Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2009 z dne 5. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2009 z dne 5. 10. 2009

Kazalo

3408. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2008, stran 10560.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – SSPDPO in 109/08) ter 16. in 100. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 19/07, 40/07 – popravek) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 27. redni seji dne 24. 9. 2009 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2008
1. člen
Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki sprejme Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2008.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Kostanjevica na Krki je sestavljen iz splošnega in posebnega dela. Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2008 so bili realizirani v zneskih, kot je prikazano v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja, ki predstavljajo splošni del. V posebnem delu proračuna so izkazani predvideni in realizirani odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2008.
3. člen
Splošni del odloka o zaključnem računu proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2008 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV          v EUR
------------------------------------------------------------
Konto Naziv konta                Realizacija
                            2008
------------------------------------------------------------
1   2                          3
------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)       2.063.986
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)           1.629.949
70  DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)        1.497.227
   700 Davki na dohodek in dobiček       1.347.517
   703 Davki na premoženje             85.443
   704 Domači davki na blago in storitve      64.267
71  NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)    132.722
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od      22.730
   premoženja
   711 Takse in pristojbine              670
   712 Globe in druge denarne kazni         1.601
   713 Prihodki od prodaje blaga in        13.982
   storitev
   714 Drugi nedavčni prihodki           93.739
72  KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)         170.374
   720 Prihodki od prodaje osnovnih        79.844
   sredstev
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in       90.530
   neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73  PREJETE DONACIJE                 4.360
   730 Prejete donacije iz domačih virov      4.360
74  TRANSFERNI PRIHODKI              259.303
   740 Transferni prihodki iz drugih       153.473
   javnofinančnih institucij
   741 Prejeta sredstva iz državnega       105.831
   proračuna iz sredstev proračuna Evropske
   unije
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)         2.062.291
40  TEKOČI ODHODKI (400+401+402+404+409)      653.598
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim     111.113
   401 Prispevki delodajalcev za socialno     18.078
   varnost
   402 Izdatki za blago in storitve        504.391
   409 Rezerve                   20.015
41  TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)       808.617
   410 Subvencije                  1.605
   411 Transferi posameznikom in         430.432
   gospodinjstvom
   412 Transferi neprofitnim organizacijam     75.239
   in ustanovam
   413 Drugi tekoči domači transferi       301.341
42  INVESTICIJSKI ODHODKI (420)          477.350
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev     477.350
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)       122.725
   431 Investicijski transferi pravnim in     19.636
   fizičnim osebam, ki niso PU
   432 Investicijski transferi proračunskim    103.089
   uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. – II.)         1.696
------------------------------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA       –
   KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
   750 Prejeta vračila danih posojil          –
   751 Prodaja kapitalskih deležev           –
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH        –
   DELEŽEV (440+441)
   440 Dana posojila                  –
   441 Povečanje kapitalskih deležev          –
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE       –
   KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)
------------------------------------------------------------
C.  RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                  –
   500 Domače zadolževanje               –
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                –
   550 Odplačila domačega dolga             –
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU       1.696
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)            –
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)         –1.696
------------------------------------------------------------
Št. 410-21/2009-1
Kostanjevica na Krki, dne 24. septembra 2009
Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Mojmir Pustoslemšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti