Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2009 z dne 2. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2009 z dne 2. 10. 2009

Kazalo

Št. 100/2009 Ob-6507/09 , Stran 2491
1. Predmet prodaje Zemljišče, parc. št. 2811/10, v izmeri 995 m2, k.o. Tabor, ki je v lasti Mestne občine Maribor. Zemljišče se nahaja na območju, kjer velja Odlok o zazidalnem načrtu za območje C4 (MUV, št. 23/04) in predstavlja del gradbene parcele bodočega poslovno trgovskega objekta. Zemljišče, parc. št. 2811/10, k.o. Tabor, bo prodano na podlagi javnega zbiranja ponudb, ponudniku, ki bo ponudil najvišjo ceno, to je višjo ali enako od izhodiščne cene. Izhodiščna cena za javno zbiranje ponudb je 356.737,35 €. V ceni ni zajet 20% DDV. Komunalni prispevek bo zaračunan pred izdajo gradbenega dovoljenja, za kar bo izdana posebna odločba. 2. Pogoji javnega zbiranja ponudb Na javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo pravne in fizične osebe ter samostojni podjetniki. Pisne ponudbe morajo vsebovati naslednje dokumente: – pravne osebe, ki so registrirane v Republiki Sloveniji, morajo priložiti sklep o vpisu ustanovitve subjekta, ki ne sme biti starejši od 30 dni in številko TRR, – fizične osebe morajo priložiti fotokopijo osebnega dokumenta in številko TRR, – samostojni podjetniki morajo priložiti izpis iz registra Davčne uprave RS, ki ne sme biti starejši od 30 dni in številko TRR, – pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo priložiti notarsko overjeno neomejeno specialno pooblastilo, ki se nanaša na predmet javnega zbiranja ponudb, – potrdilo o vplačani 10% varščini. Ponudniki vplačajo varščino v višini 10% od izhodiščne cene, na transakcijski račun Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o. št. 04515-0000651184 odprt pri NKBM d.d., najkasneje do 19. 10. 2009, – tuja pravna ali fizična oseba mora zaradi vpisa v zemljiško knjigo predložiti enolično identifikacijsko številko oziroma EMŠO, – v pisni ponudbi je potrebno navesti ponujeno ceno za zemljišče – pri tem lahko ponudnik navede višjo ali enako ceno od izhodiščne, – posebno izjavo ponudnika, da ponudba velja do 30. 11. 2009. 3. Kraj in čas oddaje ponudb: ponudniki morajo oddati ali poslati pisne ponudbe v zaprti ovojnici najkasneje do 20. 10. 2009, do 9. ure, in sicer na naslov: Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., Grajska ulica 7/III, 2000 Maribor, s pripisom: »Javno zbiranje ponudb – ponudba na nakup zemljišča – Ne odpiraj«. 4. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. V primeru, da bosta dva ali več ponudnikov ponudila enako najvišjo ceno, bo Komisije za izvedbo in nadzor prodaje ter nakupov stavbnih zemljišč izvedla med temi ponudniki pogajanja. Odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila Komisija za izvedbo in nadzor prodaje ter nakupov stavbnih zemljišč. Odpiranje ponudb ne bo javno. 5. Omejitev v postopku razpolaganja: prodajalec si pridržuje pravico, da ne sklene prodajne pogodbe z nobenim od ponudnikov. 6. Sklenitev pogodbe Uspeli ponudnik mora z Javnim podjetjem za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči skleniti prodajno pogodbo, najkasneje v 15 dneh po izdanem sklepu o izbiri ponudnika. Kupec mora poravnati kupnino v 8 dneh po podpisu pogodbe. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Kolikor kupec ne poravna kupnine na način in v roku, določenem v sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna pogodba za nično, brez izvedbe posebnega postopka. Če uspeli ponudnik po svoji krivdi ne izpolni obveznosti iz prejšnjega stavka, se šteje, da je odstopil od nakupa. V takšnem primeru varščina zapade v korist prodajalca. Po plačilu celotne kupnine in poravnavi vseh stroškov, se bo kupcu nepremičnina izročila v posest, v zemljiško knjigo pa bo podan zemljiškoknjižni predlog. 7. Varščina: varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v kupnino, neizbranim ponudnikom pa bo v 8 dneh po izdanem sklepu o izbiri brezobrestno vrnjena. 8. Plačilo stroškov: kupec se obveže plačati kupnino, davek na dodano vrednost in stroške Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči v zvezi s postopkom prodaje, in sicer v višini 2% od izhodiščne cene. 9. Ustavitev postopka Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o. lahko do sklenitve pogodbe postopek prodaje ustavi. Javno zbiranje ponudb se bo izvajalo v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07). Ogled nepremičnin je možen na kraju samem. Dodatne informacije lahko dobite na tel. 02/22-01-422 ali 02/22-01-423 ali info@jp-gsz-mb.si.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti