Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2009 z dne 5. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2009 z dne 5. 10. 2009

Kazalo

3401. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za gospodarsko cono Otovec, stran 10556.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) ter 7. in 30. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03, 106/05, 65/07 in 75/08) izdajam
S K L E P
o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za gospodarsko cono Otovec
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta
Občina Črnomelj je na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) pričela s pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za potrebe logistično transportne gospodarske cone na Otovcu.
V sklopu izdelave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Črnomelj za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Črnomelj za obdobje 1986–1990 – dopolnjene 2009 je bila sprejeta Programska zasnova za ureditev gospodarske cone na bivšem vojaškem območju na Otovcu.
Razlog za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) je sanacija in ureditev sedaj opuščenega območja za namene transportno logističnega območja, kjer je potrebno zasnovati in organizirati dejavnosti po predvideni namenski rabi, zasnovati infrastrukturno omrežje, določiti tehnološke pogoje in omejitve, določiti načrt parcelacije, določiti usmeritve za urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje, določiti usmeritve za varovanje in izboljšanje bivalnega in delovnega okolja, določiti usmeritve za ohranjanje narave in varstvo kulturne dediščine, določiti pogoje priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, nevtralizirati vplive na sosednje enote urejanja prostora ter opredeliti faznost gradnje.
2. Območje OPPN
Načrtovana Gospodarska cona Otovec leži na območju, kjer je bilo včasih vojaško območje, kasneje pa je bilo namenjeno skladiščenju blagovnih rezerv, vendar se ta dejavnost ni izvajala. Celotno območje predvidenih posegov meri cca 12,78 ha ter zajema zemljišča in dele zemljišč s parcelnimi številkami: 2396, 2404, 2404, 2405, 2574, 2577, 2578, 2583, 2583, 2583, 2584, 2586, 2588, 2588, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2619, 2620, 2621, 2622, 2622, 2623, 2624, 2626, 2630, 2638, 2639, 2640, 2641, 2643, 2646, 2647, 2653, 2654, 2693, 2695, 2696, 2697, 3395, 3426, 3429, 3430, 3432, 3438, *343/2, *344, *347, *592, 2390/2, 2393/2, 2394/1, 2394/2, 2397/2, 2400/7, 2401/1, 2401/2, 2401/3, 2401/4, 2401/6, 2401/7, 2402/1, 2402/2, 2402/3, 2403/1, 2403/2, 2406/6, 2406/7, 2406/8, 2406/9, 2573/2, 2581/1, 2616/1, 2616/2, 2618/1, 2618/2, 2625/1, 2625/3, 2628/1, 2631/1, 2631/2, 2631/3, 2631/4, 2632/2, 2632/5, 2632/5, 2635/1, 2636/3, 2637/1, 2637/2, 2637/3. 2637/4, 2644/1, 2644/2, 2645/1, 2645/2, 2651/1, 2651/2, 2652/1, 2652/2, 2656/1, 2656/2, 2658/1, 2658/2, 2659/1, 2659/2, 3394/1, 3394/2, 3399/2, 3425/2, 3428/2, 3431/1, 3431/2, 3434/1, 3434/2, 3434/3, 3434/4, 3434/5, 3434/6, 3434/7, 3435/1, 3435/2, 3435/3, 3436/1, 3436/2, 3437/1, 3437/2, 3441/1, 3441/11, 3441/12, 3441/13, 3441/14, 3441/17, 3441/7, 3441/9, 5291/1, 5291/2, 5291/3, 5291/4, 5334/2, 5334/3, 5339/1, 5339/2, 5340/1, 5340/2 in 5417/3, vse k.o. Talčji vrh.
(* stavbišče)
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Vse do sedaj izdelane strokovne podlage so primerne in uporabne za pripravo OPPN, po potrebi se smiselno dopolnijo skladno z zakonskimi in podzakonskimi določili ter pridobljenimi smernicami.
4. Roki za pripravo
Priprava OPPN bo potekala po zaporednih fazah in naslednjih rokih:
+-------------------------------------+--------------+---------+
|        Faza         |  Nosilec  | Rok/dni |
+-------------------------------------+--------------+---------+
|sklep o pripravi           |župan     |  1  |
+-------------------------------------+--------------+---------+
|objava sklepa v Uradnem listu RS   |občina    |  10  |
+-------------------------------------+--------------+---------+
|izdelava osnutka           |izdelovalec  |  20  |
+-------------------------------------+--------------+---------+
|pridobivanje smernic         |nosilci    |  30  |
|                   |urejanja   |     |
|                   |prostora   |     |
+-------------------------------------+--------------+---------+
|usklajevanje smernic za načrtovanje |izdelovalec, |  3  |
|                   |občina    |     |
+-------------------------------------+--------------+---------+
|izdelava dopolnjenega osnutka    |izdelovalec  |  30  |
+-------------------------------------+--------------+---------+
|izdelava okoljskega poročila (po   |izdelovalec  |  30  |
|potrebi)               |op      |     |
+-------------------------------------+--------------+---------+
|objava javnega naznanila v Uradnem  |občina    |  10  |
|listu RS               |       |     |
+-------------------------------------+--------------+---------+
|javna razgrnitev in javna obravnava |občina,    |  30  |
|                   |izdelovalec  |     |
+-------------------------------------+--------------+---------+
|zavzemanje stališč do pripomb    |občina,    |  10  |
|                   |izdelovalec  |     |
+-------------------------------------+--------------+---------+
|potrditev stališč do pripomb in   |občinski   |  10  |
|seznanitev javnosti         |svet, občina |     |
+-------------------------------------+--------------+---------+
|priprava predloga          |izdelovalec  |  15  |
+-------------------------------------+--------------+---------+
|pridobivanje mnenj nosilcev urejanja |nosilci    |  30  |
|prostora               |urejanja   |     |
|                   |prostora   |     |
+-------------------------------------+--------------+---------+
|usklajen predlog           |izdelovalec  |  15  |
+-------------------------------------+--------------+---------+
|sprejem odloka na Občinskem svetu  |občinski svet | 1(15) |
+-------------------------------------+--------------+---------+
|objava odloka v Uradnem listu RS   |občina    |  10  |
+-------------------------------------+--------------+---------+
Okviren čas za dokončanje celotnega postopka je 9 mesecev.
5. Navedba nosilcev urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora, ki v smernicah in strokovnih podlagah opredelijo izhodišča za prostorski razvoj, pomembna s področja njihove pristojnosti za potrebe OPPN so:
– Elektro Ljubljana, PE Novo mesto – za področje distribucije električne energije;
– JP Komunala Črnomelj – področje vodooskrbe ter odvajanja in čiščenja odpadnih vod;
– Telekom Slovenije, PE Novo mesto – področje telekomunikacij in zvez;
– Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo;
– Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve, Uprava za zašito in reševanje;
– Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek območja spodnje Save;
– Ministrstvo za promet, Direktorat za železnice in žičnice, OP Novo mesto – področje prometa;
– Zavod RS za varstvo narave, območna enota Novo mesto;
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, območna enota Novo mesto;
– Občina Črnomelj – področje lokalnih cest.
Po načelu sodelovanja javnosti pa sodelujejo še:
– Krajevna skupnost Talčji vrh;
– druge občinske gospodarske javne službe ter drugi organi in organizacije, kolikor bi se v postopku priprave OLN pokazala potreba.
V primeru, da se v postopku priprave OPPN ugotovi, da morajo sodelovati tudi drugi subjekti, ki niso navedeni, se jih naknadno vključi v postopek.
6. Obveznosti financiranja priprave OPPN
Stroške financiranja izdelave strokovnega dela v celoti prevzema Občina Črnomelj.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in pošlje Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 350-20/2009
Črnomelj, dne 29. septembra 2009
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti