Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2009 z dne 2. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2009 z dne 2. 10. 2009

Kazalo

Št. 478-82/2009/2 Ob-6503/09 , Stran 2482
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana. 2. Opis predmeta prodaje Predmet prodaje so štiri parkirna mesta v Zupančičevi jami v Ljubljani, in sicer: – parkirno mesto št. 84 v 1. kleti, Štihova ulica 7, v izmeri 12,50 m2, parc. št. 240.E, ZKV 3752/204, k.o. Bežigrad; – parkirno mesto št. 50 v 1. kleti, Štihova ulica 7, v izmeri 12,50 m2, parc. št. 205.E, ZKV 3752/205, k.o. Bežigrad; – parkirno mesto št. 79 v 2. kleti, Štihova ulica 7, v izmeri 12,50 m2, parc. št. 99.E, ZKV 3752/99, k.o. Bežigrad; – parkirno mesto št. 520 v 2. kleti, Štihova ulica 7, v izmeri 12,50 m2, parc. št. 427.E, ZKV 3798/427, k.o. Bežigrad. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnine po metodi javne dražbe. 4. Izhodiščna cena: izklicna cena za posamezno parkirno mesto znaša 7.800,00 €. Najnižji znesek višanja je 100,00 €. 5. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenega računa prodajalca, in sicer najkasneje v roku 8 dni od izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine v naveden roku je bistvena sestavina pravnega posla. 6. Kraj in čas javne dražbe Javna dražba bo dne 20. 10. 2009 ob 12. uri na naslovu: Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za javne razpise, Cankarjeva ulica 4 (medetaža), Ljubljana. Predstavniki dražiteljev – pravnih oseb, ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javni dražbi. Dražitelji – fizične osebe, ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti na vpogled dokument s fotografijo, katerega je izdal državni organ. Vsi dražitelji morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji predložiti potrdilo o vplačani varščini, celotno številko TRR za primer vračila kavcije, davčno oziroma ID št. za DDV, EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko. 7. Višina varščine Dražitelji morajo najkasneje do 19. 10. 2009 do 12. ure plačati varščino v višini 780,00 €. Varščina se plača na račun Ministrstva za notranje zadeve št. 01100-6370171132 ter sklic 28 17116-2990008-39909309 Varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v kupnino, dražiteljem, ki ne bodo uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 30 dni po končanem postopku javne dražbe. Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj po izklicni ceni za predmetno nepremičnino. Ponudba veže dražitelja do zaključka dražbe in dražitelj do tedaj ne more odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli razveljaviti. 8. Podrobnejši pogoji javnega odpiranja ponudb in ogled nepremičnine Ogled nepremičnin je mogoč po predhodnem dogovoru z Jasmino Špeglič, tel. 01/514-71-76. Podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo javnega zbiranja ponudb dobite pri Lilijani Kodrič, tel. 01/428-53-17, el. naslov: lilijana.kodric@gov.si. 9. Ustavitev postopka: vlada ali komisija s soglasjem predstojnika lahko do sklenitve pravnega posla postopek prodaje ustavita, pri čemer se dražiteljem povrnejo izkazani stroški. 10. Drugi pogoji: – nepremičnina je naprodaj po načelu »videno-kupljeno«; – izbrani dražitelj je dolžan v roku 15 dni po končani dražbi skleniti z naročnikom kupoprodajno pogodbo; – če izbrani dražitelj ne sklene kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, je postopek javne dražbe razveljavljen, vplačana varščina je zadržana; – kupec mora nepremičnino prevzeti v roku 15 dni od plačila celotne kupnine; – vse stroške v zvezi s pogodbo (notarska overitev, davek na promet nepremičnin, vknjižba v zemljiško knjigo ipd.) poravna kupec.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti