Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012

Kazalo

Št. 354-0027/2012 Ob-4774/12 , Stran 2515
Št. 354-0027/2012 Ob-4774/12
Na podlagi 10. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 13/06, 50/07 in 61/08) in določil Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2012 (Uradni list RS, št. 10/12 in 80/12) Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, objavlja
javni razpis
sofinanciranje malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode
I. Predmet razpisa Predmet razpisa je sofinanciranje malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode do 15 PE (populacijskih enot) v Občini Brežice. II. Splošni pogoji za pridobitev sredstev Splošni pogoji kandidiranja: 1. Upravičenci po tem razpisu so: – fizične osebe (gospodinjstva), lastniki individualnih stanovanjskih hiš s stalnim prebivališčem v Občini Brežice, – društva s sedežem v Občini Brežice, ki jim je z odločbo ali na podlagi zakona podeljen status društva, ki deluje v javnem interesu in ki so lastniki ali upravljavci objekta, ki služi izvajanju dejavnosti društva. 2. Pogoji pri sofinanciranju izgradnje male komunalne čistilne naprave: – da se objekt nahaja na enem izmed območij, ki so navedena v Akcijskem načrtu opremljanja naselij s kanalizacijo in malimi čistilnimi napravami, ki ga je potrdil Občinski svet Občine Brežice na svoji 16. redni seji dne 2. 7. 2012 (gradivo dosegljivo na, www.brezice.si), – veljavno gradbeno dovoljenje za objekt v izgradnji ali zgrajen po letu 1967 ali potrdilo, za objekt zgrajen pred letom 1967, da ima objekt na podlagi določil prvega odstavka 197. člena ZGO-1 uporabno dovoljenje, – mala čistilna naprava mora imeti certifikat oziroma listino o skladnosti izdelka z zahtevami, glede mejnih vrednosti parametrov odpadnih vod kot jih predpisuje Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 45/07, 63/09, 105/10), – čiščenje komunalne odpadne vode v mali komunalni čistilni napravi mora biti v skladu z določili 4. člena o ustreznosti čiščenja komunalne odpadne vode, ki jih predpisuje Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07, 30/10), – čistilna naprava mora biti znotraj agromelioracij, ki so navedena v Operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v Občini Brežice in znotraj katerih je predvideno reševanje čiščenja odpadnih voda kot obveznost Občine Brežice – informacije si vlagatelj pridobi sam na Občini Brežice. V primeru kasnejše izgradnje kanalizacije se prijavitelj v skladu z obstoječim občinskim Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 40/09, 54/10, 87/11 in 104/11) obvezuje priključiti na javno kanalizacijo, – z dnem objave tega javnega razpisa se v skladu z Zakonom o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 57/08 in 57/12) malih čistilnih naprav ne sme vgrajevati na vodovarstvenih območjih – informacije o lokacijah vodovarstvenih območij si vlagatelj pridobi sam na Občini Brežice, Oddelek za prostorsko načrtovanje in razvoj, – končni prejemnik se zavezuje, da bo zgrajeno čistilno napravo predal v upravljanje (oziroma vzdrževanje) izvajalcu obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, – končni prejemnik mora imeti poravnane vse svoje dosedanje zapadle obveznosti do Občine Brežice, javnih zavodov, javnih podjetij, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Brežice. 3. Delež sofinanciranja: do 50% upravičenih stroškov investicije. III. Višina sredstev Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Brežice za leto 2012, pod proračunsko postavko 9411 – ČN Krška vas. Cerklje, Skopice. Finančna sredstva zagotovljena v proračunu so namenjena za: 1. sofinanciranje malih čistilnih naprav v okvirni višini 20.000,00 EUR. Skupna višina sredstev iz prvega odstavka te točke se lahko poveča z zagotovitvijo dodatnih sredstev v proračunu. IV. Upravičeni stroški Upravičeni stroški so stroški, ki so nastali od 1. 1. 2010 do oddaje vlog in se jih izkazuje s kopijami računov. Sofinancirajo se upravičeni stroški za objekt z veljavnim gradbenim dovoljenjem oziroma s potrdilom, da ima objekt, zgrajen pred letom 1967, na podlagi določil prvega odstavka 197. člena ZGO-1 uporabno dovoljenje. Maksimalna višina upravičenih stroškov za posamezen objekt znaša 2.800,00 EUR z DDV. Upravičen strošek malih čistilnih naprav za obstoječe objekte z veljavnim gradbenim dovoljenjem je nakup in vgradnja male čistilne naprave. V primeru, da je skupni znesek računov za dobavljeno opremo in opravljeno delo nižji od zneskov, ki so navedeni v Prilogi 2 – Maksimalna višina upravičenih materialnih stroškov, se upošteva znesek po računu. Naložba mora biti zaključena pred vložitvijo vloge. V. Vsebina vloge Upravičenec mora vložiti popolno vlogo z vsemi zahtevanimi obrazci in prilogami. Razpisna dokumentacija bo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS na razpolago na spletni strani Občine Brežice (www.brezice.si) pod rubriko Javni razpisi, ali jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih dni na Oddelku za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve Občine Brežice, CPB 18, 8250 Brežice. Dodatne informacije posreduje Matjaž Mižigoj, tel. 07/620-55-56, e-mail: matjaz.mizigoj@brezice.si. VI. Rok in način prijave Kandidat vloži vlogo z vsemi dokazili osebno ali po pošti na naslov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice. Vloge morajo v sprejemno pisarno Občine Brežice prispeti do vključno 26. 11. 2012 do 13. ure (velja prejemna teorija). Odpiranje vlog se bo izvajalo 27. 11. 2012. Prijavni obrazec z zahtevano dokumentacijo mora biti oddan v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – Razpis sofinanciranje malih čistilnih naprav«. Upoštevale se bodo vloge, ki bodo pravočasno prispele, s pravilno izpolnjenimi obrazci in vsemi zahtevanimi prilogami. VII. Postopek obravnave vlog Odpiranje vlog ne bo potekalo javno. Strokovna komisija bo vloge odpirala in obravnavala po vrstnem redu, do porabe sredstev. Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj pozvan, da v roku petih dni od prejema poziva za dopolnitev vloge le-to dopolni. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bodo zavržene. Popolne vloge bodo ocenjene na podlagi izpolnjevanja pogojev, ki so navedeni v točki II Splošni pogoji za pridobitev sredstev. Prejete vloge se bodo obravnavale po časovnem zaporedju prispetja vloge. V primeru, da bo prispelih popolnih vlog več kot je na voljo razpoložljivih sredstev, bodo imele prednost vloge, ki bodo prispele prej. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni s sklepom v roku 15 dni od dne, ko bo komisija pripravila predlog prejemnikov sredstev. Po izdanem sklepu in predloženih dokazilih o končani izvedbi bo z vsakim upravičencem sklenjena pogodba o dodelitvi sredstev in ostalih medsebojnih obveznostih in pravicah. Nakazilo sredstev se izvrši na transakcijski račun upravičenca v roku do 30 dni od prejetja zahtevka. VIII. Nadzor in sankcije Kontrolo nad izvajanjem namenske porabe sredstev izvaja predstavnik Občine Brežice. V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali pa so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov oziroma je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je občina upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev v enkratnem znesku. Prejemnik bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje.
Občina Brežice

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti