Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2009 z dne 2. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2009 z dne 2. 10. 2009

Kazalo

Ob-6544/09 , Stran 2494
1. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka, tel. 05/721-01-00, faks: 05/721-01-02. 2. Opis predmeta prodaje: del stavbe 25.E, stanovanje in klet št. 25, v izmeri 61.54 m2, Vilharjeva ulica 21, 6257 Pivka, vpisane v podvložku št. 1318/26, k.o. Petelinje. 3. Nepremičnine se prodajo po načelu videno – kupljeno in kupec nima pravice uveljavljati na nepremičnini kasnejših reklamacij. Kupec kupuje nepremičnine v stanju, kakršno je in ne more uveljavljati večjih pravic, kot jih je imel lastnik. Stanovanje je zasedeno z uporabnikom. Predpisane davčne dajatve na promet nepremičnine in stroške overitve pogodbe plača prodajalec, vse ostale stroške (stroške prenosa lastninske pravice, itd.) plača kupec. 4. Vrsta pravnega posla: z uspelim ponudnikom se sklene prodajna pogodba najkasneje v roku 15 dni od poziva k sklenitvi pogodbe. Če izbrani ponudnik v tem roku ne sklene pogodbe, se šteje, da je odstopil od nakupa, prodajalec pa zadrži njegovo kavcijo. 5. Izklicna cena za nepremičnino, ki je predmet prodaje znaša 37.700, 00 EUR. Prodajalec je dolžan plačati predpisane davčne dajatve na promet nepremičnin in stroške notarske overitve te pogodbe, vse ostale stroške (stroške prenosa lastninske pravice, itd.) plača kupec. 6. Rok za plačilo kupnine (zmanjšano za vplačano varščino) je 8 dni po podpisu prodajne pogodbe oziroma od izstavitve računa, ki ga izda Občina Pivka. Kupec je po podpisu pogodbe dolžan plačati vrednost nepremičnin po ponujeni ceni. Plačilo celotne kupnine-vrednosti nepremičnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla. Po plačilu celotne kupnine se opravi zemljiškoknjižni prenos. 7. Varščina: interesenti, ki želijo sodelovati na javnem razpisu morajo vplačati varščino v višini 10% ponujene cene. Varščino se nakaže na zakladniški podračun Občine Pivka, št. računa: 01291-0100016298 pri Banki Slovenije z navedbo: »plačilo varščine za javni razpis Vilharjeva ulica 21, v Pivki«. Vplačana varščina se izbranemu ponudniku šteje v kupnino, neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb in sicer v vplačanem znesku. Kolikor ponudnik, ki je uspel na razpisu ne sklene prodajne pogodbe, odstopi od nakupa ali ne plača kupnine, organizator javnega razpisa obdrži vplačano varščino. 8. Pisna ponudba mora vsebovati naslednje elemente: – pravne osebe morajo k ponudbi priložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, šteto od dneva, ki je predviden za odpiranje ponudb, samostojni podjetniki morajo priložiti izpis iz poslovnega registra Slovenije, fizične osebe pa fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta; – fizične osebe in samostojni podjetniki morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, EMŠO, davčno številko, matično številko; – pravne osebe morajo navesti: naziv in sedež, davčno številko, matično številko in navedbo zakonitega zastopnika ter podpisnika pogodbe; – ponujeno ceno za nepremičnino, ki ne sme biti nižja od izklicne cene; – pisno izjavo ponudnika, da se strinja s pogoji javnega razpisa; – dokazilo o plačilu varščine, ki znaša 10% ponujene cene ter celotno številko transakcijskega računa in naziv banke za primer vračila varščine, da ponudnik ne uspe s svojo ponudbo. 9. Ponudba mora biti veljavna še najmanj 45 dni po preteku roka za odpiranje ponudb. 10. Ponudniki morajo oddati pisne ponudbe v zaprti ovojnici najkasneje do ponedeljka 19. 10. 2009, do 10. ure na naslov: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka, z oznako: »Javno zbiranje ponudb – Vilharjeva ulica 21, Pivka – Ne odpiraj« 11. Kraj in čas odpiranja ponudb Komisija za vodenje in nadzor postopka prodaje nepremičnine bo odprla in pregledala pravočasne ponudbe v torek, dne 20. 10. 2009 ob 12.30 v prostorih Občine Pivka. Odpiranje ponudb bo komisijsko. Ponudba, ki bo prispela po razpisnem roku (nepravočasna ponudba) in pa pravočasne a nepopolne ponudbe, bodo izločene iz postopka, o čemer bodo ponudniki pisno obveščeni. Ne glede na navedeno bodo pozvani ponudniki, ki so oddali nepopolno ponudbo k dopolnitvi ponudbe, če ponudba vsebuje vse elemente, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Rok za dopolnitev te ponudbe je pet dni po prejemu poziva za dopolnitev. 12. Merilo za izbor: edino merilo za izbor najugodnejše ponudbe je višina ponujene kupnine. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki v ponudbi ponudi najvišjo ceno. V primeru, če je med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, bodo lahko z najugodnejšimi ponudniki opravljena dodatna pogajanja. 13. Omejitve v zvezi s postopkom prodaje Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena. Organizator javnega zbiranja ponudb lahko postopek prodaje ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrne vplačana kavcija brez obresti. O morebitni ustavitvi postopka bodo ponudniki pisno obveščeni. 14. Ogled nepremičnin in informacije: vse dodatne informacije o pogojih javnega razpisa in natančnejše podatke o nepremičnini lahko interesenti dobijo na tel. 05/721-01-00 (kontaktna oseba: Jana Lemut). Ogled je možen po predhodnem dogovoru. Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno tudi na internetnem naslovu: http://www.pivka.si.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti