Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2009 z dne 5. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2009 z dne 5. 10. 2009

Kazalo

3434. Pravilnik o določitvi poslovnika o delu stanovanjskega sveta, stran 10618.

Na podlagi drugega odstavka 145. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL in 57/08) izdaja minister za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o določitvi poslovnika o delu stanovanjskega sveta
1. člen
(vsebina poslovnika)
S tem pravilnikom se določa status, naloge in način delovanja Stanovanjskega sveta.
2. člen
(status in naloge)
Stanovanjski svet je posvetovalno delovno telo ministra, pristojnega za stanovanjske zadeve in ima naslednje naloge:
– spremlja stanje na področju stanovanjske dejavnosti in izvajanje nacionalnega stanovanjskega programa ter uresničevanje njegovih ciljev;
– spremlja izvajanje stanovanjske in prostorske politike države in lokalnih skupnosti;
– ocenjuje učinkovitost instrumentov oziroma tekoče stanovanjske politike in sinergije sektorskih politik in ukrepov v zvezi s stanovanjskim področjem;
– oblikuje predloge za ukrepe iz pristojnosti ministrstva za stanovanjske zadeve;
– oblikuje predloge za ukrepe iz pristojnosti drugih ministrstev v delu, ki se nanaša na stanovanjsko politiko države;
– znotraj stanovanjske politike ocenjuje upoštevanje ciljev regionalnega razvoja in varstva okolja ter izboljševanja kakovosti prostora, stanovanjskega urbanizma, arhitekture in bivalnega okolja;
– oblikuje predloge za morebitne spremembe in dopolnitve, ki zadevajo cilje in instrumente nacionalnega stanovanjskega programa in delovanja institucij, pomembnih za stanovanjsko področje;
– daje predloge v zvezi z oblikovanjem stanovanjske politike ter strategije udejanjanja nacionalnega stanovanjskega programa.
3. člen
(sestava Stanovanjskega sveta)
(1) Stanovanjski svet ima predsednika in osem članov.
(2) Predsednik Stanovanjskega sveta je minister, pristojen za stanovanjske zadeve (v nadaljnjem besedilu: minister).
(3) En član Stanovanjskega sveta je vsakokratni direktor Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, en član je direktor direktorata pristojnega za prostor na Ministrstvu za okolje in prostor, šest članov Stanovanjskega sveta pa imenuje minister iz vrst strokovnjakov in poznavalcev področja stanovanjske dejavnosti, sociologije, ekonomije, prava, arhitekture, gradbeništva, urbanizma, prostorskega načrtovanja na predlog:
– Fakultete za družbene vede, Ljubljana; Ekonomske fakultete, Ljubljana; Pravne fakultete, Ljubljana; Fakultete za arhitekturo, Ljubljana; Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, Ljubljana; Urbanističnega inštituta Republike Slovenije; Pravne fakultete, Maribor; Gradbene fakultete, Maribor; Inštituta za gospodarsko pravo Pravne fakultete Univerze v Mariboru; Univerze v Kopru;
– Stanovanjske zbornice Slovenije;
– Gospodarske zbornice Slovenije;
– Združenja najemnikov Slovenije in
– interesnih oziroma strokovnih združenj, ki delujejo na stanovanjskem področju.
4. člen
(mandat)
(1) Mandat članov preneha s prenehanjem vsakokratnega mandata ministra.
(2) Novi minister lahko podaljša mandat Stanovanjskega sveta in ga uskladi s svojim mandatom.
5. člen
(način delovanja)
(1) Stanovanjski svet se sestaja in deluje na sejah. Seje sklicuje in vodi predsednik Stanovanjskega sveta.
(2) Če je predsednik Stanovanjskega sveta odsoten, ga nadomešča po njegovem pooblastilu član sveta.
(3) Stanovanjski svet se sestaja po potrebi na predlog predsednika Stanovanjskega sveta ali najmanj treh članov sveta.
(4) Če zahtevajo sklic seje Stanovanjskega sveta člani sveta morajo zahtevo za sklic pisno utemeljiti.
6. člen
(roki za gradivo)
Za sejo Stanovanjskega sveta se vabila in gradiva pošljejo članom sveta praviloma najmanj teden dni pred sejo.
7. člen
(odločanje)
(1) Seja Stanovanjskega sveta je sklepčna, če je na njej prisotna več kot polovica članov.
(2) Sklepi Stanovanjskega sveta se sprejemajo z javnim glasovanjem.
(3) Sklep je sprejet, če zanj glasuje večina navzočih članov.
8. člen
(sodelovanje na sejah)
Predsednik Stanovanjskega sveta lahko povabi na sejo tudi predstavnike drugih državnih organov oziroma predstavnike raziskovalnih institucij, predstavnike organizacij civilne družbe in drugih, ki bi lahko sodelovali pri proučevanju in iskanju najprimernejših rešitev za zadeve iz pristojnost Stanovanjskega sveta.
9. člen
(zapisnik)
(1) O poteku seje se vodi zapisnik, ki ga Stanovanjski svet obravnava in potrjuje na naslednji seji.
(2) V zapisnik se na zahtevo vpišejo tudi ločena mnenja članov sveta.
10. člen
(javnost dela)
(1) Delo Stanovanjskega sveta je javno.
(2) Javnost dela se zagotavlja tako, da se po sejah pripravi sporočilo za javnost.
11. člen
(zagotavljanje pogojev za delo Sveta)
Administrativne, organizacijske in strokovne naloge za delo Stanovanjskega sveta opravlja Ministrstvo za okolje in prostor.
12. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Poslovnik o delu stanovanjskega sveta (Uradni list RS, št. 35/04).
13. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 361-00-437/2003
Ljubljana, dne 22. septembra 2009
EVA 2009-2511-0101
Karl Erjavec l.r.
Minister
za okolje in prostor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti