Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2009 z dne 2. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2009 z dne 2. 10. 2009

Kazalo

3369. Sklep o ustanovitvi Javnega zavoda Mladi zmaji – Centra za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih, stran 10462.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94 odločba US, 8/96, 18/98 odločba US, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 31. seji dne 28. 9. 2009 sprejel
S K L E P
o ustanovitvi Javnega zavoda Mladi zmaji – Centra za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(ustanoviteljstvo)
S tem sklepom ustanavlja Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana (v nadaljevanju: ustanovitelj), Javni zavod Mladi zmaji – Center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih (v nadaljevanju: zavod).
O ustanoviteljskih pravicah in obveznostih odloča Mestni svet Mestne občine Ljubljana, razen o soglasju k sistemizaciji delovnih mest, o katerem odloča župan.
2. člen
(ime in sedež zavoda)
Ime zavoda je: Javni zavod Mladi zmaji – Center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih.
Skrajšano ime je: Javni zavod Mladi zmaji.
Sedež zavoda je: Resljeva cesta 18, 1000 Ljubljana.
3. člen
(Poslanstvo)
Poslanstvo zavoda je zagotoviti mrežo ustrezno opremljenih prostorov, v katerih lahko otroci, družine in mladi kakovostno preživljajo prosti čas bodisi v obliki organiziranih oziroma vodenih vzgojno izobraževalnih in kulturnih dejavnosti bodisi samostojno glede na svoje interese z namenom vzpodbujanja socialne kohezivnosti.
Zavod zagotavlja dostop do urejenih prostorov za igro in druženje najširši populaciji otrok, mladih in njihovih družin.
Z obveščanjem javnosti o svojih dejavnostih skrbi za dvigovanje zavesti o pomenu kakovostnega preživljanja prostega časa otrok, mladih in njihovih družin.
Zavod pri pripravi organiziranih oziroma vodenih vzgojno izobraževalnih in kulturnih dejavnosti sodeluje z ostalimi javnimi zavodi, nevladnimi organizacijami in posamezniki s področja delovanja zavoda.
II. DEJAVNOSTI ZAVODA
4. člen
(osnovne dejavnosti)
Zavod je ustanovljen z namenom opravljanja dejavnosti izvajanja programov za kvalitetno preživljanje prostega časa otrok, mladih in družin ter upravljanja, urejanja in vzdrževanja četrtnih mladinskih centrov in pokritih otroških igrišč, ki delujejo na površinah in v stavbah, ki so v lasti ustanovitelja in so namenjeni izvajanju dejavnosti za otroke, mlade in družine.
Zavod opravlja na način in pod pogoji, ki veljajo za javno službo naslednje dejavnosti (v nadaljevanju: osnovne dejavnosti):
– upravlja z objekti oziroma s prostori in zemljišči, v katerih delujejo četrtni mladinski centri in pokrita igrišča za otroke, mlade in družine;
– izvaja programe in dejavnosti za otroke, mlade in družine v skadu s poslanstvom;
– omogoča dostopnost svojih programov, dejavnosti in prostorov najširši populaciji otrok in mladih;
– izvaja počitniško varstvo otrok in počitniške programe za mlade;
– v svojih prostorih omogoča in koordinira izvajanje programov v skladu s poslanstvom, ki jih izvajajo javni zavodi, nevladne organizacije, posamezniki in drugi ter zagotavlja strokovno in organizacijsko podporo;
– izvaja izobraževalne programe za delo z otroki in mladimi;
– sistematično in kontinuirano obvešča zainteresirano javnost, še posebej nevladne organizacije s področja dela z mladimi, vrtce in osnovne šole o svojih programih in dejavnostih;
– skrbi za usklajeno delovanje četrtnih mladinskih centrov;
– sodeluje s sorodnimi organizacijami doma in v tujini ter se po potrebi vključuje v domače in mednarodne povezave;
– redno izvaja evalvacijo svojih programov in projektov in daje pobude ter predloge ustanovitelju za izboljšanje stanja na področju dejavnosti za otroke, mlade in družine;
– skrbi za zavarovanje objektov, zemljišč in opreme ter skrbi za varnost delovanja objektov in naprav s skrbnostjo dobrega gospodarja.
5. člen
(druge dejavnosti)
Poleg izvajanja osnovnih dejavnosti iz prejšnjega člena tega sklepa, lahko zavod opravlja tudi druge spremljajoče dejavnosti, opredeljene v 6. členu tega sklepa, ki služijo oziroma podpirajo izvajanje osnovnih dejavnosti in se financirajo izključno iz nejavnih virov.
6. člen
(standardna klasifikacija dejavnosti)
Dejavnosti, ki jih na podlagi tega akta opravlja zavod, se razvrščajo v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) v naslednje podrazrede standarde klasifikacije dejavnosti:
47.630    Trgovina na drobno v specializiranih
       prodajalnah z glasbenimi in video zapisi
47.910    Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
47.890    Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z
       drugim blagom
56.102    Okrepčevalnice in podobni objekti
56.210    Priložnostna priprava in dostava jedi
56.290    Druga oskrba z jedmi
58.110    Izdajanje knjig
58.130    Izdajanje časopisov
58.140    Izdajanje revij in druge periodike
58.190    Drugo založništvo
58.290    Drugo izdajanje programja
59.110    Produkcija filmov, video filmov, televizijskih
       oddaj
59.130    Distribucija filmov, video filmov,
       televizijskih oddaj
59.200    Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in
       muzikalij
56.103    Slaščičarne in kavarne
56.300    Strežba pijač
60.100    Radijska dejavnost
60.200    Televizijska dejavnost
63.110    Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
68.200    Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
       nepremičnin
68.320    Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po
       pogodbi
72.200    Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
       družboslovja in humanistike
73.110    Dejavnost oglaševalskih agencij
73.120    Posredovanje oglaševalskega prostora
72.200    Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
       družboslovja in humanistike
73.110    Dejavnost oglaševalskih agencij
73.120    Posredovanje oglaševalskega prostora
73.200    Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.100    Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
74.200    Fotografska dejavnost
74.300    Prevajanje in tolmačenje
74.900    Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične
       dejavnosti
77.390    Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih
       sredstev v najem in zakup
79.900    Rezervacije in druge s potovanji povezane
       dejavnosti
82.190    Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
       posamične pisarniške dejavnosti
82.300    Organizacija razstav, sejmov, srečanj
82.990    Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za
       poslovanje
84.120    Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in
       drugih socialnih storitev, razen obvezne
       socialne varnosti
85.590    Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
       izpopolnjevanje in usposabljanje
90.010    Umetniško uprizarjanje
90.020    Spremljajoče dejavnosti za umetniško
       uprizarjanje
90.030    Umetniško ustvarjanje
90.040    Obratovanje objektov za kulturne prireditve
93.299    Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
96.090    Druge storitvene dejavnosti, drugje
       nerazvrščene.
III. NOTRANJA ORGANIZACIJA ZAVODA
7. člen
Za izvajanje dejavnosti zavoda se organizirata naslednji notranji organizacijski enoti zavoda:
– enota Četrtni mladinski centri, ki deluje na lokaciji Resljeva cesta 18, Ljubljana,
– enota Pokrita otroška igrišča, ki deluje na lokaciji Mala ulica 5, Ljubljana.
Podrobnejša organizacija zavoda se določi s statutom zavoda.
IV. ORGANI ZAVODA
8. člen
(organi zavoda)
Organi zavoda so:
– svet,
– direktor,
– kolegij.
9. člen
(svet)
Zavod upravlja svet zavoda.
Svet zavoda sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– en predstavnik delavcev zavoda,
– en predstavnik uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Mestni svet Mestne občine Ljubljana.
Predstavnika delavcev zavoda izvolijo delavci na zboru delavcev.
Predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti imenuje Mestni svet Mestne občine Ljubljana na predlog Mladinskega sveta Ljubljana kot krovne mladinske organizacije v Mestni občini Ljubljani.
10. člen
(mandat članov sveta in pravila odločanja sveta)
Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta in začne teči z dnem konstituiranja sveta zavoda. Po preteku mandata so lahko iste osebe ponovno imenovane oziroma izvoljene. Direktor je dolžan obvestiti ustanovitelja, delavce v zavodu in Mladinski svet Ljubljana o izteku mandata članom sveta zavoda najmanj 90 dni pred iztekom mandata.
Na konstitutivni seji člani sveta izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika predsednika sveta zavoda, pri čemer je predsednik sveta zavoda imenovan izmed članov, ki jih predlaga ustanovitelj. Konstitutivno sejo skliče v.d. direktor v roku 30 dni po izvolitvi oziroma imenovanju vseh članov sveta zavoda.
Svet sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta zavoda. Svet zavoda sprejema odločitve z večino glasov vseh članov sveta zavoda.
Podrobnejše delovanje sveta uredi svet zavoda s svojim poslovnikom.
11. člen
(pristojnosti sveta)
Svet zavoda ima naslednje pristojnosti:
– imenuje in razrešuje direktorja zavoda s soglasjem ustanovitelja,
– sprejema statut in druge splošne akte zavoda, za katere je pristojen po zakonu,
– sprejema letni program dela in razvoja zavoda ter spremlja njegovo izvrševanje,
– sprejema finančni načrt in letno poročilo,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– sprejema cenik storitev,
– sprejema sistemizacijo delovnih mest zavoda,
– daje ustanovitelju in direktorju mnenja o posameznih vprašanjih,
– opravlja druge zadeve, določene z zakonom, s tem sklepom, statutom in drugimi splošnimi akti zavoda.
12. člen
(direktor)
Poslovodni organ zavoda je direktor.
Direktor organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
Direktor vodi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda.
Direktor zavoda ne more biti predstavnik delavcev zavoda v svetu zavoda.
Pristojnosti direktorja ureja statut zavoda.
Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem ustanovitelja.
Mandat direktorja traja pet let in je po poteku roka lahko ponovno imenovan.
Za direktorja zavoda je lahko imenovan, kdor izpolnjuje z zakonom določene pogoje za sklenitev delovnega razmerja, ima univerzitetno izobrazbo, najmanj 10 let delovnih izkušenj, od tega vsaj tri leta na vodstvenem ali vodilnem delovnem mestu in govori vsaj enega od svetovnih jezikov. Drugi pogoji se določijo s statutom zavoda.
13. člen
(kolegij vodij organizacijskih enot)
Zavod ima kolegij vodij organizacijskih enot, ki je kolegijski strokovni organ in ga sestavljajo direktor zavoda in vodji organizacijskih enot zavoda.
Kolegij vodij organizacijskih enot ima naslednje pristojnosti:
– obravnava vprašanja s področij strokovnega dela zavoda,
– odloča o strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil, določenih v statutu zavoda,
– določa strokovne podlage za program dela in razvoj zavoda,
– daje svetu zavoda in direktorju mnenja in predloge glede organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti zavoda,
– opravlja druge z zakonom ali tem aktom oziroma statutom zavoda določene naloge.
Način delovanja kolegija vodij organizacijskih enot se podrobneje določi s statutom zavoda in poslovnikom kolegija organizacijskih enot.
V. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA
14. člen
(premoženje zavoda)
Za izvajanje dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen, daje ustanovitelj zavodu v upravljanje naslednje nepremično stvarno premoženje:
– poslovni prostor v pritličju večstanovanjskega objekta na Vojkovi ulici 73, Ljubljana, ki stoji na parceli št. 480/4, k.o. Brinje I;
– poslovni prostor v večstanovanjski stavbi na Tugomerjevi ulici 2, Ljubljana, ki stoji na parc. št. 557/40, k.o. Zgornja Šiška;
– poslovni prostori v stavbi na Agrokombinatski 2, Ljubljana, ki stoji na parc. št. 324/1, k.o. Kašelj;
– poslovni prostor na Mali ulici 5, Ljubljana, ki stoji na parc. št. 2577 in 2576, k.o. Tabor;
– poslovni prostor v Črnučah, Dunajska 367, Ljubljana, parc. št. 104/1, k.o. Črnuče;
– poslovni prostor za sedež zavoda, na Resljevi cesti 18, Ljubljana, parc. št. 3032, k.o. Tabor.
Zavodu se daje v upravljanje tudi premično stvarno premoženje v zgoraj navedenih poslovnih prostorih in stavbi, katerih lastnik je ustanovitelj. Prenos premičnega premoženja, za nakup katerega je ustanovitelj zagotavljal sredstva dosedanjim upravljavcem zgoraj navedenih prostorov in stavbe, bo urejen s posebnimi pogodbami o prenosu premičnega premoženja na zavod.
Zavod je dolžan uporabljati premoženje, ki je last ustanovitelja in ga ima zavod v upravljanju, ter drugo premoženje s skrbnostjo dobrega gospodarja.
Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanovitelju.
VI. VIRI, NAČIN IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
15. člen
(viri financiranja dejavnosti zavoda)
Dejavnosti zavoda se financirajo:
– iz proračuna ustanovitelja,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– iz donacij, prispevki pokroviteljev, darili in iz drugih virov na način in pod pogoji, določenimi z veljavnimi predpisi.
Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva za opravljanje osnovnih dejavnosti, določene s tem aktom, v skladu z zakonom, izvršilnimi predpisi, pogodbami in drugimi akti pristojnega organa. Zavodu se sredstva iz proračuna ustanovitelja zagotovijo z letno pogodbo o financiranju zavoda, in sicer v višini, ki je določena z vsakoletnim proračunom ustanovitelja, pri čemer je zavod dolžan izvajati dejavnosti iz 3. člena tega sklepa.
Podatke o finančnem in materialnem poslovanju o sredstvih za delo zavoda, ki jih pridobi z opravljanjem pridobitne dejavnost, mora izkazovati ločeno, v skladu z veljavno zakonodajo.
VII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
16. člen
(način porabe presežkov)
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi z opravljanjem svoje dejavnosti, sme zavod uporabiti le za obnovo in razvoj nepremičnin, prejetih v upravljanje, oziroma za izvajanje osnovnih dejavnosti, določenih s tem aktom. Del prihodkov nad odhodki lahko po predhodnem soglasju ustanovitelja zavod nameni tudi za plače.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča na predlog direktorja svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem.
17. člen
(način pokrivanja primanjkljaja)
O načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja sredstev za opravljanje osnovnih dejavnosti zavoda opredeljenih v tem aktu, odloča ustanovitelj na predlog direktorja zavoda, po predhodnem mnenju sveta zavoda.
VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
18. člen
(pooblastila v pravnem prometu in obseg odgovornosti zavoda)
Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu samostojno v svojem imenu in za svoj račun ter sklepa pogodbe in druge pravne posle v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register z omejitvijo, da ne more sklepati pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem, razen oddajanja v najem ali uporabo.
Zavod lahko oddaja nepremičnine, ki jih ima v upravljanju, v najem do trideset dni, in sicer brez predhodnega soglasja ustanovitelja. Pod pogojem, da jih zavod ne potrebuje za izvajanje svoje dejavnosti, jih lahko odda v najem, daljši od trideset dni, le po predhodnem soglasju župana Mestne občine Ljubljana.
Stvarno premoženje, s katerim upravlja zavod, je last ustanovitelja. Zavod lahko razpolaga s premičnim stvarnim premoženjem po predhodnem soglasju ustanovitelja. Zavod je dolžan upravljati s premoženjem ustanovitelja s skrbnostjo dobrega gospodarja.
Zavod je odgovoren za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.
19. člen
(obseg odgovornosti ustanovitelja)
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do vrednosti sredstev, ki so zagotovljena v proračunu Mestne občine Ljubljana za tekoče leto in predvidena za izvajanje osnovnih dejavnosti zavoda, določenih s tem sklepom.
IX. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJEM IN ZAVODOM
20. člen
(pravice in obveznosti ustanovitelja)
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– ugotavlja skladnost načrtov in programov dela zavoda z načrti in programi Mestne občine Ljubljana,
– spremlja skladnost porabe sredstev z letnimi programi in finančnimi načrti,
– odloča o statusnih spremembah,
– daje soglasje k spremembam ali razširitvam dejavnostim,
– daje soglasje k statutu zavoda,
– opravlja druge zadeve v skladu s tem sklepom in drugimi predpisi.
21. člen
(obveznosti zavoda do ustanovitelja)
Zavod je dolžan ustanovitelju:
– vsako leto poročati o izvrševanju letnega programa dela in razvoja zavoda,
– vsako leto predložiti finančni načrt, letni program dela in letno poročilo,
– po potrebi posredovati podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter statistične namene,
– voditi evidenco nepremičnega in premičnega stvarnega premoženja v skladu z veljavno zakonodajo.
X. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
22. člen
(statut zavoda)
Zavod ima statut, ki ga sprejme svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem.
S statutom se ureja zlasti:
– organizacija in način poslovanja zavoda,
– pristojnosti organov zavoda in način odločanja,
– pooblastila za zastopanje in podpisovanje,
– uporabo in hranjenje pečata,
– volitve in imenovanje članov v organe zavoda,
– ter druge zadeve določene z zakonom in tem aktom.
23. člen
(drugi splošni akti zavoda)
Zavod ima poleg statuta tudi druge splošne akte, s katerimi se ureja način uresničevanja pravic, obveznosti in odgovornosti delavcev, notranja organizacija in druga vprašanja, pomembna za delovanje zavoda.
Splošne akte zavoda sprejme svet zavoda, razen splošnih aktov, za katere je z zakonom ali tem aktom določeno, da jih sprejme direktor zavoda.
Splošni akti morajo biti v skladu z zakonom in aktom o ustanovitvi zavoda oziroma s statutom zavoda.
Splošni akti zavoda začnejo veljati petnajsti dan po objavi na oglasni deski zavoda, razen če ni v aktu drugače določeno.
XI. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
24. člen
(pogodba o prenosu objektov v upravljanje)
Upravljanje objektov, navedenih v 14. členu tega sklepa, skupaj s pripadajočim premičnim premoženjem, se prenese od dosedanjih upravljavcev na zavod.
Prenos upravljanja objektov ter premičnega premoženja iz 14. člena tega sklepa ter druge pravice in obveznosti iz tega naslova se v skladu s predpisi in tem sklepom uredijo s pogodbo, katere sestavni del je natančen popis premoženja, ki ga ustanovitelj daje v upravljanje zavodu.
25. člen
(prevzem zaposlenih)
Z dnem prenosa upravljanja objektov, navedenih v 14. členu tega sklepa, preidejo vse pravice in obveznosti iz pogodb o zaposlitvi in druge pravice ter obveznosti iz delovnih razmerij, ki so jih imeli delavci na dan prenosa pri dosedanjemu upravljavcu navedenih objektov, na zavod.
Prevzem delavcev pri dosedanjem upravljavcu objektov iz 14. člena tega sklepa, se nanaša le na tiste delavce, katerih predmet pogodb o zaposlitvi je bilo izključno ali pretežno opravljanje del in nalog za potrebe opravljanja dejavnosti izvajanja programov za kvalitetno preživljanje prostega časa mladih in otrok.
26. člen
(vršilec dolžnosti direktorja)
Za čas do imenovanja direktorja, vendar največ za dobo enega leta, opravlja funkcijo direktorja zavoda vršilec dolžnosti direktorja zavoda Radovan Radetić, Kajuhova 42, Ljubljana.
27. člen
(pooblastilo za izvršitev sklepa)
Vršilec dolžnosti direktorja je dolžan v roku petnajstih dni od uveljavitve tega sklepa opraviti vsa dejanja v zvezi z vpisom zavoda na podlagi tega sklepa v sodni register in druge naloge v zvezi s konstituiranjem organov zavoda ter zagotoviti vse druge potrebne pogoje za začetek nemotenega izvajanja dela zavoda v skladu s tem sklepom.
28. člen
(konstituiranje organov zavoda)
Svet zavoda se oblikuje v skladu s tem aktom v roku šestdesetih dni od uveljavitve tega sklepa.
Svet zavoda najkasneje v devetdesetih dneh po svojem oblikovanju sprejme statut zavoda in ga predloži v soglasje ustanovitelju.
29. člen
(akt o sistemizaciji delovnih mest)
Akt o sistemizaciji delovnih mest zavoda, s katerim se določi število delovnih mest, ki jih zavod potrebuje za opravljanje svoje dejavnosti, mora svet zavoda sprejeti v roku 90 dni (devetdeset dni) po uveljavitvi statuta zavoda in ga predložiti v soglasje županu Mestne občine Ljubljana.
30. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 6040-12/2009-4
Ljubljana, dne 28. septembra 2009
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti