Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2009 z dne 5. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2009 z dne 5. 10. 2009

Kazalo

3420. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sevnica za leto 2009, stran 10572.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09) in 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Sevnica na 23. redni seji dne 23. 9. 2009 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Sevnica za leto 2009
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Sevnica za leto 2009 (Uradni list RS, št. 123/08) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»Proračun Občine Sevnica za leto 2009 je določen:
------------------------------------------------------------
A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV        (v evrih)
------------------------------------------------------------
Skupina/podskupine kontov           proračun leta
                            2009
------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      27.909.212
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)          12.855.907
70   DAVČNI PRIHODKI              11.040.072
    700 Davki na dohodek in dobiček      10.071.594
    703 Davki na premoženje            501.994
    704 Domači davki na blago in storitve     466.484
    706 Drugi davki                   0
71   NEDAVČNI PRIHODKI              1.815.835
    710 Udeležba na dobičku in dohodki od     561.220
    premoženja
    711 Takse in pristojbine            7.000
    712 Denarne kazni                6.000
    713 Prihodki od prodaje blaga in        88.657
    storitev
    714 Drugi nedavčni prihodki         1.152.958
72   KAPITALSKI PRIHODKI              170.000
    720 Prihodki od prodaje osnovnih        30.000
    sredstev
    721 Prihodki od prodaje zalog            0
    722 Prihodki od prodaje zemljišč       140.000
    in neopredmetenih dolgoročnih
    sredstev
73   PREJETE DONACIJE                  0
    730 Prejete donacije iz domačih virov        0
    731 Prejete donacije iz tujine           0
74   TRANSFERNI PRIHODKI            14.883.305
    740 Transferni prihodki iz drugih      9.735.367
    javnofinančnih institucij
    741 Prejeta sredstva iz državnega      5.147.938
    proračuna iz sredstev proračuna
    Evropske unije
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        30.955.961
40   TEKOČI ODHODKI               5.155.825
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim     750.743
    401 Prispevki delodajalcev za         122.854
    socialno varnost
    402 Izdatki za blago in storitve      3.911.721
    403 Plačila domačih obresti          131.768
    409 Rezerve                  238.739
41   TEKOČI TRANSFERI              6.290.082
    410 Subvencije                474.581
    411 Transferi posameznikom         3.187.323
    in gospodinjstvom
    412 Transferi neprofitnim           429.406
    organizacijam
    in ustanovam
    413 Drugi tekoči domači transferi      2.198.772
    414 Tekoči transferi v tujino            0
42   INVESTICIJSKI ODHODKI           17.213.809
    420 Nakup in gradnja osnovnih       17.213.809
    sredstev
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI           2.296.245
    430 Investicijski transferi             0
    proračunskim upor.
    431 Investicijski transferi pravnim     2.006.901
    in fizičnim osebam, ki niso
    proračunski uporabniki
    432 Investicijski transferi          289.344
    proračunskim upor.
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK OZIROMA        –3.046.749
    PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
------------------------------------------------------------
B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL TER          0
    VRAČILA KAPITALSKIH DELEŽEV
    (750+751+752)
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL            0
    750 Prejeta vračila danih posojil          0
    751 Prodaja kapitalskih deležev           0
    752 Kupnine iz naslova privatizacije        0
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE             0
    KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
44.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE             0
    KAPITALSKIH DELEŽEV
    440 Dana posojila                  0
    441 Povečanje kapitalskih deležev in        0
    naložb
    442 Poraba sredstev kupnin iz naslova        0
    privatizacije
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA             0
    IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
    DELEŽEV (IV.-V.)
------------------------------------------------------------
C.   RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE (500)             2.500.000
50   ZADOLŽEVANJE                2.500.000
    500 Domače zadolževanje           2.500.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)             450.990
55   ODPLAČILA DOLGA                450.990
    550 Odplačila domačega dolga         450.990
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV          –997.739
    NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II-V.-VIII.)
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       2.049.010
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-     3.046.749
    IX.)
------------------------------------------------------------
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2008    997.321,52
------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Sevnica.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
Za 13. členom se doda nov 13.a člen, ki se glasi:
»Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Sevnica, v letu 2010 ne sme preseči skupne višine glavnic 107.000 eurov.
Občina lahko izdaja poroštva osebam iz prejšnjega odstavka pod pogojem, da se sredstva porabijo za opravljanje javnih nalog skladno z zakonom.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko v letu 2010 zadolžijo do skupne višine 107.000 eurov.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0041/2009
Sevnica, dne 23. septembra 2009
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti