Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2009 z dne 2. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2009 z dne 2. 10. 2009

Kazalo

3383. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o finančni pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu, stran 10487.

Na podlagi 10. in 12. člena ter v zvezi z 22. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o finančni pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu
1. člen
V Uredbi o finančni pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 71/08 in 34/09) se na koncu 5. točke 3. člena pika nadomesti s podpičjem, dodata pa se novi 6. in 7. točka, ki se glasita:
»6. podpora kmetijskim gospodarstvom pri pridelavi pšenice zaradi težke ekonomske situacije;
7. podpora kmetijskim gospodarstvom za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja pri prireji mleka.«.
2. člen
Za 24. členom se dodata novi poglavji VII.a UKREP: PODPORA KMETIJSKIM GOSPODARSTVOM PRI PRIDELAVI PŠENICE ZARADI TEŽKE EKONOMSKE SITUACIJE in VII.b UKREP: PODPORA KMETIJSKIM GOSPODARSTVOM ZA BLAŽITEV POSLABŠANJA EKONOMSKEGA POLOŽAJA PRI PRIREJI MLEKA in novi 24.a, 24.b, 24.c, 24.d, 24.e, 24.f, 24.g, 24.h, 24.i, 24.j, 24.k in 24.l členi, ki se glasijo:
»VII.a UKREP: PODPORA KMETIJSKIM GOSPODARSTVOM PRI PRIDELAVI PŠENICE ZARADI TEŽKE EKONOMSKE SITUACIJE
24.a člen
(predmet podpore)
(1) Podpora je namenjena kmetijskim gospodarstvom za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja pri pridelavi pšenice, ki je nastala zaradi moče v letu 2009.
(2) Namen ukrepa je ohranitev pridelave pšenice v Republiki Sloveniji v obsegu zadnjih pet let.
(3) Predmet podpore je dodelitev nepovratnih sredstev v obliki podpore na hektar v letu 2009.
24.b člen
(upravičenci)
Kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s pridelavo pšenice in izpolnjujejo pogoje iz 24.c člena te uredbe, so upravičena do podpore pri pridelavi pšenice zaradi težke ekonomske situacije.
24.c člen
(pogoji za pridobitev sredstev)
(1) Upravičenec mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. kmetijsko gospodarstvo je oddalo zbirno vlogo v letu 2009 za uveljavljanje ukrepov kmetijske politike;
2. prijavljena površina pšenice posameznega kmetijskega gospodarstva se nahaja na območju, na katerem je bila po podatkih Agencije Republike Slovenije za okolje (v nadaljnjem besedilu: ARSO) v obdobju od 15. junija do 15. julija 2009 količina padavin za 50 ali več odstotkov večja od dolgoletnega povprečja padavin in je objavljena na spletni strani MKGP-ja z naslovom http://rkg.gov.si/GERK/viewer.jsp;
3. kmetijsko gospodarstvo mora imeti najmanj en hektar ugotovljene površine pšenice na območju iz prejšnjega odstavka;
4. v primeru, da se del ugotovljene površine posameznega GERK-a nahaja izven območja, določenega v 2. točki tega odstavka, je do podpore upravičena celotna ugotovljena površina GERK-a;
5. kmetijsko gospodarstvo ne sme biti v težavah. Pri tem ukrepu se šteje, da kmetijsko gospodarstvo ni v težavah, če:
a) podatki v zvezi z izpolnjevanjem davčnih obveznosti nosilca kmetije ne izkazujejo zapadlih neplačanih davčnih obveznosti na dan oddaje vloge; potrdilo ne sme biti starejše od dveh mesecev od vložitve zahtevka; ali
b) podatki v zvezi z izpolnjevanjem davčnih obveznosti pravne osebe ali s.p. ne izkazujejo zapadlih neplačanih davčnih obveznosti; potrdilo ne sme biti starejše od dveh mesecev od vložitve zahtevka; oziroma pravna oseba ali s.p. ni v stanju kapitalske neustreznosti, kar dokazuje s potrdiloma »Bilanca stanja« in »Izkaz poslovnega izida« za leto 2008.
(2) Ugotovljena površina pšenice iz 3. točke prejšnjega odstavka se določi na podlagi podatkov, navedenih na obrazcu »D Prijava površin kmetijskih rastlin ter zahtevkov za leto 2009« in z upoštevanjem rezultatov kontrol na kraju samem integriranega administrativnega in kontrolnega sistema (v nadaljnjem besedilu: IAKS), izvedenih za ukrepe neposrednih plačil. V primeru, ko je na posameznem GERK-u razen poljine pšenice prijavljena še poljina druge kmetijske rastline in kontrola IAKS na kraju samem ne preverja kmetijske rastline, se ugotovitev kontrole sorazmerno upošteva pri poljini pšenice.
24.d člen
(višina podpore)
(1) Za podporo pri pridelavi pšenice se zagotovijo sredstva do višine 2.000.000 eurov iz naslova ukrepov za stabilizacijo trga.
(2) Višina podpore se izračuna glede na število upravičenih zahtevkov in višino sredstev iz prejšnjega odstavka. Podpora ne sme presegati višine 115 eurov na hektar.
(3) Ukrep se izvaja kot pomoč de minimis v skladu z Uredbo 1535/07/ES.
(4) Skupna pomoč de minimis, ki se odobri in izplača istemu upravičencu, ne sme presegati zgornje meje, kot je določeno v drugem odstavku 3. člena Uredbe 1535/07/ES. Ta zgornja meja se uporablja ne glede na obliko pomoči de minimis v kmetijstvu ali njen namen.
(5) Poleg pomoči de minimis se v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne sme dodeliti še državna pomoč, če bi takšno seštevanje povzročilo intenzivnost pomoči, ki bi presegala intenzivnost, določeno za posebne okoliščine vsakega primera v predpisih Skupnosti.
24.e člen
(postopek za pridobitev sredstev)
(1) Na podlagi podatkov ARSO o odstopanju količine padavin od dolgoletnega povprečja na območju Republike Slovenije v obdobju od 15. junija do 15. julija 2009, MKGP in Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: Agencija) pripravita seznam vseh kmetijskih gospodarstev, ki imajo najmanj en hektar ugotovljene površine pšenice na območju iz 2. točke 24.c člena te uredbe.
(2) Agencija vsem kmetijskim gospodarstvom iz prejšnjega odstavka pošlje najkasneje do 9. oktobra 2009 »Predtisk o upravičenosti do podpore pri pridelavi pšenice« (v nadaljnjem besedilu: predtisk). Ko upravičenec podpisani predtisk vrne na Agencijo, se le-ta šteje za »Zahtevek o upravičenosti do podpore pri pridelavi pšenice« (v nadaljnjem besedilu: zahtevek). Predtisk se objavi na spletni strani Agencije.
(3) K zahtevku iz prejšnjega odstavka je potrebno priložiti dokazilo iz 5. točke prvega odstavka 24.c člena te uredbe, ki ga pridobi organ v skladu s 139. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07 in 65/08; v nadaljnjem besedilu: ZUP) oziroma ga lahko upravičenec priloži sam. K zahtevku je potrebno priložiti tudi Izjavo o pomoči de minimis, skladno s prvim odstavkom 4. člena Uredbe 1535/07/ES.
(4) Zahtevek o upravičenosti do podpore pri pridelavi pšenice mora nosilec kmetijskega gospodarstva poslati na naslov Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, ali oddati osebno v sprejemni pisarni Agencije do 23. oktobra 2009.
(5) Predstojnik Agencije izda odločbe do 30. novembra 2009.
24.f člen
Za ukrep »Podpora kmetijskim gospodarstvom pri pridelavi pšenice zaradi težke ekonomske situacije« se določbe poglavja VIII. Postopek za pridobitev sredstev te uredbe ne uporabljajo.
VII.b UKREP: PODPORA KMETIJSKIM GOSPODARSTVOM ZA BLAŽITEV POSLABŠANJA EKONOMSKEGA POLOŽAJA PRI PRIREJI MLEKA
24.g člen
(predmet podpore)
(1) Podpora je namenjena kmetijskim gospodarstvom za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja pri prireji mleka v letu 2009.
(2) Namen ukrepa je ohranitev staleža krav molznic v Republiki Sloveniji.
(3) Predmet podpore je dodelitev nepovratnih sredstev v obliki podpore na kravo molznico v letu 2009.
24.h člen
(upravičenci)
Kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s prirejo mleka in izpolnjujejo pogoje iz 24.i člena, so upravičena do podpore, izračunane po postopku, določenem v 24.j členu te uredbe.
24.i člen
(pogoji za pridobitev sredstev)
Upravičenec mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. kmetijsko gospodarstvo je oddalo zbirno vlogo v letu 2009 za uveljavljanje ukrepov kmetijske politike, v kateri so na obrazcu B izkazane najmanj tri krave molznice;
2. kmetijsko gospodarstvo je oddalo v prvih štirih mesecih kvotnega leta 2009/2010 najmanj 3.333 kilogramov mleka;
3. razmerje med oddajo mleka in številom krav mora izkazati povprečno oddajo mleka najmanj 1.000 kilogramov na kravo v prvih štirih mesecih kvotnega leta 2009/2010;
4. kmetijsko gospodarstvo mora imeti najmanj enega člana, ki je obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovan iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti, od 1. junija 2009 dalje;
5. kmetijsko gospodarstvo ne sme biti v težavah. Pri tem ukrepu se šteje, da kmetijsko gospodarstvo ni v težavah, če podatki v zvezi z izpolnjevanjem davčnih obveznosti nosilca kmetije ne izkazujejo zapadlih neplačanih davčnih obveznosti na dan oddaje vloge; potrdilo ne sme biti starejše od dveh mesecev od vložitve zahtevka.
24.j člen
(finančne določbe)
(1) Za podporo pri prireji mleka se zagotovijo sredstva do višine 2.000.000 eurov iz naslova ukrepov za stabilizacijo trga.
(2) Višina podpore na kravo molznico se izračuna tako, da se znesek iz prejšnjega odstavka deli s številom krav molznic iz upravičenih zahtevkov. Podpora ne sme presegati višine 42 eurov na kravo molznico.
(3) Ukrep se izvaja kot pomoč de minimis v skladu z Uredbo 1535/07/ES.
(4) Skupna pomoč de minimis, ki se odobri in izplača istemu upravičencu, ne sme presegati zgornje meje, kot je določeno v drugem odstavku 3. člena Uredbe 1535/07/ES. Ta zgornja meja se uporablja ne glede na obliko pomoči de minimis v kmetijstvu ali njen namen.
(5) Poleg pomoči de minimis se v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne sme dodeliti še državna pomoč, če bi takšno seštevanje povzročilo intenzivnost pomoči, ki bi presegala intenzivnost, določeno za posebne okoliščine vsakega primera v predpisih Skupnosti.
24.k člen
(postopek za pridobitev sredstev)
(1) Agencija vsem kmetijskim gospodarstvom, ki izpolnjujejo pogoje iz 1., 2., 3. in 4. točke 24.i člena te uredbe, najkasneje do 9. oktobra 2009 pošlje »Predtisk o upravičenosti do podpore zaradi blažitev poslabšanja ekonomskega položaja pri prireji mleka« (v nadaljnjem besedilu: predtisk). Ko upravičenec podpisani predtisk vrne na Agencijo, se le ta šteje za »Zahtevek o upravičenosti do podpore za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja pri prireji mleka« (v nadaljnjem besedilu: zahtevek). Predtisk se objavi na spletni strani Agencije.
(2) K zahtevku iz prejšnjega odstavka mora priložiti dokazilo iz pete točke 24.i člena te uredbe, ki ga pridobi organ v skladu s 139. členom ZUP oziroma ga lahko upravičenec priloži sam. K zahtevku je potrebno priložiti tudi Izjavo o pomoči de minimis, skladno s prvim odstavkom 4. člena Uredbe 1535/07/ES.
(3) Zahtevek o upravičenosti do podpore zaradi blažitev poslabšanja ekonomskega položaja pri prireji mleka mora nosilec kmetijskega gospodarstva poslati na naslov Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, ali oddati osebno v sprejemni pisarni Agencije do 23. oktobra 2009.
(4) Predstojnik Agencije izda odločbe do 15. decembra 2009.
24.l člen
Za ukrep »Podpora kmetijskim gospodarstvom za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja pri prireji mleka« se določbe poglavja VIII. Postopek za pridobitev sredstev te uredbe ne uporabljajo.«.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-24/2009/5
Ljubljana, dne 1. oktobra 2009
EVA 2009-2311-0138
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti