Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2009 z dne 5. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2009 z dne 5. 10. 2009

Kazalo

3402. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Hodoš za leto 2009, stran 10558.

Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB 60/07) in 6. člena Statuta Občine Hodoš (Uradni list RS, št. 136/06) je Občinski svet Občine Hodoš na 19. redni seji dne 24. 9. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o proračunu Občine Hodoš za leto 2009
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Hodoš za leto 2009 (Uradni list RS, št. 20/09) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
-----------------------------------------------------------
A.    BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV    Znesek v EUR
-----------------------------------------------------------
   Skupina/Poskupina kontov         Rebalans 2009
-----------------------------------------------------------
   I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    895.712
      TEKOČI PRIHODKI (70+71)         310.686
   70   DAVČNI PRIHODKI             268.136
      700 Davki na dohodek in dobiček     241.956
      703 Davki na premoženje         11.030
      704 Domači davki na blago in       15.150
      storitve
   71   NEDAVČNI PRIHODKI            42.550
      710 Udeležba na dobičku in        2.200
      dohodki od premoženja
      711 Takse in pristojbine          100
      712 Denarne kazni             2.200
      713 Prihodki od prodaje blaga in       0
      storitev
      714 Drugi nedavčni prihodki       38.050
   72   KAPITALSKI PRIHODKI           23.450
      720 Prihodki od prodaje osnovnih      450
      sredstev
      722 Prihodki od prodaje zemljišč     23.000
      in neopredmet. dolgor. sredstev
   73   PREJETE DONACIJE             1.500
      730 Prejete donacije iz domačih      1.500
      virov
   74   TRANSFERNI PRIHODKI           560.076
      740 Transferni prihodki iz drugih    555.076
      javnofinančnih institucij
      741 Prejeta sredstva iz drž.       5.000
      proračuna iz sredstev proračuna
      EU
   II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      897.578
   40   TEKOČI ODHODKI             265.675
      400 Plače in drugi izdatki        88.212
      zaposlenim
      401 Prispevki delodajalcev za      14.300
      socialno varnost
      402 Izdatki za blago in storitve    134.730
      403 Plačila domačih obresti       10.500
      409 Rezerve               17.933
   41   TEKOČI TRANSFERI            110.320
      410 Subvencije               500
      411 Transferi posameznikom in      72.500
      gospodinjstvom
      412 Transferi neprofitnim        28.900
      organizacijam in ustanovam
      413 Drugi tekoči domači transferi     8.420
   42   INVESTICIJSKI ODHODKI          516.729
      420 Nakup in gradnja osnovnih      516.729
      sredstev
   43   INVESTICIJSKI TRANSFERI          4.854
      431 Investicijski tansferi prav.       0
      in fizič. osebam, ki niso pror.
      upor.
      432 Investicijski transferi        4.854
      proračunskim uporabnikom
   III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK
      (I. – II.) (prih.-odhod.)
      (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)      –1.865,98
-----------------------------------------------------------
B.     RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
      NALOŽB
-----------------------------------------------------------
   IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN     90.000
      PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
      (750+752)
   75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIH IN     90.000
      PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
      750 Prejeta vračila danih posojil    90.000
      752 Sredstva kupnin iz naslova
      privatizacije
   V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE        90.000
      KAPITALSKIH DELEŽEV (441+442)
   44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE        90.000
      KAPITALSKIH DELEŽEV
      440 Dana posojila            90.000
      441 Povečanje kapitalskih deležev
      in naložb
      442 Poraba sredstev kupnin iz
      naslova privatizacije
   VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN        0
      SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
      (IV. – V.)
-----------------------------------------------------------
C.     RAČUN FINANCIRANJA
-----------------------------------------------------------
   VII.  ZADOLŽEVANJE (500)           210.000
   50   ZADOLŽEVANJE              210.000
      500 Domače zadolževanje         210.000
   VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)          226.008
   55   ODPLAČILA DOLGA             226.008
      550 Odplačila domačega dolga      226.008
   IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA      –17.873
      RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-
      VIII.)
   X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     –16.008
   XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX)       1.865
-----------------------------------------------------------
   XII.  STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN     7.873
      31. 12. 2008
-----------------------------------------------------------
Pregled prihodkov, odhodkov in njihova razporeditev ter račun financiranja je zajet v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del odloka.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po sprejemu in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 084/09-BK
Hodoš, dne 24. septembra 2009
Župan
Občine Hodoš
Ludvik Orban l.r

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti