Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2009 z dne 2. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2009 z dne 2. 10. 2009

Kazalo

3375. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2009, stran 10481.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02, in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 24. 9. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2009
1. člen
Spremeni se drugi odstavek 2. člena odloka, ki se pravilno glasi:
»
+------+-----------------------------------------+-------------+
|I.  |SPLOŠNI DEL PRORAČUNA          |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)   |  37.141.973|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |  31.231.003|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             |  21.245.340|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     |  15.399.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |703 Davki na premoženje         |  4.302.940|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |  1.543.400|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |  9.985.663|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od  |  8.172.286|
|   |premoženja                |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |    13.571|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni     |    95.560|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev|    82.896|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |  1.621.350|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |   668.130|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev|    18.130|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |   650.000|
|   |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev  |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |    63.600|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov  |    63.600|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |  5.146.195|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    |  1.949.400|
|   |javnofinančnih institucij        |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega    |  3.196.795|
|   |proračuna iz sredstev proračuna Evropske |       |
|   |UNIJE                  |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|78  |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE    |    33.045|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |787 Prejeta sredstva od drugih evropskih |    33.045|
|   |institucij                |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)     |  37.144.943|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |  8.583.773|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |  2.148.284|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |   362.898|
|   |varnost                 |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |  5.676.286|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |409 Rezerve               |   396.305|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             |  12.421.912|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |410 Subvencije              |   435.824|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |411 Transferi posameznikom        |  5.216.876|
|   |in gospodinjstvom            |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam |  1.540.502|
|   |in ustanovam               |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |  5.228.710|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          |  7.896.347|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  7.896.347|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |  8.242.911|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim   |  6.345.264|
|   |in fizičnim osebam, ki niso proračunski |       |
|   |uporabniki                |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |  1.897.647|
|   |uporabnikom               |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI    |    –2.970|
|   |PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)         |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)  |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|III/1.|PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. –  |   –38.307|
|   |7102) – (II. – 403 – 404)        |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |(Skupaj prihodki brez prihodkov od    |       |
|   |obresti minus skupaj odhodki brez plačil |       |
|   |obresti)                 |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|III/2.|TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)      |  10.225.318|
|   |(70 + 71) – (40 + 41)          |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |(Tekoči prihodki minus tekoči odhodki  |       |
|   |in tekoči transferi)           |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |   555.000|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |       |
|   |(750+751+752)              |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |   555.000|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil    |    80.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev     |   400.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |    75.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE        |  1.000.950|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)    |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE        |  1.000.950|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV           |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev    |   400.000|
|   |in finančnih naložb           |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja   |   600.950|
|   |v javnih skladih in drugih pravnih osebah|       |
|   |javnega prava, ki imajo premoženje v   |       |
|   |svoji lasti               |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA       |   –445.950|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH         |       |
|   |DELEŽEV (IV. – V.)            |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500+501)          |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |500 Domače zadolževanje         |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV        |   –448.920|
|   |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)   |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)      |    2.970|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH        |   448.920|
|   |NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA      |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
                                «
2. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 410-9/2008
Nova Gorica, dne 24. septembra 2009
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Mirko Brulc l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti