Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012

Kazalo

Ob-4775/12 , Stran 2496
Ob-4775/12
Na podlagi drugega odstavka 53. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 110/11 – ZDIU12), 66.b člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10, 37/11 – odl. US, U-I-257/09-22 in 10/12; v nadaljevanju: EZ), Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 114/09 in 57/11; v nadaljevanju: uredba), Pravilnika o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 89/08, 25/09 in 58/12; v nadaljevanju: Pravilnik o spodbujanju URE in OVE), odločbe Eko sklada, Slovenskega okoljskega sklada, št. 3600-7/2011-4 z dne 28. 12. 2011 o potrditvi Programa za zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih, sheme državnih pomoči SA.34281(2012/X) – Spodbujanje učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije – regionalna pomoč ter Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08), Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: sofinancer), objavlja
javni razpis
PETROLURE/JP/2012/U10/02 Nepovratne finančne spodbude za izvedbo programov informiranja in ozaveščanja
1. Namen in predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je podelitev nepovratnih finančnih spodbud (v nadaljevanju: finančne spodbude) za projekte, ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, če gre za izvedbo programov informiranja in ozaveščanja. Za projekt se šteje ena zaključena celota posameznega ukrepa, pri čemer se upošteva prostorsko-fizična, časovna, finančna in funkcionalna povezanost. 2. Upravičenci za kandidiranje na javnem razpisu in pravila podeljevanja spodbud Na javnem razpisu lahko sodelujejo naslednji upravičenci: – občine; – drugi subjekti (javni skladi, javne agencije, zavodi, ustanove in društva, registrirane cerkve in druge verske skupnosti); – podjetja, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji. Podjetje je samostojni podjetnik posameznik, pravna oseba ne glede na pravni status, organizacijo ali lastništvo, ki se ukvarja s pridobitno dejavnostjo. Pridobitna dejavnost je dejavnost, ki se opravlja na trgu zaradi pridobivanja dobička ali če z opravljanjem te dejavnosti zavezanec konkurira na trgu z drugimi osebami, zavezanci po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06, 90/07, 56/08, 76/08, 92/08, 5/09, 96/09, 43/10 in 59/11). V skladu s Pravilnikom URE in OVE se drugi subjekti štejejo za podjetja, če izpolnjujejo pogoje za podjetja (opravljanje tržne dejavnosti). Nepovratne finančne spodbude za izvajanje programov informiranja in ozaveščanja se podeljujejo v skladu s pravili o državnih pomočeh, pomočeh »de minimis« ter subvencijah, kot to določa Pravilnik o spodbujanju URE in OVE. Pri tem je potrebno upoštevati predvsem naslednje: – majhnim in srednjim podjetjem se finančne spodbude podeljujejo po pravilih o državnih pomočeh razen v primerih iz naslednje alineje; – majhnim in srednjim podjetjem se finančne spodbude podeljujejo po pravilih »de minimis«, če gre za sofinanciranje njihovega lastnega dela; – velikim podjetjem se finančne spodbude podeljujejo po pravilih »de minimis«; – občinam se finančne spodbude podeljujejo po pravilih o subvencijah, razen v primerih iz naslednje alineje; – kadar je program informiranja in ozaveščanja, ki ga prijavlja občina, namenjen enemu ali več določenim podjetjem (tudi kadar so ta podjetja izbrana na javnih razpisih), se nepovratne finančne spodbude podeljujejo po pravilih »de minimis«, kadar gre za velika podjetja oziroma po pravilih o državnih pomočeh, kadar gre za majhna in srednja podjetja; – drugim subjektom (javni skladi, javne agencije, ustanove, zavodi, društva, registrirane cerkve in druge verske skupnosti) se finančne spodbude podeljujejo po pravilih »de minimis«, razen izjemoma v primerih iz naslednje alineje; – drugim subjektom se finančne spodbude podeljujejo po pravilih o subvencijah, če gre za dejavnost, ki si ne izvaja kot tržna dejavnost (t.j. kadar drugi subjekti ne izvajajo te dejavnosti na trgu); – kadar je določen drugi subjekt izbran kot izvajalec (javno naročilo) programa informiranja in ozaveščanja za občino in se ta izvajalec prijavi na razpis, je potrebno upoštevati, ali je a) publika točno določeno podjetje oziroma več podjetij ali pa b) publika ni točno določena – v primeru a) se uporabljajo pravila o državnih pomočeh (mala in srednja podjetja) oziroma »de minimis« (velika podjetja), v primeru b) pa pravila o subvencijah; izvajalec informiranja in ozaveščanja torej ni prejemnik spodbude, temveč dobi le plačilo za opravljeno storitev, ki jo izvede za občino. 3. Pogoji za sofinanciranje projektov Projekt informiranja in ozaveščanja mora biti skladen z instrumenti Nacionalnega akcijskega načrta za energetsko učinkovitost 2008–2016 oziroma s programi in ukrepi, navedenimi v Nacionalnem akcijskem načrtu za obnovljive vire energije 2010–2020. Skladnost z instrumenti/programi/ukrepi mora biti kvalitetno in jasno in logično predstavljena. Prav tako mora program podpirati prenos ali izvajanje direktiv EU. Izvajalec programov informiranja in ozaveščanja mora imeti ustrezne strokovne reference kot so svetovanje s področja rabe energije v stavbah, posebej s področja učinkovite rabe in izrabe obnovljivih virov energije ter iz drugih področij delovanja – npr. udeležba na seminarjih, izobraževanjih, izvedba izobraževanj. Program dela, izvedba programa in končno poročilo o izvedenem programu morajo biti v skladu z Navodilom za izdelavo končnega poročila ter predstavitve projekta (Priloga k Vzorcu pogodbe o sofinanciranju). Končno poročilo o izvedenem programu predstavlja poročilo v obliki in obsegu, kot ga zahteva Navodilo za izdelavo končnega poročila ter predstavitve projekta, in predstavitev projekta v obliki, kot je predpisana v njem. Program se mora nanašati na informativne in ozaveščevalne aktivnosti za učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije. Te aktivnosti vključujejo: – informiranje in motiviranje gospodarske družbe za uvajanje energetskega menedžmenta in uporabo sodobnih energetskih tehnologij za učinkovitejšo rabo energije; – informiranje in motiviranje lokalne skupnosti za učinkovito rabo energije v stavbah; – informiranje potencialnih investitorjev o naprednih energetskih tehnologijah za učinkovito rabo energije, kogeneracijo, izkoriščanje sončne energije in drugih obnovljivih virov energije; – promoviranje učinkovite rabe in obnovljivih vire energije v izobraževalnih programih za podjetja; – informiranje in motiviranje gospodinjstev in upravnikov več stanovanjskih stavb za učinkovito rabo energije v stanovanjskih stavbah. Subvencionirane aktivnosti informiranja in ozaveščanja so naslednje aktivnosti: – delavnice oziroma dogodki kjer je aktivnost organiziranje izobraževalno-ozaveščevalnih prireditev (simpoziji, seminarji, posveti, delavnice, okrogle mize, konference, razstave, natečaji, ipd.) in organiziranje skupinskih ogledov primerov dobre prakse; – izvedba individualnega svetovanja; – izdajanje strokovnih in poljudnih publikacij (zgibank, brošur, priročnikov, poučnih knjig, tematski sklopi znotraj publikacije, priloge časopisom); – izdelava in objava spletne strani ali spletne aplikacije. Objavljena vsebina spletne strani mora biti sorazmerna z dosegom spletne strani. Pri navedenih aktivnostih veljajo naslednji pogoji: – za delavnice oziroma dogodke je minimalna udeležba na skupinskem dogodku najmanj 10 slušateljev; – obseg publikacije mora biti vsaj 2.000 znakov brez presledkov. Publikacija mora doseči bralca pred vložitvijo končnega poročila; – obseg spletne strani mora biti vsaj 20 znakov na doseg. Doseg je število obiskovalcev iz različnih slovenskih IP naslovov; – pri spletnih aplikacijah se upošteva število izvedenih poizvedb pri čemer se upošteva število izvedenih poizvedb iz različnih slovenskih IP naslovov. Delavnice in dogodki morajo biti ustrezno organizirani, s programom, ki mora trajati minimalno 4 ure. O poteku aktivnosti je potrebno voditi evidenco, iz katere je razvidna vsebina, ki je bila posredovana slušateljem. Za delavnice, dogodke in individualna svetovanja je potrebno sofinancerju posredovati seznam slušateljev, vključno z oceno njihove porabe energije, ki se jo da pokazati/dokazati. V ta namen je potrebno izpolniti obrazec »Podatki o letni rabi energije«. Prihranek energije se določi na podlagi metodologije programov informiranja in ozaveščanja po izvedeni aktivnosti informiranja in ozaveščanja in je sestavni del končnega poročila. Metodologija programov informiranja in ozaveščanja je sestavni del razpisne dokumentacije. Zahtevek za sofinanciranje ne sme presegati 50 EUR nepovratnih sredstev za vsako letno prihranjeno MWh energije. Do sredstev bodo upravičeni le tisti projekti, ki bodo ob izpolnjevanju drugih pogojev razpisa, dosegli vsaj 70 točk v skladu z naslednjimi kriteriji: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 4. Razpoložljiva sredstva in višina sofinanciranja Skupna višina sredstev za finančne spodbude za projekte, ki so predmet tega javnega razpisa, znaša 300.000,00 EUR. Višina finančne spodbude za posamezen projekt se določi na podlagi v vlogi za dodelitev finančne spodbude prijavljenih upravičenih stroškov ter z upoštevanjem omejitve najvišje možne stopnje sofinanciranja. Višina sofinanciranja posameznega projekta ne sme: – presegati 30% vrednosti upravičenih stroškov projekta za velika podjetja; – presegati 40% vrednosti upravičenih stroškov projekta za srednja podjetja; – presegati 50% upravičenih stroškov projekta za mala in mikro podjetja ter občine in druge subjekte; – presegati 30.000,00 EUR. Pri določanju velikosti podjetja se upoštevajo določila Priloge I k Uredbi Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008, objavljeni v UL L 214, 9. 8. 2008. Upravičeni stroški so: – organiziranje izobraževalno-ozaveščevalnih prireditev (simpoziji, seminarji, posveti, delavnice, okrogle mize, konference, razstave, natečaji, individualna svetovanja, ipd.); – izdajanje strokovnih in poljudnih publikacij (zgibanke, brošure, priročniki, poučne knjige, tematski sklopi znotraj publikacije, priloge časopisom, spletne strani ali aplikacija); – organiziranje skupinskih ogledov primerov dobre prakse. Neupravičeni stroški so ostali stroški, ki niso navedeni kot upravičeni stroški. V primeru podjetij, ki so zavezanci za DDV, je neupravičen strošek tudi DDV. Če je projekt že financiran iz drugih sredstev državnega, lokalnega proračuna ali proračuna EU (v nadaljevanju; javna sredstva), se po tem razpisu dodelijo le sredstva ki predstavlja razliko med najvišjim možnim financiranjem po tem razpisu in že pridobljenimi javnimi sredstvi. 5. Pogoji za dodelitev sredstev Projekt, za katerega se vlaga vloga za dodelitev finančne spodbude, mora biti skladen s predmetom javnega razpisa ter določili javnega razpisa. Projekti morajo biti v skladu z Uredbo, Pravilnikom o spodbujanju URE in OVE ter drugo veljavno zakonodajo. Upravičenci, ki kandidirajo na javnem razpisu (v nadaljevanju: vlagatelji), lahko pridobijo pravico do finančne spodbude za projekte, ki se do vložitve vloge še niso pričeli izvajati, prav tako pa do tega trenutka ni bilo podano zavezujoče naročilo storitev zunanjih izvajalcev. Velika podjetja projektov ne smejo izvajati oziroma zavezujoče naročati izvajanja storitev dokler ne prejmejo potrdila komisije, da je dosežen spodbujevalni učinek. Projekt mora imeti vnaprej določeno trajanje; določen začetek in konec, rok za izvedbo projekta. Projekt mora imeti zaključeno finančno konstrukcijo. Kolikor finančna konstrukcija v vlogi ne bo zaprta, se vloga zavrne. Vlagatelj mora v vlogi izkazati upravičene stroške projekta v višini vsaj 30.000 evrov. Vlagatelj mora predložiti podpisano izjavo: – o seznanitvi in strinjanju z vsebino javnega razpisa, – o seznanitvi s posledicami, ki bi nastale ob ugotovitvi dvojnega financiranja posamezne svetovalne storitve, neupoštevanja veljavne zakonodaje in navodil v vseh postopkih izvajanja svetovalne storitve ali če delež sofinanciranja investicije preseže maksimalno dovoljeno stopnjo, – o strinjanju z elektronsko ali drugačno objavo naziva projekta (svetovalne storitve), naziva upravičenca in zneska javnih sredstev, ki so bila dodeljena investiciji, – o morebitnih že pridobljenih pomočeh za iste upravičene stroške, – da investicije pred vložitvijo vloge ni začel izvajati. Vlagatelj, ki predstavlja podjetje, mora predložiti tudi naslednjo podpisano izjavo: – o stanju kapitalske (ne)ustreznosti po 11. členu Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP, Uradni list RS, 126/07 s spremembami in dopolnitvami). Vlagatelj, ki predstavlja veliko podjetje mora predložiti tudi naslednjo podpisano izjavo: – da investicije pred izdajo potrdila o izpolnjevanju pogojev iz 8. člena Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe – Uredba o splošnih skupinskih izjemah (v nadaljevanju: uredba EK 800/2008) ni začel izvajati. Sofinancer lahko od vlagatelja kadarkoli zahteva tudi druge izjave, s katerimi vlagatelj zagotavlja resničnost dejstev, ki so pomembna za kandidiranje na razpisu oziroma izplačilo finančnih spodbud. Za vse navedbe v izjavah, velja, da lahko sofinancer, v primeru kršitve navedbe, odstopi od pogodbe o sofinanciranju ter zahteva vrnitev že izplačanih finančne spodbude skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do vračila. Kadar prijavitelj projektov ne izvaja sam, je potrebno upoštevati, da lahko projekte, ki so predmet finančne spodbude, izvaja le za to usposobljen in registriran izvajalec. Izvajalec mora biti izbran ob upoštevanju predpisov o javnem naročanju. Kolikor vlagatelj ni zavezan upoštevati pravil o javnem naročanju, mora za naročila blaga in storitev, ki presegajo vrednost 10.000,00 EUR brez DDV pridobiti najmanj 3 ponudbe; v primeru, da treh ponudb ni mogoče pridobiti, je vlagatelj dolžan priložiti pisno obrazložitev. Sredstva podjetju se dodelijo le, če vlagatelj izkaže spodbujevalni učinek v skladu s 7. členom Pravilnika o spodbujanju URE in OVE. Projekt se mora zaključiti najkasneje do 30. 9. 2013. Izplačila za zahtevke, posredovane po tem datumu niso več mogoča, razen kadar bi zahtevek bil poslan naknadno zaradi okoliščin, ki predstavljajo višjo silo. Izpolnjevanje pogojev se bo preverjalo ob vložitvi vloge na javni razpis ter pred izdajo sklepa in podpisom pogodbe o sofinanciranju. Kolikor se v kateri izmed naštetih faz ugotovi, da vsi pogoji niso izpolnjeni, pogodba o sofinanciranju ne bo podpisana. Kadar je dejanski prejemnik finančne spodbude od vlagatelja različna oseba, je dolžan vlagatelj posredovati sofinancerju na njegovo zahtevo vse podatke o tej osebi, ki so pomembni za podelitev nepovratnih finančnih spodbud. 6. Priprava in popolnost vlog Vsaka vloga mora vsebovati: – Obrazec št. 1 – vloga; – fotokopija pooblastila ali drugega dokumenta, iz katerega izhaja pooblastilo za vložitev vloge na javni razpis (če podpisnik ni zakoniti/statutarni zastopnik; – fotokopijo akta o ustanovitvi ali drug akt, v katerem so navedene registrirane dejavnosti vlagatelja (ne velja za občine); – fotokopija registracije vlagatelja z vsemi prilogami ali izpisek iz Ajpes-a ali drug akt, iz katerega izhajajo registrirane dejavnosti (ne velja za občine); – vsaj tri pridobljene ponudbe za vsako izmed storitev, ki jih bodo izvajali zunanji izvajalci, če storitev presega 10.000 EUR z navedbo izbora ustreznega ponudnika ali obrazložitev, zakaj treh ponudb ni bilo mogoče pridobiti (velja za osebe, ki niso javni naročniki); – besedilo javnega razpisa za vsako izvedeno storitev ter akt o izbiri izvajalca (velja zgolj za javne naročnike); – Obrazec št. 2 – vzorec pogodbe o sofinanciranju; – zgoščenka, na kateri se nahaja faksimile podpisane vloge in vseh obrazcev ter prilog v pdf formatu; – Obrazec št. 3 – predstavitev in specifikacija stroškov izvedbe projekta programov informiranja in ozaveščanja; – reference izvajalca programa; – uradno potrdilo o poravnanih davčnih obveznosti. Kot popolna se šteje le vloga, ki vsebuje vse v celoti izpolnjene predpisane obrazce in vse priloge ter izpolnjuje druge obličnostne zahteve iz tega javnega razpisa in dokumentacije za prijavo. Vlagatelj mora svojo vlogo izdelati in oddati na obrazcih, ki so dostopni na spletni strani, www.petrol.si/za-podjetja/storitve/subvencije oziroma, ki jih prejme na podlagi naročila podanega na naslov elektronske pošte: linda.radoncic@petrol.si. Vlagatelj mora pri pripravi vloge in izpolnjevanju obrazcev upoštevati navodila, ki so navedena na posameznem obrazcu. Če je iz tehničnih razlogov posamezen obrazec izdelan oziroma izpolnjen drugače (npr. s pomočjo računalnika), mora besedilo v obrazcu ustrezati zahtevam sofinancerja iz navodil in te razpisne dokumentacije, kar pomeni, da mora besedilo obrazca vsebinsko in pomensko ustrezati besedilu na predpisanem obrazcu. Vloga mora biti v celoti izdelana v slovenskem jeziku. Dokumentom, potrdilom, dokazilom in podobno, ki so v tujem jeziku, morajo biti priloženi uradno prevedeni dokumenti. V primeru neskladja med dokumentacijo v slovenskem in tujem jeziku, se kot zavezujoča upošteva uradni prevod v slovenskem jeziku. Vsi obrazci ter vzorec pogodbe morajo biti lastnoročno podpisani na za to označenih mestih, na vseh drugih straneh pa podpisani ali parafirani. V primeru ugotovitve neskladja med elektronsko verzijo vloge in papirno, se bo upoštevala papirna verzija vloge. V primeru, da vlagatelj vlaga vlogo za več projektov, mora za vsak projekt vložiti samostojno vlogo. Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, na kateri mora biti označen naziv in naslov pošiljatelja s pripisom: »Vloga – ne odpiraj, Javni razpis PETROLURE/JP/2012/U10/02, kategorija vlagatelja: podjetje / občina / drugi subjekt«. Vlagatelj vlogo dostavi na sedež sofinancerja (osebno, po pošti ipd.) od dneva objave v Uradnem listu RS dalje in najkasneje do 4. 12. 2012. 7. Postopek obravnave vlog Vloge bo odpirala ter preverjala njihovo popolnost strokovna komisija (v nadaljevanju komisija) na sedežu sofinancerja, in sicer najprej 21. 11. 2012 ob 8.30, nato vsako delovno sredo do objave zaključka javnega razpisa zaradi porabe sredstev. Na posamezno odpiranje vlog bodo uvrščene vse pravilno označene in zaprte vloge, ki bodo ne glede na način dostave prispele na naslov sofinancerja zadnji delovni dan pred dnevom odpiranja vlog, najkasneje do 13. ure. Vloge se bodo odpirale po vrstnem redu prejema. Nepravilno označene ali odprte ovojnice ne bodo uvrščene na odpiranje vlog in jih bo sofinancer vrnil pošiljatelju. Vlagatelji, katerih vloge bodo nepopolne, bodo pozvani k dopolnitvi vloge, in jo bodo morali dopolniti v 8 dneh. Vloge, ki ne bodo pravočasno ali ustrezno dopolnjene, bodo zavržene. Vloge ne smejo biti dopolnjene tako, da bi se spremenil obseg izvedenih projektov ali del. Pravila, ki veljajo za odpiranje vlog, se smiselno uporabljajo tudi za opiranje dopolnitev vlog. Sofinancer lahko kadarkoli pozove vlagatelja, da poda pojasnitve vloge ali predloži druge izjave. 8. Način izbire projektov za dodelitev finančnih spodbud Sofinancer bo sredstva dodeljeval po vrstnem redu prejema popolne vloge. Vlagateljem se sredstva dodeljujejo, dokler niso razdeljena vsa sredstva. Vlogam, ki so prejete istočasno, vendar jim sredstev ni mogoče dodeliti v celoti, se sredstva dodelijo v enakih deležih glede na upravičene stroške. Zakoniti zastopnik sofinancerja ali od njega pooblaščena oseba, bo popolnim vlogam, ki izpolnjujejo vse pogoje iz tega razpisa, sredstva podeljeval s sklepom na podlagi komisije. Zoper sklep ima vlagatelj pravico vložiti pritožbo v 8 dneh od prejema sklepa. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih vlaga pritožbo. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljeni pogoji in merila za obravnavo vlog. O pritožbi odloča Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z vlagatelji, ki jim je bila dodeljena pravica do finančne spodbude. Vlagatelji bodo o dodelitvi sredstev na posameznem odpiranju vlog obveščeni v roku 30 dni od odpiranja vlog. Vlagatelji, ki bodo prejeli sklep o dodelitvi pravice do finančne spodbude, bodo morali v roku 8 dni od poziva na sklenitev pogodbe pristopiti k podpisu pogodbe, sicer se bo štelo, da so umaknili vlogo za pridobitev finančne spodbude. 9. Izplačilo dodeljenih finančnih spodbud Finančna spodbuda bo izplačana prejemniku (v nadaljevanju: prejemnik) na podlagi sklenjene pogodbe za projekte, izvedene v skladu s pogoji javnega razpisa, in sicer po predložitvi ustrezne dokumentacije. Finančna spodbuda bo prejemniku izplačana po predložitvi vseh dokazil o zaključku projekta, ki vključujejo: – zahtevek za sofinanciranje, – seznam preverjenih računov, – izstavljeni originalni račun izvajalca s popisom del in materiala za celoten obseg projekta, – potrdilo o plačilu računa iz prejšnje alineje, – končno poročilo, – fotografije izvedene aktivnosti, vzorec publikacije, ipd. ter končno poročilo izvedenega projekta s predvidenimi prihranki energije, – drugo dokumentacijo, ki jo sofinancer utemeljeno zahteva. Znesek izplačila se uskladi s predloženim računom izvajalca ob upoštevanju razpisnih pogojev. Izplačilo spodbude se izvede v 30 dneh po prejemu zgoraj navedenih dokazil o zaključku naložbe na osebni bančni račun prejemnika. 10. Drugo Sofinancer ima pravico kadarkoli po prejetju vloge za dodelitev finančne spodbude z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti namensko porabo finančnih spodbud ter skladnost dokumentacije in izvedbe naložbe z določili javnega razpisa in drugimi veljavnimi predpisi, kot tudi spoštovanja prepovedi odtujitve predmeta sofinanciranja. V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev in kršitev predpisov in določil pogodbe o dodelitvi pravice do finančne spodbude je prejemnik finančne spodbude dolžan vrniti vsa prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi. Zaradi deljenja učinkov pri večkratnih financiranjih iz javnih sredstev, mora upravičenec sofinancerja nemudoma obvestiti o naknadni pridobitvi takšnih sredstev. Dodatne informacije o razpisu so na voljo na e-naslovu: linda.radoncic@petrol.si. Vprašanja je potrebno poslati najkasneje šest delovnih dni pred končnim rokom za oddajo vlog. Vsi odgovori bodo objavljeni na spletni strani: www.petrol.si/za-podjetja/subvencije.
Petrol d.d., Ljubljana

AAA Zlata odličnost