Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2009 z dne 2. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2009 z dne 2. 10. 2009

Kazalo

3351. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem pravobranilstvu (ZDPra-C), stran 10305.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem pravobranilstvu (ZDPra-C)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem pravobranilstvu (ZDPra-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 22. septembra 2009.
Št. 003-02-8/2009-6
Ljubljana, dne 30. septembra 2009
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DRŽAVNEM PRAVOBRANILSTVU (ZDPra-C)
1. člen
V Zakonu o državnem pravobranilstvu (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo) se v 42. členu črtata drugi in tretji odstavek.
Dosedanji četrti odstavek postane drugi odstavek.
V dosedanjem petem odstavku, ki postane tretji odstavek, se črta beseda »osnovna«.
2. člen
V 43. členu se za besedo »upravičen« črta vejica, besedilo »za del plače za redno delovno uspešnost in delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela« pa nadomesti z besedilom »v skladu z zakonom, ki ureja sistem plač v javnem sektorju«.
3. člen
Tretji odstavek 44. člena se črta.
Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek.
4. člen
45. člen se črta.
5. člen
V tretjem odstavku 51. člena se na koncu doda nov stavek, ki se glasi: »V okviru razponov, ki jih določa zakon, ki ureja sistem plač v javnem sektorju, lahko pomočnik državnega pravobranilca napreduje za največ štiri plačne razrede, državni pravobranilec pa največ za dva plačna razreda.«.
Četrti odstavek se črta.
Dosedanja peti in šesti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
6. člen
Tretji odstavek 51.a člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ocenjevani državni pravobranilec oziroma pomočnik državnega pravobranilca, ki se z oceno dela ne strinja, se lahko v osmih dneh pritoži pri personalni komisiji.«.
Za tretjim odstavkom se dodata nov četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»Personalno komisijo sestavlja pet članov, ki jih imenuje generalni državni pravobranilec za štiri leta. Tri člane komisije imenuje med državnimi pravobranilci s sedeža državnega pravobranilstva in dva člana med državnimi pravobranilci iz zunanjih oddelkov državnega pravobranilstva. Predsednika komisije izvolijo njeni člani med seboj. Komisija sprejme poslovnik o delu.
Personalna komisija lahko pritožbo zoper oceno dela zavrne ali pa oceno dela razveljavi in zahteva od generalnega državnega pravobranilca, da izdela novo oceno, iz katere mora biti razvidno izpolnjevanje meril za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za napredovanje.«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
7. člen
Ne glede na 5. člen tega zakona lahko v obdobju od uveljavitve tega zakona do 1. decembra 2010 pomočnik državnega pravobranilca oziroma državni pravobranilec napredujeta v okviru razponov, določenih v zakonu, ki ureja sistem plač v javnem sektorju, za to obdobje.
8. člen
Pri določanju osnovnih plač pomočnikov državnih pravobranilcev in državnih pravobranilcev se upošteva Zakon o začasnem znižanju plač funkcionarjev (Uradni list RS, št. 20/09).
Personalna komisija, imenovana v skladu z Zakonom o državnem pravobranilstvu (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo) nadaljuje delo kot personalna komisija iz 51. člena zakona do izteka mandata.
9. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 700-08/09-3/16
Ljubljana, dne 22. septembra 2009
EPA 466-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti