Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2009 z dne 2. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2009 z dne 2. 10. 2009

Kazalo

Št. 478-128/2009 Ob-6513/09 , Stran 2491
I. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur, tel. 03/ 747-13-34 in 747-13-23; faks 03/574-34-46, e-pošta: obcina.sentjur@sentjur.si. II. Predmet prodaje in izklicna vrednost Zemljišče, parc. štev. 1309/1, travnik v izmeri 4450 m2, k.o. Šentjur pri Celju, za izhodiščno ceno 133.500,00 EUR. Zemljišče leži v območju, ki je urejeno z Odlokom o ZN Hruševec S12-R (Uradni list RS, št. 13/05) in je namenjeno gradnji večstanovanjskih stavb. V izhodiščno vrednost nepremičnine ni vključen 20% DDV in komunalni prispevek. Zemljišče je v neposredni bližini primarnih komunalnih vodov v lasti prodajalca (kanalizacija, vodovod, cesta). III. Vrsta pravnega posla: prodaja zemljišča. IV. Pogoji prodaje: 1. Predmetno zemljišče se prodaja kot zaokrožena celota. 2. Nakup po načelu videno – kupljeno. 3. Ponudnik mora do zaključka postopka zbiranja ponudb plačati varščino v višini 10% ponujene cene za zemljišče na transakcijski račun Občine Šentjur – podračun št. 01320-0100004983, sklic 00 720099, odprt pri Uradu za javna plačila Žalec. Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, se varščina brez obresti vrne najkasneje v 15 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika. Uspelemu ponudniku (kupcu) se varščina vračuna v kupnino. 4. Na razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnine na območju Republike Slovenije in v roku podajo pravilne ponudbe. 5. Ponudba za nakup mora vsebovati naslednje sestavine: – podatke o kupcu; – navedbo nepremičnine, ki je predmet ponudbe; – višino ponujene cene (brez DDV), ki ne sme biti nižja od izhodiščne; – dokazilo o vplačani varščini; – fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta za fizične osebe, izpisek iz sodnega registra za pravne osebe oziroma izpisek iz poslovnega registra za s.p., ki ne sme biti starejši od 30 dni; – davčno številko oziroma ID štev. za DDV; – pisno izjavo, da ponudnik sprejema vse razpisne pogoje. Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj navedene sestavine. 6. Ponudnik lahko ponudbo za nakup nepremičnine umakne ali dopolni do roka za sprejem ponudbe, ki je določen v razpisu. V primeru umika ponudbe se varščina ne vrne. 7. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno, vendar najmanj v višini izhodiščne cene. S ponudniki, ki bodo podali enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob izpolnjevanju vseh pogojev), bo prodajalec izvedel pogajanja. 8. Ponudbe morajo biti veljavne do vključno 3 mesece od dneva zaključka razpisnega roka. 9. Celotno kupnino mora kupec poravnati v 8 dneh od sklenitve pogodbe. Rok plačila kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. 10. Izbrani ponudnik je dolžan poravnati komunalni prispevek, ki bo zaračunan ob izdaji gradbenega dovoljenja. 11. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od datuma odpiranja ponudb. O najugodnejšem ponudniku bo odločil župan s sklepom. Odločitev župana je dokončna. 12. Občina Šentjur lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge, pri čemer se ponudnikom vrne plačana varščina. 13. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena. V. Drugi pogoji: prodajalec si na predmetnih nepremičninah izgovarja neodplačno služnostno pravico za potrebe gradnje in vzdrževanja objektov in omrežij javne komunalne infrastrukture. Omejitve se vpišejo v zemljiško knjigo. V primeru, da bo komunalno infrastrukturo gradil kupec, bo z njim sklenjena pogodba o opremljanju. Po pogodbi bo kupec zavezan zgrajeno opremo neodplačno prenesti v last prodajalca. VI. Sklenitev pogodbe Izbrani ponudnik mora v 8 dneh od prejema sklepa o izbiri in poziva skleniti prodajno pogodbo. Če uspeli ponudnik (kupec) v določenem roku ne sklene pogodbe, varščina zapade v korist prodajalca in velja, da je kupec odstopil od pogodbe. Pogoji iz javnega razpisa so sestavni del pogodbe o prodaji nepremičnin. Uspeli ponudnik oziroma kupec plača poleg kupnine tudi davčne dajatve (20% DDV) in stroške notarskih storitev. Zemljiškoknjižni prenos vrši prodajalec. Kupec pridobi lastninsko pravico na nepremičnini po plačilu celotne kupnine. VII. Rok, naslov in informacije za predložitev ponudbe Ponudniki lahko ponudbe podajo tudi na obrazcu, ki ga dvignejo v glavni pisarni Občine Šentjur, v drugem nadstropju občinske stavbe, Mestni trg 10, Šentjur, vsak delovni dan od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 17. ure ter v petek od 8. do 13. ure. Ponudba mora biti dostavljena na naslov: Občina Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur z oznako »Ponudba za nakup nepremičnine SC Hruševec – Ne odpiraj«. Na ovojnici mora biti naveden naziv oziroma ime ponudnika. Pravočasne bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprti ovojnici na zgornji naslov do vključno 19. 10. 2009 do 12. ure. Javno odpiranje ponudb bo dne 19. 10. 2009 ob 13. uri v sejni sobi Občine Šentjur, drugo nadstropje. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom ponudnika. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko interesenti dobijo v Oddelku za gospodarske dejavnosti, Službi za gospodarjenje s premoženjem, tel. 03/747-13-34 (Konrad Pušnik) in 03/747-13-23 (Katja Burič), v času uradnih ur. Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti