Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2009 z dne 2. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2009 z dne 2. 10. 2009

Kazalo

3349. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje (ZNDM-2A), stran 10301.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje (ZNDM-2A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje (ZNDM-2A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 22. septembra 2009.
Št. 003-02-8/2009-21
Ljubljana, dne 30. septembra 2009
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O NADZORU DRŽAVNE MEJE (ZNDM-2A)
1. člen
V Zakonu o nadzoru državne meje (Uradni list RS, št. 60/07) se prvi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ta zakon določa organizacijo in način opravljanja nadzora državne meje, izvajanja izravnalnih ukrepov in mednarodno policijsko sodelovanje.«.
Četrti odstavek se črta.
Dosedanja peti in šesti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
2. člen
V 3. členu se 3. točka spremeni tako, da se glasi:
»3. območja mejnih prehodov, za katere velja Sklep Sveta z dne 6. decembra 2007 o polni uporabi določb schengenskega pravnega reda v Češki republiki, Republiki Estoniji, Republiki Latviji, Republiki Litvi, Republiki Madžarski, Republiki Malti, Republiki Poljski, Republiki Sloveniji in Slovaški republiki (UL L št. 323 z dne 8. 12. 2007, str. 34), imajo za namene upravljanja in prostorske ureditve, status mejnega prehoda.«.
4. točka se črta.
Dosedanji 5. in 6. točka postaneta 4. in 5. točka.
3. člen
Četrti odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Če potek mejne črte ni dovolj razpoznaven, je treba bližino mejne črte na cestnih in drugih povezavah označiti s posebnimi opozorilnimi tablami, ki opozarjajo na neposredno bližino mejne črte in s prometno signalizacijo, ki prepoveduje promet vozil.«.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Lastniki in upravitelji cest, poti in drugih zemljišč morajo brezplačno dovoliti prehod in omogočiti brezplačno postavitev opozorilnih tabel in druge signalizacije na način, ki ne posega v vrednost nepremičnine. Table iz tretjega odstavka tega člena in posebne opozorilne table iz četrtega odstavka tega člena postavi in vzdržuje ministrstvo, pristojno za notranje zadeve. Drugo prometno signalizacijo iz četrtega odstavka tega člena na javnih cestah postavi in vzdržuje upravljavec ceste.«.
4. člen
V prvem odstavku 18. člena se črtajo besede »na zunanji meji«.
5. člen
V tretjem odstavku 19. člena se besedilo »Če se ustanovi začasni mejni prehod na zunanji meji,« nadomesti z besedilom »Pri ustanovitvi začasnega mejnega prehoda«.
6. člen
Tretji odstavek 22. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Območje mejnega prehoda z odločbo določi direktor policijske uprave s soglasjem direktorja pristojnega carinskega urada. Območje mejnega prehoda na letališču z odločbo določi direktor pristojne policijske uprave, v soglasju s pristojno notranjo organizacijsko enoto ministrstva, pristojnega za promet, za civilno letalstvo. O pritožbi odloča ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.«.
7. člen
Prvi odstavek 25. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za gradnjo ali spremembo namembnosti objektov po predpisih o graditvi objektov in naprav na območju mejnega prehoda je potrebno pridobiti soglasji direktorja pristojne policijske uprave in direktorja pristojnega carinskega urada. O pritožbi zoper odločitev direktorja policijske uprave odloča ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, o pritožbi zoper odločitev direktorja carinskega urada pa odloča ministrstvo, pristojno za finance.«.
Drugi odstavek se črta.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane drugi odstavek, se črtata besedi »in drugega«.
Dosedanji četrti odstavek, ki postane tretji odstavek, se spremeni tako, da glasi:
»(3) Soglasje velja do izdaje ustreznega gradbenega ali drugega dovoljenja, vendar največ dve leti.«.
8. člen
Naslov VI. poglavja »UKREPI V NOTRANJOSTI DRŽAVE« se spremeni tako, da se glasi »IZRAVNALNI UKREPI«.
9. člen
35. člen se spremeni tako, da se glasi:
»35. člen
(izravnalni ukrepi)
(1) Zaradi ugotavljanja nedovoljenega vstopa, preverjanja zakonitosti bivanja na ozemlju Republike Slovenije ter preprečevanja in odkrivanja nedovoljenih migracij in čezmejne kriminalitete lahko policisti zoper osebo, za katero obstaja utemeljena verjetnost, da naj bi prestopila notranjo mejo, izvajajo izravnalne ukrepe, kot jih določa ta zakon.
(2) Med izravnalne ukrepe spadajo naslednja policijska pooblastila: pregled listin, preverjanje osebe, kontrola osebe ter kontrola prevoznega sredstva in stvari.
(3) Pooblastila v okviru izravnalnih ukrepov izvajajo policisti tako, da naključno in nediskriminatorno preverjajo osebe, ki so prestopile notranjo mejo.«.
10. člen
Za 35. členom se dodata nova 35.a in 35.b člen, ki se glasita:
»35.a člen
(pregled listin in preverjanje osebe)
(1) Policist lahko zahteva od osebe, da mu na vpogled izroči listine, ki dokazujejo, da je oseba v Republiko Slovenijo vstopila na dovoljen način, ter dovoljenja in listine, ki dokazujejo zakonitost bivanja na ozemlju Republike Slovenije.
(2) Policist sme zaradi iskanja znakov ponarejanja listin opraviti njihov pregled, vključno s pregledom z uporabo tehničnih sredstev in naprav.
(3) Policist lahko osebne podatke osebe preverja v zbirkah podatkov, ki jih upravlja ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, ter zbirkah podatkov do katerih imajo policisti dostop na podlagi predpisov Evropske unije ali mednarodnih pogodb.
(4) V primeru, da istovetnosti osebe ni mogoče ugotoviti na podlagi predloženih listin ali v primeru dvoma v istovetnost osebe, sme policist v zbirkah podatkov iz prejšnjega odstavka preveriti biometrične podatke, kar je odvzem prstnih odtisov in odtisov dlani ter preveriti druge telesne identifikacijske značilnosti, če izhajajo iz zbirk podatkov.
35.b člen
(kontrola osebe, kontrola prevoznega sredstva in stvari)
(1) Policist sme opraviti kontrolo osebe, njenega prevoznega sredstva in stvari, ki jih ima oseba pri sebi ali pod svojim nadzorom:
– če obstaja sum, da ima oseba pri sebi ali v prevoznem sredstvu prepovedane predmete ali stvari;
– če obstaja sum, da ima oseba pri sebi ponarejene listine;
– če obstaja sum, da se v prevoznem sredstvu skrivajo druge osebe.
(2) Pred začetkom kontrole policist pozove osebo, da pokaže kaj ima pri sebi ali v prevoznem sredstvu, razen če bi to ogrozilo varnost ljudi in premoženja.
(3) Kontrolo osebe mora opraviti oseba istega spola, razen če s postopkom ni mogoče odlašati.
(4) Pri kontroli osebe policist z rokami pretipa oblačila osebe in pregleda vsebino predmetov, ki jih ima oseba pri sebi, pod svojim nadzorom ali v prevoznem sredstvu.
(5) Kontrola prevoznega sredstva obsega zunanji in notranji pregled prevoznega sredstva, vključno z njegovimi skritimi deli.
(6) Pri kontroli stvari in prevoznega sredstva smejo policisti uporabljati tehnična sredstva in naprave in če je potrebno pregledati posamezne dele prevoznega sredstva.
(7) Če policist med izvajanjem kontrole po tem členu najde predmete ali stvari, ki se smejo odvzeti po zakonu, ki ureja kazenski postopek, ali po zakonu, ki ureja prekrške, policist nadaljuje postopek po navedenih zakonih. V primeru, da najdeni predmeti ne sodijo med navedene predmete ali stvari, v skladu s predpisi pa spadajo v področje nadzora drugega državnega organa, jih prepustijo pristojnemu organu v nadaljnji postopek.«.
11. člen
Četrti odstavek 37. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Pripadniki tujih varnostnih organov, ki spremljajo predstavnika te države na obisku v Republiki Sloveniji, lahko vnesejo in nosijo kratkocevno orožje in pripadajoče strelivo na podlagi najave tuje delegacije ministrstvu, pristojnemu za zunanje zadeve, ki to najavo pravočasno sporoči policiji. Pripadniki tujih varnostnih organov lahko orožje uporabijo le, če ne morejo drugače zavarovati življenja ljudi ali od sebe odvrniti neposrednega protipravnega napada, s katerim je ogroženo njihovo življenje.«.
12. člen
42. člen se spremeni tako, da se glasi:
»42. člen
(evidence)
Policija za namene izvajanja izravnalnih ukrepov, vodi evidenco oseb, pri katerih se izvede postopek po 35.a in 35.b členu tega zakona, pri čemer ta evidenca ne vsebuje biometričnih podatkov, tudi v primeru, če so bili uporabljeni za ugotavljanje istovetnosti.«.
13. člen
Drugi odstavek 43. člena se spremeni, tako da glasi:
»(2) Podatki, zbrani na podlagi prejšnjega odstavka, se smejo hraniti pet let po vnosu v evidenco.«.
KONČNA DOLOČBA
14. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, razen določb 8., 9., 10. in 12. člena tega zakona, ki začnejo veljati šest mesecev po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 212-08/09-1/16
Ljubljana, dne 22. septembra 2009
EPA 421-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti