Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2009 z dne 2. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2009 z dne 2. 10. 2009

Kazalo

Št. 478-100/2009 Ob-6514/09 , Stran 2492
I. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice. II. Predmet prodaje Predmet prodaje je nepremičnina s parc. št. 1401/5, parkirišče v izmeri 1540 m2, vpisano pri vl. št. 961 k.o. Jesenice. Predmetna nepremičnina predstavlja makadamsko utrjeno zemljišče, ki leži neposredno ob parkirišču za tovorna vozila na Plavškem travniku I. Nepremičnina s parc. št. 1401/5 k.o. Jesenice ni komunalno opremljena, vendar v neposredni bližini potekajo javni komunalni vodi (vodovod, kanalizacija, vročevod in plinovod). Dostop z javne ceste je na predmetno nepremičnino urejen po kategorizirani javni cesti, ki vodi na parkirišče za tovorna vozila na Plavškem travniku I. Za komunalno opremljenost predmetne nepremičnine bo kupec poskrbel sam – na lastne stroške. V skladu s prostorskimi akti Občine Jesenice leži nepremičnina s parc. št. 1401/5 k.o. Jesenice v območju J2/P1 – p, območje za proizvodnjo. Podrobnejša namenska raba: p – proizvodni objekti. III. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega nepremičnega premoženja – prodajna pogodba v pisni obliki. IV. Izhodiščna cena Izhodiščna cena za nepremičnino: s parc. št. 1401/5 k.o. Jesenice znaša 75.460,00 EUR. V izhodiščno ceno ni vključen davek na dodano vrednost (DDV) – 20%, ki ga je dolžan plačati izbrani ponudnik oziroma kupec. V. Način in rok plačila kupnine: izbrani ponudnik je dolžan plačati kupnino v 8 dneh od izstavitve računa s strani prodajalca – Občine Jesenice, katerega bo prodajalec izstavil na podlagi prodajne pogodbe, podpisane s strani obeh pogodbenih strank. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena varščina se izbranemu ponudniku všteje v kupnino. VI. Rok za oddajo ponudb: rok za oddajo ponudb je torek, 20. 10. 2009, do 14. ure. Javno odpiranje ponudb bo potekalo dne 21. 10. 2009 ob 12. uri, v sejni sobi, klet, Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice. O dokončni izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki obveščeni v roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb. VII. Višina varščine: ponudniki, ki želijo sodelovati v javnem zbiranju ponudb, so dolžni, najkasneje en dan pred iztekom roka za vložitev ponudbe, položiti varščino, kot garancijo za resnost ponudbe. Varščina znaša 10% od izhodiščne cene za predmetno nepremičnino. Varščino morajo ponudniki vplačati na pod-račun EZR Občine Jesenice, odprt pri Banki Slovenije št. 01241-0100007593, sklic 18 75400-7221002-47810009, s pripisom »varščina za javno zbiranje ponudb – nepremičnina s parc. št. 1401/5 k.o. Jesenice, Plavški travnik I«. Plačana varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v ceno, neizbranim ponudnikom pa bo vrnjena, brez obresti, v roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb. VIII. Oblika in pogoji, pod katerimi mora ponudnik predložiti ponudbo V postopku zbiranja ponudb lahko sodelujejo pravne osebe, samostojni podjetniki in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah na območju Republike Slovenije. V postopku lahko sodelujejo samo osebe, ki bodo prevzele pripravljeno Razpisno dokumentacijo – nepremičnina s parc. št. 1401/5 k.o. Jesenice, Plavški travnik I. Ponudniki naj predložijo svoje ponudbe v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za odkup nepremičnin – nepremičnina s parc. št. 1401/5 k.o. Jesenice, Plavški travnik I«, in sicer v sprejemno pisarno Občine Jesenice ali priporočeno po pošti na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice. Na zaprti kuverti naj ponudniki navedejo tudi ime, točen naslov, ter e-mail pošiljatelja. Dokazila, ki jih mora vsebovati ponudba, posebni pogoji in zahteve, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki, kakor tudi merila za izbiro najugodnejše ponudbe ter specifični podatki o nepremičnini, ki je predmet javnega zbiranja ponudb, so razvidni iz razpisne dokumentacije. Razpisno dokumentacijo interesenti prevzamejo na Občini Jesenice, Sprejemna pisarna, vsak delovni dan, in sicer od dneva objave javnega razpisa dalje. Iz ponudbe ponudnika mora biti razviden čas veljavnost ponudbe, in sicer mora biti ponudba veljavna najmanj do vključno dne sklenitve prodajne pogodbe. Občina Jesenice si po prejemu pravočasnih in popolnih ponudb pridržuje pravico, da kolikor je to potrebno, s ponudniki izvede dodatna pogajanja (z vsemi, ki so predložili pravočasne in popolne ponudbe). Če v postopku javnega zbiranja ponudb v roku ne prispe nobena ponudba oziroma nobena ponudba ni pravočasna ali popolna ali ne bo dosežena vsaj izhodiščna cena za predmetno nepremičnino se šteje, da je bilo javno zbiranje ponudb neuspešno. Postopek javnega odpiranja ponudb in izbiro najugodnejšega ponudnika vodi Komisija za javno zbiranje ponudb, ki jo imenuje župan Občine Jesenice. Pristojna komisija lahko s soglasjem župana Občine Jesenice, postopek prodaje ustavi vse do sklenitve prodajne pogodbe. IX. Dodatne informacije o nepremičninah Za vse dodatne informacije v zvezi s prodajo nepremičnine lahko pokličete na tel. 04/586-92-80, in sicer v času uradnih ur od dneva objave poziva do 19. 10. 2009. Razpisna dokumentacija – nepremičnina s parc. št. 1401/5 k.o. Jesenice, Plavški travnik I, je ponudnikom na voljo v Sprejemni pisarni Občine Jesenice, in sicer od dneva objave tega poziva do dneva oddaje ponudb.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti