Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012

Kazalo

Ob-4764/12 , Stran 2531
Ob-4764/12
Dolenjske lekarne Novo mesto p.o., objavljajo na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in št. 75/12)
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin na Hrvaškem
I. Ime in sedež: Dolenjske lekarne Novo mesto p.o., matična številka: 5198984000 Kandijska cesta 1, Novo mesto. Predmet prodaje so: a) Červar – Porat: apartma – dvosobno stanovanje št. 12015, v izmeri 39,82 m2, v pritličju apartmajskega bloka, na naslovu Trg Sidro 2 in 3, parc. št. 886/3, vl. št. 422, podvl. št. 2, k.o. Poreč – etažna knjiga. Apartma tvori vhod s kuhinjsko nišo, kopalnica z WC, dnevni prostor, spalnica, loža, terasa in predvrt. Stanovanje je opremljeno. Objekt, v katerem je apartma, obsega pritličje in tri nadstropja. V pritličju in v nadstropjih so apartmaji in skupni deli stavbe. Kronološka starost objekta je ocenjena na 30 let. Vpis v zemljiško knjigo ni urejen. Izhodiščna cena je 60.000,00 EUR. Navedena izhodiščna cena ne vključuje 5% davka na promet nepremičnine, ki ga plača kupec. Varščina znaša 6.000,00 EUR. b) Miholaščica Zaglav na otoku Cresu: apartma št. B02.1 5/1, v izmeri 34,05 m2, v prvem nadstropju v objektu, na parc. št. 1781/18, vl. št. 1293, k.o. Martinščica, v stanovanjskem naselju Miholaščica, Zaglav na otoku Cres. Apartma tvori hodnik, bivalni prostor, kuhinjska niša, kopalnica z WC, soba-galerija in balkon. Stanovanje je opremljeno. Omenjen apartma je eden izmed apartmajev v objektu, ki je bil zgrajen leta 1984. Objekt obsega pritličje in dve nadstropji. Vpis v zemljiško knjigo ni urejen. Izhodiščna cena je 50.000,00 EUR. Navedena izhodiščna cena ne vključuje 5% davka na promet nepremičnine, ki ga plača kupec. Varščina znaša 5.000,00 EUR. II. Pogoji prodaje: 1. Prodajne pogodbe bodo sklenjene z najugodnejšimi ponudniki po načelu „videno–kupljeno“. Stroške sestave pogodbe nosi prodajalec, vse stroške v zvezi z izvedbo pogodbe nosi kupec. 2. Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine na podračun pri UJP, št. SI56 0128 5603 0275 522. 3. Na razpis se lahko prijavijo fizične in pravne osebe, domače in tuje, ki izpolnjujejo pogoje za nakup nepremičnine v Republiki Hrvaški in ki pravočasno oddajo pisno ponudbo, ki obsega podatke in listine iz točke 4. tega razpisa. 4. Ponudba mora vsebovati: podatke o ponudniku, ponujeno ceno ter potrdilo o plačilu varščine. 5. Svojo ponudbo morajo ponudniki predložiti v zaprti kuverti, z naslednjimi oznakami: – za apartma št. 12105 v Červarju: „Ne odpiraj – ponudba za nakup: Červar“; – za apartma št. B02.1 5/1 na Cresu: „Ne odpiraj – ponudba za nakup: Cres“. 6. Ponudbo ponudniki vložijo v tajništvo Dolenjskih lekarn oziroma po pošti na naslov: Dolenjske lekarne Novo mesto, p.o., Kandijska cesta 1, 8000 Novo mesto. Na kuverti naj ponudniki označijo tudi svoje ime/naziv in naslov/sedež. Odpiranje ponudb za Červar in Cres bo v ponedeljek, dne 26. 11. 2012, ob 12. uri, v sejni sobi Dolenjskih lekarn Novo mesto, Kandijska cesta 1, Novo mesto. Merilo za najugodnejšo ponudbo je najvišje ponujena cena. 7. Rok za oddajo vseh ponudb je ponedeljek, dne 26. 11. 2012, do 11. ure. Kot pravočasne se bodo štele ponudbe, ki bodo prispele v tajništvo Dolenjskih lekarn Novo mesto najkasneje do dne 26. 11. 2012, do 11. ure, ne glede na vrsto dospetja. 8. Kupec je dolžan plačati celotno kupnino v roku 8 dni od sklenitve pogodbe. Plačilo kupnine je bistvena sestavina prodajnih pogodb. Zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice na nepremičninah izda prodajalec po plačilu celotne kupnine. Stroške overitve prodajne pogodbe pri notarju, stroške zemljiškoknjižnega prenosa ter plačilo davka na promet nepremičnin, nosi kupec. 9. Prodajalec si pridržuje pravico, da brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti začeti postopek javnega zbiranja ponudb do sklenitve pogodbe kadarkoli ustavi. V primeru ustavitve postopka se ponudnikom povrne varščina, če je že bila vplačana. Objava javnega poziva za zbiranje ponudb prodajalca ne zavezuje, da bi bil dolžan z najugodnejšim ali katerimkoli drugim ponudnikom skleniti pogodbo. 10. Kontaktna oseba za informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb in o predmetnih nepremičninah je: Meta Štupar, Dolenjske lekarne Novo mesto, e-pošta: meta.stupar@dolenjske-lekarne.si, ali po tel. 07/393-29-03. Kontaktna oseba za ogled predmetnih nepremičnin je: – za Červar: Ivan Meštrović, mobitel: 00385/98/981-2-560, – za Cres: Zlatko Kolarić, Zaglav d.o.o., tel. 00385/51/57-41-69 ali mobitel: 00385/98/260-757. Ogled nepremičnine in dokumentacije v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem telefonskem dogovoru. Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljano v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh Dolenjskih lekarn Novo mesto: www.dolenjske-lekarne.si.
Dolenjske lekarne Novo mesto

AAA Zlata odličnost