Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2009 z dne 2. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2009 z dne 2. 10. 2009

Kazalo

Ob-6546/09 , Stran 2469
I. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa Mali priobalni ribolov, ki prispeva k varovanju in ohranjanju ribolovnih virov, izboljšanju delovnih pogojev na krovu in boljši kakovosti rib. Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za sofinanciranje projektov, prispelih na javni razpis za dodeljevanje sredstev iz naslova ukrepa Mali priobalni ribolov, znaša 400.000 eurov javnih sredstev, od tega delež prispevka Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) v celotnih javnih izdatkih znaša 75%, delež prispevka Republike Slovenije v celotnih javnih izdatkih pa znaša 25%. Sredstva bremenijo proračunski postavki MKGP: 9450 Evropski sklad za ribištvo 07-13-EU, v višini 300.000 eurov 9451 Evropski sklad za ribištvo 07-13-slovenska udeležba, v višini 100.000 eurov. Javni razpis je odprt do porabe sredstev oziroma do objave o zaprtju javnega razpisa na spletnih straneh MKGP. II. Vlagatelji Vlagatelj za pridobitev nepovratnih sredstev po tem razpisu je lahko pravna ali fizična oseba, registrirana v Republiki Sloveniji za dejavnost morskega ribištva, ali ribič, ki ima status ribiča fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji. III. Predmet podpore Podpora se bo iz naslova tega razpisa dodeljevala izključno za plovila malega priobalnega ribolova, definiranega v 26. členu Uredbe Sveta (ES) št. 1198/2006. V skladu z navedenim določilom plovila malega priobalnega ribolova ne smejo uporabljati naslednjih vlečnih orodij: – vlečne mreže z gredjo, pridnene vlečne mreže s širilkami, pridnene vlečne mreže, upravljane z dveh plovil, pelagične vlečne mreže s širilkami, pelagične vlečne mreže, upravljane z dveh plovil in dvojne vlečne mreže s širilkami. Ribiško plovilo ne sme izvajati ribolova z navedenimi ribolovnimi orodji. Izpolnjevanje zahtev iz prvega odstavka glede plovil malega priobalnega ribolova se preverja glede na razpisno dokumentacijo (priloga 7 – Kopija veljavnega dovoljenja za gospodarski ribolov, ki ga je izdalo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in iz katerega so razvidna vsa ribolovna orodja, s katerimi je plovilu dovoljeno izvajati ribolov). Predmet podpore so naložbe v posodobitev obstoječih ribiških plovil malega priobalnega ribolova, ki morajo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naslednjih ciljev: – varovanje in ohranjanje ribolovnih virov, – izboljšanje delovnih pogojev na krovu, – boljša kakovost rib. Do podpore so upravičene naslednje dejavnosti: 1. zamenjava enega motorja v finančnem obdobju 2007–2013 na ribiškem plovilu z novim motorjem z enako ali manjšo močjo, 2. naložbe za izboljšanje varnosti na krovu, delovnih pogojev, higiene in kakovosti proizvodov. IV. Upravičeni stroški Upravičeni stroški za naložbe so naslednji stroški: – motorji, ki niso pomožni motorji; – naložbe v higieno na plovilu; – naložbe v izboljšanje delovnih pogojev na plovilu; – naložbe, ki vodijo v izboljšanje kakovosti rib; – naložbe v pripomočke za manipulacijo z ribolovnimi orodji; – splošni stroški, kot so: honorarji projektantom, inženirjem in svetovalcem, ki so neposredno povezani s pridobivanjem dokumentacije za naložbo in ki so povezani s pripravo in izvedbo projekta, študije izvedljivosti, ekonomske upravičenosti ter stroški nadzornikov del, neposredno povezanih z naložbo v obsegu do 12 odstotkov priznane vrednosti naložbe. Pri posameznih obrtniških delih se upoštevajo: – stroški dobave gotovih elementov (nakup in transport) in njihove montaže ali – stroški izvedbe del na kraju samem (stroški materiala, transporta in opravljenih del). Natančnejši seznam upravičenih stroškov je naveden v razpisni dokumentaciji. Do podpore so upravičeni stroški, ki so nastali po datumu izdaje odločbe o odobritvi sredstev. Za upravičene stroške se štejejo tudi splošni stroški, nastali pred datumom izdaje odločbe o pravici do sredstev, vendar samo od 1. januarja 2007 dalje. Kot nastanek stroška se šteje prevzem obveznosti upravičenca na račun morebitnih dodeljenih sredstev (sklenitev katerekoli pogodbe, naročanje materiala, opreme, storitev ali del). V primeru, da tudi po pozivu na dopolnitev vlagatelj ne predloži dokazil za uveljavljanje upravičenih splošnih stroškov, do njih ni upravičen. V. Pogoji za odobritev sredstev Splošni pogoji za pridobitev in porabo sredstev Vloga za pridobitev nepovratnih sredstev mora biti predložena v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije na predpisanem prijavnem obrazcu za ta ukrep v tiskani obliki. K vlogi morajo biti priložene vse priloge in dokazila, ki so navedena v razpisni dokumentaciji. Ta morajo biti medsebojno usklajena, resnična, točna, jasna in razumljiva. Vlagatelj mora zagotoviti ustrezno tehnično dokumentacijo z natančnim popisom del in stroškovno opredelitvijo cen. Naložba mora biti zaključena celota. Za opremo je potrebno priložiti popis opreme, vključno z razporeditvijo opreme v prostoru (priložena mora biti skica plovila z investicijo). Računi in predračuni se morajo glasiti na vlagatelja. Vlagatelj mora imeti izdelan poslovni načrt z opredelitvijo ciljev v skladu z navodili, ki jih predpiše in na svojih spletnih straneh objavi MKGP. Vlagatelj mora biti registriran za dejavnost morskega ribolova ter imeti veljavno slovensko dovoljenje za gospodarski ribolov. Veljavno dovoljenje se mora nanašati na plovilo, na katerem se bo izvajala naložba. Priloženo mora biti ustrezno dokazilo. Vlagatelj mora biti lastnik ali solastnik ribiškega plovila malega priobalnega ribolova, na katerem se bo izvajala naložba, z veljavnim slovenskim dovoljenjem za gospodarski ribolov in z veljavnim plovnim dovoljenjem. Če je vlagatelj solastnik ribiškega plovila, mora predložiti overjeno soglasje lastnika (solastnikov), da se naložba na plovilu lahko izvede. Priloženo mora biti ustrezno dokazilo. Vlagatelj mora predložiti podpisano izjavo o označevanju projektov in obveščanju javnosti. Priročnik organa za upravljanje za obveščanje javnosti in označevanje projektov v okviru operativnega programa za Razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013 je dosegljiv na sedežu Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP) ter na spletni strani www.arsktrp.gov.si. Podatki, navedeni v prijavnem obrazcu, poslovnem načrtu in priloženih dokazilih, morajo biti skladni. Vloga mora biti popolna, izpolnjevati razpisne pogoje in preseči 30 točk pri ocenjevanju glede na dana merila. Z izvedbo naložbe se ne sme pričeti pred izdajo odločbe o odobritvi sredstev. Kot začetek izvedbe naložbe se šteje prevzem katerekoli obveznosti končnega prejemnika na račun morebitnih odobrenih sredstev (sklenitev katerekoli pogodbe, naročanje materiala, opreme, storitev ali del, izdaja oziroma prevzem računov). Za naložbo mora biti predložen poslovni načrt, ki mora biti izdelan skladno z navodili, objavljenimi na spletni strani www.mkgp.gov.si, iz katerega mora biti razvidno, da je naložba ekonomsko upravičena (interna stopnja donosnosti mora biti pozitivna). Prikazani in priloženi morajo biti vsi izračuni. Za naložbo morajo biti predloženi predračuni, iz katerih bo razvidna naložba in njena predračunska vrednost. Plovilo, na katerem se bo izvajala naložba, mora imeti veljavno dovoljenje za plovbo. Plovilo, na katerem se bo izvajala naložba, mora biti vpisano v evidenco slovenskih ribiških plovil, ki ga vodi MKGP. Ribiško plovilo mora biti na dan vložitve vloge starejše od pet let. Starost je enaka razliki med datumom vložitve vloge na razpis in datumom prve vknjižbe v register ribiških plovil, ki jo vodi Uprava Republike Slovenije za pomorstvo. Upravičenec se mora obvezati, da bo ostal lastnik ali solastnik aktivnega ribiškega plovila še najmanj pet let po zadnjem izplačilu sredstev. Kot je določeno v prvem poglavju Sklepa Komisije (2008/949/EC) se za aktivno ribiško plovilo šteje plovilo, ki je v tekočem letu izvedlo vsaj eno ribolovno operacijo. Posebni pogoji za ukrep »mali priobalni ribolov« Najvišji znesek na plovilo ne sme presegati zneska na plovilo v okviru ukrepa Trajna ukinitev ribolovnih dejavnosti, za katerega se premija izračuna na spodaj navedeni način. V kolikor ga preseže, je upravičeni strošek v višini predvidene premije na ribiško plovilo. Tabela 1 Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! a) Plovila, stara med 10 in 15 let, dobijo toliko, kot kaže Tabela 1; b) Plovila, stara med 16 in 29 let, dobijo toliko, kot kaže Tabela 1, a znižano za 1,5% na vsako leto preko 15 let; c) Plovila, stara 30 let ali več, dobijo toliko kot kaže Tabela 1, minus 22,5%. Da se plovilu izplačajo zgoraj navedeni zneski v celoti, mora izpolnjevati tudi hkrati oba naslednja posebna pogoja, glede na posamezno ribolovno orodje: Tabela 2 Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Kolikor sta število dnevnikov in iztovor nižja kot v Tabeli 2, se izračunana premija pomnoži z odstotkom, ki ga izračunamo po spodnji tabeli: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! V primeru, da je eno plovilo v letih 2007 in 2008 uporabljalo več ribolovnih orodij, se odstotek izračuna za vsako ribolovno orodje posebej, odstotke se nato sešteje. Če je skupni odstotek večji kot 100%, se kot največja možna vrednost vzame 100%. Obveznosti upravičenca: Upravičenec ne sme uporabljati naložbe v nasprotju z namenom dodeljenih sredstev in se mora obvezati, da bo vsaj še pet let od zadnjega izplačila sredstev uporabljal naložbo, za katero so mu bila dodeljena sredstva. Izvirniki ponudb morajo biti vključeni v poročilo o izdatkih, njihova kopija pa mora biti na voljo za revizijo in pregled na kraju samem. Naložba mora biti zaključena pred vložitvijo zadnjega zahtevka upravičenca za izplačilo sredstev (v nadaljnjem besedilu: zahtevek). Kot zaključek naložbe šteje vključitev opreme v opravljanje dejavnosti. Naložbe morajo biti zaključene najkasneje v roku treh let po izdaji odločbe o odobritvi sredstev. Naložbena dejavnost, za katero upravičenec prejme sredstva, se mora opravljati še vsaj naslednjih pet let po zadnjem izplačilu sredstev. Upravičenec v tem obdobju ne sme uvajati bistvenih sprememb oziroma odtujiti naložbe ter naložbe ne sme uporabljati v nasprotju z namenom dodeljenih sredstev, sicer jih mora vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Naložba mora biti označena v skladu s Priročnikom za obveščanje javnosti in označevanje projektov v okviru Operativnega programa za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013, ki se nahaja na spletnih straneh http://www.mkgp.gov.si in http://www.arsktrp.gov.si. Prejemnik mora za naložbo, za katero je prejel podporo, voditi predpisano dokumentacijo in dokumentacijo, navedeno v odločbi, ter jo hraniti še najmanj pet let po zadnjem izplačilu sredstev. Prejemnik mora na zahtevo Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) poročati še pet let od zadnjega izplačila sredstev. Prejemniki sredstev, opis aktivnosti oziroma naložbe in znesek odobrenih izplačanih javnih sredstev se objavijo na spletnih straneh MKGP. Vlagatelj mora imeti za nakazilo sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji. Posebni pogoji za ukrep »Mali priobalni ribolov« pri naložbi zamenjava motorja Sredstva iz naslova tega razpisa so namenjena eni zamenjavi motorja na plovilo v finančnem obdobju 2007–2013 pod pogojem, da je moč novega motorja enaka ali manjša od moči starega motorja. VI. Omejitve Splošne omejitve Upravičenci lahko pridobijo sredstva za iste aktivnosti ali naložbe na podlagi posamezne vloge samo iz enega ukrepa po OP 2007–2013. Sredstva se ne odobri upravičencu, ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem ukrepu, že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali sredstva EU. Posebne omejitve Sredstva se ne odobrijo za: 1. naložbe vlagateljev, ki so v postopku prisilne poravnave; 2. naložbe vlagateljev, ki so v stečajnem postopku; 3. naložbe vlagateljev, ki nimajo sedeža oziroma stalnega bivališča v Republiki Sloveniji; 4. naložbe v plovila, ki niso vpisana v evidenci slovenskih ribiških plovil, ki jo vodi MKGP. Najvišji znesek na plovilo ne sme preseči zneska na plovilo v okviru ukrepa Trajna ukinitev ribolovnih dejavnosti. V kolikor ga preseže, je upravičeni strošek v višini predvidene premije na ribiško plovilo. VII. Neupravičeni stroški Poleg neupravičenih stroškov iz člena 55 Uredbe Sveta (ES) št. 1198/2006 ter člena 26 Uredbe Komisije (ES) št. 498/2007 se podpora za naložbe po tem javnem razpisu ne dodeli za: 1. davek na dodano vrednost, razen nepovratni davek na dodano vrednost, ki ga dejansko in dokončno plača drugi upravičenec, ki pa ni oproščen davka; 2. obresti za dolgove; 3. nakup rabljene opreme ali motorjev; 4. plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu; 5. stroške nakupa in zamenjave pomožnega motorja na ribiškem plovilu; 6. gradnjo in nakup ribiških plovil; 7. stroške tekočega poslovanja (stroške vzdrževanja in najema); 8. bančni stroški, stroški garancij in podobno; 9. stroške za plačilo storitev inženirjev in svetovalcev, študij izvedljivosti in ekonomske upravičenosti, nakup patentov in licenc za pripravo oziroma izvajanje projektov, ki so neposredno povezani z ukrepom in presegajo 12 odstotkov priznane vrednosti naložbe; 10. izdatke pri projektih, ki so nastali zaradi pristojbin za uporabo in kotizacij pred dokončanjem projekta, pa ti zneski niso bili odšteti od upravičenih stroškov; 11. naložbe v plovila, ki so registrirana izven Republike Slovenije; 12. naložbe v plovila, ki niso vpisana v evidenci slovenskih ribiških plovil, ki jo vodi MKGP; 13. naložbe v plovila, ki ne sodijo v skupino plovil malega priobalnega ribolova iz 1. točke 26. člena Uredbe Sveta št. 1198/2006; 14. stroške promocije; 15. naložbe v povečanje ribolovnega napora; 16. prenos lastništva podjetja; 17. plačila v naravi; 18. stroške za povečanje prostorov za skladiščenje rib v skladu z 2. točko 25. člena Uredbe Sveta št. 1198/2006; 19. zamenjavo več kot enega motorja na plovilu v celotni perspektivi 2007–2013; 20. stroške lastnega dela; 21. naložbe, ki ne dosegajo najnižjega zneska dodeljene pomoči 4.000 eurov na posamezno naložbo; 22. nakup ali zakup plovil, ne glede na to, ali se po zakupu lastništvo prenese na zakupnika; 23. naložbe, katerih izvajanje se je začelo pred izdajo odločbe o odobritvi sredstev; 24. stroške poslovanja, vključno s stroški vzdrževanja in najema; 25. sredstev se vlagatelju ne odobri, če je za isti projekt že prejel javna sredstva ali sredstva EU oziroma kakšnega drugega evropskega sklada; 26. vse stroške, povezane z nakupom standardne opreme in opreme, ki je na dan predložitve vloge za določeno plovilo obvezna z evropsko in/ali nacionalno zakonodajo (na primer s Pravilnikom o čolnih in plavajočih napravah Uradni list RS, št. 25/08 z dne 14. 3. 2008). VIII. Finančni pogoji za dodeljevanje sredstev Splošni finančni pogoji Vlagatelj mora izkazati sposobnost zagotavljanja lastnih finančnih sredstev. Predložena morajo biti dokazila o lastnem finančnem stanju. Vlagatelj ne sme biti v finančnih težavah in mora imeti poravnane vse obveznosti do države. Vlagatelj ne sme biti v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije. Vlagatelj mora izbrati najugodnejšega izvajalca operativnih del izvedbe in dobavitelje, kar mora dokazati vsaj s tremi predračuni. Upravičencu se sredstva izplačajo na podlagi odobrenega zahtevka za izplačilo sredstev. Zahtevku mora upravičenec priložiti originalne račune z originalnimi dokazili o njihovem plačilu. Upravičenec mora zahtevek za izplačilo sredstev v tekočem letu poslati na ARSKTRP v skladu z roki, ki so navedeni v odločbi o odobritvi sredstev. Naložba je zaključena, ko so vsa dela končana in plačana oziroma je oprema nabavljena, plačana in vključena v uporabo. Naložba mora biti izpeljana v celoti in zaključena pred vložitvijo zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev oziroma do datuma, določenega v odločbi o odobritvi sredstev. Končni prejemnik mora zahtevku za izplačilo sredstev priložiti originalne račune z originalnimi dokazili o njihovem plačilu ter druge zahtevane dokumente. Končnemu prejemniku se na podlagi dokumentacije iz prejšnje točke izplača 60% oziroma 40% upravičenih stroškov naložbe na podlagi prejetih računov, vendar ne več, kot je znesek odobrenih sredstev. V primeru, da je prejemnik sredstev ribič-fizična oseba, se bo za izplačana nepovratna sredstva obračunavala akontacija dohodnine, skladno z veljavno zakonodajo o dohodnini. Vlagatelj se mora zavezati, da bo opravljal dejavnost, za katero je prejel sredstva iz naslova tega javnega razpisa še naslednjih pet let po zadnjem izplačilu sredstev in da v tem obdobju ne bo uvajal bistvenih sprememb naložbe oziroma ne bo odtujil naložbe ali jo uporabljal v nasprotju z namenom odobrenih sredstev ter da bo spremljal rezultate gospodarjenja vsaj še pet let po zadnjem izplačilu sredstev. Kot bistvene spremembe naložbe za ta ukrep se štejejo spremembe, ki: – bistveno vplivajo na naravo naložbe ali pogoje izvajanja ali ki dajejo prejemnik sredstev neupravičeno prednost; – so posledica spremembe v naravi lastništva infrastrukturnega objekta. Posebni finančni pogoji Finančna pomoč se zagotovi v obliki nepovratnih sredstev. V tem javnem razpisu je izvedbi ukrepa Mali priobalni ribolov namenjenih do 400.000 eurov javnih sredstev. Najvišja stopnja pomoči za plovilo znaša do 60 odstotkov priznane vrednosti naložbe, od tega je delež EU sredstev 75 odstotkov, delež Republike Slovenije pa 25 odstotkov vrednosti odobrenih nepovratnih sredstev. Struktura financiranja je za vse upravičene investicije iz tega ukrepa, razen za zamenjavo motorja, naslednja: – 60% priznane vrednosti naložbe se zagotovi iz javnih virov; – 40% priznane vrednosti naložbe zagotovi upravičenec. Struktura financiranja za zamenjavo motorja je naslednja: – 40% priznane vrednosti naložbe se zagotovi iz javnih virov; – 60% priznane vrednosti naložbe zagotovi upravičenec. Višina sofinanciranja za zgoraj navedene naložbe, ki so upravičene do podpore za programsko obdobje izvajanja OP 2007–2013, je omejena, kot sledi: – najnižji znesek javne podpore znaša 4.000 eurov na posamezno vlogo; – najvišji znesek javne podpore znaša 100.000 eurov na posamezno vlogo ob upoštevanju, da najvišji znesek na plovilo ne sme preseči zneska na plovilo v okviru ukrepa Trajna ukinitev ribolovnih dejavnosti. Kolikor jo preseže, je upravičeni strošek v višini predvidene premije na ribiško plovilo. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2007–2013 iz tega ukrepa pridobi največ do 100.000 eurov pomoči. Pri izračunu deležev in zneskov odobrenih nepovratnih sredstev se upošteva priznana vrednost naložbe. IX. Merila za oceno in razvrstitev vlog Vsaka popolna, vsebinsko ustrezna ter pravočasna vloga bo ocenjena na podlagi naslednjih meril za izbor. – ekonomski vidik naložbe; – družbeno-socialni vidik naložbe; – tehnološki vidik naložbe; – okoljski vidik naložbe. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Sofinancirajo se investicije, ki izpolnjujejo razpisne pogoje in ki so na podlagi ocene presegle minimalni prag 30 točk, in sicer glede na doseženo število točk do porabe sredstev, razpisanih za ukrep Mali priobalni ribolov. Merila so podrobneje razložena v razpisni dokumentaciji. X. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija za prijavo na javni razpis za ukrep Mali priobalni ribolov iz Operativnega programa za razvoj ribištva 2007–2013 (OP) za leto 2009 vsebuje: – Povabilo k oddaji vloge; – Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge; – Postopek za izbor vlagateljev; – Merila za ocenjevanje vlog; – Seznam upravičenih stroškov; – Obrazec vloge, ki vsebuje: – prijavni obrazec za ukrep Mali priobalni ribolov, – seznam obveznih prilog, ki jih mora predložiti vlagatelj. XI. Vsebina vloge Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti izdelana in predložena v skladu z zahtevami tega javnega razpisa in razpisne dokumentacije za ta ukrep. Vlogi morajo biti priložene vse zahtevane priloge in dokazila. Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa do dneva zaprtja javnega razpisa vsak delavnik med 9. in 15. uro na Sektorju za razvoj podeželja Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, p.p. 189, 1001 Ljubljana ali na spletnih straneh http://www.mkgp.gov.si in http://www.arsktrp.gov.si. Stroški izdelave vloge in manipulativni stroški bremenijo vlagatelja. Posamezni vlagatelj lahko v obdobju 2007–2013 odda več vlog za različna plovila, pri čemer se mora vsaka posamezna vloga nanašati samo na eno plovilo. XII. Rok in način prijave Vloge za ta javni razpis se lahko pošljejo do objave obvestila o prenehanju zbiranja vlog za posamezen namen, ki se objavi na spletni strani MKGP. Vlogo je treba poslati priporočeno po pošti ali s hitro pošto ali oddati na vložišču ARSKTRP. Če vlagatelj pošlje vlogo po pošti, jo mora poslati s priporočeno pošiljko ali s hitro pošto na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, p.p. 189, 1001 Ljubljana (velja poštni žig), od naslednjega dne po dnevu objave javnega razpisa pa do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani MKGP. Vloga se vlaga pisno na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije. Sestavni deli vloge morajo biti speti ali vloženi v mapo po vrstnem redu. Na ovojnici vloge mora biti razviden datum in čas oddaje, označen s strani pošte oziroma vložišča ARSKTRP, naslov vlagatelja ter oznaka »ne odpiraj – vloga na javni razpis za ukrep Mali priobalni ribolov«. Informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti na ARSKTRP, tel. 01/580-77-92, od ponedeljka do četrtka od 8. do 15.30 in v petek od 8. do 14.30. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si. Vloge z nepravilno označenimi ovojnicami se ne obravnavajo in se vrnejo vlagateljem. XIII. Obravnava vlog in postopek odobritve Sredstva se dodelijo z odprtim javnim razpisom. Postopke za dodelitev in izplačila sredstev izvede ARSKTRP. ARSKTRP odpira in obravnava vloge. Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge obravnava ARSKTRP in jih tudi oceni. Vloge se odpirajo vsak prvi delovni torek v mesecu, in sicer do porabe razpisanih sredstev v okviru tega javnega razpisa. V odpiranje bodo vključene vse vloge, ki bodo prispele do vključno zadnjega delovnega dne preteklega meseca. Po odprtju vloge se preveri njena popolnost. Vloga je popolna in se šteje za razumljivo, kadar so priloženi vsi zahtevani dokumenti in je zahteva stranke jasna. Če je vloga nepopolna ali nerazumljiva, mora ARSKTRP od vlagatelja pisno zahtevati, da pomanjkljivosti odpravi. Rok za dopolnitev vloge je 15 dni od dneva vročitve poziva k dopolnitvi. Dopolnjena vloga se obravnava na prvi delovni torek v tistem mesecu, ki sledi mesecu, ko je dopolnitev vloge prispela. Dopolnjena vloga se uvrsti v nadaljnjo obravnavo. Za datum in čas prejema vloge se štejeta datum in čas oddaje na pošti ali oddaje na vložišču ARSKTRP. Po prejemu dopolnjene vloge na ARSKTRP se dopolnjena vloga ponovno pregleda. Nepopolna vloga, ki je vlagatelj v roku 15 dni po prejemu poziva k dopolnitvi vloge ne dopolni, se s sklepom zavrže. Če se med postopkom preverjanja popolnosti ugotovi, da vloga vsebinsko ni ustrezna, se vloga zavrne. Popolne vloge se uvrstijo v nadaljnjo obravnavo, kjer se preveri, ali vloga izpolnjuje vse pogoje iz javnega razpisa. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev javnega razpisa, se zavrnejo. V postopek nadaljnje obravnave se uvrstijo samo popolne in vsebinsko ustrezne vloge, ki izpolnjujejo vse pogoje. Vloge se točkujejo in razvrstijo v skladu z merili iz poglavja IX. tega razpisa. Da se vloga uvrsti v nadaljnjo obravnavo, mora presegati minimalni prag 30 točk. Vloge, ki ne presegajo tega minimalnega praga, se zavrnejo. Ostale vloge, ki presegajo minimalni prag, se razvrstijo glede na doseženo število točk in odobravajo do porabe sredstev, in sicer po vrstnem redu glede na doseženo število točk. V primeru, če bi zmanjkalo sredstev in če dve ali več popolnih vlog doseže enako število točk, se do porabe sredstev javnega razpisa odobrijo tiste vloge, ki so bile oddane prej. Če dve ali več popolnih vlog izpolnjuje vse pogoje, določene v javnem razpisu, in dosega enako število točk ter ima na ovojnici enak datum in čas oddaje, sredstev pa ni dovolj za odobritev obeh oziroma vseh vlog, se izvede žreb. Žrebu lahko prisostvuje tudi vlagatelj. O dnevu žreba so vlagatelji obveščeni pisno. Tričlansko komisijo, ki nadzira žrebanje, in osebo, ki vodi žrebanje, imenuje predstojnik ARSKTRP med javnimi uslužbenci, zaposlenimi na ARSKTRP. Žrebanje se opravi v uradnih prostorih ARSKTRP. Evidenčne številke vlog se izpišejo na prepognjene listke, ki se z žigom ARSKTRP overijo v prisotnosti komisije, ki nadzira žrebanje. Listki z evidenčnimi številkami vlog se v prisotnosti komisije zaprejo v škatlo, ki se takoj zapečati. Škatla se odpre v navzočnosti prisotnih vlagateljev in komisije. Oseba, ki vodi žrebanje, vleče listke iz škatle in javno pove evidenčno številko izžrebane vloge ter izžrebani listek takoj odda komisiji. O žrebanju se sestavi zapisnik. Podpišejo ga člani komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vodila žrebanje, in vlagatelji, če so prisotni. Vloga, ki je popolna in izpolnjuje predpisane pogoje in presega minimalni prag točk, vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti, se lahko odobri do višine razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj s tem strinja, sicer se vloga zavrne. Vlagatelj mora na ARSKTRP v petih dneh, odkar ga je ARSKTRP o tem pisno obvestila, poslati izjavo, da se s tem strinja, sicer se šteje, da se s tem ne strinja. Sredstva se upravičencu odobrijo z odločbo. Odločbo izda predstojnik ARSKTRP. Zoper odločbo ARSKTRP je dopustna pritožba v roku 15 dni od dneva njene vročitve. Pritožba se vloži pisno priporočeno po pošti ali s hitro pošto ali odda na vložišču ARSKTRP. Kadar prejemnik sredstva uporablja v nasprotju z namenom, za katerega so mu bila dodeljena, ali del ne opravlja v skladu z obveznostmi ali določbami Uredbe o izvajanju Operativnega programa za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013, tega razpisa in odločbe o odobritvi sredstev, ali je sredstva pridobil nezakonito na podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav, ARSKTRP izda odločbo, s katero zahteva vračilo vseh že prejetih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev. Za izplačilo sredstev v tekočem letu upravičenci vlagajo zahtevke za izplačilo na ARSKTRP, ki sredstva izplača na transakcijski račun upravičenca, po opravljeni administrativni kontroli in nadzoru iz 41. člena Uredbe o izvajanju Operativnega programa za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013. Nakazilo na transakcijski račun upravičenca pomeni, da je bilo zahtevku za izplačilo v celoti ugodeno. Če zahtevku ni v celoti ugodeno, ARSKTRP o zahtevku odloči z odločbo. Zahtevek, ki je v nasprotju z zahtevami iz Uredbe o izvajanju Operativnega programa za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013, tega razpisa ali odločbe o odobritvi sredstev, ARSKTRP z odločbo zavrne. Če upravičenec do sredstev naložbe ne zaključi v predpisanem roku in so mu bila določena denarna sredstva na podlagi njegovih zahtevkov že izplačana, ARSKTRP izda odločbo o vračilu sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev. Za izplačilo sredstev v tekočem letu upravičenci vlagajo zahtevke za izplačilo na ARSKTRP. Število zahtevkov in roki za izplačilo se določijo v odločbi o odobritvi sredstev. Upravičenec lahko za pridobitev sredstev iz naslova tega ukrepa vloži največ 4 zahtevke za izplačilo sredstev. V primeru naložb, katerih priznana vrednost je manjša od 20.000 eurov, pa se lahko vloži le 1 zahtevek za izplačilo. MKGP kot Organ za upravljanje OP 2007–2013 lahko skladno z 41. členom Uredbe o izvajanju Operativnega programa za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013 opravlja nadzor nad izvajanjem ukrepa iz tega javnega razpisa. Upravičenec mora omogočiti dostop do dokumentacije o projektu, ki je predmet podpore po tej uredbi, ARSKTRP, MKGP, revizijskemu organu, Računskemu sodišču Republike Slovenije, Evropski komisiji, Računskemu sodišču Evropskih skupnosti in drugim nadzornim organom ter omogočiti kontrolo na kraju samem. ARSKTRP lahko kadar koli ugotavlja dejansko stanje upravičenca glede izpolnjevanja pogojev iz javnega razpisa. ARSKTRP izvaja administrativne kontrole pred izplačilom sredstev za ukrep Mali priobalni ribolov na kraju samem pred izplačilom sredstev ter naknadne kontrole po izvedenih kontrolah na kraju samem. ARSKTRP izvaja administrativne kontrole pred izplačilom sredstev in kontrole na kraju samem pred izplačilom sredstev za ta ukrep v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1198/2006, Uredbo Komisije (ES) št. 498/2007 ter Uredbo o izvajanju Operativnega programa za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013. Služba za kontrolo ARSKTRP je odgovorna za izvajanje kontrol na kraju samem pred izplačilom sredstev. Služba za kontrolo ARSKTRP o ugotovitvah kontrol obvešča notranjo organizacijsko enoto ARSKTRP, odgovorno za ta ukrep. Če je Služba za kontrolo na kraju samem ugotovila nepravilnosti, ARSKTRP, v kolikor je to potrebno, sproži postopek za izterjavo zneskov dodeljene pomoči. Kontrole vlog ali zahtevkov na kraju samem ali pred izplačilom sredstev se izvajajo z obiski upravičencev in najmanj 10 odstotkov skupne vrednosti javnih izdatkov odobrenih vlog za naložbe iz tega javnega razpisa, ki se prijavijo Evropski komisiji vsako leto, vendar ne manj kot 5% odobrenih vlog. Za naložbe, za katere se izplačila izvajajo v več fazah, se kontrola na kraju samem pri upravičencu izvede vsaj enkrat pred dokončanjem naložbe. Vzorec vlog za kontrolo na kraju samem določi ARSKTRP na podlagi ustreznega vzorčenja. V okviru teh kontrol se pri posameznih prejemnikih preverjajo tudi drugi specifični pogoji za dodelitev pomoči pri tem ukrepu. ARSKTRP izvaja naknadne kontrole po izvedenih kontrolah na kraju samem v obsegu 2,5 odstotkov izplačanih vlog, oziroma najmanj petih odstotkov skupne vrednosti javnih izdatkov izplačanih vlog za naložbe iz tega javnega razpisa, ki se prijavijo Evropski komisiji vsako leto.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti