Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2009 z dne 2. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2009 z dne 2. 10. 2009

Kazalo

Št. 23/09 Ob-6556/09 , Stran 2473
1. Predmet javnega razpisa (aktivnosti in namen) Namen javnega razpisa je spodbuditi mednarodno sodelovanje na področju visokega šolstva in raziskovanja Slovenije z Norveško, Islandijo in Lihtenštajnom s ciljem spodbuditi pretok strokovnjakov ter mednarodno mobilnost študentov in visokošolskega ter raziskovalnega osebja. Predmet javnega razpisa je financiranje naslednjih oblik mobilnosti na področju visokega šolstva in raziskovanja: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Opisi posameznih ukrepov in akcij so podani v Prilogi 1, ki je del razpisne dokumentacije in je objavljena na spletni strani http://www.cmepius.si/razpisi/nfm.aspx. 2. Rok izvedbe projektov Za projekte, izbrane po tem razpisu, obdobje upravičenih stroškov izvajanja projekta prične teči z dnem podpisa sklepa o dodelitvi dotacije in se konča najkasneje do 31. decembra 2010. 3. Splošni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Na javni razpis za pridobitev sredstev v okviru posameznih ukrepov in akcij lahko kandidirajo: – visokošolski zavodi, akreditirani v Republiki Sloveniji in vpisani v razvid visokošolskih zavodov, za vse ukrepe in akcije, razen akcije Individualna mobilnosti – mobilnost osebja za raziskovanje, na katero se lahko prijavijo samo, če izpolnjujejo pogoj, ki je naveden v naslednji alineji; – raziskovalne organizacije, vpisane v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, za ukrep Študijski obiski in akcijo Individualna mobilnost – mobilnost osebja za raziskovanje ter – Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo za ukrepa Študijski obiski in Izmenjava strokovnjakov. 4. Upravičeni stroški Stroški projekta so upravičeni le pod pogoji, da: – nastanejo znotraj roka izvedbe projekta (obdobje upravičenosti stroškov), – so v skladu s cilji projekta, navedenimi v prijavnem obrazcu in so potrebni za njegovo izvedbo. Delež sofinanciranja projektov se razlikuje med ukrepi, in sicer: – upravičeni stroški bodo povrnjeni v celoti pri izbranih projektih za ukrep Individualna mobilnost; – 90% upravičenih stroškov bo sofinanciranih pri izbranih projektih za ukrepa Študijski obiski in Izmenjava strokovnjakov. Izbrani prijavitelj bo moral zagotoviti 10% lastnih sredstev za sofinanciranje upravičenih stroškov. Upravičeni stroški so stroški prevoza, stroški bivanja in stroški organizacije študijskih obiskov, kot so obrazloženi v nadaljevanju: 4.1. Stroški prevoza Stroški prevoza za enkratno povratno potovanje vključujejo vse stroške in vsa prevozna sredstva od kraja odhoda do kraja prihoda. Povrnjeni bodo dejanski stroški do največjega zneska v EUR: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 4.2. Stroški bivanja Prispevek za stroške bivanja je pavšalni znesek, izračunan na podlagi dnevnih, tedenskih oziroma mesečnih nadomestil. Stroški bivanja pokrivajo namestitev, prehrano, lokalni prevoz in druge stroške, ki nastanejo med bivanjem v tujini. Tabela1: Največje pavšalne vrednosti za stroške bivanja za akcije: – Individualna mobilnost osebja za poučevanje, – Individualna mobilnost osebja za usposabljanje, – Individualna mobilnost Pripravljalni obiski, – Študijski obiski, – Izmenjava strokovnjakov. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! * Opomba 1: Za polni znesek dotacije mora 1 dan vključevati tudi nočitev. V nasprotnem primeru se upošteva samo polovica zneska za en dan. Tabela 2: Največje pavšalne vrednosti za stroške bivanja za akcije: – Individualna mobilnost študentov za študij, – Individualna mobilnost študentov za usposabljanje (praksa), – Individualna mobilnost osebja za raziskovanje. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Za individualne mobilnosti študentov (študij in usposabljanje), že odobrene na razpisu programa Evropskih skupnosti Vseživljenjsko učenje – sektorski program Erasmus, se znesek dotacije po tem razpisu zmanjša za dotacijo, že prejeto iz programa Vseživljenjsko učenje – sektorski program Erasmus. 4.3. Stroški organizacije pri ukrepu Študijski obiski Povrnejo se dejanski stroški organizacije študijskega obiska do najvišje vrednosti 1.000,00 EUR na študijski obisk (tisk, fotokopiranje, najem prostorov za srečanje, najem opreme, prevajanje, tolmačenje itd. – stroški plač niso upravičen strošek). 5. Vsebina in priprava vloge Prijavitelj lahko odda več vlog, vendar za različne projekte. Ob prijavi je treba oddati 1 original in 2 kopiji vloge za dotacijo v tiskani obliki. Vloga za dotacijo se šteje za popolno, če: 1. je v celoti izpolnjena in oddana na ustreznem prijavnem obrazcu: – Individualna mobilnost študentov za študij: prijavni obrazec IMSS; – Individualna mobilnost študentov za usposabljanje: prijavni obrazec IMSP; – Individualna mobilnost osebja za poučevanje: prijavni obrazec IMOP; – Individualna mobilnost osebja za usposabljanje: prijavni obrazec IMOU; – Individualna mobilnost osebja za raziskovanje: prijavni obrazec IMOR; – Individualna mobilnost Pripravljalni obiski: prijavni obrazec IMPO; – Študijski obiski: prijavni obrazec SO; – Izmenjava strokovnjakov: prijavni obrazec IS; 2. je podpisana s strani pooblaščene osebe (pravnega zastopnika)** organizacije; 3. sta originalu priloženi dve kopiji. ** Opomba 2: Kadar je vloga podpisana po pooblastilu, mora biti le-to priloženo (lahko kopija originala). Kadar je prijavitelj univerza ali njena članica, vlogo podpiše rektor univerze. Prijavni obrazci so del razpisne dokumentacije in so objavljeni na spletni strani http://www.cmepius.si/razpisi/nfm.aspx. S podpisom vloge za dotacijo prijavitelj izjavlja, da se strinja z vsebino osnutka pogodbe o dotaciji, ki je del razpisne dokumentacije. 6. Merila za ocenjevanje vlog Vloge za dotacijo bo po izteku roka za njihovo oddajo odprla Komisija za spremljanje projekta Slovenski štipendijski sklad SI0034. Vloge za dotacijo, za katere bo ugotovljeno, da izpolnjujejo vse formalne pogoje v skladu z določbami razpisa, bodo uvrščene v nadaljnje ocenjevanje. 6.1 Ocenjevanje Pri ocenjevanju bodo upoštevana izločitvena in vsebinska merila za ocenjevanje projektov. Posamezen projekt lahko prejme največ 100 točk. Razpoložljiva sredstva bodo razdeljena na podlagi točk, ki jih bodo projekti prejeli v postopku ocenjevanja. 6.1.1. Izločitvena merila – Prijavitelji na ta javni razpis ne morejo prijaviti aktivnosti, za izvajanje katerih so že prejeli sredstva oziroma prejemajo sredstva iz drugih javnih razpisov ali drugega vira financiranja iz državnega proračuna, proračuna lokalnih skupnosti ali EU. Izjema je za akciji Individualna mobilnost študentov za študij in Individualna mobilnost študentov za usposabljanje (prakso), kjer je mogoče dopolnjevati sredstva, pridobljena na razpisu programa Evropskih skupnosti Vseživljenjsko učenje. – Trajanje projekta je daljše od roka za zaključek projekta, določenega z razpisom (31. december 2010). – Projekt je zaprosil za sredstva, ki so večja od razpisane vrednosti. Projekt, ki izpolnjuje katerega od navedenih izločitvenih meril, bo izključen iz nadaljnjega ocenjevanja in zavrnjen kot neupravičen. 6.1.2. Merila za ocenjevanje projektov Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! * Pri vlogah za akcije mobilnosti študentov in osebja ukrepa Individualna mobilnost se visokošolskim zavodom, ki imajo veljavno ustrezno Erasmus univerzitetno listino (EUC), dodeli največje število možnih točk pod 1. in 2. kriterijem. Ustrezna EUC pomeni: – z razširjeno EUC lahko kandidirajo za vse navedene akcije individualne mobilnosti programa Vseživljenjsko učenje – sektorski program Eramsus, – s standardno EUC lahko kandidirajo za vse individualne mobilnosti, razen za mobilnost študentov za usposabljanje (prakso) programa Vseživljenjsko učenje – sektorski program Eramsus, – z EUL za prakso lahko kandidirajo samo za mobilnost študentov za usposabljanje (prakso) programa Vseživljenjsko učenje – sektorski program Eramsus. 7. Način prijave in razpisni rok Rok za oddajo vlog je četrtek, 10. december 2009. Vloge morajo biti oddane v tiskani obliki. Naslov za pošiljanje vlog v tiskani obliki je: CMEPIUS, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana. Predložena vloga za dotacijo mora biti v zaprti ovojnici, na kateri je napisano: »Ne odpiraj – vloga za Slovenski štipendijski sklad SI0034«. Osebna oddaja vloge je mogoča v tajništvu CMEPIUS do 15. ure 10. decembra 2009. Za pravočasno oddano se šteje vloga za dotacijo, ki je bila oddana priporočeno na pošti do 23.59 ure, dne 10. decembra 2009 oziroma do 15. ure, dne 10. decembra 2009 v primerih osebne oddaje. 8. Skupna višina razpisanih sredstev Okvirna vsota sredstev za razpis je 524.331 EUR z razdelitvijo v obdobju 2009–2010. Okvirna razdelitev sredstev med ukrepi je: – 70% za Individualne mobilnosti, – 15% za Študijske obiske, – 15% za Izmenjave strokovnjakov. Če ne pride do podpisa sporazuma o donaciji med SVREZ-om in donatorji oziroma je le-ta preklican do razpisnega roka, se na razpisu ne odobri nobena vloga za dotacijo. 9. Datum odpiranja vlog Odpiranje vlog bo potekalo 14. decembra 2009. Odpiranje vlog ni javno. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge, in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene. Vloge, ki niso pravilno označene ali ne prispejo pravočasno, se zavržejo kot neustrezne. V primeru ugotovitve formalne nepopolnosti vloge bodo prijavitelji v roku 8 dni po končanem odpiranju vlog v pisni obliki pozvani k dopolnitvi. Rok za dopolnitev je 8 dni od prejema pisnega poziva za dopolnitev. Vloge za dotacijo, ki v tem roku ne bodo dopolnjene, bodo zavržene kot nepopolne. 10. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu razpisa Prijavitelji bodo o izboru obveščeni v pisni obliki v 60 dneh po odpiranju vlog. Rezultati razpisa bodo objavljeni na spletni strani CMEPIUS: www.cmepius.si. Prijavitelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa ter da mu razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v 8 dneh od prejema sklepa o izboru vloži pritožbo priporočeno po pošti, in sicer na naslov: CMEPIUS, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana, s pripisom »Slovenski štipendijski sklad SI0034 – Pritožba«. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih vlaga pritožbo. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji. O pritožbi na prvi stopnji odloča Komisija za spremljanje projekta Slovenski štipendijski sklad SI0034. 11. Razpisna dokumentacija: besedilo razpisa je z dnem objave razpisa v Uradnem listu RS na voljo na spletnem naslovu CMEPIUS www.cmepius.si/razpisi/nfm.aspx skupaj z ostalo razpisno dokumentacijo (navodila, prijavni obrazci in vzorec pogodbe). Po predhodni najavi lahko prijavitelji razpisno dokumentacijo dobijo tudi na sedežu Centra Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana. 12. Dodatne informacije in obveščanje: dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na CMEPIUS pri Heleni Konda, tel. 01/586-42-48, elektronski naslov: eeagrants@cmepius.si. Na spletni strani CMEPIUS www.cmepius.si bodo objavljena vsa druga pomembna obvestila.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti