Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012, Kazalo


MINISTRSTVA

3311. Pravilnik o skupnih osnovah za postopke dela finančnih služb neposrednih uporabnikov proračuna Republike Slovenije
3312. Pravilnik o spremembi Pravilnika o določitvi seznama enakovrednih tretjih držav
3313. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kadrovskih, tehničnih in prostorskih pogojih za izvajanje nalog na področju duševnega zdravja za izvajalce institucionalnega varstva ter centre za socialno delo ter o postopku njihove verifikacije
3314. Odredba o pošiljanju obvestil o spremembi cen

USTAVNO SODIŠČE

3315. Odločba o delni razveljavitvi drugega odstavka 92. člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih z odložnim rokom
3316. Odločba o delni razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča ter sodbe in sklepa Upravnega sodišča ter ugotovitvi kršitve pravice do osebne svobode iz prvega odstavka 19. člena Ustave
3317. Odločba o razveljavitvi dveh sklepov Višjega sodišča v Ljubljani v zvezi z dvema sklepoma Okrajnega sodišča v Ljubljani

BANKA SLOVENIJE

3318. Sklep o dopolnitvah Sklepa o splošnih pravilih izvajanja denarne politike

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3319. Spremembe in dopolnitve Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana

OBČINE

Beltinci

3320. Odlok o rebalansu proračuna Občine Beltinci za leto 2012

Bled

3321. Odlok o razglasitvi javne infrastrukture na področju športa, turizma in rekreacije

Borovnica

3322. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Borovnica za leto 2012

Brezovica

3323. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva

Celje

3324. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah v javnem podjetju Vodovod - kanalizacija d.o.o.
3325. Sklep o pripravi Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Bežigrad–Bukovžlak in Vrhe
3326. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore

Cerknica

3327. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu za del območja urejanja C12-8S Tičnica na Rakeku

Dobje

3328. Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v otroškem vrtcu Dobje
3329. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Dobje

Dolenjske Toplice

3330. Sklep o spremembah in dopolnitvah Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Dolenjske Toplice

Gorenja vas-Poljane

3331. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3332. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Gornji Petrovci

3333. Statut Javnega podjetja Pindža, javno komunalno in gostinsko podjetje, d.o.o.

Hodoš

3334. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Hodoš za leto 2012

Ig

3335. Sklep o začetku priprave Podrobnih meril in pogojev za območje TO – 4/SS Tomišelj po skrajšanem postopku

Ivančna Gorica

3336. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 808/2, parc. št. 814/7 in 808/3, k.o. Muljava
3337. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 49/47, parc. št. 5/2, parc. št. 5/5, k.o. Muljava
3338. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 1433/2, k. o. Zagradec
3339. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 1614/3 in parc. št. 1614/2, k. o. Podbukovje
3340. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 121/5 in parc. št. 122/2, k.o. Podbukovje

Jesenice

3341. Odlok o dodeljevanju sredstev za programe in projekte s področja socialnega varstva v Občini Jesenice
3342. Odlok o dodeljevanju sredstev za izobraževanje v Občini Jesenice
3343. Odlok o dodeljevanju sredstev za programe s področja športa v Občini Jesenice
3344. Odlok o spremembi Odloka o priznanjih Občine Jesenice
3345. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o socialni pomoči v Občini Jesenice
3346. Odlok o socialni pomoči v Občini Jesenice – UPB1
3347. Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe in projekte s področja kulturne dejavnosti

Kamnik

3348. Pravilnik o spremembah Pravilnika o določitvi plačil za funkcionarje, člane organov občine in člane delovnih teles v Občini Kamnik
3349. Sklep o določitvi višine sredstev za zagotavljanje pogojev za delo članov Občinskega sveta Občine Kamnik v letu 2013

Kočevje

3350. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo za leto 2012
3351. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za parcele v k.o. 1593 – Črni Potok, k.o. 1577 – Kočevje, k.o. 1591 – Novi Lazi, k.o. 1575 – Stara Cerkev ter k.o. 1578 – Željne

Koper

3352. Sklep o dopolnitvi in spremembi Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »Trgovsko poslovna cona ob kanalu Badaševice – KP-9 OLMO«

Kostanjevica na Krki

3353. Zaključni račun proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2011

Kranj

3367. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu območja Planina - jug

Kuzma

3354. Sklep o preklicu nadomestnih volitev za člana Občinskega sveta Občine Kuzma – predstavnika romske skupnosti
3355. Razpis nadomestnih volitev za člana Občinskega sveta Občine Kuzma – predstavnika romske skupnosti

Ljubljana

3356. Odlok o razglasitvi Ježarjeve domačije v Šmartnem za kulturni spomenik lokalnega pomena
3357. Odlok o dopolnitvi Odloka o oskrbi s pitno vodo
3358. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote

Ribnica

3359. Odlok o obveznostih skrbnikov psov na območju Občine Ribnica

Slovenj Gradec

3360. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Poslovno storitvene cone Slovenj Gradec – OZARE

Slovenska Bistrica

3361. Sklep o potrditvi mandata nadomestnemu članu Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica

Šempeter-Vrtojba

3362. Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta Caufovo v Vrtojbi

Trebnje

3363. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Veliki Gaber
3364. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Zazidalnem načrtu za območje T 6-2 »Obrtna cona Trebnje«

Zreče

3365. Sklep o uradnem elektronskem poštnem naslovu Občine Zreče
3366. Cenik daljinskega ogrevanja

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti