Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012

Kazalo

Št. 478-6/2012-9 Ob-4722/12 , Stran 2520
Št. 478-6/2012-9 Ob-4722/12
Občina Veržej, Ulica bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12) in 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12) in Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2012, objavlja za nepremičnino v njeni lasti
javno dražbo
za prodajo zemljišča parc. št. 2014/8, k.o. 234 Veržej
I. Organizator javne dražbe: Občina Veržej, Ulica bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej. II. Predmet javne dražbe: zemljišče parc. št. 2014/8, k.o. 234 Veržej, njiva, v izmeri 2889 m2, ki se nahaja v poselitvenem območju. Zemljišče je namenjeno izgradnji bivalne enote. III. Vrsta pravnega posla: prodaja. IV. Izklicna cena (brez DDV) znaša: 40.446,00 EUR za 2889 m2 zemljišča. V navedeni ceni ni zajet DDV, ki ga plača kupec. Najnižji znesek višanja: 100,00 EUR. Kupnina za zemljišče zajema vrednost stavbnega zemljišča. Stroške komunalne opreme bo kupec plačal v skladu z določili Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Veržej (Uradni list RS, št. 69/12). V stroške komunalne opreme niso zajeti stroški izvedbe priključkov objekta na javno infrastrukturo in priključnih taks. V ceno tudi ni zajeta odškodnina zaradi spremembe namembnosti zemljišča, ki jo odmeri pristojna upravna enota. Stroške v zvezi s prenosom lastništva nepremičnin (overitev, davki, ZK predlog, idr.) krije kupec. Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi s pripravo ponudbe. Prodajalec krije strošek cenitve zemljišča, parcelacije ter objave javne dražbe. V. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo izvedena v ponedeljek, dne 26. 11. 2012, ob 13. uri, v sejni sobi Občine Veržej, Ulica bratstva in enotnosti 8, Veržej (1. nadstropje). VI. Pogoji javne dražbe: 1. Za sodelovanje na javni dražbi morajo dražitelji pred pričetkom dražbe predložiti naslednje: – vlogo za nakup zemljišča s svojimi podatki (naziv, naslov, davčno in matično številko oziroma EMŠO); udeleženec na javnem razpisu lahko navedene podatke navede na pripravljenem pomožnem obrazcu, ki ga dobi na Občini Veržej ali na svoji lastni listini; – izpisek iz sodnega registra in pooblastilo osebi, ki draži, za zastopanje na dražbi (pravne osebe) oziroma osebni dokument (fizične osebe); – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih – potrdilo DURS (fizične in pravne osebe); – izjavo (velja za pravne osebe), da niso v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije; – originalno potrdilo o vplačilu varščine; – v vlogi mora ponudnik navesti vrsto objekta, ki ga namerava graditi. Na javni dražbi kot dražitelji ne morejo sodelovati cenilec, člani komisije oziroma oseba, ki vodi javno dražbo, in z njimi povezane osebe. Za resničnost izjav je ponudnik kazensko in materialno dogovoren. Na zahtevo naročnika je tisti, s katerim bo sklenjena pogodba, dolžan predložiti zahtevane listine, s katerimi se ugotavlja resničnost izjav oziroma izpolnjevanje pogojev za udeležbo na razpisu. 2. Nepremičnina se prodaja po sistemu videno – kupljeno. Ogled nepremičnine je možen po dogovoru z občinsko upravo. 3. Pogoj za nakup nepremičnine je izgradnja bivalne enote na tej nepremičnini, in sicer najpozneje v roku 2 let od sklenitve prodajne pogodbe. 4. Višina varščine Dražitelji so pred izvedbo javne dražbe, najpozneje do 23. 11. 2012, dolžni plačati varščino v višini 10% od izklicne cene na račun Občine Veržej, št. 01388-0100013873, z navedbo »plačilo varščine za javno dražbo« ter dokazilo o plačilu varščine predložiti na javni dražbi. Izbranemu dražitelju se varščina vračuna v kupnino, ostalim se vplačana varščina vrne (brez obresti) v roku 8 dni od dneva javne dražbe. Kolikor dražitelj vplača varščino in se iz neutemeljenih razlogov javne dražbe ne udeleži oziroma k draženju ne pristopi, se mu varščina ne vrne. VII. Sklenitev pogodbe in plačilo kupnine Z najugodnejšim dražiteljem se sklene pogodba v roku 15 dni po končani dražbi. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko ponudnik podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku, ponudnik zadrži njegovo varščino. Kupec mora plačati celotno kupnino v roku 8 dni od sklenitve pogodbe. Plačilo celotne kupnine v prej navedenem roku, je bistvena sestavina pravnega posla. V nasprotnem primeru se pogodba šteje za razdrto, varščina se kupcu ne vrne. V primeru, da se kupec odloči, da na kupljenem zemljišču ne bo gradil bivalne enote, kar je pogoj za nakup, mora zemljišče najprej ponuditi v odkup Občini Veržej, in sicer po ceni po kateri je zemljišče kupil brez revalorizacije ter bremen prosto. Navedeno dejstvo se zaznamuje v zemljiški knjigi. VIII. Informacije o javni dražbi: dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na Občini Veržej v poslovnem času občinske uprave, tel. 02/584-44-80. XIV. Občina Veržej si pridržuje pravico, da začeti postopek kadar koli do sklenitve pravnega posla ustavi.
Občina Veržej

AAA Zlata odličnost