Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2009 z dne 2. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2009 z dne 2. 10. 2009

Kazalo

Ob-6501/09 , Stran 2482
I. Splošni podatki I.1. Opis Parc. št. 100/9, k.o. Poljubinj se nahaja na skrajnem severnem obrobju poslovne cone Poljubinj II, neposredno nad severno cesto v omenjeni poslovni coni. Območje poslovne cone je opremljeno z vodovodnim in kanalizacijskim omrežjem ter omrežjem javne razsvetljave, za kar bo moral kupec plačati komunalni prispevek pred izdajo gradbenega dovoljenja. Za morebitni priključek na omrežje kabelske televizije, telefonsko in električno omrežje bo moral kupec stroške priključka poravnati neposredno upravljavcem teh omrežij. I.2. Funkcija območja Območje poslovne cone Poljubinj II je opredeljeno kot stavbno zemljišče za gradnjo objektov proizvodno – servisne dejavnosti tako iz arhitekturno-urbanističnega, kot iz tehnološkega vidika (dostopi, komunala in dr.). Na parc. št. 100/9, k.o. Poljubinj ni možna gradnja zidanih objektov, temveč je primerna le kot funkcionalna površina za specifične proizvodne oziroma servisne dejavnosti. I.3. Vrste dovoljenih posegov v prostor – gradnja solarnih elektrarn in spremljajočih objektov, – urejanje in vzdrževanje odprtih površin kot so zelenice, povozne in pohodne površine, pešpoti, ploščadi, – gradnja objektov za potrebe komunale, prometa in zvez, – vodnogospodarske ureditve, – urejanje javnih zelenih površin, ureditev zelenja ob objektih, postavitev mikrourbane opreme, gradnja nujnih komunalno – energetskih in prometnih infrastrukturnih objektov in naprav, postavitev klopi, smetnjakov. II. Predmet prodaje in izklicna cena Predmet prodaje je parc. št. 100/9, k.o. Poljubinj, v izmeri 5.058 m2. Izklicna cena je določena s cenitvijo sodnega cenilca ustrezne stroke, v znesku 47.600,00 EUR. III. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala v prostorih Občine Tolmin, Ulica padlih borcev 2, Tolmin, dne 20. 10. 2009 ob 10. uri. IV. Udeležba na javni dražbi in pogoji Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične in pravne osebe, ki so lahko kupci nepremičnin v Republiki Sloveniji ter ob uri, ki je določena za pričetek javne dražbe, prijavijo svojo udeležbo na dražbi in predložijo: 1. a) samostojni podjetniki oziroma fizične osebe: originalno osebno izkaznico ter izpisek oziroma priglasitveni list o registraciji osebnega podjetnika iz katerega izhaja firma, sedež, dejavnosti in pooblaščenci za zastopanje oziroma prokuristi, b) gospodarske družbe: izpisek iz registra, iz katerega izhaja firma, sedež, dejavnosti, osnovni kapital, matična številka in pooblaščenci za zastopanje družbe oziroma prokuristi, 2. pooblastilo za zastopanje na javni dražbi, na katerem mora biti podpis pooblastitelja overjen pri notarju (kolikor posameznega samostojnega podjetnika oziroma gospodarsko družbo na javni dražbi zastopa oseba, ki ni pooblaščena za zastopanje na podlagi zakona oziroma njeno pooblastilo ne izhaja iz vpisa v registru), 3. obvestilo DURS o davčni številki, 4. originalno dokazilo o pravočasno vplačanem znesku varščine in številko transakcijskega računa, na katerega naj se vrne znesek varščine v primeru, da dražitelj na dražbi ne bo uspel. Na javni dražbi ne morejo kot dražitelji sodelovati osebe navedene v 40. členu Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07). V. Varščina: varščina, ki jo mora posamezni dražitelj vplačati pred dražbo znaša 10% od izklicne cene parcele, kar znaša 4.760,00 EUR. Dražitelj mora varščino vplačati na transakcijski račun Občine Tolmin št. 01328 – 0100014970, pri čemer mora kot namen vplačila navesti »varščina parc. št. 100/9«. Dražitelju, ki bo uspel na javni dražbi, se bo varščina vštela v kupnino, neuspešnim dražiteljem pa bo varščina najkasneje v roku 3 delovnih dni od dneva javne dražbe, brez obresti, vrnjena na njihov transakcijski račun. VI. Kupnina, plačilni pogoji Nepremičnina bo prodana tistemu ponudniku, ki bo zanjo ponudil najvišjo ceno. Prodajno pogodbo mora kupec podpisati najkasneje v roku 15 dni od dneva javne dražbe, kupnino pa poravnati najkasneje v roku 8 dni od dneva, ko mu bo izdan račun. Plačilo kupnine v 8-dnevnem roku je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne plača kupnine in ne podpiše prodajne pogodbe v zgoraj navedenih rokih, bo prodajni postopek razveljavljen, Občina Tolmin pa je upravičena zadržati vplačani znesek varščine. V kupnino ni vštet davek na promet z nepremičninami po stopnji 20%, ki ga bo Občina Tolmin obračunala kupcu na računu za kupnino. Kupec nosi tudi stroške cenitve, stroške overitve podpisa pri notarju in takso za vknjižbo lastninske pravice v zemljiški knjigi. Stroške cenitve kupcu obračuna prodajalec na računu za kupnino, stroške overitve kupec poravna neposredno notarju, takso za vknjižbo pa zemljiški knjigi. Pred izdajo dovoljenja za gradnjo bo moral kupec poravnati komunalni prispevek. VII. Drugi pogoji 1. Nakup posamične nepremičnine se opravi po načelu »videno–kupljeno«, kasnejši ugovori glede dejanskega ali pravnega stanja nepremičnine niso mogoči. 2. Prodajalec bo izročil kupcu posamezno nepremičnino v last in posest najkasneje v roku 7 dni po plačilu celotne kupnine. 3. Oseba, ki vodi javno dražbo, lahko s soglasjem župana Občine Tolmin postopek prodaje posamezne nepremičnine ustavi do sklenitve prodajne pogodbe. VIII. Pravila dražbe 1. Dražba je ustna in jo vodi oseba, ki jo imenuje župan Občine Tolmin. 2. Dražbe se lahko udeleži le tisti, ki ob uri določeni za javno dražbo priglasi svojo udeležbo in osebi, ki vodi javno dražbo, predloži vsa dokazila navedena v točki IV. 3. Posamezna ponujena cena se izkliče trikrat, vsakokrat po preteku trideset sekund od predhodnega izklica. Cena, ki jo ponudi dražitelj, mora biti za najmanj 1.000,00 EUR višja od cene, ki jo je ponudil dražitelj pred njim, oziroma od izklicne cene. Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler drug dražitelj ne ponudi višje cene. Dražba za nepremičnino je končana, ko oseba, ki vodi javno dražbo, tretjič izkliče zadnjo ponujeno ceno. Na dražbi uspe dražitelj, ki je ponudil najvišjo ceno. 4. Če na dražbo za posamezno nepremičnino pristopi le en dražitelj, se šteje, da ta sprejema izklicno ceno in se nepremičnina proda po tej ceni. 5. Posamezni dražitelj mora ugovor zoper potek postopka podati nemudoma, dokler ni zaključen zapisnik o javni dražbi. O ugovoru oseba, ki vodi javno dražbo, odloči takoj. 6. O javni dražbi se vodi zapisnik, ki ga podpiše oseba, ki vodi dražbo, dražitelj, ki je na dražbi uspel in morebitni drugi dražitelji, ki so prisotni ob zaključku dražbe. 7. Kar ni določeno s temi pravili, se v zvezi z izvedbo javne dražbe uporabljajo določbe Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07). IX. Dodatne informacije in ogled nepremičnin: natančnejše informacije glede nepremičnine, ki je predmet prodaje je možno pridobiti na sedežu občinske uprave v Ulici padlih borcev 2, Tolmin, pri Davorinu Simčiču, vsak delovni dan od 10. do 12. ure. Ogled nepremičnine je možen na podlagi predhodnega dogovora.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti