Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2009 z dne 2. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2009 z dne 2. 10. 2009

Kazalo

3379. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o plakatiranju v Občini Sevnica, stran 10485.

Na podlagi 2. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 – Odl. US, 112/06 – Odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB4, 17/08 (21/08 – popr.) in 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – UPB) je Občinski svet Občine Sevnica na 23. redni seji dne 23. 9. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o plakatiranju v Občini Sevnica
1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o plakatiranju v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 61/05).
2. člen
V 2. členu odloka se v drugi alinei za besedo »Gabrje« doda besedilo », Križišče« ter v tretji alinei za besedo Krmelj doda besedilo », Brezje, Križišče«.
3. člen
Besedilo 9. člena se spremeni, tako da glasi:
»Z globo 600 EUR se za prekršek kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
– namešča plakate in transparente izven določenih javnih plakatnih mest (prvi odstavek 3. člena),
– poškoduje in uničuje plakate in transparente na plakatnih mestih (drugi odstavek 3. člena),
– ne odstrani plakatov in transparentov, ki so nameščeni izven določenih plakatnih mest, tako da ovirajo promet ali povzročajo škodo (tretji odstavek 3. člena).
Z globo 200 EUR se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
Z globo 150 EUR se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.«.
4. člen
Besedilo 10. člena se spremeni, tako da glasi: »Nadzor nad določbami tega odloka in ukrepe iz prejšnjega člena izvaja pooblaščena uradna oseba.«.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0021/2009
Sevnica, dne 23. septembra 2009
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti