Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012

Kazalo

3360. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Poslovno storitvene cone Slovenj Gradec – OZARE, stran 8713.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB1, 53/10) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 19. redni seji dne 16. 10. 2012 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Poslovno storitvene cone Slovenj Gradec – OZARE
1. člen
Z tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč za območje Poslovne storitvene cone Slovenj Gradec – OZARE, ki vsebuje podlage in merila za odmero komunalnega prispevka.
Odlok določa:
– obračunsko območje opremljanja stavbnih zemljišč,
– skupne in obračunske stroške komunalne opreme,
– preračun obračunskih stroškov na enoto mere,
– podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka.
Sestavni del odloka je tudi program opremljanja stavbnih zemljišč za območje Poslovno storitvene cone Slovenj Gradec – OZARE. Program s prilogami je na vpogled na sedežu MO Slovenj Gradec.
2. člen
Posamezni izrazi v tem odloku imajo naslednji pomen:
– obračunsko območje je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na komunalno opremo oziroma območje njene uporabe,
– komunalna oprema na obračunskem območju je infrastruktura, ki jo sestavljajo: izgradnja internih cest, fekalna kanalizacija, meteorna kanalizacija, meteorna kanalizacija iz cestni površin, javni vodovod, plinovodno omrežje in javna razsvetljava,
– komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec za plačilo komunalnega prispevka plača občini,
– zavezanec za plačilo komunalnega prispevka po tem odloku je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo oziroma povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost znotraj obračunskega območja, ki ga določa odlok,
– objekt je stavba ali njen del v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov,
– neto tlorisna površina je seštevek vseh tlorisnih površin objekta oziroma tlorisna površina ustreznega dela objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836,
– parcela je zemljiška parcela ali njen del, na kateri je možno zgraditi objekt in za katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek.
3. člen
Obračunsko območje za komunalno infrastrukturo je opredeljeno s tem odlokom in obsega naslednje parcele v k.o. Slovenj Gradec: 271/17, 278/7, 265/8, 265/7, 265/15, 286/8, 286/16, 263/5, 286/9, 286/17, 271/14, 263/8, 263/9, 265/13, 286/14, 288/2, 289/6, 286/13, 251/7, 263/4, 1¸008/37, 251/8, 1008/38, 251/6, 1008/36, 251/9, 289/5, 289/4, 289/11, 286/15, 286/2, 285/2, 286/3, 289/7, 288/3, 271/12, 263/3, 287 in 277/5.
Obračunsko območje je prikazano v grafičnem izrisu, ki je sestavni del tega odloka in je na vpogled na sedežu Mestne občine Slovenj Gradec.
4. člen
Na območju in 3. člena tega odloka je zgrajena naslednja komunalna oprema:
– cestno omrežje – mreža ulic, vozišče širine 6,5 m,
– javno vodovod z hidrantnim omrežjem,
– zgradijo se trije ločeni sistemi kanalizacije (fekalni, meteorni in kanalizacija odpadnih vod),
– s cestnih površin poslovne cone,
– izgradnja nizkotlačnega plinovodnega omrežja in
– javne razsvetljave.
Komunalna oprema in druga infrastruktura je podrobneje opredeljena v Lokacijskem načrtu Poslovno storitvene cone Slovenj Gradec – OZARE in severne obvoznice Stari trg (Uradni list RS, št. 104/06), ki ga je izdelal ZUM Maribor pod št. 6007 v septembru 2006 ter PGD in PZI št. 611 B, ki ga je izdelal Lineal d.o.o. marca 2008.
5. člen
Program opremljanja obravnava določeno komunalno infrastrukturo zgrajeno za potrebe Poslovno storitvene cone Slovenj Gradec – OZARE, ki je bila zgrajena v letu 2010 in 2011.
Za vso nepredvideno novo komunalno infrastrukturo se izdela nov program opremljanja z ovrednotenjem stroškov izgradnje nove komunalne infrastrukture.
6. člen
Skupni stroški komunalne opreme na obračunskem območju in obračunski stroški komunalne opreme na obračunskem območju znašajo:
+------------------------+-------------+-------------+----------+
|Vrsta komunalne opreme |  Skupni  | Obračunski |Drugi viri|
|            | stroški EUR | stroški EUR |  EUR  |
+------------------------+-------------+-------------+----------+
|ceste – interne     | 221.738,61 | 221.738,61 |  0   |
+------------------------+-------------+-------------+----------+
|fekalna kanalizacija  | 62.317,76 | 62.317,76 |  0   |
+------------------------+-------------+-------------+----------+
|meteorna kanalizacija  | 34.512,32 | 34.512,32 |  0   |
+------------------------+-------------+-------------+----------+
|meteorna kanalizacija – | 41.087,77 | 41.087,77 |  0   |
|cestna         |       |       |     |
+------------------------+-------------+-------------+----------+
|vodovod         | 66.675,89 | 66.675,89 |  0   |
+------------------------+-------------+-------------+----------+
|plinovod        | 36.713,22 | 36.713,22 |  0   |
+------------------------+-------------+-------------+----------+
|javna razsvetljava   | 73.063,78 | 73.063,78 |  0   |
+------------------------+-------------+-------------+----------+
|izdelava projektne   | 72.218,44 | 72.218,44 |  0   |
|dokumentacije      |       |       |     |
+------------------------+-------------+-------------+----------+
|SKUPAJ         | 608.327,79 | 608.327,79 |  0   |
+------------------------+-------------+-------------+----------+
7. člen
Obračunski stroški posameznih vrst komunalne opreme na obračunskem območju so preračunani na enoto mere, to je na m2 vseh parcel (Cp((ij))) na obračunskem območju, ki znaša 33.563,00 m2 in na m2 neto tlorisne površine vseh predvidenih objektov (Ct((ij))) na obračunskem območju NTP, ki na podlagi Lokacijskega načrta znaša 24.277,00 m2.
+-------------+-----------+----------+----------+---------------+
|Vrsta    | Obračunski| Parcele | NTP (m2) | Stroški na  |
|komunalne  | stroški |  (m2)  |     |  enoto EUR  |
|opreme    |  EUR  |     |     +--------+------+
|       |      |     |     |Parcele |NTP Ct|
|       |      |     |     |Cp (ij) | (ij) |
+-------------+-----------+----------+----------+--------+------+
|ceste –   | 221.738,61|33.563,00 |24.277,00 | 6,61 | 9,13 |
|interne   |      |     |     |    |   |
+-------------+-----------+----------+----------+--------+------+
|fekalna   | 62.317,76 |33.563,00 |24.277,00 | 1,86 | 2,57 |
|kanalizacija |      |     |     |    |   |
+-------------+-----------+----------+----------+--------+------+
|meteorna   | 34.512,32 |33.563,00 |24.277,00 | 1,03 | 1,42 |
|kanalizacija |      |     |     |    |   |
+-------------+-----------+----------+----------+--------+------+
|meteorna   | 41.087,77 |33.563,00 |24.277,00 | 1,22 | 1,69 |
|kanalizacija |      |     |     |    |   |
|– cestna   |      |     |     |    |   |
+-------------+-----------+----------+----------+--------+------+
|javni vodovod| 66.675,89 |33.563,00 |24.277,00 | 1,99 | 2,75 |
+-------------+-----------+----------+----------+--------+------+
|plinovodno  | 36.713,22 |33.563,00 |24.277,00 | 1,09 | 1,51 |
|omrežje   |      |     |     |    |   |
+-------------+-----------+----------+----------+--------+------+
|javna    | 73.063,78 |33.563,00 |24.277,00 | 2,18 | 3,01 |
|razsvetljava |      |     |     |    |   |
+-------------+-----------+----------+----------+--------+------+
|projektna  | 72.218,44 |33.563,00 |24.277,00 | 2,15 | 2,97 |
|dokumenta.  |      |     |     |    |   |
+-------------+-----------+----------+----------+--------+------+
|SKUPAJ    | 608.327,79|     |     | 18,13 |25,05 |
+-------------+-----------+----------+----------+--------+------+
8. člen
Vsi stroški komunalne opreme so izraženi v EUR in so obračunani na dan 27. 9. 2012.
Obračunski stroški posameznih vrst komunalne opreme na obračunskem območju na enoto mere iz 6. člena tega odloka, ki se letno valorizirajo z indeksom cen, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbene dela – ostala nizka gradnja«.
Kot izhodiščni datum za indeksacijo se uporablja datum uveljavitve programa opremljanja.
9. člen
a. Komunalni prispevek za posamezno vrsto načrtovane komunalne opreme na obračunskem območju se izračuna na naslednji način:
KP(i) = (A(parcela) * Cp((ij)) * D(pi) + (K(dejavnost) * A(tlorisna) * Ct((ij)) * D(ti)
Oznake v enačbi pomenijo:
KP(i)      – komunalni prispevek za posamezno vrsto
         komunalne opreme;
A(parcele)    – površina parcele objekta;
Cp((ij))     – indeksirani stroški opremljanja
         kvadratnega metra parcele s posamezno vrsto
         komunalne opreme na obračunskem območju;
D(pi)      – delež parcele pri izračunu komunalnega
         prispevka;
K(dejavnosti)  – faktor dejavnosti;
Ct((ij))     – indeksirani stroški opremljanja
         kvadratnega metra neto tlorisne površine
         objekta
         z določeno vrsto komunalne opreme
         na obračunskem območju;
A(tlorisna)   – neto tlorisna površina objekta;
D(ti)      – delež neto tlorisne površine objekta
         pri izračunu komunalnega prispevka.
b. Skupni komunalni prispevek za komunalno opreme na obračunskem območju se izračuna s seštevanjem izračunanih komunalnih prispevkov za posamezno vrsto komunalne opreme na naslednji način:
KP = vsota KP(i)
Oznake pomenijo:
KP       – skupni izračunani komunalni prispevek
        za komunalno opremo na obračunskem območju,
KP(i)      – izračunani komunalni prispevek
        za posamezno vrsto komunalne opreme
        na obračunskem območju.
10. člen
Z tem odlokom se na obračunskem območju določi naslednje razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine objekta:
– delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka D(pi) znaša 0,50;
– delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka D(ti) znaša 0,50;
– faktor dejavnosti K(dejavnost) je enak 1,00 za vse objekte;
– oprostitev plačila komunalnega prispevka ni.
11. člen
Odmerjeni komunalni prispevek zagotavlja investitorju priključek na komunalno infrastrukturo v skladu s tehničnimi pogoji upravljavca posamezne infrastrukture, ne zajema pa stroškov izvedbe priključkov.
12. člen
Komunalni prispevek odmeri pristojni organ občinske uprave z odločbo:
– na zahtevo zavezanca,
– ob prejemu obvestila s strani upravne enote v zavezančevem imenu, da je vloga za izdajo gradbenega dovoljenja, katero je vložil zavezanec, popolna.
Zavezanec je dolžan plačati komunalni prispevek pred izdajo gradbenega dovoljenja.
13. člen
Sredstva zbrana po tem odloku, so sredstva občinskega proračuna Mestne občine Slovenj Gradec.
Mestna občina Slovenj Gradec lahko sredstva zbrana po tem odloku uporablja samo za namen opremljanja stavbnih zemljišč v skladu z načrtom razvojnih programov občinskega proračuna.
14. člen
Ob plačilu komunalnega prispevka ima zavezanec pravico od občine zahtevati sklenitev pogodbe o medsebojnih obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo v kolikor komunalna ureditev še ni v celoti dokončana.
S pogodbo iz prejšnjega odstavka se določi rok za priključitev objekta na komunalno opremo in druga vprašanja v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo.
15. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-6/2012
Slovenj Gradec, dne 17. oktobra 2012
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Andrej Čas l.r.

AAA Zlata odličnost