Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2009 z dne 2. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2009 z dne 2. 10. 2009

Kazalo

Ob-6502/09 , Stran 2483
I. naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, matična številka: 5884012, ID številka za DDV: SI 31214908. II. Predmet javne dražbe in izklicna cena Predmet prodaje so: 1. nepremičnine – montažne stanovanjske hiše z zemljiščem: a) nepremičnina parc. št. 1067/4 njiva 166 m2 in parc. št. 326.S stanovanjska stavba 55 m2, oboje k.o. Grobelce, ki v naravi predstavlja trenutno zasedeno samostojno stanovanjsko enoto v okviru montažnega dvojčka na naslovu Grobelce 7a, 3264 Sv. Štefan. Najemna pogodba s sedanjim najemnikom je sklenjena za določen čas do 31. 12. 2009; b) nepremičnina parc. št. 1067/3 njiva 481 m2 in parc. št. 325.S stanovanjska stavba 77 m2, oboje k.o. Grobelce, ki v naravi predstavlja zasedeno samostojno montažno stanovanjsko hišo s pripadajočim zemljiščem na naslovu Grobelce št. 7b, 3264 Sv. Štefan. Najemna pogodba s sedanjim najemnikom je sklenjena z neprofitno najemnino za nedoločen čas. 2. nepremičnine – stanovanja: a) enosobno stanovanje št. 16, v V. etaži, v skupni izmeri 48,70 m2 (z balkonom in kletjo). Stanovanje se nahaja v večstanovanjski stavbi na naslovu Cankarjeva ul. 11, 3240 Šmarje pri Jelšah, ki stoji na parc. št. 179/18, k.o. Šmarje pri Jelšah, z identifikacijsko številko stavbe 1200-340, podvložek št. 1036/16. Stanovanje je zasedeno – oddano v najem za nedoločen čas z neprofitno najemnino; b) dvosobno stanovanje št. 2, v II. etaži, v skupni izmeri 64,05 m2 (z balkonom in kletjo). Stanovanje se nahaja v večstanovanjski stavbi na naslovu Cankarjeva ul. 7, 3240 Šmarje pri Jelšah, ki stoji na parc. št. 179/4, 177/9, k.o. Šmarje pri Jelšah, z identifikacijsko številko stavbe 1200-338.ES, podvložek št. 1030/2. Stanovanje je zasedeno – oddano v najem za nedoločen čas z neprofitno najemnino. 3. stavbna zemljišča – gradbene parcele (3a in 3b), ki v naravi predstavljajo komunalno opremljene parcele v obrtno poslovni coni Šmarje – vzhod. Zemljišče je z Odlokom o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 88/04 in 118/04) opredeljeno kot območje industrije za proizvodne dejavnosti. Ob posesti poteka notranja servisna cesta, vodovodno omrežje in kolektor do skupne čistilne naprave. Komunalno opremo predstavlja kanalizacija in vodovod ter telefonsko omrežje. Električno napajanje je možno iz TP v coni. a) stavbno zemljišče – parcela št. 165/17 (822 m2) in dodatno zemljišče parc. št. 165/14 (388 m2) v skupni izmeri 1210 m2 k.o. Bobovo in b) stavbno zemljišče – parcela št. 140/13 (921 m2) in dodatno zemljišče parc. št. 165/6 (201 m2) v skupni izmeri 1.122 m2 k.o. Bobovo. Izklicna cena: – k 1.a) – za samostojno stanovanjsko enoto v okviru montažnega dvojčka na naslovu Grobelce 7a, 3264 Sv. Štefan (nepremičnine pod točko 1.a) je 25.200,00 €. – k 1.b) – za montažno stanovanjsko enoto – enojček na naslovu Grobelce št. 7b, 3264 Sv. Štefan (nepremičnine pod točko 1.b) je 44.000,00 € in je sestavljena iz vrednosti stanovanjske montažne hiše s pripadajočim zemljiščem, ki znaša 38.680,00 € in iz vlaganj najemnika – investitorja (prenova kopalnice, kotlovnica, zunanja ureditev …), ki znaša 5.320,00 €. Na zemljišču ob stanovanjski hiši je postavljena tudi čelna nadstrešnica, ki jo je dosedanji najemnik postavil brez soglasja občine. Najugodnejši dražitelj si je dolžan pridobiti ustrezno cestno soglasje, v nasprotnem primeru pa nadstrešnico odstraniti. Vrednost nadstrešnice ni zajeta v izklicni ceni. – k 2.a – za enosobno stanovanje št. 16, na naslovu Cankarjeva ulica 11, 3240 Šmarje pri Jelšah (nepremičnina pod točko 2.a) je 33.000,00 €. – k 2.b – za dvosobno stanovanje št. 2 na naslovu Cankarjeva ulica 7, 3240 Šmarje pri Jelšah (nepremičnina pod točko 2.b) je 47.700,00 €. – k 3.a – za komunalno opremljene parcele v obrtno poslovni coni Šmarje – vzhod (stavbno zemljišče pod točko 3.a) je 26.998,00 €, ki ne vključuje 20% DDV. – k 3.b – za komunalno opremljene parcele v obrtno poslovni coni Šmarje – vzhod (stavbno zemljišče pod točko 3.b) je 26.160,50 €, ki ne vključuje 20% DDV. – k 3.a, 3.b – v izklicni ceni (za stavbna zemljišča pod točko 3.a, 3.b) je zajeta vrednost stavbne parcele brez komunalnega prispevka, ki ga je potrebno poravnati pred izdajo gradbenega dovoljenja na osnovi izdane odločbe. V izklicni ceni niso zajeti stroški individualnih infrastrukturnih priključkov. Projektno dokumentacijo in pridobitev gradbenega dovoljenja si zagotovi kupec sam. Vse nepremičnine so bremen proste, prodajajo se po sistemu videno kupljeno. Vse nepremičnine so vpisane v zemljiško knjigo, za parcele pod točko 3.a in 3.b je podan predlog za vknjižbo v zemljiško knjigo. III. Najnižji znesek višanja izklicne cene za vse nepremičnine je 200,00 EUR. IV. Pogoji prodaje: – Prodajna pogodba bo sklenjena najkasneje v roku 30 dni po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalka zadrži njegovo kavcijo. – Nepremičnine bodo prodane ponudniku, ki bo ponudil najvišjo ceno. – Najugodnejši dražitelj – vse nepremičnine razen pod točko 1.b – je dolžan plačati kupnino v 8 dneh od dneva podpisa prodajne pogodbe. Kupnina se vplača na podračun Občine Šmarje pri Jelšah št. 01324-0100003720 odprt pri Upravi za javna plačila RS. Plačilo celotne kupnine v prej postavljenem roku je bistvena sestavina pogodbe. Če kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto. Položena kavcija se všteje v kupnino. – Najugodnejši dražitelj nepremičnine pod točko 1.b je dolžan plačati kupnino zmanjšano za 5.320,00 €, v 8 dneh od dneva podpisa prodajne pogodbe, na podračun Občine Šmarje pri Jelšah št. 01324-0100003720 odprt pri Upravi za javna plačila RS, znesek 2.000,00 € Atriju stanovanjski zadrugi z.o.o., Ljubljanska c. 20, Celje, na transakcijski račun št. 24300-9001823173, sklicna št. 62349 in znesek 3.320,00 € pa dosedanjemu najemniku. – Za nepremičnine pod 1.a, 1.b, 2.a in 2.b bo kupec poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, notarsko overitev in strošek vknjižbe lastninske pravice na svoje ime. – Za stavbna zemljišča pod točko 3.a, 3.b, bo kupec poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na dodano vrednost, notarsko overitev in strošek vknjižbe lastninske pravice na svoje ime. – Kupec se zavezuje, da ne bo odtujil kupljene nepremičnine pod točko 2.a in 2.b, za obdobje najmanj pet let od dneva sklenitve kupoprodajne pogodbe. Prodajalec si v nasprotnem primeru pridržuje predkupno pravico nakupa stanovanja v višini prodajne vrednosti po tej dražbi, brez valorizacije in brez obresti. Predkupna pravica se vpiše v zemljiško knjigo. V. Kraj in čas javne dražbe Javna dražba bo dne 27. 10. 2009 v sejni sobi Občine Šmarje pri Jelšah (drugo nadstropje), Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah, z začetkom: – ob 10. uri – za nepremičnine pod točko 1.a, 1.b, 2.a in 2.b, – ob 11. uri – za stavbno zemljišče pod točko 3.a in 3.b. Vsi kandidati se bodo morali najmanj 1 uro pred pričetkom posamezne dražbe izkazati z dokazili iz VI. točke te objave. VI. Pogoji za udeležbo na javni dražbi Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna in fizična oseba, ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako da: – plača kavcijo in predloži dokazilo o njenem plačilu, – predloži pooblastilo v izvirniku, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis pooblastitelja overjen pri notarju, v primeru, če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec, – predloži izpisek iz sodnega registra v izvirniku, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba, – predloži izvirnik osebnega dokumenta (potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi fizična oseba oziroma predloži priglasitveni list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, če se prijavi samostojni podjetnik. Organizator pred začetkom dražbe, preveri in potrdi vse pravilne in pravočasne prijave. VII. Kavcija Ponudniki morajo do začetka javne dražbe vplačati kavcijo, ki znaša 10% izklicne cene, na podračun Občine Šmarje pri Jelšah, št. 01324-0100003720, odprt pri Upravi za javna plačila RS z navedbo »plačilo kavcije – javna dražba s pripisom predmeta dražbe«. Plačilo kavcije se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom, ki niso uspeli na javni dražbi pa se kavcija vrne brez obresti v roku 8 dni po zaključku javne dražbe. Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec obdrži kavcijo. Kavcijo prodajalec zadrži tudi v primeru, če ponudnik odstopi od javne dražbe ali ne sprejme niti izklicne cene. VIII. Dodatne informacije: dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe, natančnejše podatke o predmetnih nepremičninah in informacije za ogled nepremičnine, dobijo interesenti na Občini Šmarje pri Jelšah, tel. 03/81-71-622, kontaktna oseba mag. Zinka Berk. IX. Ustavitev postopka: pristojna komisija lahko s soglasjem župana, postopek prodaje ustavi vse do sklenitve prodajne pogodbe brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti. V tem primeru je prodajalka dolžna vrniti kavcijo brez obresti. X. Pravila javne dražbe: javna dražba se izvaja v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 84/07). Javna dražba in dražbena pravila so objavljena na spletni strani Občine Šmarje pri Jelšah www.smarje.si.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti