Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012

Kazalo

3333. Statut Javnega podjetja Pindža, javno komunalno in gostinsko podjetje, d.o.o., stran 8680.

Na podlagi določila 16. člena Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06) in 23. člena Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Pindža, javno komunalno in gostinsko podjetje, d.o.o. (Uradni list RS, št. 16/08, 33/09, 23/11 in 81/12) je Občinski svet Občine Gornji Petrovci na 5. izredni seji dne 24. 10. 2012 sprejel
S T A T U T
Javnega podjetja Pindža, javno komunalno in gostinsko podjetje, d.o.o.
I. UGOTOVITVENE IN SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Na podlagi določil 3. in 25. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 42/07 – UPB1, 23/09 Odl. US: U-I-268/06-35) ter 16. člena Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06) je Občinski svet Občine Gornji Petrovci dne, 5. 2. 2008 sprejel Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Javno podjetje Pindža, javno komunalno in gostinsko podjetje, d.o.o. (Uradni list RS, št. 16/08).
S sprejemom Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Pindža, javno komunalno in gostinsko podjetje, d.o.o. (Uradni list RS, št. 16/08) je Občina Gornji Petrovci ustanovila Javno podjetje Pindža, javno komunalno in gostinsko podjetje, d.o.o.
Javno podjetje Pindža, javno komunalno in gostinsko podjetje, d.o.o. je pravni naslednik »družbe Pindža, javno komunalno in gostinsko podjetje« (Uradni list RS, št. 44/01).
2. člen
Javno podjetje upravljajo organi določeni z odlokom o ustanovitvi javnega podjetja in tem statutom, skladno z zakoni ter predpisi Občine Gornji Petrovci.
II. OSNOVNI KAPITAL, IME, SEDEŽ IN PEČAT JAVNEGA PODJETJA
3. člen
Osnovni kapital javnega podjetja znaša 8.763,00 EUR.
Osnovni kapital je zagotovljen z enim osnovnim vložkom, ki ga je v celoti zagotovil ustanovitelj, Občina Gornji Petrovci.
4. člen
Firma javnega podjetja je: Javno podjetje Pindža, javno komunalno in gostinsko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma javnega podjetja je: Pindža d.o.o.
Sedež javnega podjetja je: Gornji Petrovci 31/d, 9203 Petrovci.
Ustanovitelj lahko spremeni firmo podjetja z odlokom.
5. člen
Javno podjetje pri poslovanju uporablja pečat oglate oblike dimenzij 5 x 2,5 cm z napisom: Pindža, javno komunalno in gostinsko podjetje d.o.o.
III. DEJAVNOST JAVNEGA PODJETJA
6. člen
Javno podjetje se ustanovi za opravljanje naslednjih lokalnih gospodarskih javnih služb:
Glavna dejavnost družbe je:
E36.000  Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
Druge dejavnosti družbe so:
A01.110  Pridelovanje žit (razen riža), stročnic in oljnic
A01.130  Pridelovanje zelenjadnic in melon, korenovk in
     gomoljnic
A01.160  Pridelovanje rastlin za vlakna
A01.190  Pridelovanje cvetja in drugih enoletnih rastlin
A01.410  Prireja mleka
A01.420  Druga govedoreja
A01.450  Reja drobnice
A01.500  Mešano kmetijstvo
A01.610  Storitve za rastlinsko pridelavo
A01.620  Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
A01.630  Priprava pridelkov
A02.200  Sečnja
A02.400  Storitve za gozdarstvo
B08.120  Pridobivanje gramoza, peska, gline
C16.100  Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa
C16.230  Stavbno mizarstvo in tesarstvo
D35.119  Druga proizvodnja električne energije
E37.000  Ravnanje z odplakami
E38.110  Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
F41.200  Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
F42.110  Gradnja cest
F42.130  Gradnja mostov in predorov
F42.210  Gradnja objektov oskrbne infrastrukture
     za tekočine in pline
F42.990  Gradnja drugih objektov nizke gradnje
F43.110  Rušenje objektov
F43.120  Zemeljska pripravljalna dela
F43.210  Inštaliranje električnih napeljav in naprav
F43.220  Inštaliranje vodovodnih, plinskih in grevalnih
     napeljav in naprav
F43.290  Drugo inštaliranje pri gradnjah
F43.310  Fasaderska in štukaterska dela
F43.320  Vgrajevanje stavbnega pohištva
F43.330  Oblaganje tal in sten
F43.341  Steklarska dela
F43.342  Pleskarska dela
F43.390  Druga zaključna gradbena dela
F43.910  Postavljanje ostrešij in krovska dela
F43.990  Druga specializirana gradbena dela
G47.810  Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah
     z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
G47.890  Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah
     z drugim blagom
G47.990  Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in
     tržnic
H49.310  Drug kopenski potniški promet
H49.410  Cestni tovorni promet
H49.420  Selitvena dejavnost
H52.100  Skladiščenje
H52.210  Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem
     prometu
I55.100  Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
I55.300  Dejavnost avtokampov, taborov
I56.101  Restavracije in gostilne
I56.103  Slaščičarne in kavarne
I56.210  Priložnostna priprava in dostava jedi
I56.290  Druga oskrba z jedmi
I56.300  Strežba pijač
J60.200  Televizijska dejavnost
J61.100  Telekomunikacijske dejavnosti po vodih
J61.200  Brezžične telekomunikacijske dejavnosti
J61.300  Satelitske telekomunikacijske dejavnosti
J61.900  Druge telekomunikacijske dejavnosti
K64.920  Drugo kreditiranje
L68.100  Trgovanje z lastnimi nepremičninami
L68.200  Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
     nepremičnin
L68.320  Upravljanje z nepremičninami za plačilo po pogodbi
N77.110  Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
N77.120  Dajanje tovornjakov v najem in zakup
N77.320  Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem
     in zakup
N81.100  Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
N81.210  Splošno čiščenje stavb
N81.220  Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav
     in opreme
N81.290  Čiščenje cest in drugo čiščenje
N81.300  Urejanje in vzdrževanje zelenih površin
     in okolice
N82.300  Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
R93.110  Obratovanje športnih objektov
R93.299  Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
S96.090  Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene.
Poleg navedenih dejavnosti lahko javno podjetje opravlja še druge posle, ki so potrebni za njegov obstoj in opravljanje dejavnosti (pomožni posli) in tudi druga javna pooblastila ter naloge, ki mu jih zaupa ustanovitelj ali druga pravna oseba. V manjšem obsegu podjetje opravlja tudi druge dejavnosti, ki so namenjene opravljanju dejavnosti vpisanih v sodni register in ki se običajno v manjšem obsegu ali občasno opravljajo ob teh dejavnostih ali ki prispevajo k boljšemu in popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti strojev, delovne sile in materialov, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih dejavnosti.
IV. NOTRANJA ORGANIZACIJA
7. člen
Notranja organizacija javnega podjetja je določena z Aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Javnem podjetju Pindža, javno komunalno in gostinsko podjetje, d.o.o.
Delo javnega podjetja je organizirano v oddelkih in skupinah.
Odlok o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v javnem podjetju sprejema direktor, na podlagi usmeritev po zaposlovanju, ki jih sprejme ustanovitelj in po postopku, ki ga določa zakon. Pred sprejetjem odloka je dolžan direktor pridobiti soglasje nadzornega sveta.
V. ZASTOPANJE IN PREDSTAVLJANJE JAVNEGA PODJETJA
8. člen
Javno podjetje zastopa in predstavlja direktor v skladu z določili tega statuta, odloka o ustanovitvi javnega podjetja in individualne pogodbe, sklenjene med ustanoviteljem in direktorjem.
Direktor je pooblaščen, da v imenu in za račun javnega podjetja v okviru njegove dejavnosti sklepa vse pogodbe ter opravlja druga pravna opravila in zastopa javno podjetje pred sodiščem in drugimi organi.
Za sklepanje poslov, ki posamično presegajo znesek 20.000,00 EUR in niso zajeti v poslovnem načrtu, je dolžan direktor pridobiti predhodno soglasje nadzornega sveta. Soglasje nadzornega sveta je potrebno tudi za sklepanje poslov, pri katerih se postavke iz poslovnega načrta zvišajo za več kot 20%.
9. člen
Direktor podjetja določi predstavnike in podpisnike podjetja za podpisovanje finančne dokumentacije potrebne za poslovanje z bankami in Upravo za javna plačila.
VI. ODGOVORNOST JAVNEGA PODJETJA
10. člen
Javno podjetje odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.
Javno podjetje ne jamči za svoje obveznosti s premoženjem, ki predstavlja infrastrukturne objekte in opremo, naprave oziroma omrežje in je namenjeno opravljanju dejavnosti, ki se izvaja kot gospodarska javna služba in je v lasti ustanovitelja.
Infrastrukturnih objektov in opreme, naprav oziroma omrežje, ki je potrebno za izvajanje gospodarske javne službe, ni dovoljeno prodati, zastaviti, oddati v dolgoročni najem ali kako drugače z njimi razpolagati, prav tako to ni predmet stečajne niti likvidacijske mase.
VII. POSLOVNA POLITIKA IN PLANIRANJE
11. člen
Predlagatelj poslovne politike javnega podjetja je direktor.
Poslovno politiko javnega podjetja sprejema nadzorni svet, direktor podjetja pa ima vsa pooblastila za njeno izvajanje, sprejemanje ukrepov in za uveljavljanje vseh oblik odgovornosti.
Na podlagi poslovne politike podjetja se v podjetju sprejme letni planski akt – poslovni načrt. Po potrebi se uvede – sprejme tudi srednjeročni plan kot razvojni dokument za določeno obdobje.
12. člen
Na podlagi sprejetih planskih in programskih aktov – poslovnega načrta uresničuje javno podjetje svoje naloge z namenom, da si zagotovi uspešen razvoj in vzdržuje nenehno usposobljenost za uspešno izvajanje svojih nalog. Da bi podjetje zagotavljalo smotrn ekonomski, tehnični in tehnološki razvoj, se podjetje povezuje z znanstvenimi, strokovnimi in drugimi podobnimi organizacijami ter skrbi za stalno strokovno izobraževanje delavcev.
VIII. FINANCIRANJE JAVNEGA PODJETJA
13. člen
Javno podjetje pridobiva prihodke s ceno svojih proizvodov in storitev, ki je lahko v obliki tarife, takse, nadomestila ali povračila, ki jo plačujejo uporabniki proizvodov in storitev.
Viri za financiranje dejavnosti lokalnih gospodarskih javnih služb, ki jih izvaja javno podjetje so:
– sredstva, ki jih za uporabo javnih dobrin in javnih storitev plačujejo uporabniki,
– sredstva – viri, ki se zagotavljajo v okviru sistema financiranja javne porabe,
– sredstva – viri določeni z zakonom ali s predpisom občine, krediti, donacije,
– drugi viri, določeni z zakonom ali predpisom občine.
Druge dejavnosti javnega podjetja se financirajo s cenami po tržnih načelih.
14. člen
Ugotavljanje dobička javnega podjetja poteka skladno s predpisi.
O razpolaganju z dobičkom, ki ostane podjetju odloča, na predlog direktorja in nadzornega sveta, ustanovitelj javnega podjetja.
15. člen
Podjetje ugotavlja finančni rezultat poslovanja v letnem obračunu v skladu z veljavnimi predpisi.
Morebitno izgubo podjetja na predlog nadzornega sveta pokriva ustanovitelj v skladu z zakonom.
IX. ORGANI JAVNEGA PODJETJA
16. člen
Organa upravljanja v javnem podjetju sta:
– nadzorni svet javnega podjetja,
– direktor javnega podjetja.
Ustanoviteljske pravice javnega podjetja izvršuje Občinski svet Občine Gornji Petrovci.
17. člen
Občinski svet na sejah odloča o vprašanjih, ki po zakonu o gospodarskih družbah sodijo v pristojnost skupščine, ter o vprašanjih, ki po zakonu o gospodarskih družbah sodijo v pristojnost ustanovitelja, zlasti pa:
– o povečanju osnovnega kapitala ob razširitvi poslovanja družbe ali zaradi drugih gospodarskih razlogov,
– o znižanju osnovnega kapitala,
– o vključitvi morebitnih drugih soustanoviteljev v družbo,
– odloča o razdelitvi in uporabi dobička in o kritju izgub,
– odloča o spremembah in dopolnitvah akta o ustanovitvi javnega podjetja,
– imenuje in razrešuje člane nadzornega organa, razen članov, ki jih imenujejo zaposleni,
– imenuje in razrešuje direktorja,
– o spremembah dejavnosti javnega podjetja,
– sprejema statut javnega podjetja,
– drugih zadevah, za katere tako določa zakon ali statut družbe.
Ustanovitelj odloča tudi o vplačilu dodatnih sredstev, če nastanejo potrebe po dodatnih sredstvih in ne gre za zvišanje osnovnega kapitala (dodatna sredstva se opredelijo kot poseben pravni posel, praviloma kot posojilna pogodba in se v sklepu opredelijo elementi, ki so potrebni za tako pogodbo).
Sklepi ustanovitelja se sprejemajo skladno s Statutom Občine Gornji Petrovci.
Sklepi ustanovitelja, ki sodijo v pristojnost občinskega sveta, se vpisujejo v knjigo sklepov, ki jo potrdi notar.
X. NADZORNI SVET JAVNEGA PODJETJA
18. člen
Vodenje poslov javnega podjetja nadzoruje nadzorni svet.
Nadzorni svet šteje pet članov. Tri člane nadzornega sveta imenuje ustanovitelj, dva člana pa izvolijo zaposleni, skladno z zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju.
Nadzorni svet izmed članov izvoli predsednika in namestnika predsednika.
Člani nadzornega sveta se imenujejo za dobo štirih let in so lahko ponovno imenovani.
Predsednik nadzornega sveta vodi delo nadzornega sveta, sklicuje in vodi seje ter zastopa in predstavlja nadzorni svet v okviru njegovih pristojnosti. V primeru odsotnosti predsednika nadzornega sveta le-tega nadomešča namestnik predsednika.
19. člen
Konstitutivno sejo nadzornega sveta skliče direktor v roku 30 dni po imenovanju članov nadzornega sveta.
20. člen
Nadzorni svet se sestaja in odloča na sejah. Nadzorni svet veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina njegovih članov.
Nadzorni svet sprejema odločitve z večino navzočih članov. Glasovanje je javno. Seje nadzornega sveta so praviloma na sedežu javnega podjetja.
Sprejemanje sklepov pisno, po telefonu, telefaksu ali z uporabo drugih tehničnih sredstev je dopustno le v primeru, če temu ne nasprotuje noben član nadzornega sveta.
21. člen
Nadzorni svet ima naslednje pristojnosti:
– opravlja nadzor nad poslovanjem podjetja,
– pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo podjetja,
– potrjuje letne programe, finančne načrte in zaključne račune javnega podjetja,
– daje navodila in smernice za delo direktorja podjetja,
– daje predloge cen iz pristojnosti ustanovitelja,
– spremlja rentabilnost podjetja, gospodarska gibanja in druge zadeve, ki se nanašajo na poslovanje podjetja,
– daje soglasje k najemanju kreditov in sklepanju pogodb, v primerih, kot je to določeno s statutom,
– odloča o ukrepih za pregled in nadzor dela direktorja,
– odloča o postavitvi poslovnega pooblaščenca,
– odloča o uveljavljanju zahtevkov družbe proti direktorju v zvezi s povračili škode, nastale pri ustanavljanju ali poslovanju,
– odloča o zastopanju družbe v sodnih postopkih proti direktorju,
– predlaga ustanovitelju in direktorju podjetja sprejem ukrepov za izboljšanje poslovanja podjetja,
– seznanja ustanovitelja in direktorja podjetja s svojimi ugotovitvami,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in akti ustanovitelja.
Nadzorni svet odloča tudi o drugih zadevah, če tako določa zakon, ta odlok ali statut javnega podjetja. Če v tem odloku ali statutu ni določeno kdo odloča o posameznem vprašanju, se šteje, da je podana pristojnost nadzornega sveta, razen, če zakon ne določa drugače.
22. člen
Članom nadzornega sveta za udeležbo na sejah pripada sejnina. Glede višine sejnine se smiselno uporabljajo kriteriji za določitev sejnin in drugih prejemkov članov nadzornih svetov javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Republika Slovenija in gospodarskih družb v večinski lasti Republike Slovenije, kot jih določi Vlada Republike Slovenije.
Članom nadzornega sveta pripada tudi dnevnica in povračilo stroškov prevoza v primerih, ko opravljajo delo izven kraja sedeža podjetja.
Ustanovitelj javnega podjetja lahko članom nadzornega sveta odobri plačilo, ki mora biti v ustreznem razmerju z dodatnimi nalogami članov nadzornega sveta in finančnim položajem podjetja.
23. člen
Na predlog predsednika nadzornega sveta lahko ustanovitelj odpokliče člana nadzornega sveta, ki ga je izvolil.
Če nadzorni svet nima dovolj članov, da bi bil sklepčen, ga je treba dopolniti najmanj na število, ki zagotavlja potrebno število.
Ustanovitelj javnega podjetja mora na zahtevo preostalih članov nadzornega sveta ali direktorja podjetja v najkrajšem možnem času izvoliti nadomestne člane v nadzorni svet javnega podjetja.
Mandat nadomestnih članov iz prejšnjega odstavka traja do poteka mandata celotnega nadzornega sveta javnega podjetja.
XI. SODELOVANJE DELAVCEV PRI UPRAVLJANJU JAVNEGA PODJETJA
24. člen
Sodelovanje delavcev pri upravljanju podjetja se uresničuje na naslednji način:
– s pravico do pobude in dajanja mnenj in predlogov in s pravico do odgovora nanje,
– s pravico do obveščenosti,
– z možnostjo skupnih posvetovanj z delodajalcem in nadzornim svetom.
Zaposleni imenujejo dva člana nadzornega sveta na način in po postopku, kot to določa zakon.
XII. POSLOVODNI ORGAN JAVNEGA PODJETJA
25. člen
Poslovodni organ javnega podjetja je direktor.
Direktorja javnega podjetja imenuje in razrešuje ustanovitelj.
Mandat direktorja javnega podjetja traja 4 leta in je lahko po poteku te dobe ponovno imenovan.
Direktor javnega podjetja je za svoje delo odgovoren nadzornemu svetu in ustanovitelju.
26. člen
Za direktorja podjetja je lahko imenovan kandidat, ki poleg z zakonom določenih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje:
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper upravljanje družbenih sredstev in naravna bogastva, ter zoper družbeno in zasebno premoženje, in sicer za obdobje petih let po pravnomočnosti, vendar ne prej kot dve leti po prestani kazni zapora,
– da mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, in sicer za čas trajanja prepovedi,
– da ima najmanj višjo izobrazbo,
– da ima najmanj 4 leta delovnih izkušenj na vodilnih mestih,
– da ima sposobnost za uspešno gospodarjenje in organizacijske sposobnosti razvidne iz dosedanjih zaposlitev,
– da pozna problematiko komunalnih dejavnosti v občini,
– da je državljan Republike Slovenije.
27. člen
V primeru, da iz kakršnih koli razlogov preneha funkcija direktorju pred imenovanjem ali nastopom funkcije novega direktorja, je ustanovitelj dolžan takoj imenovati vršilca dolžnosti direktorja, ki to funkcijo opravlja do izbire direktorja na podlagi javnega razpisa, vendar največ eno leto od imenovanja.
Vršilec dolžnosti direktorja ima enake pristojnosti, obveznosti in odgovornosti kot jih ima direktor.
28. člen
Ustanovitelj imenuje direktorja javnega podjetja po izvedenem razpisnem postopku, ki ga objavi ustanovitelj najkasneje v 2 mesecih pred potekom mandata direktorja.
Po zaključenem razpisnem postopku izdela Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja poročilo z ugotovitvijo, kateri od kandidatov v največji meri izpolnjuje razpisne pogoje ter ga posreduje ustanovitelju.
Z izbranim kandidatom sklene ustanovitelj individualno pogodbo o zaposlitvi, s katero se uredijo medsebojne pravice in obveznosti.
29. člen
Direktor zastopa in predstavlja javno podjetje, organizira in vodi delovni proces in poslovanje javnega podjetja, odgovarja za zakonitost dela javnega podjetja in samostojno odloča v okviru pristojnosti.
V okviru svojih pristojnosti je direktor pristojen:
1. predlagati temelje poslovne politike,
2. predlagati razvojni in delovni program ter sprejema ukrepe za njegovo izvajanje,
3. izvrševati odločitve in predloge, ki jih je sprejel nadzorni svet ter ustanovitelj,
4. odločati o notranji organiziranosti javnega podjetja, sprejeti splošni akt o sistemizaciji delovnih mest podjetja, določati kadrovski načrt, odločati o izbiri delavcev v zvezi z zaposlitvijo in sklepati pogodbe o zaposlitvah,
5. odločati o razporejanju delavcev na določene naloge,
6. odločati o pravicah in obveznostih iz delovnega razmerja, v skladu z zakonom in izrekati disciplinske ukrepe v skladu z zakonskimi pooblastili,
7. podati ocene rezultatov delovnega prispevka delavcev,
8. odločati o odstranitvi z dela in iz javnega podjetja v skladu z zakonom,
9. odločati o razporeditvi in medletnih spremembah delovnega časa,
10. odločati o delu prek polnega delovnega časa,
11. napotitvi delavce na izobraževanje,
12. odločati o odsotnosti z dela ob nadomestilih plače ali brez nadomestila,
13. predlaga prenehanje dela delavcem zaradi nujnih operativnih razlogov,
14. pripraviti poročilo o rezultatih poslovanja in zaključni račun,
15. zagotavljati zakonitost dela javnega podjetja s pravico zadržanja sklepov nadzornega sveta do odločitve ustanovitelja, če je z njimi kršen zakon ali splošni akt,
16. izdajati posamične akte in pravilnike, ki urejajo delo in poslovanje javnega podjetja,
17. sklepati pogodbe, s katerimi se zagotavlja poslovanje in izpolnjuje letni plan,
18. skrbeti, da se izvajajo naloge iz varstva pri delu, požarne varnosti in naloge na področju obrambe in zaščite,
19. izdajati, podaljševati in preklicevati soglasja za dopolnilno delo ali zaposlitev,
20. podeljevati poslovno pooblastilo,
21. odločati o plačah in nagradah delavcem,
22. na predlog služb javnega podjetja določati predloge cen za opravljanje tržnih dejavnosti komunalnega značaja,
23. samostojno voditi kadrovsko politiko javnega podjetja,
24. opravlja še druge naloge, ki jih ima po zakonu, kolektivnih pogodbah in splošnih aktih javnega podjetja.
Direktor mora za razpolaganje z nepremičninami (nakup, prodaja) ali za oddajajo oziroma najem nepremičnin, za obdobje daljšo od enega leta, pridobiti predhodno soglasje ustanovitelja.
Direktor lahko pisno prenese del svojih pristojnosti odločanja oziroma sprejemanja odločitev na zaposlenega v javnem podjetju. Takšno pooblastilo traja do preklica, v vsakem primeru pa preneha ob prenehanju funkcije direktorja ter v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi delavca, na katerega je bilo takšno pooblastilo vezano.
V primeru daljše odsotnosti direktorja, le-ta daje pisna pooblastila za opravljanje tekočih obveznosti zaposlenim v javnem podjetju.
30. člen
Za pomoč pri delu direktorja se v podjetju lahko oblikuje kolegij direktorja, ki ga sestavljajo vodilni in drugi strokovni delavci javnega podjetja.
31. člen
V primeru, ko to zahtevajo utemeljeni razlogi v zvezi s poslovanjem podjetja, ima direktor pravico zahtevati sklic seje nadzornega sveta. Če je njegova zahteva po sklicu nadzornega sveta zavrnjena brez obrazložitve, sme sam sklicati sejo nadzornega sveta.
32. člen
Direktor mora:
– poročati nadzornemu svetu na njegovo zahtevo o načrtovani poslovni politiki in drugih načelnih vprašanjih poslovanja,
– poročati nadzornemu svetu o poteku poslov in finančnem stanju podjetja,
– predložiti nadzornemu svetu predlog letnega poročila, v skladu z zakonom,
– posredovati druga poročila in informacije, ki jih zahteva nadzorni svet,
– obveščati delavce podjetja o zadevah določenih z zakonom,
– zahtevati skupno posvetovanje z delavci javnega podjetja v zadevah določenih z zakonom,
– opraviti druga dejanja določena z zakonom, odlokom ali sklepom ustanovitelja javnega podjetja.
33. člen
Direktor podjetja mora pri vodenju poslov ravnati s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika in varovati poslovno skrivnost javnega podjetja.
Druge pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja se podrobneje določijo s pogodbo o zaposlitvi, sklenjene med direktorjem in ustanoviteljem javnega podjetja.
XIII. OBVEŠČANJE DELAVCEV JAVNEGA PODJETJA
34. člen
Organi javnega podjetja morajo zagotoviti redno, resnično, popolno in pravočasno obveščanje delavcev o poslovanju javnega podjetja.
35. člen
Nadzorni svet javnega podjetja izključi javnost, ko se razpravlja o poslovni ali drugi tajnosti.
XIV. POSLOVNA SKRIVNOST
36. člen
Kot poslovna skrivnost se štejejo listine in podatki:
– ki jih nadzorni svet javnega podjetja na predlog direktorja in v skladu z zakonom določi za poslovno tajnost,
– ki jih kot zaupne sporoči javnemu podjetju pristojni organ ali druga organizacija,
– ki vsebuje ponudbo poslovnih partnerjev za javni razpis, do objave rezultatov javnega razpisa,
– podatki in listine, ki so posebnega pomena za podjetje.
37. člen
Varovanje poslovne skrivnosti zavezuje tako predstavnike ustanovitelja, nadzornega sveta, kakor tudi zaposlene v podjetju. Kršitev varovanja poslovne skrivnosti ima za posledico uveljavljanje odškodninske odgovornosti.
38. člen
Način varovanja poslovne skrivnosti in odgovornost kršiteljev oziroma oseb, ki so dolžne varovati poslovno skrivnost, določi direktor podjetja.
XV. SPLOŠNI AKTI JAVNEGA PODJETJA
39. člen
Splošne akte javnega podjetja sprejme direktor in morajo biti v skladu z zakonom, odloki in tem statutom.
Sprejeti splošni akti pričnejo veljati osmi dan po objavi na oglasni deski javnega podjetja, izjemoma pa lahko prične veljati z dnem objave, če je v aktu tako določeno.
Posamični akti morajo biti v skladu z veljavnimi splošnimi akti javnega podjetja.
Razlago splošnih aktov daje direktor.
XVI. PRODAJA OSNOVNIH SREDSTEV JAVNEGA PODJETJA
40. člen
Javno podjetje lahko prodaja starejša, amortizirana ali odvečna osnovna sredstva. Predlog prodaje takih osnovnih sredstev pripravi komisija, ki jo imenuje direktor javnega podjetja.
Predlog mora zlasti vsebovati: vrste osnovnih sredstev, posledice prodaje za delovni proces in obrazložitev uporabe predvidenega izkupička.
K prodaji osnovnih sredstev mora direktor javnega podjetje pridobiti soglasje ustanovitelja.
XVII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
41. člen
Pobude za spremembe in dopolnitve statuta se pošljejo direktorju javnega podjetja, ki jih po proučitvi pošlje s svojim predlogom in mnenjem nadzornega sveta javnega podjetja ustanovitelju v razpravo in odločanje.
Direktor javnega podjetja lahko vedno vloži pobudo za spremembo in dopolnitev statuta.
42. člen
Spremembe in dopolnitve statuta sprejme ustanovitelj, Občinski svet Občine Gornji Petrovci.
Z uveljavitvijo tega statuta preneha veljati Statut Pindža, Javno komunalno in gostinsko podjetje d.o.o., sprejet na 25. redni seji Občinskega sveta Občine Gornji Petrovci dne, 8. 9. 2006.
Statut začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2012-18
Gornji Petrovci, dne 30. oktobra 2012
Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l.r.

AAA Zlata odličnost