Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2009 z dne 5. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2009 z dne 5. 10. 2009

Kazalo

3425. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Občine Sevnica, stran 10599.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45I/94 – Odl. US, 8/96, 18/98 – Odl. US, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 40. in 42. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI-UPB5, 101/07- Odl. US, 36/08, 22/09 – Odl. US, 55/09 – Skl. US, 58/09 in 65/09 – popr.) ter 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – UPB) je Občinski svet Občine Sevnica na 23. redni seji dne 23. 9. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Občine Sevnica
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 22/97, 71/98, 90/01, 112/02 in 35/06, 29/07) se v 1. členu v prvi alinei doda besedilo »v čigar sestavo sodi enota vrtca,«.
2. člen
V 2. členu se v prvi alinei doda besedilo: »v sestavo Osnovne šole Blanca sodi Enota vrtca Blanca,«.
3. člen
Besedilo 11. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Dejavnosti zavodov kot javne službe so po standardni klasifikaciji naslednje:
– P 85.200 osnovnošolsko izobraževanje
– P 85.100 predšolska vzgoja
– P 85.590 drugje nerazvrščeno izobraževanje
– P 85.600 pomožne dejavnosti za izobraževanje.
Zavodi pa lahko opravljajo tudi druge dejavnosti, ki niso javna služba:
– P 85.510 izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
– H 49.391 medkrajevni in drug cestni potniški promet
– I 56.210 priložnostna dostava in priprava jedi
– I 56.290 druga oskrba z jedmi
– I 55.201 počitniški domovi in letovišča
– L 68.200 oddajanje in obratovanje lastnih in najetih nepremičnin
– J 58.140 izdajanje revij in druge periodike
– R 91.011 dejavnost knjižnic
– R 90.040 obratovanje objektov za kulturne prireditve
– R 90.010 umetniško uprizarjanje
– R 93.190 druge športne dejavnosti.«
4. člen
V 16. členu se v drugem odstavku besedna zveza »trije predstavniki delavcev« nadomesti z besedno zvezo »pet predstavnikov delavcev«. Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: »V svet zavoda Osnovne šole Blanca se volijo štirje predstavniki delavcev in dva predstavnika staršev šole ter en predstavnik delavcev in en predstavnik staršev iz enote vrtca Blanca.«
Dosedanji tretji do peti odstavek se spremenijo, tako da se glasijo:
»V svet zavoda Osnovne šole Krmelj se volijo trije predstavniki delavcev in dva predstavnika staršev šole ter dva predstavnika delavcev in en predstavnik staršev iz enote vrtca Krmelj.
V svet zavoda Osnovne šole Milana Majcna Šentjanž se volijo štirje predstavniki delavcev in dva predstavnika staršev šole ter en predstavnik delavcev in en predstavnik staršev iz enote vrtca Šentjanž.
V svet zavoda Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica se volijo štirje predstavniki delavcev in dva predstavnika staršev iz matične šole ter en predstavnik delavcev in en predstavnik staršev iz obeh podružničnih enot.«
Dosedanji tretji do dvanajsti odstavek postanejo četrti do trinajsti.
5. člen
V 17. členu se doda nova četrta alinea, ki glasi: »sprejme letno poročilo o samoevalvaciji zavoda,«. Črta se dosedanja šesta alinea.
Dosedanji četrta in peta alinea postaneta peta in šesta.
6. člen
V 24. členu se v tretjem odstavku za osemnajsto alineo doda nova alinea, ki se glasi: »odgovarja za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo in pripravo letnega poročila o samoevalvaciji zavoda in«. Dosedanja devetnajsta alinea postane dvajseta.
7. člen
Besedilo 25. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor ima najmanj izobrazbo pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje ter izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo ravnatelja, ima najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj 5 let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit, ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
Za ravnatelja Osnovne šole Ane Gale Sevnica je lahko imenovan, kdor ima najmanj izobrazbo pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje ter izpolnjuje druge pogoje za učitelja, vzgojitelja ali svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo ravnatelja, ima najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj 5 let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit, ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
Ne glede na določbi prvega in drugega odstavka tega člena je za ravnatelja lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata. Če ravnatelj ravnateljskega izpita ne opravi v roku iz prejšnjega odstavka, mu preneha mandat po zakonu.
Mandat ravnatelja traja pet let.
Postopek imenovanja ravnatelja se mora pričeti najmanj pet mesecev pred iztekom mandata dotedanjemu ravnatelju.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda, ki si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti mnenje učiteljskega zbora in mnenje ustanovitelja ter mnenje sveta staršev. Ustanovitelj in svet staršev morata mnenje obrazložiti. Učiteljski zbor o mnenju glasuje tajno.
Če učiteljski zbor, ustanovitelj ali svet staršev ne podajo mnenja v roku 20 dni od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet zavoda o izbiri odloči brez tega mnenja.
Ko svet izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za ravnatelja, posreduje obrazložen predlog za imenovanje v mnenje ministru za šolstvo in šport.
Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o imenovanju ravnatelja brez tega mnenja.«
8. člen
V 30. členu se za besedno zvezo »učiteljski zbor« doda besedna zveza »programski učiteljski zbor,«.
9. člen
Doda se nov 31.a člen, ki se glasi:
»31.a člen
Programski učiteljski zbor sestavljajo vsi učitelji, ki poučujejo v izobraževalnem programu, in drugi strokovni delavci, ki sodelujejo pri izvajanju tega izobraževalnega programa.
Delo programskega učiteljskega zbora vodi strokovni delavec, ki ga določi ravnatelj.
Programski učiteljski zbor opravlja naloge v zvezi z načrtom in izvedbo ocenjevanja znanja ter druge naloge, ki jih na podlagi podzakonskih aktov o ocenjevanju znanja določi zavod.«
10. člen
V 35. členu se v četrtem odstavku za sedmo alineo dodata novi alinei, ki se glasita:
»– lahko sprejme svoj program dela sodelovanja z zavodom, zlasti glede vključevanja zavoda v lokalno okolje,
– samostojno ali v sodelovanju z delavci zavoda lahko ustanavlja ali oblikuje delovne skupine za posamezna področja vzgojno-izobraževalnega dela in projekte,«.
Dosedanja osma alinea postane deseta.
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi: »Svet staršev se lahko povezuje v lokalne oziroma regionalne aktive svetov staršev.«.
11. člen
V drugem odstavku 42. člena se beseda »lahko« ter besedi »posameznega razreda« črtajo.
12. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 603-0003/2009
Sevnica, dne 23. septembra 2009
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti