Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2009 z dne 2. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2009 z dne 2. 10. 2009

Kazalo

Ob-6519/09 , Stran 2493
1. Predmet prodaje so: a) Nezazidana stavbna zemljišča, namenjena stanovanjski gradnji v Grčarevcu: – parc. št. 151/21, travnik v izmeri 741 m2, – parc. št. 151/22, travnik v izmeri 632 m2, – parc. št. 151/23, pašnik v izmeri 576 m2 in travnik v izmeri 283 m2, – parc. št. 151/24, travnik v izmeri 270 m2 in pašnik v izmeri 520 m2, – parc. št. 151/25, travnik v izmeri 378 m2 in pašnik v izmeri 601 m2, – parc. št. 151/26, travnik v izmeri 819 m2, – parc. št. 151/27, travnik v izmeri 772 m2, – parc. št. 151/28, travnik v izmeri 798 m2, – parc. št. 151/29, travnik v izmeri 777 m2, – parc. št. 151/30, travnik v izmeri 808 m2, – parc. št. 151/31, travnik v izmeri 968 m2, vse k.o. Grčarevec. Gradbene parcele se prodajajo neporavnane, komunalno neopremljene – komunalni prispevek bo odmerjen naknadno na podlagi sprejetega programa opremljanja za to področje. Izklicna cena za komunalno neopremljeno zemljišče je 40,00 EUR za m2 oziroma 48,00 EUR za m2, z vključenim 20% DDV. b) Nezazidana stavbna zemljišča namenjena stanovanjski gradnji v območju občinskega lokacijskega načrta Grapovčnik – DL S5-S2: – parc. št. 1579/5, pašnik v izmeri 533 m2, – parc. št. 1579/8, pašnik v izmeri 799 m2, – parc. št. 1579/9, pašnik v izmeri 695 m2, vse k.o. Blekova vas. Gradbene parcele se prodajajo neporavnane, komunalno neopremljene – komunalni prispevek bo odmerjen naknadno na podlagi sprejetega programa opremljanja za to področje. Izklicna cena za komunalno neopremljeno zemljišče je 60,00 EUR za m2 oziroma 72,00 EUR za m2, z vključenim 20% DDV. Mejaši – lastniki sosednjih parcel imajo predkupno pravico pod enakimi pogoji. c) Nezazidano stavbno zemljišče namenjeno poslovni gradnji v IOC Logatec: – parc. št. 920/118, gozd v izmeri 688 m2 in – parc. št. 920/116, gozd v izmeri 168 m2, obe k.o. Dol. Logatec. Gradbena parcela se prodaja komunalno opremljena in vključuje: kanalizacijo, vodo, javno razsvetljavo, elektriko 3 × 35A in asfaltno cesto. Izklicna cena za komunalno opremljeno zemljišče je 50,00 EUR za m2 oziroma 60,00 EUR za m2, z vključenim 20% DDV. 2. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe: a) nakup po načelu ogledano-kupljeno, kasnejših reklamacij ne bomo upoštevali; b) pogodba bo sklenjena z izbranim ponudnikom v osmih dneh po končani izbiri; c) rok plačila kupnine je 8 dni po podpisu pogodbe ali obročno z zavarovanjem z bančno garancijo na prvi poziv; d) ponudba za nakup nepremičnine mora vsebovati predvsem naslednje elemente: – ime oziroma firmo kupca, točen naslov in opis njegove dejavnosti; – ponujeno ceno; – izpisek iz sodnega oziroma drugega registra za pravno osebo, ki ne sme biti starejši od 30 dni; – način in rok plačila ter način zavarovanja plačila; – dokazilo o plačani varščini. 3. Pogoji za sodelovanje in postopek prodaje na javnem razpisu Na razpisu lahko sodelujejo domače pravne in fizične osebe, ki plačajo varščino v višini 10% od izklicne cene na podračun, št. 01264 – 0100001228, odprt pri Upravi za javna plačila Republike Slovenije. Najboljšemu ponudniku bo varščina brezobrestno všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 8 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika. Pisne ponudbe z dokazili je potrebno osebno oddati ali poslati s priporočeno pošiljko s povratnico, do 21. 10. 2009 do 10. ure na naslov: Občina Logatec, Tržaška cesta 15, Logatec, s pripisom »Javni razpis nepremičnine – Ne odpiraj!«. Javno odpiranje ponudb bo 21. 10. 2009 ob 11. uri v sejni sobi Občine Logatec, Tržaška cesta 15, Logatec. Razpis ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšem ali katerimkoli ponudnikom sklenil pogodbo za prodajo nepremičnine iz tega razpisa. Prodajno pogodbo mora ponudnik skleniti najpozneje v osmih dneh po pozivu k podpisu pogodbe. V primeru, da se izbrani ponudnik v osmih dneh od poziva k podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da je od pogodbe odstopil, zaradi česar mu zapade varščina v korist Občine Logatec. Prenos lastništva nad predmetom prodaje se opravi po plačilu celotne kupnine in drugih obveznosti kupca. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva prodajane nepremičnine, razen stroškov vpisa v zemljiško knjigo, nosi prodajalka. Dodatne informacije lahko dobite pri Občinskem uradu Občine Logatec, Tržaška cesta 15, Logatec ali na tel. 01/759-06-18.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti