Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012

Kazalo

Št. 478-159/2012-48/03 Ob-4719/12 , Stran 2500
Št. 478-159/2012-48/03 Ob-4719/12
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12), Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12), na podlagi načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2012, sprejetega na 10. seji Sveta Mestne občine Kranj, dne 14. 12. 2011, dopolnitve načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2012, sprejete na 15. seji Sveta Mestne občine Kranj dne 16. 5. 2012 in 18. seji Sveta Mestne občine Kranj dne 10. 10. 2012 ter na podlagi 18. in 44. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje so: 1. Nepremičnina – počitniška hiša št. P – 202, številka stavbe 664, k.o. Mostec, v izmeri 36,47 m2, ki stoji na zemljišču, parcelna številka 534/172, k.o. Mostec, v Termah Čatež, za izklicno ceno 34.200 EUR. Vse stroške postopka, davek na promet nepremičnin in vse stroške iz pogodbe nosi kupec. 2. Nepremičnina – počitniška hiša P – 123, številka stavbe 253, k.o. Mostec, v izmeri 49,00 m2, ki stoji na zemljišču, parcelna številka 553/139, k.o. Mostec, v Termah Čatež, za izklicno ceno 38.400 EUR. Vse stroške postopka, davek na promet nepremičnin in vse stroške iz pogodbe nosi kupec. 3. Nepremičnina- zemljišče parcelna številka 81/0, na katerem stoji hiša v razpadajočem stanju, površina zemljišča 352 m2, št. stavbe 667, k.o. Huje. Zemljišče nima urejenega dostopa, za izklicno ceno 37.500 EUR. Dostop bi bil možen preko zemljišča parcelna številka 79/2, k.o. Huje. Mestna občina Kranj je lastnica predmetne nepremične do 11/12. Vse stroške postopka, davek na dodano vrednost oziroma davek na promet nepremičnin in vse stroške iz pogodbe nosi kupec. Kupec dovoljuje, da se na delu zemljišča, ki je predmet prodaje, vpiše pravica služnosti Mestne občine Kranj za izgradnjo, zagotovitev dostopnosti in uporabe podzemne komunalne infrastrukture. 4. Nepremičnina- štirisobno stanovanje v prvem nadstropju večstanovanjske stavbe, številka stavbe 216, številka dela stavbe 3, ID znak: 2122-216-3, v izmeri 129,02 m2, skupaj s pripadajočim deležem zemljišča, na katerem stoji stavba, parcelna številka zemljišča 61/3, k.o. Huje, na naslovu Župančičeva ulica 23, v Kranju, za izklicno ceno 172.000,00 EUR. Stanovanju pripada en prostor v kleti. Vse stroške postopka, davek na promet nepremičnin in vse stroške iz pogodbe nosi kupec. 5. Nepremičnina-štirisobno stanovanje v mansardi in podstrešju večstanovanjske stavbe, številka stavbe 358, številki delov stavbe 27 in 33, ID znak: 2100-358-27 in 2100-358-33, v izmeri 45,9 m2 in 52,77 m2, skupaj s pripadajočim deležem zemljišča, na katerem stoji stavba, parcelna številka zemljišča 893/3, k.o. Kranj, na naslovu Kidričeva cesta 47a, v Kranju, za izklicno ceno 70.200,00 EUR. Stanovanje je obremenjeno z najemnim razmerjem, sklenjenim za nedoločen čas, z neprofitno najemnino. II. Nepremičnine, opredeljene v I. točki javnega razpisa, bodo naprodaj na javni dražbi, ki bo v torek, dne 27. 11. 2012, ob 10. uri v sejni dvorani št. 14, na naslovu Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj. III. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi: Na javni dražbi lahko sodelujejo domače in tuje pravne in fizične osebe: – pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo na javni dražbi predložiti pisno pooblastilo, fizična oseba pa svojo identiteto izkaže z osebnim dokumentom, – pravne in fizične osebe, ki so na Urad za okolje in prostor pri Mestni občini Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, do ponedeljka, dne 26. 11. 2012 do 12. ure, dostavile naslednje dokumente: – pravne osebe dostavijo dokazilo o registraciji, ki vključuje matično številko in ime odgovorne osebe, ki ni starejše od 30 dni, – fizične osebe dostavijo potrdilo o državljanstvu (lahko fotokopijo osebne izkaznice) in navedbo EMŠO, samostojni podjetnik pa priglasitveni list DURS-a, – dokazilo od sodišča, da pravna oseba ali samostojni podjetnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskemu postopku, ki ni starejše od 30 dni, – potrdilo davčnega organa, da ima pravna oseba ali samostojni podjetnik poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve v skladu s predpisi, – potrdilo Mestne občine Kranj, da ima pravna oseba, samostojni podjetnik oziroma fizična oseba poravnane vse obveznosti do Mestne občine Kranj (za katerega zaprosi najkasneje do torka, dne 20. 11. 2012 na Uradu za finance Mestne občine Kranj), – davčno številko in številko računa pravne osebe, samostojnega podjetnika oziroma fizične osebe z navedbo imena in naslova banke ali druge finančne ustanove, – dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnine v RS – izjavo, da pravna oseba, samostojni podjetnik oziroma fizična oseba v celoti soglaša s pogoji javne dražbe in osnutkom pogodbe, – potrdilo o nakazilu kavcije v višini 10 odstotkov izklicne cene nepremičnine oziroma premičnine, ki jo bo dražil na javni dražbi, na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Kranj, številka 01252-0100006472, sklic na številko odobritve 18 75515-2010003-43060009 Mestne občine Kranj, z navedbo »Plačilo varščine za javno dražbo« z oznako točke, pod katero se nahaja nepremičnina oziroma premična stvar, za katero se plačuje varščina.«. – seznam dokumentov oziroma potrdil iz te točke razpisa. IV. Pogodba o prodaji nepremičnine se sklene z najugodnejšim dražiteljem v 15 dneh po končani dražbi oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko ponudnik podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku, ponudnik zadrži njegovo varščino. V. Kupnino za nepremičnino bo izbrani ponudnik poravnal na račun, št. 01252-0100006472 Mestne občine Kranj v roku, ki ne sme biti daljši kot trideset dni od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla. VI. Davek na dodano vrednost oziroma davek na promet z nepremičninami, stroške cenitve nepremičnine oziroma premične stvari, ter druge morebitne stroške na podlagi pogodbe in stroške notarja plača kupec. VII. Pravila dražbe: 1. dražbo lahko vodi predsednik komisije ob navzočnosti članov komisije, 2. draži lahko tisti, ki je plačal kavcijo za nepremičnino, ki jo draži, in je izpolnil pogoj iz III. točke tega razpisa, in slednje dokaže s pisnim potrdilom, 3. pooblaščenec dražitelja mora predložiti veljavno pooblastilo, 4. dražitelji za nepremičnine, za katere je izklicna cena določena na m2, lahko dvigajo ceno na m2 površine za večkratnik zneska 5 EUR, 5. dražitelji za nepremičnine, za katere je izklicna cena do 40.000 EUR lahko dvigajo za večkratnik zneska 250 EUR, 6. dražitelji za nepremičnine oziroma premične stvari, za katere je izklicna cena nad 40.000 EUR lahko dvigajo za večkratnik zneska 500 EUR, 7. dražitelj je vezan na svojo ponudbo dokler ni podana višja ponudba, 8. na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno, 9. dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo, 10. ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe, 11. morebitne ugovore reši voditelj dražbe takoj. VIII. Izročitev nepremičnine in prenos lastništva se opravi po celotnem plačilu kupnine in stroškov. IX. Opozorilo. Organ, pristojen za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti, ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika postopek ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. X. Ogled nepremičnin je možen na podlagi predhodnega dogovora, na tel. 237-31-63 ali 237-31-58. XI. Natančnejše podatke o nepremičninah ter ostale informacije so na voljo na naslovu: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, Urad za okolje in prostor in bodo objavljene na internetni strani, www.kranj.si. XII. Razpisno dokumentacijo in osnutek pogodbe, lahko zainteresirane osebe, ki želijo sodelovati na javni dražbi, dvignejo na naslovu: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, Urad za okolje in prostor, v času uradnih ur.
Mestna občina Kranj

AAA Zlata odličnost