Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012

Kazalo

Ob-4766/12 , Stran 2491
Ob-4766/12
Na podlagi – Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12); – Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10, 4/11, 22/12 – ZUKN-C in 37/12); – Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 99/09 – ZIPRS10), – Rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2012 (Uradni list RS, št. 37/12); – Zakona o izenačevanju možnosti invalidov (Uradni list RS, št. 94/10) – Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo); – Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06); – Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 in 21/12) – Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPGD, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZSVarPre – A in 40/11 – ZUPJS-A) – Sklepa ministra za delo, družino in socialne zadeve št. 110-3/2012/4 z dne 16. 10. 2012 – Pogodbe, sklenjene med Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve in Zavodom RS za zaposlovanje št. 1107-4/2012/1-1757 z dne 18. 10. 2012 o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje programov osebne asistence z dne 29. 10. 2012 Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta IX/6, 1000 Ljubljana objavlja
javni razpis
delodajalcem za izvedbo programa »Asistentka/Asistent bom II« za obdobje 2013–2014
1. Naziv proračunskega uporabnika, ki dodeljuje sredstva: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta IX/6, p. p. 2962, 1001 Ljubljana (v nadaljevanju: Zavod). 2. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov osebne asistence v obliki subvencioniranja delovnih mest osebnih asistentov v invalidskih in humanitarnih organizacijah in društvih, ki na dan objave tega javnega razpisa izvajajo dejavnost osebne asistence, v obdobju 2013–2014 (v nadaljnjem besedilu: program »Asistentka/Asistent bom II«). Za namene tega javnega razpisa je osebna asistenca opredeljena kot pomoč uporabnikom – invalidom, ki zaradi invalidnosti potrebujejo: – pomoč pri osebni negi in drugo podobno osebno pomoč, razen pomoči pri storitvah, ki izhajajo iz predpisov, s katerimi je urejeno izvrševanje zdravstvene dejavnosti; – pomoč v gospodinjstvu, ki ne presega pomoči uporabniku; – pomoč pri spremstvu na delovnem mestu, v izobraževalnem procesu in pri vključevanju v okolje. Zaposlitev(*1) osebe na delovnem mestu osebne asistentke oziroma asistenta mora biti izvedena za polni delovni čas 40 ur tedensko oziroma v skladu z odločbo o invalidnosti v program vključene osebe.(*2) (*1) Kot zaposlitev se šteje vsaka zaposlitev, za katero je sklenjena pogodba o zaposlitvi v skladu z veljavnim Zakonom o delovnih razmerjih. (*2) Kot invalidi se štejejo osebe po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 109/06 – UPB4, 112/06 – odl. US, 114/06 – ZUTPG, 10/08 – ZVarDod, 98/09 – ZIUZGK, 27/10 – odl. US, 38/10 – ZUKN, 61/10 – ZSVarPre in 79/10 – ZPKDPIZ), 3. členu Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Ur. l. RS, št. 16/07 – UPB2), podrobno pa so našteti v 3. členu Navodil za izpolnjevanje obrazca prijave v zavarovanje za invalide (Ur. l. RS, št. 10/05 in 43/05). Subvencioniranje delovnih mest tega javnega razpisa se financira iz sredstev za izenačevanje možnosti invalidov in je časovno omejena na obdobje trajanja programa, vendar največ do 31. 12. 2014. Projekt je delodajalec v vlogi nosilca projekta, katerega vloga je sprejeta na podlagi tega javnega razpisa z vsemi svojimi registriranimi enotami in z vsemi udeleženci, zaposlenimi na subvencioniranih delovnih mestih, s katerim Zavod sklene pogodbo o izvedbi projekta v okviru programa »Asistentka/Asistent bom II«. 3. Namen in cilj javnega razpisa Namen javnega razpisa je izenačevanje možnosti invalidov in spodbujanje delovne in socialne vključenosti brezposelnih oseb s pomočjo subvencije za zaposlitev na delovnih mestih pri izvajanju osebne asistence. Cilj javnega razpisa je pomoč invalidom pri zagotavljanju njihove večje vključenosti na vseh področjih življenja in omogočanje zaposlitve približno 270 v program vključenih oseb na subvencioniranih delovnih mestih pri izvajanju osebne asistence, in sicer za obdobje trajanja programa s polnim oziroma s krajšim delovnim časom v skladu z odločbo o invalidnosti vključene osebe. 4. Oblika pomoči Pomoč se izvaja v obliki subvencioniranja delovnih mest osebnih asistentk in asistentov pri izvajalcih osebne asistence, ki te storitve ne izvajajo kot tržno dejavnost, in ne predstavlja državne pomoči. 5. Ciljna skupina oseb Na subvencioniranih delovnih mestih se v okviru programa lahko zaposlijo: a. osebe, ki že opravljajo naloge osebne asistentke oziroma osebnega asistenta na podlagi Javnega povabila delodajalcem za izvedbo projekta v okviru programa »Asistentka/Asistent bom« z dne 22. 4. 2011 in b. osebe, prijavljene v evidenci brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje. 6. Pogoji za oddajo vloge na javni razpis Vlogo lahko odda delodajalec, ki izvaja osebno asistenco, izpolnjuje pogoje tega javnega razpisa in ki bo za izvajanje programa osebne asistence zaposlil osebo, določeno s tem javnim razpisom. Sklop A: Je namenjen ohranitvi delovnih mest. Za ta sklop lahko vlagatelj predloži eno vlogo za izvajanje programa za tista delovna mesta, na katerih se dejavnost osebne asistence na dan objave javnega razpisa dejansko izvaja skladno z Javnim povabilom Zavoda za izvedbo projekta v okviru programa »Asistentka/Asistent bom«, z dne 22. 4. 2011. Sklop B: Je namenjen sofinanciranju odpiranja novih delovnih mest pri izvajalcih osebne asistence. Za ta sklop lahko vlagatelj predloži eno vlogo za največ tri nove zaposlitve na delovnem mestu osebne asistentke oziroma asistenta, ki niso oziroma ne bodo subvencionirana iz drugih sredstev aktivne politike zaposlovanja in na katerih bo zaposlil brezposelne osebe iz ciljne skupine javnega razpisa. 6.1 Splošni pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj tako za sklop A kot sklop B: 1. je registriran za opravljanje dejavnosti in ima status invalidske ali humanitarne organizacije(*3) oziroma društvo, ki je v skladu z Zakonom o društvih ustanovljeno in organizirano kot prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje; (*3) Za namen tega javnega razpisa se kot poslovni subjekti, registrirani za opravljanje dejavnosti, štejejo poslovni subjekti, ki so v poslovnem registru Slovenije vpisani na podlagi vpisa v register invalidskih organizacij ali v razvid humanitarnih organizacij, ki ju vodi pristojno ministrstvo. 2. do Zavoda nima neporavnanih obveznosti iz pogodb o dodelitvi sredstev aktivne politike zaposlovanja; 3. v zadnjih štiriindvajsetih mesecih pred oddajo vloge na ta javni razpis ni kršil pogodbenih obveznosti pri izvajanju programov aktivne politike zaposlovanja, ki se nanašajo na vsebino programov ali nenamensko porabo sredstev; 4. ni v postopku prenehanja, izbrisa iz registra društev ali postopku izbrisa iz registra invalidskih ali humanitarnih organizacij; 5. ima poravnane vse davke in druge obvezne dajatve v Republiki Sloveniji, zapadle do vključno zadnjega dne v mesecu pred oddajo vloge na ta javni razpis;(*4) (*4) Primer: V zvezi z vlogo, prispelo (evidentirano) na OS ZRSZ dne 15. 11. 2012, bo Zavod izpolnitev tega pogoja preverjal na dan 31. 10. 2012. 6. poda izjavo, da je v zadnjih šestih mesecih zaposlenim izplačeval plače in prispevke za obvezna socialna zavarovanja v zakonsko določenih in/ali pogodbeno dogovorjenih rokih; 7. bo zagotovil, da višina vseh prejetih javnih sredstev ne bo presegla skupnih stroškov subvencionirane zaposlitve na delovnem mestu osebne asistentke oziroma asistenta, ki zajemajo dejansko izplačane neto plače, obvezne prispevke iz plače (prispevki delojemalca), akontacijo dohodnine in obvezne prispevke na plačo (prispevki delodajalca); 8. bo zagotovil, da se vloga ne nanaša na subvencioniranje delovnega mesta za izvajanje osebne asistence za uporabnico oziroma uporabnika, katerega osebna asistenca je predmet storitev institucionalnega varstva ali pomoči na domu v obsegu te pomoči; 9. poda izjavo, da sprejema vse ostale pogoje in kriterije, določene v tem javnem razpisu. 10. ne posluje v sektorju S. 13 – država;(*5) (*5) Standardna klasifikacija institucionalnih sektorjev (SKIS). 11. ne bo zaposlil oseb/e v dejavnosti N78 – Zaposlitvene dejavnosti.(*6) (*6) Standardna klasifikacija dejavnosti (SKD). 6.2 Dodatni pogoji Za sklop A mora vlagatelj poleg splošnih izpolnjevati še dodaten pogoj: – da na dan objave tega javnega razpisa izvaja projekt v okviru programa »Asistentka/Asistent bom« na podlagi javnega povabila Zavoda, objavljenega na spletni strani Zavoda dne 22. 4. 2011. Za sklop B mora vlagatelj poleg splošnih izpolnjevati še dodaten pogoj: – da na dan objave tega javnega razpisa izvaja projekt v okviru programa »Asistentka/Asistent bom« na podlagi javnega povabila Zavoda z dne 22. 4. 2011, v okviru katerega ima sklenjeno pogodbo/e za subvencioniranje največ petih delovnih mest, na katerih so dejansko zaposlene v program vključene osebe ali – izvaja dejavnost osebne asistence, ki ni subvencionirana s sredstvi Aktivne politike zaposlovanja ali – izvaja program osebne asistence, ki je strokovno verificiran s strani Socialne zbornice Slovenije, kot javni socialno varstveni program osebne asistence. Izpolnjevanje pogojev vlagatelj potrjuje z izjavami, ki so obvezen sestavni del vloge (Obrazec št. 2: Vloga za izvedbo programa »Asistentka/Asistent bom II«, skupaj z izjavami št. 1, št. 2, in št. 3 tega javnega razpisa). Vlagatelj s podpisom izjave poda soglasje, da Zavod preveri v uradnih evidencah državnih organov in nosilcev javnih pooblastil izpolnjevanje pogojev za sodelovanje na tem javnem razpisu. Zavod bo izpolnjevanje pogojev preverjal na dan prispetja vloge na javni razpis, razen splošnega pogoja iz 5. točke, ki ga preverja na zadnji dan meseca pred mesecem, v katerem je bil evidentiran prejem vloge na Zavodu. Zavod bo podatke iz uradnih evidenc pridobil v času obravnave vloge po uradni dolžnosti. Podatke o plačilu davkov in drugih obveznih dajatev v Republiki Sloveniji bo pridobil od Davčnega urada Republike Slovenije. Navajanje neresničnih podatkov ima za posledico materialno in kazensko odgovornost vlagatelja. 7. Rok za oddajo vlog ter način predložitve vlog Vloge za izvedbo programa se za sklop A in za sklop B predloži ločeno, v različnih pisemskih ovojnicah, do izteka roka, določenega za prispetje vlog. Kot pravočasne se bodo upoštevale vloge, ki bodo prispele v vložišče Centralne službe Zavoda do roka, ki je določen za predložitev vlog, in sicer: 1. rok: 23. 11. 2012 do 12. ure (sklop A) 2. rok: 30. 11. 2012 do 12. ure (sklop B) Vloge, ki bodo na posamezen sklop prispele po roku iz prejšnjega odstavka, določenem za njihovo prispetje, bodo neodprte vrnjene vlagateljem. Vloge morajo biti oddane osebno v glavno pisarno Centralne službe Zavoda RS za zaposlovanje ali po pošti na naslov: Zavod RS za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta IX/6, 1001 Ljubljana. Oddane morajo biti v zaprti pisemski ovojnici, na kateri naj bo prilepljen izpolnjen Obrazec št. 2: »Oprema vloge« iz razpisne dokumentacije oziroma naj bodo na pisemski ovojnici jasno razvidni podatki o nazivu javnega razpisa, nazivu delodajalca in označba, da gre za vlogo, ter označba sklopa, na katerega se vloga nanaša. Nepravilno izpolnjene in označene vloge bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. Zavod za vloge, oddane po pošti, ne odgovarja. Oddaja vloge pomeni, da delodajalec soglaša z vsemi pogoji in z določili javnega razpisa ter sprejema in v celoti soglaša z vzorcem Pogodbe o izvedbi programa »Asistentka/Asistent bom II«, ki je tudi sestavni del razpisne dokumentacije, zato parafiranega vzorca pogodbe o izvedbi programa vlogi ni potrebno priložiti. Vloga mora biti ustrezno označena (Obrazec št. 1: Oprema vloge) in mora vsebovati v celoti izpolnjen: – Obrazec št. 2: Vloga za izvedbo programa »Asistentka/Asistent bom II« z izjavami: – Izjava št. 1: Splošna izjava – Izjava št. 2: Tržnost storitev osebne asistence – Izjava št. 3: Izjava o izvajanju dejavnosti osebne asistence – Obrazec št. 3: Vsebina programa osebne asistence. Za formalno popolno vlogo se šteje vloga, vložena v zaprto in pravilno označeno pisemsko ovojnico, poslana po pošti ali osebno oddana v glavno pisarno Centralne službe Zavoda in ki vsebuje v celoti izpolnjeno dokumentacijo iz prejšnjega odstavka. Vsak obrazec mora biti opremljen s podpisom odgovorne osebe in z žigom. Če delodajalec z žigom ne posluje, podpisu doda navedbo: »Ne poslujemo z žigom«. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, zahtevanih v tem javnem razpisu in v razpisni dokumentaciji. Vlagatelj, ki bo oddal nepopolno ali nerazumljivo vlogo, bo v roku 8 dni od obravnave vloge pozvan k njeni dopolnitvi oziroma pojasnitvi. Dopolnitev vloge se ne sme spreminjati v delih, ki bi lahko vplivali na višino upravičenih stroškov (število predlaganih subvencioniranih delovnih mest) in delov, ki bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev vloge glede na ostale vlagatelje. Dopolnitev vloge mora biti oddana v zaprti pisemski ovojnici, na kateri naj bo prilepljen izpolnjen Obrazec št. 2: Oprema vloge iz razpisne dokumentacije oziroma naj bodo na pisemski ovojnici jasno razvidni podatki o nazivu javnega razpisa, nazivu delodajalca in označba, da gre za vlogo, ter označba sklopa, na katerega se vloga nanaša. 8. Merila za ocenjevanje prejetih vlog Sklop A: Osnovni kriterij za sprejem vloge je pravočasna in formalno popolna vloga, ki bo izpolnjevala splošne in dodatne pogoje, ki bo v celoti skladna z določili javnega razpisa ter bo po merilih glede na vsebino programa osebne asistence dosegla 50 točk. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Sklop B: V primeru, da na podlagi vlog, sprejetih za sklop A, sredstva tega javnega razpisa ne bodo razdeljena v celoti, bodo za sklop B izbrane pravočasne in formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale splošne in dodatne pogoje, ter bodo po merilih glede na vsebino programa osebne asistence dosegle 50 točk. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki!Točkovanje po merilih za izbor je natančneje obrazloženo v razpisni dokumentaciji. 9. Obravnava vlog, obveščanje vlagateljev ter izbor delodajalcev – nosilcev projektov Prejete vloge bo obravnavala strokovna komisija za izvedbo javnega razpisa, imenovana s strani predstojnika Zavoda. Komisija je najmanj tri članska in jo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana. Pri obravnavi predloženih vlog kot zunanji član komisije sodeluje tudi imenovani predstavnik Direktorata za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Odpiranje prispelih vlog bo potekalo ob 10. uri prvi delovni dan po rokih, določenih za predložitev vlog na sklop A oziroma sklop B, v prostorih Centralne službe Zavoda RS za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta IX/6 v Ljubljani. Odpiranje prejetih vlog je praviloma javno. V primeru prevelikega števila prejetih vlog se lahko strokovna komisija odloči, da odpiranje vlog ni javno. O tej odločitvi bo Zavod javnost obvestil najkasneje en delovni dan pred predvidenim datumom odpiranja vlog z informacijo na svoji spletni strani. Izbrane bodo vloge, ki bodo pravočasne, formalno popolne in bodo izpolnjevale vse splošne in dodatne pogoje za oddajo vlog za sklop A oziroma sklop B javnega razpisa ter bodo po merilih za ocenjevanje vlog prejele višje število točk. Če bodo vloge glede na merila ocenjene z enakim številom točk, bodo izmed teh imele prednost pri izboru vloge, ki bodo glede na dan in čas (ura, minuta) prispele prej. V primeru, da vlagatelj odda vlogo za subvencioniranje večjega števila delovnih mest, kot je z javnim razpisom določeno, se lahko njegovo vlogo sprejme le delno, če: – katero od predlaganih delovnih mest ne izpolnjuje osnovnega merila oziroma ne prejme zadostnega števila točk iz 8. poglavja meril za ocenjevanje vlog, – so razpoložljiva sredstva razdeljena, – presega omejitev glede najvišjega možnega števila subvencioniranih delovnih mest. Vlagatelja, katerega vloga bo sprejeta, bo strokovna komisija s sklepom o izboru vloge obvestila v 30 dneh od prispetja vloge. Območna služba Zavoda, pristojna glede na registriran sedež vlagatelja, pa bo vlagatelja (delodajalca) pozvala k podpisu pogodbe o izvedbi programa »Asistentka/Asistent bom II«. Z delodajalcem, katerega vloga bo sprejeta, bo Zavod za prvo sprejeto vlogo sklenil Pogodbo o izvedbi programa »Asistentka/Asistent bom II« (Obrazec 5: Vzorec pogodbe iz dokumentacije javnega razpisa), za morebitno drugo sprejeto vlogo pa aneks k pogodbi. Če se delodajalec v roku 8 dni od prejema poziva na podpis pogodbe ne bo odzval, bo komisija štela, da je vlogo umaknil. Vlagatelja (delodajalca) popolne vloge, ki ne bo ustrezala pogojem javnega razpisa ali pri merilih ne bo dosegla minimalnega števila točk, bo strokovna komisija s sklepom obvestila, da njegova vloga ni izbrana. Zoper sklep o izboru lahko vlagatelj v roku 8 dni od njegovega prejema poda pritožbo, o kateri odloči ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo. Če vlagatelj, katerega vloga je bila izbrana, po zaključku javnega razpisa zaradi porabe sredstev odstopi od sklenitve pogodbe, lahko Zavod z nadomestnim sklepom o izboru vloge naknadno izbere popolno vlogo tistega vlagatelja, katerega vloga: – je bila odprta dne, ko je bilo ugotovljeno, da razpoložljiva sredstva javnega razpisa ne omogočajo izbora vseh ustreznih vlog, – je izpolnjevala vse pogoje javnega razpisa in je bila po vrstnem redu iz četrtega odstavka tega poglavja prva med vlogami, ki zaradi pomanjkanja sredstev niso bile izbrane oziroma prva sledeča, če je zaradi odstopa sproščenih več sredstev in če zaradi odstopa od pogodbe sproščena sredstva zadostujejo za njen izbor. V primeru razdelitve razpoložljivih sredstev pred potekom končnega roka za predložitev vlog (30. 11. 2012 pred 12. uro), bo Zavod na svoji spletni strani objavil zaključek javnega razpisa. Vloge, ki bodo prispele po rokih, določenih za njihovo predložitev, bodo zaradi zamude roka oziroma zaključka javnega razpisa vlagateljem neodprte vrnjene. 10. Višina razpoložljivih sredstev v okviru javnega razpisa in obdobje financiranja Za izvedbo programa »Asistentka/Asistent bom II« je namenjenih skupaj 5.000.000,00 EUR. Iz navedene višine sredstev se izplačajo upravičeni stroški izvajanja programa, to je subvencioniranje delovnih mest, na katerih bodo zaposlene osebe iz ciljne skupine javnega razpisa. Izplačila stroškov bodo potekala po naslednji predvideni dinamiki. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Sredstva se bodo zagotavljala iz proračuna RS, v okviru podprograma 200402 Izenačevanje možnosti za invalide in proračunske postavke št. 7677 »Izvajanje zakona o izenačevanju možnosti invalidov«. Sredstva morajo biti izplačana v proračunskih letih 2013, 2014 in 2015 ter v plačilnih rokih, skladno z Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, najpozneje do 31. 3. 2015. 11. Upravičeni stroški izvedbe programa »Asistentka/Asistent bom II« Upravičen strošek izvedbe programa je subvencija za zaposlitev na subvencioniranem delovnem mestu, ki znaša največ 18.240,00 EUR za dvoletno subvencioniranje enega delovnega mesta, tj. 760,00 EUR mesečno za zaposlitev ene osebe s polnim delovnim časom 40 ur tedensko. V primeru zaposlitve osebne asistentke oziroma asistenta s krajšim delovnim časom od polnega,(*7) se subvencija izplača v sorazmerni višini. (*7) V primeru zaposlitve invalida v skladu z odločbo o invalidnosti za delovni čas, ki je krajši od 40-urnega tedenskega delovnega časa, se subvencija izplača v sorazmerni višini po izračunu: višina mesečnega izplačila subvencije = n/40 x 760,00 EUR, pri čemer spremenljivka »n« predstavlja število ur na teden glede na krajši delovni čas. Subvencija se delodajalcu izplačuje mesečno za pretekli mesec na podlagi sklenjene pogodbe o izvedbi programa »Asistentka/Asistent bom II« ter potrjenega mesečnega zahtevka, ki ga mora delodajalec posredovati na pristojno območno službo Zavoda najpozneje do 3. v mesecu za pretekli mesec, sicer ga Zavod ni dolžan poravnati. Dokazila za uveljavljanje upravičenih stroškov: Dokazilo za uveljavljanje upravičenih stroškov Zavodu je kopija pogodbe o zaposlitvi v program vključene osebe za najmanj celotno obdobje subvencioniranja delovnega mesta neprekinjeno, s polnim delovnim časom 40 ur tedensko oziroma v skladu z odločbo o invalidnosti vključene osebe. Zavod bo prijavo vključene osebe v obvezna socialna zavarovanja in obstoj oziroma ohranitev njene zaposlitve preverjal z vpogledom v podatke iz uradnih evidenc. 12. Pristojnosti in odgovornosti delodajalca Pristojnosti in odgovornosti delodajalca so opredeljene v Pogodbi o izvedbi programa »Asistentka/Asistent bom II« (Obrazec št. 5: Vzorec pogodbe o izvedbi projekta iz razpisne dokumentacije). Program se lahko prične izvajati: – po sklenitvi Pogodbe o izvedbi programa »Asistentka/Asistent bom II« med Zavodom in delodajalcem, na podlagi sklepa o izboru vloge in pogodbi priloženega seznama oseb – po sklenitvi Pogodbe o zaposlitvi med delodajalcem in v program vključeno osebo. 13. Obdobje izvajanja programa »Asistentka/Asistent bom II« Program »Asistentka/Asistent bom II« se lahko izvaja od objave tega javnega razpisa do izpolnitve obveznosti pogodbenih strank. Rok javnega razpisa: Razpis je odprt od objave do porabe razpoložljivih sredstev, vendar najdlje do 30. 11. 2012. Pogodbe o izvedbi programa »Asistentka/Asistent bom II« med Zavodom in delodajalci se lahko sklepa do 31. 12. 2012. Pogodbe o zaposlitvi med delodajalci in osebami iz ciljne skupine javnega razpisa se lahko sklepa najpozneje do 31. 1. 2013, sklenjene pa morajo biti najmanj za celotno obdobje izvajanja programa, od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2014. 14. Dokumentacija javnega razpisa Razpisna dokumentacija vključuje: – Besedilo javnega razpisa, – Obrazec št. 1: Oprema vloge, – Obrazec št. 2: Vloga za izvedbo programa »Asistentka/Asistent bom II« z izjavami: – Izjava št. 1: Splošna izjava – Izjava št. 2: Tržnost storitev osebne asistence – Izjava št. 3: Izjava o izvajanju dejavnosti osebne asistence – Obrazec št. 3: Vsebina programa osebne asistence – Obrazec št. 4: Vzorec mesečnega zahtevka za plačilo upravičenih stroškov izvedbe programa »Asistentka/Asistent bom II« – Obrazec št. 5: Vzorec pogodbe o izvedbi programa »Asistentka/Asistent bom II«, s prilogo k pogodbi (Seznam oseb za zaposlitev na subvencioniranih delovnih mestih pri delodajalcu). Uporaba navedenih obrazcev je obvezen element oddaje vloge in podlaga za izplačilo subvencije. Dokumentacija je na voljo na spletni strani Zavoda: http://www.ess.gov.si (v rubriki Delodajalci/Razpisi za delodajalce), zainteresirani vlagatelji pa jo lahko prevzamejo tudi osebno v glavni pisarni območnih služb Zavoda, v času uradnih ur (od ponedeljka do četrtka od 8. do 15. ure, v petek od 8. do 13. ure ter v sredo tudi od 14. do 16. ure). 15. Dodatne informacije Kontaktna oseba, pri kateri lahko delodajalci dobijo dodatne informacije je Iris Lojevec. Morebitna vprašanja se naslovijo pisno na elektronski naslov: iris.lojevec@ess.gov.si. Odgovori bodo objavljeni na spletni strani Zavoda najkasneje v petih dneh od prejetja vprašanja. Kontaktne osebe za dodatne informacije in pojasnila glede sklepanja pogodb in izvajanja projekta so tudi strokovni delavci, pristojni za program »Asistentka/Asistent bom II«, na območnih službah Zavoda. 16. Mehanizmi nadzora Za zagotavljanje popolnosti nadzora in resničnosti podatkov, posredovanih s strani vlagateljev, lahko tehnično, administrativno in finančno kontrolo programa ali dokumentov izvajajo institucije Republike Slovenije, ki so pristojne za izvrševanje nadzora nad namensko porabo proračunskih sredstev Republike Slovenije. Delodajalec se s podpisom pogodbe o izvedbi programa »Asistentka/Asistent bom II« zaveže, da bo nadzornim organom predložil vse relevantne dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost stroškov, sofinanciranih za izvajanje predmeta pogodbe, ali na kraju samem omogočil vpogled v delovno okolje na subvencioniranih delovnih mestih zaposlenih oseb, računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem ter za potrebe nadzora, poročanja in spremljanja zagotovil vse zahtevane podatke. 17. Informiranje in obveščanje javnosti: rezultati javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo po izboru vlog objavljeni na spletni strani Zavoda: http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi. 18. Protikorupcijsko določilo: vsak vlagateljev poizkus vpliva na Zavodovo obravnavo vlog bo imel za posledico zavrnitev njegove vloge. Enako velja za poizkuse vplivanja na delo in odločitve strokovne komisije.
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

AAA Zlata odličnost