Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012

Kazalo

3334. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Hodoš za leto 2012, stran 8685.

Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB-4), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10 in 84/10 – odl. US) in 15. člena Statuta Občine Hodoš (Uradni list RS, št. 84/11) je Občinski svet Občine Hodoš na 13. redni seji dne 26. 10. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o proračunu Občine Hodoš za leto 2012
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Hodoš za leto 2012 (Uradni list RS, št. 25/12) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
-------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV         Znesek v
                             EUR
-------------------------------------------------------------
   Skupina/Poskupina kontov            Rebalans
                             2012
-------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)        652.301
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)             362.146
70  DAVČNI PRIHODKI                 318.924
   700 Davki na dohodek in dobiček         304.824
   703 Davki na premoženje              9.250
   704 Domači davki na blago in storitve       4.850
71  NEDAVČNI PRIHODKI                43.222
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od
   premoženja                     160
   711 Takse in pristojbine               50
   712 Denarne kazni                  200
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev       0
   714 Drugi nedavčni prihodki           42.812
72  KAPITALSKI PRIHODKI               17.104
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev      104
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in neop.
   dolg. osn. sr.                  17.000
73  PREJETE DONACIJE                   0
   730 Prejete donacije iz domačih virov         0
74  TRANSFERNI PRIHODKI               273.051
   740 Transferni prihodki iz drugih
   javnofinančnih institucij            273.051
   741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz
   sredstev proračuna EU                 0
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)          656.840
40  TEKOČI ODHODKI                 270.383
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim      61.199
   401 Prispevki delodajalcev za socialno
   varnost                     10.260
   402 Izdatki za blago in storitve        180.598
   403 Plačila domačih obresti            5.280
   409 Rezerve                   13.046
41  TEKOČI TRANSFERI                130.990
   410 Subvencije                   500
   411 Transferi posameznikom in
   gospodinjstvom                  97.450
   412 Transferi neprofitnim organizacijam in
   ustanovam                    26.823
   413 Drugi tekoči domači transferi         6.217
42  INVESTICIJSKI ODHODKI              253.371
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev     253.371
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI              2.096
   431 Investicijski tansferi prav. in fizič.
   osebam, ki niso pror. upor.              0
   432 Investicijski transferi proračunskim
   uporabnikom                    2.096
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (prih.-
   odhod.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)        –4.538
-------------------------------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
   KAPITALSKIH DELEŽEV (750+752)             0
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIH IN PRODAJA
   KAPITALSKIH DELEŽEV                  0
   750 Prejeta vračila danih posojil           0
   752 Sredstva kupnin iz naslova
   privatizacije
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE
   KAPITALSKIH DELEŽEV (441+442)             0
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV                        0
   440 Dana posojila                   0
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
   privatizacije
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
   KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)             0
-------------------------------------------------------------
C.  RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                  0
50  ZADOLŽEVANJE                     0
   500 Domače zadolževanje                0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)              15.999
55  ODPLAČILA DOLGA                 15.999
   550 Odplačila domačega dolga           15.999
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)           –20.537
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)         –15.999
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)          4.538
-------------------------------------------------------------
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12.
   2011                       20.537
-------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov s sprejetimi spremembami se uskladita. Sta prilogi k temu odloku, ter se objavita na oglasni deski Občine Hodoš.«
2. člen
Vsa ostala določila Odloka o proračunu Občine Hodoš za leto 2012, ki se s tem odlokom ne spremenijo, ostanejo še naprej v veljavi.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po sprejemu in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2012.
Št. 4100-003/2012-2
Hodoš, dne 29. oktobra 2012
Župan
Občine Hodoš
Rudolf Bunderla l.r.

AAA Zlata odličnost