Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2009 z dne 2. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2009 z dne 2. 10. 2009

Kazalo

Št. 09-0871 Ob-6492/09 , Stran 2479
1. Naročnik: Dravske elektrarne Maribor d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor. 2. (a)Kraj izvajanja del: HE Mariborski otok. (b) Vrsta del, ki jih je potrebno izvesti: izdelava dokumentacije, preizkušanja opreme v tovarni, izdelava, dobava na objekt in montaža opreme za izgradnjo visoko varnega sistemskega prostora, dobava rezervnih delov, preizkušanja opreme na gradbišču, spuščanje opreme v pogon, šolanje osebja naročnika za vzdrževanje in obratovanje ter odprava napak v garancijski dobi. 3. Roki za izvedbo del: – zaključek dobave in montaže 31. 1. 2010, – zaključek preizkusa funkcionalnosti 28. 2. 2010, – pogodbeni prevzem del 30. 4. 2010. 4. (a) Polni naslov službe, od katere se lahko zahteva razpisna dokumentacija: HSE Invest d.o.o., tajništvo, Obrežna 170a, 2000 Maribor, telefaks 02/300-59-91, tel. 02/300-59-92. (b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 9. 10. 2009. (c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 200,00 € (DDV je vključen) z nakazilom na naročnikov TRR SI56 0451 5000 0337 195 pri Nova KBM d.d., s pripisom »Razpis za LOT VSP«. Razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti pri HSE Invest d.o.o., Obrežna ulica 170a, 2000 Maribor, tel. 02/30-05-992, faks 02/30-05-991 ob delovnih dnevih med 8. in 15. uro po predhodni telefonski najavi in proti predložitvi potrdila o plačilu. Na željo lahko razpisno dokumentacijo pošljemo tudi po pošti proti predhodni predložitvi potrdila o plačilu. Cena razpisne dokumentacije ne vključuje stroškov dostave. Naročnik ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno izgubo ali zakasnitev pošiljke. 5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbe: 23. 10. 2009 do 12. ure. (b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Dravske elektrarne Maribor d.o.o., Obrežna 170, 2000 Maribor. 6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 23. 10. 2009, ob 12.15 na DEM d.o.o., Obrežna 170, 2000 Maribor. 7. Garancija za resnost ponudbe: ponudnik mora predložiti garancijo za resnost ponudbe v višini najmanj 5% skupne neto ponudbene cene. Garancija mora veljati še 30 dni po izteku roka veljavnosti ponudbe. 8. Financiranje in plačila: plačilni pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji. 9. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti Usposobljenost za dobavo opreme in izvedbo del po tem razpisu bo priznana vsakemu ponudniku, ki izpolnjuje naslednja merila: 1. ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem, goljufijo, pranjem denarja in poklicnim ravnanjem, niti ni bil pravnomočno obsojen za katero izmed naštetih kaznivih dejanj. Za tovrstna dejanja niso bili obsojeni tudi zakoniti zastopniki ponudnika; 2. proti njemu kot gospodarskemu subjektu ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja; da poslovanja ne upravlja sodišče, da ni opustil poslovne dejavnosti in ni v kateremkoli podobnem položaju in da ni proti njemu uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkov v skladu s predpisi države, v kateri ima svoj sedež; 3. izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; 4. ima stabilno in urejeno finančno poslovanje; 5. je v zadnjih petih letih dobavil in zgradil tri podobne objekte. 10. Merila za dodelitev naročila: merila so navedena v razpisni dokumentaciji.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti