5    |   6,2   |   10,5   |
+-------------+----------------+--------------+----------------+
|do 300    |   3,2    |   4,5   |    7,7   |
+-------------+----------------+--------------+----------------+
|do 400    |   2,7    |   3,7   |    6,3   |
+-------------+----------------+--------------+----------------+
|do 600    |   2,6    |   3,6   |    4,3   |
+-------------+----------------+--------------+----------------+
|do 800    |   2,6    |   3,6   |    4,3   |
+-------------+----------------+--------------+----------------+
|do 1000   |   2,6    |   3,6   |    4,3   |
+-------------+----------------+--------------+----------------+
|do 1200   |   2,6    |   3,6   |    4,3   |
+-------------+----------------+--------------+----------------+


  V centralni kuhinji je čas za pripravo kosil za odvoz 2,56
minut (za otroke in odrasle). V čas za pripravo kosil je vštet
tudi čas za razdelitev kosil v transportne posode in pomivanje
te posode.
  Kuhinja, ki obrokov ne pripravlja sama, ampak jih le
razdeljuje Normirani čas za en posamezni obrok je naslednji:
  – razdelitev zajtrka – 0,91 min
  – razdelitev malice – 0,69 min
  – razdelitev kosila – 1,31 min
  Navedeni čas se pomnoži s faktorjem iz tabele 1.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti