Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2009 z dne 5. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2009 z dne 5. 10. 2009

Kazalo

3427. Sklep o postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za vzhodni del območja obrtne cone Krmelj, stran 10601.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt), ter 9. in 37. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – UPB) je župan Občine Sevnica sprejel
S K L E P
o postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za vzhodni del območja obrtne cone Krmelj
1. člen
(splošno)
S tem sklepom župan Občine Sevnica določa način in postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za vzhodni del območja obrtne cone Krmelj (v nadaljevanju: OPPN).
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)
Iz razloga zastarelosti in nefunkcionalnosti veljavnega Odloka o zazidalnem načrtu ''Pod Srednjim hribom'' Krmelj (Uradni list SRS, št. 43/88 in Uradni list RS, št. 1/07 – sprem. in dop.) na obravnavnem območju, se za V (vzhodni) del območja obrtne cone v Krmelju zaradi širitve dejavnosti poslovnih subjektov v tem okolju, potrebe po dodatnih poslovnih površinah in večji izkoriščenosti ter zazidljivosti parcel št. 955/1, 957/7, 957/8, 957/9, 957/11, 957/12 in 957/14, vse k.o. Goveji Dol, pripravi nov OPPN. Investitor želi z novim OPPN na novo določiti traso poteka cestne, komunalne in energetske infrastrukture ter pogoje za umestitev poslovnih objektov na skrajnem vzhodnem delu obrtne cone Krmelj.
3. člen
(območje OPPN)
Območje OPPN obravnava v celoti oziroma del zemljišča parcel št. 955/1, 957/7, 957/8, 957/9, 957/11, 957/12, 957/13, 957/14, vse k.o. Goveji Dol, površine ca. 10.100 m².
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve se izdelajo na podlagi opravljene analize prostora, predhodnih usmeritev s strani strokovnih služb Občine Sevnica, izbranega in potrjenega predloga zasnove ureditve območja, pridobljenih smernic nosilcev urejanja prostora in analize le-teh, ter ob upoštevanju veljavne zakonodaje.
5. člen
(roki za pripravo OPPN)
Okvirni roki izdelave OPPN so naslednji:
+------------------------------------+------------+------------+
|        Faza        | Nosilec  |  Rok   |
+------------------------------------+------------+------------+
|Sprejem sklepa o začetku postopka  |župan    |september  |
|priprave OPPN            |      |2009    |
+------------------------------------+------------+------------+
|Objava sklepa v Uradnem listu RS,  |Občina   |7 dni    |
|na svetovnem spletu, obvestilo MOP |Sevnica   |      |
+------------------------------------+------------+------------+
|Izdelava osnutka OPPN        |izdelovalec |30 dni   |
+------------------------------------+------------+------------+
|Poziv nosilcem urejanja prostora za |izdelovalec |30 dni   |
|izdajo smernic           |      |      |
+------------------------------------+------------+------------+
|Analiza smernic, izdelava      |izdelovalec |30 dni   |
|strokovnih podlag in dopolnitev   |      |      |
|osnutka               |      |      |
+------------------------------------+------------+------------+
|Obvestilo javnosti o javni     |Občina   |7 dni    |
|razgrnitvi in javni obravnavi    |Sevnica   |      |
|dopolnjenega osnutka; objava v   |      |      |
|svetovnem spletu in na krajevno   |      |      |
|običajen način           |      |      |
+------------------------------------+------------+------------+
|Javna razgrnitev in v tem času   |Občina   |30 dni   |
|javna obravnava           |Sevnica   |      |
+------------------------------------+------------+------------+
|Priprava stališč do pripomb in   |Občina   |15 dni   |
|predlogov z javne razgrnitve in   |Sevnica,  |      |
|obravnave              |izdelovalec |      |
+------------------------------------+------------+------------+
|Sprejem stališč na seji občinskega |občinski  |      |
|sveta                |svet    |      |
+------------------------------------+------------+------------+
|Objava stališč v svetovnem spletu  |Občina   |7 dni    |
|in na krajevno običajen način    |Sevnica   |      |
+------------------------------------+------------+------------+
|Izdelava predloga OPPN na podlagi  |izdelovalec |15 dni   |
|sprejetih stališč          |      |      |
+------------------------------------+------------+------------+
|Pridobitev mnenj nosilcev urejanja |izdelovalec |30 dni   |
|prostora              |      |      |
+------------------------------------+------------+------------+
|Izdelava usklajenega predloga    |izdelovalec |30 dni   |
+------------------------------------+------------+------------+
|Sprejem predloga na seji občinskega |občinski  |      |
|sveta                |svet    |      |
+------------------------------------+------------+------------+
|Objava odloka v Uradnem listu RS  |Občina   |7 dni    |
|                  |Sevnica   |      |
+------------------------------------+------------+------------+
V primeru, da Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje izda odločbo o izdelavi celovite presoje vplivov na okolje, je potrebno izdelati okoljsko poročilo ter pridobiti potrditev ustreznosti okoljskega poročila s strani ministrstva, kar posledično okvirne roke za izdelavo OPPN podaljša za 45 dni.
6. člen
(nosilci urejanja prostora)
Koordinator postopka priprave OPPN je pristojni občinski organ za urejanje prostora, to je Oddelek za okolje in prostor Občine Sevnica.
Nosilci urejanja prostora, ki morajo izdati smernice k osnutku in mnenja k dopolnjenemu predlogu OPPN:
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami – Oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto;
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Območje Novo mesto, Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto;
– Zavod za gozdove Slovenije, OE Brežice, Ulica bratov Milavcev 61, 8250 Brežice;
– Elektro Celje d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje;
– Telekom Slovenije d.d., Sektor za upravljanje omrežja, Cigaletova 15, 1000 Ljubljana;
– Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica;
– KS Krmelj, Krmelj 52, 8296 Krmelj;
– JP Komunala d.o.o. Sevnica, Naselje heroja Maroka 17, 8290 Sevnica;
Če smernice posameznih nosilcev urejanja prostora ne bodo podane, mora izdelovalec OPPN kljub temu upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte.
V primeru, da se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti tudi smernice in mnenja drugih nosilcev urejanja prostora, se le-te pridobi v istem postopku.
V postopku priprave OPPN sodelujejo naslednji udeleženci:
– Pobudnik OPPN: Miran Zupan s.p., Krmelj 2b, 8296 Krmelj;
– Pripravljalec OPPN: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica;
– Izdelovalec OPPN: Esplanada d.o.o., Slovenska vas 5, 8232 Šentrupert;
– Investitor OPPN: Miran Zupan s.p., Krmelj 2b, 8296 Krmelj.
7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN)
Izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta, geodetskega posnetka, idejnih zasnov in strokovnih gradiv, ki jih bodo zahtevali posamezni nosilci urejanja prostora, bo financiral Miran Zupan s.p., Krmelj 2b, 8296 Krmelj.
8. člen
(končna določba)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 3505-0003/2009
Sevnica, dne 29. septembra 2009
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti