Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012, Kazalo


MINISTRSTVA

3311. Pravilnik o skupnih osnovah za postopke dela finančnih služb neposrednih uporabnikov proračuna Republike Slovenije
3312. Pravilnik o spremembi Pravilnika o določitvi seznama enakovrednih tretjih držav
3313. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kadrovskih, tehničnih in prostorskih pogojih za izvajanje nalog na področju duševnega zdravja za izvajalce institucionalnega varstva ter centre za socialno delo ter o postopku njihove verifikacije
3314. Odredba o pošiljanju obvestil o spremembi cen

USTAVNO SODIŠČE

3315. Odločba o delni razveljavitvi drugega odstavka 92. člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih z odložnim rokom
3316. Odločba o delni razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča ter sodbe in sklepa Upravnega sodišča ter ugotovitvi kršitve pravice do osebne svobode iz prvega odstavka 19. člena Ustave
3317. Odločba o razveljavitvi dveh sklepov Višjega sodišča v Ljubljani v zvezi z dvema sklepoma Okrajnega sodišča v Ljubljani

BANKA SLOVENIJE

3318. Sklep o dopolnitvah Sklepa o splošnih pravilih izvajanja denarne politike

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3319. Spremembe in dopolnitve Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana

OBČINE

Beltinci

3320. Odlok o rebalansu proračuna Občine Beltinci za leto 2012

Bled

3321. Odlok o razglasitvi javne infrastrukture na področju športa, turizma in rekreacije

Borovnica

3322. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Borovnica za leto 2012

Brezovica

3323. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva

Celje

3324. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah v javnem podjetju Vodovod - kanalizacija d.o.o.
3325. Sklep o pripravi Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Bežigrad–Bukovžlak in Vrhe
3326. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore

Cerknica

3327. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu za del območja urejanja C12-8S Tičnica na Rakeku

Dobje

3328. Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v otroškem vrtcu Dobje
3329. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Dobje

Dolenjske Toplice

3330. Sklep o spremembah in dopolnitvah Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Dolenjske Toplice

Gorenja vas-Poljane

3331. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3332. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Gornji Petrovci

3333. Statut Javnega podjetja Pindža, javno komunalno in gostinsko podjetje, d.o.o.

Hodoš

3334. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Hodoš za leto 2012

Ig

3335. Sklep o začetku priprave Podrobnih meril in pogojev za območje TO – 4/SS Tomišelj po skrajšanem postopku

Ivančna Gorica

3336. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 808/2, parc. št. 814/7 in 808/3, k.o. Muljava
3337. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 49/47, parc. št. 5/2, parc. št. 5/5, k.o. Muljava
3338. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 1433/2, k. o. Zagradec
3339. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 1614/3 in parc. št. 1614/2, k. o. Podbukovje
3340. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 121/5 in parc. št. 122/2, k.o. Podbukovje

Jesenice

3341. Odlok o dodeljevanju sredstev za programe in projekte s področja socialnega varstva v Občini Jesenice
3342. Odlok o dodeljevanju sredstev za izobraževanje v Občini Jesenice
3343. Odlok o dodeljevanju sredstev za programe s področja športa v Občini Jesenice
3344. Odlok o spremembi Odloka o priznanjih Občine Jesenice
3345. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o socialni pomoči v Občini Jesenice
3346. Odlok o socialni pomoči v Občini Jesenice – UPB1
3347. Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe in projekte s področja kulturne dejavnosti

Kamnik

3348. Pravilnik o spremembah Pravilnika o določitvi plačil za funkcionarje, člane organov občine in člane delovnih teles v Občini Kamnik
3349. Sklep o določitvi višine sredstev za zagotavljanje pogojev za delo članov Občinskega sveta Občine Kamnik v letu 2013

Kočevje

3350. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo za leto 2012
3351. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za parcele v k.o. 1593 – Črni Potok, k.o. 1577 – Kočevje, k.o. 1591 – Novi Lazi, k.o. 1575 – Stara Cerkev ter k.o. 1578 – Željne

Koper

3352. Sklep o dopolnitvi in spremembi Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »Trgovsko poslovna cona ob kanalu Badaševice – KP-9 OLMO«

Kostanjevica na Krki

3353. Zaključni račun proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2011

Kranj

3367. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu območja Planina - jug

Kuzma

3354. Sklep o preklicu nadomestnih volitev za člana Občinskega sveta Občine Kuzma – predstavnika romske skupnosti
3355. Razpis nadomestnih volitev za člana Občinskega sveta Občine Kuzma – predstavnika romske skupnosti

Ljubljana

3356. Odlok o razglasitvi Ježarjeve domačije v Šmartnem za kulturni spomenik lokalnega pomena
3357. Odlok o dopolnitvi Odloka o oskrbi s pitno vodo
3358. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote

Ribnica

3359. Odlok o obveznostih skrbnikov psov na območju Občine Ribnica

Slovenj Gradec

3360. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Poslovno storitvene cone Slovenj Gradec – OZARE

Slovenska Bistrica

3361. Sklep o potrditvi mandata nadomestnemu članu Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica

Šempeter-Vrtojba

3362. Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta Caufovo v Vrtojbi

Trebnje

3363. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Veliki Gaber
3364. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Zazidalnem načrtu za območje T 6-2 »Obrtna cona Trebnje«

Zreče

3365. Sklep o uradnem elektronskem poštnem naslovu Občine Zreče
3366. Cenik daljinskega ogrevanja

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici