Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012

Kazalo

3357. Odlok o dopolnitvi Odloka o oskrbi s pitno vodo, stran 8711.

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 28/06 – skl. US, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12 in 57/12), Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06, 41/08 in 28/11) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 19. seji dne 22. oktobra 2012 sprejel
O D L O K
o dopolnitvi Odloka o oskrbi s pitno vodo
1. člen
V Odloku o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 17/06, 59/07 in 34/12) se v drugem odstavku 5. člena za šesto alinejo doda nova sedma alineja, ki se glasi:
»– vzdrževanje fontan,«.
Dosedanje sedma do devetnajsta alineja postanejo osma do dvajseta alineja.
2. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo prevzame izvajanje storitve vzdrževanja fontan na celotnem območju MOL.
3. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati deveta alineja drugega odstavka 3. člena Odloka o koncesiji za opravljanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih cest (Uradni list RS, št. 20/06 in 94/08).
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-37/2012-3
Ljubljana, dne 22. oktobra 2012
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost