Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2009 z dne 5. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2009 z dne 5. 10. 2009

Kazalo

3421. Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Sevnica, stran 10574.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US), na podlagi 37. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB1, 120/08 – Odl. US), 6. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB1), 6. člena Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – UPB1), Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 3/02 (17/02 – popr.), 17/06, 76/08) in 8., 9. in 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – UPB) je Občinski svet Občine Sevnica na 23. redni seji dne 23. 9. 2009 sprejel
O D L O K
o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Sevnica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja organizacijo in izvajanje varstva ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter okolja pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Sevnica (v nadaljnjem besedilu: varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami).
2. člen
Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami se organizira skladno z enotnim in celovitim sistemom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami Republike Slovenije in deluje v miru, v vseh spremenjenih razmerah, v izrednem in v vojnem stanju.
3. člen
Naravne in druge hude nesreče, zaradi katerih se v Občini Sevnica aktivirajo sile za zaščito in reševanje so: potresi, poplave, plazovi, tehnološke nesreče, nesreče z nevarnimi snovmi, neurja, požari, večje prometne nesreče, večje nesreče na železnici, večje nesreče na vodi, epidemije, suše, razpad komunalne infrastrukture, kolikor redne službe in podjetja niso zmožne same obvladati nesreče ali nezgode.
V celoti se sile za zaščito in reševanje aktivirajo v vojni.
4. člen
Zaščita in reševanje ljudi, materialnih in drugih dobrin v Občini Sevnica temelji na:
– uresničevanju in izvajanju preventivnih in drugih ukrepov, ki preprečujejo nastanek nesreče ali izboljšujejo zaščito in reševanje;
– pripravah prebivalstva, organov in organizacij za osebno in vzajemno zaščito;
– pripravah vseh struktur v občini za izvajanje ukrepov za zaščito in reševanje, predvsem javnih služb, ki delujejo na področju občine;
– pripravah in vključevanju v zaščito in reševanje podjetij, zavodov in drugih organizacij, katerih dejavnost je pomembna za zaščito in reševanje;
– organiziranju, pripravah in delovanju operativnih sestavov Gasilske zveze Sevnica in Prostovoljnih gasilskih društev, občinskega odbora Rdečega križa in po potrebi drugih društev in organizacij državljanov, ki lahko opravljajo dejavnosti zaščite, reševanja in pomoči;
– organiziranju, pripravah in delovanju poverjenikov, enot, služb in štabov za civilno zaščito;
– pripravah delu občinskih organov in delu občinske uprave za izvajanje in vodenje ukrepov zaščite in reševanja iz svoje pristojnosti.
II. PROGRAMIRANJE IN NAČRTOVANJE
5. člen
Občina Sevnica skrbi za izvajanje raziskovalnih nalog in študij varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
6. člen
Občinski svet Občine Sevnica (v nadaljevanju: občinski svet) sprejme program in letne načrte varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami predstavlja program dela za področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, kateri je sestavni del proračuna.
Predlog programa in letnih načrtov varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami izdela pristojen organ občinske uprave skladno z nacionalnim programom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
7. člen
Ocene ogroženosti ter načrte zaščite in reševanja za območje Občine Sevnica izdela pristojen organ občinske uprave oziroma drug organ, ki ga pooblasti Občina Sevnica.
III. OPAZOVANJE, OBVEŠČANJE IN ALARMIRANJE
8. člen
Prebivalci, reševalne službe, gozdarji, lovci, ribiči, gospodarske družbe, zavodi, društva, klubi in druge organizacije morajo brezplačno sporočati podatke, pomembne za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Regijskemu centru za obveščanje Brežice (112).
V času razglasa povečane nevarnosti za nastanek nevarne in druge nesreče opravljajo poostreno opazovanje sile za zaščito, reševanje in pomoč, ki jih določi župan.
9. člen
Vsakdo mora obvestiti Regijski center za obveščanje Brežice (112), policijo (113) ali najbližjo gasilsko enoto o vsaki nevarnosti naravne ali druge nesreče, ko jo opazi ali zanjo izve kako drugače.
Za vodenje ter izvajanje zaščite, reševanja in pomoči ter za izvajanje drugih operativnih nalog varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, zagotavlja Občina Sevnica sistem, ki je skladen z nacionalnim sistemom zvez za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
10. člen
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije – Uprava za zaščito in reševanje zagotavlja izgradnjo in vzdrževanje sistema javnega alarmiranja v skladu z določili Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.
IV. ZAŠČITNI UKREPI
11. člen
Zaradi ogroženosti se v Občini Sevnica pripravljajo, organizirajo, načrtujejo in izvajajo naslednji ukrepi in aktivnosti:
– zaščita in reševanje ob požarih,
– zaščita in reševanje ob poplavah, neurjih,
– zaščita in reševanje ob potresih in iz ruševin ter jam,
– zaščita in reševanje ob nesreči z nevarnimi snovmi,
– zaščita in reševanje ob nesreči na vodah,
– zaščita in reševanje ob veliki železniški nesreči,
– zaščita in reševanje ob množičnem pojavu kužnih bolezni,
– zaščita in reševanje ob jedrski nesreči v NE Krško.
12. člen
Za izvajanje prostorskih, urbanističnih, gradbenih in drugih tehničnih ukrepov, da se preprečijo oziroma zmanjšajo škodljivi vplivi naravnih in drugih nesreč ter da se omogoči zaščita, reševanje in pomoč, iz pristojnosti lokalne skupnosti, skrbijo pristojni organi občinske uprave.
Župan določi dostopne poti za intervencijska vozila (intervencijske poti), na katerih je prepovedano parkiranje in ustavljanje, da se omogoči neoviran dostop intervencijskih vozil do objektov v primeru naravnih ali drugih nesreč.
13. člen
Evakuacijo lahko odredi župan, v nujnih primerih pa tudi poveljnik Civilne zaščite.
Način in postopek evakuacije se določi v načrtih zaščite in reševanja.
14. člen
Občina Sevnica zagotovi zatočišče in nujno oskrbo občanom, ki so zaradi naravne ali druge nesreče ostali brez doma ter sredstev za preživljanje in ki se zaradi ogroženosti zadržujejo zunaj svojega prebivališča.
Župan lahko izjemoma odredi, da morajo lastniki ali uporabniki stanovanjskih hiš začasno sprejeti na stanovanje evakuirane ter ogrožene osebe iz prejšnjega odstavka, če njihove nastanitve ni mogoče zagotoviti na drug način.
15. člen
Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije na območju Občine Sevnica, ki v delovnem procesu uporabljajo, proizvajajo, prevažajo ali skladiščijo nevarne snovi oziroma kemikalije, morajo načrtovati in izvajati obvezne varnostne ukrepe za preprečevanje večjih nesreč s kemikalijami in za zmanjšanje posledic teh nesreč za ljudi in okolje (zmanjšanje tveganja za okolje) ter izdelati oceno ogroženosti ter načrt zaščite in reševanja, za nesreče, ki jih lahko povzročijo s svojo dejavnostjo in ki lahko ogrozijo ljudi, živali, premoženje, kulturno dediščino ali okolje zunaj območja organizacije.
Osebe, ki pri opravljanju poslovne dejavnosti na kakršen koli način ali v kakršni koli obliki obremenjujejo okolje z nevarnimi snovmi oziroma kemikalijami, morajo na zahtevo pristojnega organa občinske uprave posredovati podatke Občini Sevnica o virih tveganja za potrebe načrtovanja skupnih zaščitnih ukrepov ter reševanja in pomoči.
16. člen
Občina Sevnica skrbi za gradnjo in vzdrževanje javnih zaklonišč na območju Občine Sevnica.
Javna zaklonišča se v času, ko ni naravnih ali drugih nesreč oziroma vojne, praviloma uporabljajo kot skladišča opreme in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč Občine Sevnica.
Javno zaklonišče lahko da župan na uporabo fizični ali pravni osebi, vendar ta ne sme izvajati posegov, ki zmanjšujejo njegovo zaščitno funkcijo.
Nadzor nad primernostjo uporabe zaklonišč v uporabi izvaja župan, ki v primeru ugotovljenih nepravilnosti določi rok za odpravo le-teh.
V primeru, da uporabnik zaklonišča pomanjkljivosti v roku ne odpravi, župan prekliče dovoljenje za uporabo zaklonišča in zahteva sanacijo zaklonišča.
17. člen
Za zaščito kulturne dediščine oziroma priprave in izvajanje ukrepov za zmanjševanje nevarnosti ter preprečevanje in zmanjševanje škodljivih vplivov naravnih in drugih nesreč, iz pristojnosti lokalne skupnosti skrbi pristojen organ občinske uprave.
Pri izvajanju zaščite kulturne dediščine ob naravnih in drugih nesrečah po potrebi sodelujejo tudi ustrezne enote in službe Civilne zaščite, gasilske enote ter druge sile za zaščito, reševanje in pomoč.
18. člen
V strnjenih delih bivalnega okolja je kurjenje na prostem z odprtim ognjem prepovedano.
V naravnem okolju je dovoljeno kurjenje z odprtim ognjem med 7. in 19. uro.
Povečano požarno ogroženost naravnega okolja v Občini Sevnica razglasi župan ali drugi organ določen v zakonu.
Ko je razglašena velika ali zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja, je kurjenje v naravnem okolju prepovedano.
Župan organizira požarno stražo ter opazovanje in obveščanje o nevarnosti požarov v času, ko je razglašena velika ali zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja na podlagi načrta varstva pred požarom.
19. člen
Ne glede na določila prvega in drugega odstavka 18. člena lahko Gasilska zveza Sevnica izjemoma organizatorju javne prireditve dovoli kurjenje v strnjenem delu bivalnega okolja in v naravnem okolju izven za to določenega časovnega termina ob organiziranosti požarne straže.
Kurjenje po določilih drugega odstavka 18. člena mora fizična ali pravna oseba predhodno priglasiti pri prostovoljnem gasilskem društvu na območju katerega se bo izvajalo kurjenje ali na Gasilski zvezi Sevnica telefonsko ali pismeno.
V. OSEBNA IN VZAJEMNA ZAŠČITA
20. člen
Občina Sevnica skrbi za organiziranje, vzpodbujanje in usmerjanje osebne in vzajemne zaščite na območju Občine Sevnica v sodelovanju s poverjeniki za Civilno zaščito.
Občani morajo v okviru osebne in vzajemne zaščite izvajati naslednje aktivnosti:
– organizirati in izvajati ukrepe za osebno in vzajemno zaščito (samozaščito, samopomoč in vzajemno pomoč),
– vzdrževati objekte za zaščito pred vojnimi in drugimi nevarnostmi (zaklonišča, zaklonilnike in druge prostore),
– izvajati ukrepe zaščite, reševanja in pomoči.
VI. SILE ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ
1. Javni zavodi in društva, ki izvajajo naloge zaščite, reševanja in pomoči
21. člen
Osrednja enota za gašenje in reševanje ob požarih v Občini Sevnica je enota Prostovoljnega gasilskega društva Sevnica (v nadaljevanju: PGD Sevnica), katera opravlja aktivnosti zaščite, reševanja in pomoči na celotnem območju Občine Sevnica.
Gasilska enota PGD Sevnica je osrednja splošno-reševalna enota za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči za katere je opremljena in usposobljena.
22. člen
Gasilska enota PGD Sevnica lahko opravlja svojo dejavnost izven območja Občine Sevnica v sosednjih občinah pod pogojem, da se občina, v kateri bo gasilska enota PGD Sevnica opravljala svojo dejavnost, obveže kriti dejanske stroške, ki zajemajo sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih ter pripadajočo gasilsko zaščitno in reševalno opremo ter gasilska vozila, ki jih ima gasilska enota PGD Sevnica zaradi delovanja na njenem območju.
Kolikor ni sklenjen ustrezen dogovor, skladno z določili prvega odstavka tega člena, lahko Gasilska enota PGD Sevnica opravlja dejavnost izven območja Občine Sevnica kot pomoč.
23. člen
Osrednja enota za prvo medicinsko pomoč na območju Občine Sevnica je Javni zavod Zdravstveni dom Sevnica (v nadaljnjem besedilu: Zdravstveni dom Sevnica).
Zdravstveni dom Sevnica organizira službo nujne medicinske pomoči, za nudenje nujne medicinske pomoči in zdravstvenega varstva v posebnih pogojih oziroma pri reševanju v primeru naravnih in drugih nesreč:
– enota 1.B – zdravnik, zdravstveni tehnik in vozilo z opremo za nudenje nujne medicinske pomoči in zdravstvenega varstva – za območje Občine Sevnica.
Zdravstveni dom Sevnica skrbi za organiziranost, opremljenost in usposobljenost enote za nujno medicinsko pomoč prejšnjega odstavka skladno s pravilnikom o službi nujne medicinske pomoči in mrežo javne zdravstvene službe v Občini Sevnica.
2. Javna gasilska služba
24. člen
Gasilska zveza Sevnica in prostovoljna gasilska društva opravljajo javno gasilsko službo na celotnem območju Občine Sevnica. Operativnim gasilskim enotam poveljujejo poveljniki gasilskih društev.
Župan na predlog Občinskega štaba civilne zaščite določi katere prostovoljne gasilske enote opravljajo javno gasilsko službo na območju Občine Sevnica, njihovo operativno območje (območje delovanja), kategorijo gasilskih enot ter organizacijo gasilstva in delovanje gasilskih enot v Občini Sevnica.
Sklep drugega odstavka tega člena je sestavni del operativnega gasilskega načrta.
25. člen
Izvajalci javne gasilske službe izvajajo predvsem naloge gašenja in reševanja ob požarih, preventivne naloge varstva pred požarom ter ostale naloge zaščite in reševanja ljudi ter premoženja ob naravnih in drugih nesrečah za katere so usposobljeni in opremljeni.
26. člen
Poveljnik javne gasilske službe je poveljnik Gasilske zveze Sevnica.
Poveljnik javne gasilske službe vodi in predstavlja poveljstvo gasilske javne službe Občine Sevnica.
Strokovno tehnična opravila za potrebe poveljstva javne gasilske službe opravlja strokovna služba Gasilske zveze Sevnica in Služba za zaščito, reševanje in pomoč Občine Sevnica.
27. člen
Gasilska zveza Sevnica pripravlja predlog programa varstva pred požarom, predlog letnega načrta varstva pred požarom, usklajen program dela, predlog finančnega načrta, predlog načrta nabav in investicijskih vlaganj, ter predlog načrta razvojnih programov za prostovoljne gasilske organizacije, ki opravljajo javno gasilsko službo v Občini Sevnica.
Gasilska zveza Sevnica skrbi za usposabljanje, zavarovanje, vodenje evidenc o prostovoljnih operativnih gasilcih in materialno tehničnih sredstvih ter opravlja druge naloge, ki jih določi župan.
S pogodbo se podrobneje uredijo naloge in financiranje nalog, sankcije za neizvrševanje pogodbenih obveznosti, spremembe in prenehanje pogodbe.
28. člen
S pogodbo o opravljanju gasilske javne službe se uredi financiranje nalog, zavarovanje operativnih gasilcev, sankcije za neizvrševanje pogodbenih obveznosti, razmerja v zvezi s sredstvi, ki jih je vložila občina, spremembe in prenehanje pogodbe.
29. člen
Občina Sevnica, na podlagi načrta varstva pred požarom, zagotavlja sredstva za:
– redno delovanje gasilskih enot,
– gasilsko zaščitno in reševalno opremo ter sredstva za opazovanje in obveščanje,
– vzdrževanje in obnavljanje gasilskih sredstev in opreme,
– izobraževanje in dopolnilno usposabljanje pripadnikov gasilskih enot,
– gradnjo in vzdrževanje objektov in prostorov za delovanje gasilstva,
– povračilo škode, ki so jo imeli gasilci pri opravljanju nalog gasilstva,
– povračilo škode, povzročene tretjim osebam, zaradi opravljanja nalog gasilstva,
– opravljanje drugih dejavnosti gasilskih organizacij.
30. člen
Nadzor nad izvajanjem javne gasilske službe opravlja župan.
Kadar župan ugotovi, da gasilsko društvo ne opravlja javne gasilske službe v skladu s tem odlokom, sklepom župana ali pogodbo, mu določi rok za odpravo pomanjkljivosti.
V primeru, da gasilsko društvo pomanjkljivosti ne odpravi v roku, župan gasilskemu društvu opravljanje javne gasilske službe ustrezno omeji ali odvzame.
31. člen
Investicijska sredstva, ki jih Občina Sevnica vlaga za nakup premičnega in nepremičnega premoženja gasilskih društev, se namenijo izključno za potrebe izvajanja javne gasilske službe.
V pogodbah z izvajalci javne gasilske službe se določi, da morajo društva v primeru, da se gasilskemu društvu odvzame pravico opravljanja javne gasilske jslužbe, skladno s 28. členom tega odloka, ali da gasilsko društvo odstopi od opravljanja javne službe, vrniti Občini Sevnica sredstva, ki jih je Občina Sevnica vložila za sofinanciranje nakupa premoženja gasilskih društev, od dne uveljavitve tega odloka dalje.
Kolikor se investicije nanašajo na gradnjo nepremičnin se plačilo komunalnega prispevka uredi s pogodbo.
3. Društva in druge nevladne organizacije, ki izvajajo naloge zaščite, reševanja in pomoči
32. člen
Za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči v občini se organizirajo v okviru društev in drugih nevladnih organizacij naslednje enote:
– enota za postavitev začasnih prebivališč,
– enota radioamaterjev,
– enota za oskrbo ogroženih in prizadetih prebivalcev,
– enota za izvajanje evakuacije.
33. člen
Enote, službe in druge operativne sestave društev in drugih nevladnih organizacij opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči, če izpolnjujejo predpisane pogoje, v skladu z merili za organiziranje in opremljanje enot, služb in drugih operativnih sestavov za zaščito, reševanje in pomoč, in če jih za to določi župan.
34. člen
Župan podrobneje določi območje delovanja in naloge zaščite, reševanja in pomoči, ki jih posamezne enote opravljajo.
35. člen
S pogodbo o opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči se uredi financiranje nalog, zavarovanje operativnih članov, sankcije za neizvrševanje pogodbenih obveznosti, razmerja v zvezi s sredstvi, ki jih je vložila občina, spremembe in prenehanje pogodbe.
36. člen
Občina Sevnica zagotavlja, na podlagi načrta varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, sredstva za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči ter za organiziranje in opremljanje enot skladno z merili.
37. člen
Nadzor nad izvajanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči opravlja župan.
Kadar župan ugotovi, da društvo ali druga nevladna organizacija ne opravlja nalog zaščite, reševanja in pomoči v skladu s tem odlokom, sklepom župana in pogodbo, mu določi rok za odpravo pomanjkljivosti.
V primeru, da društvo ali druga nevladna organizacija pomanjkljivosti ne opravi v roku, župan društvu ali drugi nevladni organizaciji opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči odpove.
38. člen
Pri zaščiti, reševanju in pomoči lahko prostovoljno sodelujejo tudi druga društva in nevladne organizacije, če imajo ustrezne kadre in opremo.
4. Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, ki izvajajo naloge zaščite, reševanja in pomoči
39. člen
Župan določi gospodarske družbe, zavode in druge organizacije, za opravljanje določenih operativnih nalog zaščite, reševanja in pomoči, ki imajo za ta namen ustrezne kadre in sredstva, in sicer za:
– gradbeno-tehnično reševanje,
– reševanje ob poplavah in drugih vremenskih ujmah ter ekoloških in drugih nesrečah na vodotokih,
– izvajanje zaščite, reševanja in pomoči ob nesrečah z nevarnimi snovmi,
– dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo,
– pomoč ogroženim in prizadetim prebivalcem,
– prvo veterinarsko pomoč.
Z gospodarskimi družbami, zavodi in drugimi organizacijami, ki se jih določi za izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah, sklene Občina Sevnica pogodbo v kateri se uredi vsebino, obseg in način opravljanja nalog zaščite, reševanja in pomoči na območju Občine Sevnica ter financiranje nalog.
Občina Sevnica zagotovi gospodarskim družbam, zavodom in drugim organizacijam, določenim za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči, nadomestilo dejanskih stroškov za sodelovanje pri opravljanju nalog, ki presegajo njihovo redno dejavnost.
40. člen
Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, ki opravljajo javno službo na območju Občine Sevnica, v času naravnih in drugih nesreč zagotavljajo podporo občinskim organom vodenja in silam za zaščito, reševanje in pomoč v okviru javne službe, ki jo opravljajo.
Občina Sevnica sklene z izvajalci javnih služb pogodbo v kateri se uredi vsebino, obseg in način opravljanja nalog na območju Občine Sevnica ter financiranje nalog.
Občina Sevnica zagotovi izvajalcem javnih služb, ki opravljajo javno službo za potrebe zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah, nadomestilo dejanskih stroškov za sodelovanje pri opravljanju nalog, ki presegajo njihovo redno dejavnost.
5. Enote in službe civilne zaščite
41. člen
Za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči v Občini Sevnica se organizirajo naslednje enote in službe Civilne zaščite:
– enote za prvo pomoč,
– tehnično reševalne enote,
– enote za radiološko, kemijsko in biološko zaščito,
– službe za podporo.
42. člen
Organizacijo enot in služb Civilne zaščite Občine Sevnica določi župan, skladno z merili za organiziranje, opremljanje in usposabljanje Civilne zaščite.
43. člen
Občina Sevnica zagotavlja sredstva za organiziranje, opremljanje in usposabljanje enot in služb Civilne zaščite v skladu z merili.
6. Aktiviranje in mobilizacija
44. člen
Aktiviranje Civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč ob naravni in drugi nesreči lahko odredijo župan, poveljnik in namestnik poveljnika Civilne zaščite ali direktor občinske uprave.
45. člen
V primeru da Vlada RS odredi mobilizacijo Civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, se uporabljajo postopki in dokumenti za aktiviranje Civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč.
46. člen
Občina Sevnica zagotavlja pogoje za izvedbo aktiviranja in mobilizacije v naslednjih časih:
– štab za Civilno zaščito v sestavi, ki omogoča operativno delovanje, do 4 ure;
– službe za podporo do 4 ure;
– dolžnostne strukture do 8 ur;
– poklicne strukture do 4 ure;
– prostovoljne strukture do 8 ur.
Prostovoljno gasilsko društvo Sevnica s poklicnim jedrom in Zdravstveni dom Sevnica zagotavljata 24-urno pripravljenost, da se zagotovi izvoz enote v času do 5 minut po prejemu obvestila o nesreči.
Prostovoljne gasilske enote v gasilskih društvih, ki opravljajo gasilsko javno službo na območju Občine Sevnica, morajo zagotavljati pripravljenost, da se zagotovi izvoz enote v času:
– društvo I. kategorije izvoz v 15 minutah
– društvo II. kategorije izvoz v 10 minutah po prejemu obvestila o nesreči.
47. člen
Za sodelovanje pri zaščiti in reševanju ob naravnih in drugih nesrečah in za škodo, ki jo pri tem utrpi, imajo aktivirani iz prejšnjega člena pravico do povračila dejanskih stroškov in dejanske škode. Državljani oziroma delavci imajo pravico do brezplačne nastanitve in prehrane, če neprekinjeno sodelujejo v akcijah zaščite in reševanja najmanj 6 ur. Povračilo oziroma odškodnina upravljavcem, uporabnikom ter lastnikom sredstev in nepremičnin, gre v breme proračuna Občine Sevnica.
V primeru tehnoloških, prometnih in drugih nesreč, gre povračilo v breme podjetja, zavoda, prevozne organizacije ali druge organizacije, katere obratovanje ali delavci ali vozniki so povzročili nastanek nesreče.
VII. ORGANI VODENJA SIL ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ
48. člen
Župan za operativno-strokovno vodenje zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah imenuje poveljnika Civilne zaščite.
Poveljnik Civilne zaščite Občine Sevnica:
– vodi in usmerja zaščito, reševanje in pomoč na območju občine;
– skrbi za povezavo in usklajeno delovanje vseh sil za zaščito, reševanje in pomoč;
– za vodenje posameznih intervencij zaščite, reševanja in pomoči lahko določi vodjo intervencije;
– predlaga imenovanje članov štaba Civilne zaščite.
Poveljnik Civilne zaščite lahko vodjo intervencije razreši in določi drugega vodjo intervencije v primeru, da tako odločitev narekujejo razmere reševanja oziroma, da ta ne ravna v skladu z usmeritvami poveljnika Civilne zaščite.
V primeru, da intervencija traja daljši čas, poveljnik Civilne zaščite določi izmed vodij enot, ki sodelujejo na intervenciji, po predhodnem posvetovanju z njimi, vodjo intervencije za določeno časovno obdobje intervencije.
Poveljnik Civilne zaščite je za svoje delo odgovoren županu.
49. člen
Župan imenuje namestnika poveljnika Civilne zaščite, ki je praviloma vodja Službe za zaščito, reševanje in pomoč.
Namestnik poveljnika Civilne zaščite skrbi za 24-urno pripravljenost in dosegljivost Službe za zaščito, reševanje in pomoč za potrebe zaščite, reševanja in pomoči v Občini Sevnica ter ob večjih nesrečah takoj obvesti poveljnika Civilne zaščite, župana in direktorja Občinske uprave.
Namestnik poveljnika Civilne zaščite ima v času odsotnosti poveljnika Civilne zaščite vse pristojnosti poveljnika Civilne zaščite in je za svoje delo odgovoren županu.
50. člen
Občinski štab civilne zaščite Občine Sevnica (v nadaljevanju: Občinski štab civilne zaščite) se organizira za strokovno pomoč pri vodenju ter opravljanje drugih operativno-strokovnih nalog zaščite, reševanja in pomoči.
Člane Občinskega štaba civilne zaščite imenuje župan.
Delo Občinskega štaba civilne zaščite vodi poveljnik Civilne zaščite.
51. člen
Župan imenuje v krajevnih skupnostih Občine Sevnica poverjenike za Civilno zaščito in namestnike poverjenikov za Civilno zaščito na predlog pristojnega organa Sveta krajevne skupnosti.
Poverjeniki in namestniki poverjenikov za Civilno zaščito usmerjajo izvajanje osebne in vzajemne zaščite prebivalcev ter organizirajo in usklajujejo izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči na območju krajevne skupnosti za katero so imenovani.
52. člen
Vodja intervencije je praviloma vodja gasilske enote na območju katere je požar ali druga nesreča, kolikor ni drugače določeno v načrtih zaščite in reševanja oziroma ne določi drugače poveljnik Civilne zaščite.
Vodja intervencije, v primeru večjih naravnih in drugih nesreč, vodi intervencijo v skladu z usmeritvami poveljnika Civilne zaščite.
Vodja intervencije lahko preda vodenje vodji druge enote, ki je za vodenje intervencije ob določeni naravni ali drugi nesreči usposobljen, v primeru zmanjšanih psihofizičnih zmožnosti, poškodbe, utrujenosti oziroma, ko presodi, da potrebuje zamenjavo.
Vodja intervencije lahko vodenje intervencije na delu območja kjer poteka intervencija določi vodjo enote, ki sodeluje na intervenciji, kateri vodi intervencijo na območju, ki mu je bilo dodeljeno, v skladu z usmeritvami vodje intervencije.
Vodenje gasilskih intervencij podrobneje uredi župan na predlog pristojnih organov gasilskih organizacij.
53. člen
Vodstvo intervencije sestavljajo vodje enot, ki sodelujejo na intervenciji, in je odgovorno vodji intervencije.
Vodstvo intervencije nudi vodji intervencije podporo pri vodenju in sprejemanju odločitev v zvezi z intervencijo, odločitve pa sprejema vodja intervencije samostojno.
VIII. ZAGOTOVITEV OSNOVNIH POGOJEV ZA ŽIVLJENJE
54. člen
Občinske sile za zaščito, reševanje in pomoč odpravljajo posledice naravnih in drugih nesreč, do zagotovitve osnovnih pogojev za življenje.
Organi občinske uprave zagotavljajo podporo občinskim silam zaščite, reševanja in pomoči pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč oziroma pri zagotavljanju osnovnih pogojev za življenje.
Organi občinske uprave predlagajo županu prednosti pri uporabi sredstev proračuna za zagotovitev osnovnih pogojev za življenje.
Za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč, do zagotovitve osnovnih pogojev za življenje, se v skladu s predpisanim postopkom uporabijo sredstva proračunske rezerve.
Ko so osnovni pogoji za življenje zagotovljeni, se intervencija zaščite, reševanja in pomoči zaključi.
IX. POMOČ
55. člen
Pomoč v silah in sredstvih iz sosednjih občin lahko zaprosijo župan, poveljnik Civilne zaščite ali vodja intervencije.
56. člen
Občina Sevnica nudi pomoč v silah in sredstvih sosednjim občinam v okviru svojih zmožnosti, če za to zaprosi župan, poveljnik Civilne zaščite ali vodja intervencije na območju sosednje občine, kjer je prišlo do naravne in druge nesreče, vendar ob pogoju, da se zagotovi ustrezna intervencijska pripravljenost na območju Občine Sevnica.
57. člen
Pomoč v silah in sredstvih iz sosednjih občin drugih držav lahko zaprosita poveljnik Civilne zaščite Občine Sevnica ali župan.
58. člen
Občina Sevnica nudi pomoč v silah in sredstvih sosednjim občinam v okviru svojih zmožnosti, če jo odobri poveljnik Civilne zaščite ali župan, tako da se zagotovi ustrezna intervencijska pripravljenost na območju Občine Sevnica.
X. VODENJE VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI IN NALOGE ORGANOV OBČINSKE UPRAVE
59. člen
Župan:
– skrbi za izdelavo predlogov programa in letnih načrtov varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– skrbi za realizacijo programa in letnih načrtov varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– sprejema ocene ogroženosti, načrte zaščite in reševanja ter operativni gasilski načrt;
– sklepa o ustanovitvi in imenuje organe vodenja sil za zaščito, reševanje in pomoč;
– sklepa o organiziranju in ustanovitvi sil za zaščito, reševanje in pomoč ter določa izvajalce gasilske javne službe in ostalih nalog zaščite, reševanja in pomoči;
– sklepa dogovore z občinami in državnimi organi o sodelovanju na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– sklepa pogodbe določene s tem odlokom;
– opravlja druge naloge določene s tem odlokom in zakonom.
60. člen
Organi občinske uprave opravljajo naloge za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami glede na svoje delovno področje oziroma svoje pristojnosti.
V času naravnih in drugih nesreč nudijo organi občinske uprave podporo organom vodenja in silam za zaščito, reševanje in pomoč pri izvajanju zaščitnih ukrepov ter reševanju in pomoči.
Služba za zaščito, reševanje in pomoč opravlja strokovno-tehnične, upravne in administrativne naloge za potrebe zaščite, reševanja in pomoči.
IX. IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE
61. člen
Občina Sevnica organizira kot neobvezne oblike usposabljanja občanov za osebno in vzajemno zaščito ter za izvajanje zaščitnih ukrepov.
62. člen
Občina Sevnica izvaja usposabljanja pripadnikov organov vodenja in sil za zaščito, reševanje in pomoč ter Civilne zaščiten skladno s predpisanimi programi usposabljanja, ki jih predpiše Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Dopolnilno usposabljanje pripadnikov Civilne zaščite se praviloma izvaja v obliki praktičnih vaj.
X. FINANCIRANJE
63. člen
Občina Sevnica zagotavlja, na podlagi načrta varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, sredstva za:
– financiranje nalog varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– organiziranje, opremljanje in usposabljanje organov vodenja in sil za zaščito, reševanje in pomoč skladno z merili;
– kritje stroškov neodložljivih ukrepov in nalog zaščite, reševanje in pomoči za zaščito zdravja in življenja ljudi, živali, premoženja, naravne in kulturne dediščine in okolja.
64. člen
Povzročitelj ogroženosti ali nesreče krije stroške ukrepanja ter zaščitnih in reševalnih intervencij.
Sile za zaščito, reševanje in pomoč, ki so sodelovale na intervenciji, posredujejo podatke o stroških, ki so jih imele na intervenciji Občini Sevnica, katera zbere celotne stroške intervencije.
Če povzročitelj ni znan, krije stroške zaščite, reševanja in pomoči, ki izhajajo iz tega odloka, Občina Sevnica iz občinskega proračuna, sredstev proračunske rezerve in dodatnih sredstev, ki jih za to odobri občinski svet.
Kolikor je povzročitelj znan, se posreduje zahtevek za plačilo stroškov intervencije povzročitelju oziroma stroške od njega izterja.
Župan lahko v določenih primerih, kadar to opravičuje ekonomičnost postopka, prenese terjatev stroškov intervencije do povzročitelja intervencije izvajalcem intervencije.
XI. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA
65. člen
Nadzor nad izvajanjem določil, za katera so predvidene kazenske določbe, tega odloka opravlja pristojna uradna oseba.
XII. KAZENSKE DOLOČBE
66. člen
Z globo 400 € se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki:
– ne obvesti Regijskega centra za obveščanje Brežice, policijo ali najbližjo gasilsko enoto o nevarnosti naravne ali druge nesreče takoj, ko jo opazi ali ko zanjo zve kako drugače (prvi odstavek 8. člena);
– kot lastnik ali uporabnik stanovanjske hiše na podlagi odredbe župana noče začasno sprejeti na stanovanje evakuiranih in ogroženih oseb (drugi odstavek 14. člena).
– v delovnem procesu uporablja, proizvaja, prevaža ali skladišči nevarne snovi oziroma kemikalije in ne načrtuje in izvaja obveznih varnostnih ukrepov za zmanjšanje tveganja za okolje ali ne izdela ocene ogroženosti ter načrt zaščite in reševanja, za nesreče, ki jih lahko povzroči s svojo dejavnostjo in ki lahko ogrozijo ljudi, živali, premoženje, kulturno dediščino ali okolje zunaj območja organizacije (prvi odstavek 15. člena);
– pri opravljanju poslovne dejavnosti obremenjuje okolje z nevarnimi snovmi oziroma kemikalijami in ne posreduje Občini Sevnica podatke o virih tveganja za potrebe načrtovanja skupnih zaščitnih ukrepov ter reševanja in pomoči na zahtevo pristojnega organa občinske uprave (drugi odstavek 15. člena).
– kuri na prostem z odprtim ognjem v strnjenih delih bivalnega okolja (prvi odstavek 18. člena);
– kuri v naravnem okolju z odprtim ognjem v času, ko kurjenje ni dovoljeno (drugi odstavek 18. člena);
– kuri v naravnem okolju v času, ko je razglašena velika ali zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja (četrti odstavek 18. člena);
– kuri v naravnem okolju z odprtim ognjem, brez da bi kurjenje predhodno priglasil na pristojni gasilski organizaciji (drugi odstavek 19. člena);
Z globo 100 € se kaznuje posameznik in odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
67. člen
Z globo 100 € se kaznuje za prekršek posameznik, ki ustavi ali parkira vozilo na intervencijski poti (drugi odstavek 12. člena).
XIII. PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
68. člen
Pristojni organi, organizacije, društva, gospodarske družbe in zavodi, ki v Občini Sevnica izvajajo naloge zaščite, reševanja in pomoči, morajo v roku dveh let po uveljavitvi tega odloka izdelati oziroma uskladiti in zagotoviti izvajanje določb odloka ter določb zakonov in podzakonskih aktov, ki so osnova temu odloku.
69. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 78/96).
70. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0014/2009
Sevnica, dne 23. septembra 2009
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti