Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012

Kazalo

3327. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu za del območja urejanja C12-8S Tičnica na Rakeku, stran 8677.

Na podlagi 57. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1b, 108/09, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A) in 17. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 58/10) župan Občine Cerknica sprejema
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu za del območja urejanja C12-8S Tičnica na Rakeku (Uradni list RS, št. 7/03)
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta – SDZN)
Zazidalni načrt za del območja urejanja C12-8S Tičnica na Rakeku je bil sprejet leta 2003 (Uradni list RS, št. 7/03) z namenom, da se zagotovi zemljišča za individualno stanovanjsko gradnjo Rakeku.
Zemljišča na območju zazidalnega načrta je Občina Cerknica na dražbi prodala podjetju LEKA d.o.o. iz Ljubljane, v letu 2005. Podjetje je zemljišča komunalno opremilo in jih za gradnjo prodaja individualnim investitorjem. Pri prodaji zemljišč podjetje LEKA d.o.o. na nepremičninskem trgu zasleduje vedno več povpraševanja po manjših bivalnih enotah, na območju predmetnega zazidalnega načrta pa je možna gradnja le individualne stanovanjske hiše oziroma enostanovanjskih objektov. Iz navedenih razlogov so na občino podali pobudo, da se akt spremeni na način, da bi bilo na območju možno graditi tudi dvostanovanjske enote oziroma dvojčke, ob upoštevanju ostalih meril in pogojev obstoječega zazidalnega načrta.
Občina je v maju letos sprejela nov strateški akt občine, Odlok o občinskem prostorskem načrtu (OPN) (Uradni list RS, št. 48/12), ki za enoto urejanja RA 33, v katero sodi območje zazidalnega načrta, določa namensko rabo SS – stanovanjske površine, kjer je dovoljeno bivanje (do dve stanovanji na stavbo).
V skladu z OPN, ki je strateški prostorski akt občine, je torej predlagana sprememba možna in tudi smiselna.
2. člen
(območje in predmet SDZN)
Območje, ki je predmet sprememb in dopolnitev, je celotna enota urejanja prostora RA 33 in obsega zemljišča s parc. št. 993/373, 993/277, 993/291, 993/337, 993/317, 993/336, 993/338, 993/344, 993/348, 993/347, 993/349, 993/293, 993/369, 993/137, 993/368, 993/367, 993/311, 993/334, 993/335, 993/318, 993/253, 993/366, 993/365, 993/323, 993/364, 993/303, 993/372, 993/299, 993/301, 993/147 – del, 2045, 993/350, 2046, 2044, 993/148 – del, 993/308, 993/309, 993/310, 993/315, 993/316, 993/342, 993/297, 993/341, 993/340, 993/339, 993/322, 993/352, 993/321, 993/320, 993/305, 993/300, 993/345, 993/346, 993/304, 993/302, 993/295, 993/307, 993/292, vse k.o. Rakek in 493/1 – del k.o. Cerknica. Območje meri cca 3,69 ha. Na območju je po obstoječem aktu predvidenih 12 individualnih stanovanjskih hiš.
Predmet SDZN je dopolnitev izvedbenih pogojev na način, da bo na območju možna gradnja dvostanovanjskih enot oziroma dvojčkov, ob upoštevanju ostalih meril in pogojev obstoječega zazidalnega načrta z manjšimi dopolnitvi. Grafični del odloka se ne spreminja.
Vsebina SDZN bo izdelana skladno s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07), ob upoštevanju strateškega prostorskega akta občine in smernic nosilcev urejanja prostora.
3. člen
(skrajšani postopek priprave)
Ker se SDZN nanašajo samo na posamične posege v prostor, ki ne vplivajo na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev ter na rabo sosednjih zemljišč in objektov, je na podlagi 61.a člena ZPNačrt-a rok za podajo smernic in mnenj nosilcev urejanja prostora 15 dni ter čas trajanja javne razgrnitve 15 dni.
4. člen
(celovita presoja vplivov na okolje)
V fazi pridobivanja smernic bo ministrstvo pristojno za okolje (sektor za celovito presojo vplivov na okolje) opredelilo, ali bo potrebno izvesti tudi celovito presojo vplivov na okolje.
5. člen
(strokovne podlage, variantne in strokovne rešitve)
Strokovne rešitve za SDZN se pridobijo na podlagi strateškega prostorskega akta občine, prikaza stanja prostora, investicijskih namer uporabnikov prostora in javnega interesa, upoštevajoč smernice za načrtovanje nosilcev urejanja prostora.
Obstoječe strokovne podlage pripravljavca so strokovne podlage, ki so bile izdelane za potrebe priprave občinskega prostorskega načrta.
6. člen
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz)
Priprava OPPN bo potekala po naslednjih fazah:
1. faza – sklep o začetku postopka
2. faza – izdelava osnutka 10 dni
3. faza – pridobivanje smernic in odločbe CPVO ter usklajevanje smernic 15 dni
4. faza – izdelava dopolnjenega osnutka in priprava gradiva za javno razgrnitev 5 dni
5. faza – javna razgrnitev in javna obravnava 15 dni
6. faza – priprava stališč do pripomb, 1. obravnava na OS 5
7. faza – izdelava predloga, 5
8. faza – posredovanje in pridobivanje mnenj 15
9. faza – priprava usklajenega predloga in gradiva za OS, predstavitev na OS 5
10. faza – priprava končnega akta 2
11. faza – objava v uradnem glasilu.
Terminski plan ne vključuje čas postopka CPVO. Kolikor bo potrebno izvesti postopek CPVO, bo ta v skladu z določili veljavnega zakona potekal istočasno z izdelavo OPPN, čemur se prilagodijo zgoraj navedeni roki izdelave OPPN. Terminski plan ne vključuje dodatnih usklajevanju z nosilci urejanja prostora.
7. člen
(nosilci urejanja prostora)
Pri pripravi OPPN morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k predlogu OPPN sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter ostali udeleženci:
Nosilci urejanja prostora:
1. varstvo okolja:
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za CPVO, Dunajska 22, Ljubljana
2. področje oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter ravnanje z odpadki na lokalni ravni:
JP Komunala Cerknica d.o.o., Notranjska cesta 44, 1380 Cerknica
3. cestno omrežje
Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica
4. ostali vabljeni, da podajo svoja priporočila:
Krajevna skupnost Rakek.
Če se v postopku priprave OPPN načrta ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se njihove smernice in mnenja pridobijo v postopku. Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z 58. in 61.a členom ZPNačrt-a podati smernice k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v 15 dneh od prejema poziva.
8. člen
(obveznost financiranja)
Pripravljavec OPPN je Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica.
Pobudnik oziroma naročnik OPPN je podjetje LEKA D.O.O., Videm 22, 1262 Dol pri Ljubljani.
Izdelovalca, ki je registriran za opravljanje dejavnosti prostorskega načrtovanja, izbere in financira naročnik OPPN.
9. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati takoj po sprejemu in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na svetovnem spletu.
Št. 3500-6/2012
Cerknica, dne 24. oktobra 2012
Župan
Občine Cerknica
Marko Rupar l.r.

AAA Zlata odličnost