Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012

Kazalo

Št. 478-31/2012 Ob-4721/12 , Stran 2518
Št. 478-31/2012 Ob-4721/12
Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, ki jo zastopa župan Alojzij Kastelic, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in sklepa Občinskega sveta z dne 24. 10. 2012,
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, tel. 07/348-11-00, faks: 07/348-11-31. II. Opis predmeta prodaje. Predmet prodaje so nezazidana stavbna zemljišča v k.o. Stehanja vas, k.o. Štefan, k.o. Mali Videm, k.o. Trebnje in k.o. Zagorica: Parc. št. 756/4, k.o. Stehanja vas, v izmeri 439 m2, naselje Velike Dole (med V. Dole 13 in 14). Parc. št. 756/6, k.o. Stehanja vas, v izmeri 429 m2, naselje Velike Dole (med V. Dole 13 in 14). Parc. št. 304/3, k.o. Stehanja vas, v izmeri 431 m2, naselje Male Dole (M. Dole 14 in 15). Parc. št. 314/1, k.o. Stehanja vas, v izmeri 3142 m2, naselje Male Dole (M. Dole 10, 1, 7). Parc. št. 314/2, k.o. Stehanja vas, v izmeri 215 m2, naselje Male Dole (M. Dole 4). Parc. št. 581/4, k.o. Mali Videm, v izmeri 717 m2, naselje Mali Videm (pri naslovu Mali Videm 1). Parc. št. 521/15, k.o. Trebnje, v izmeri 249 m2, Ob robu zaz. obm. Stari trg – Ulica Pot na Hrib. Parc. št. 96/16, k.o. Zagorica, v izmeri 599 m2, naselje Zagorica med št. 31 in 32. Osnovna namenska raba nepremičnin je območje za poselitev. III. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javne dražbe: prodaja nepremičnine. Vrsta pravnega posla je prodajna pogodba, ki mora biti z najugodnejšim ponudnikom sklenjena najpozneje v 15 dneh po končani javni dražbi. IV. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja Izklicna cena za navedene nepremičnine je: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! V ceni ni vključen davek na dodano vrednost v višini 20%, ki ga plača kupec. Najnižji znesek višanja je 300,00€. Nepremičnine se prodajajo po načelu »videno-kupljeno«, z zatečenim dejanskim posestnim stanjem na terenu v času razpisa javne dražbe. V. Način in rok plačila kupnine Kupnino bo moral kupec poravnati na račun Občine Trebnje v osmih dneh od sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa v enkratnem znesku. Plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenjeni pogodbi, oziroma po določitvi dodatnega roka, se šteje prodajna pogodba za razdrto. Po plačilu kupnine v celoti in poravnavi vseh stroškov se bodo kupcu nepremičnine izročile v posest. Stroške notarske overitve in vložitve zk. predloga za vpis lastninske pravice nosi kupec. VI. Kraj in čas javne dražbe Javna dražba bo potekala v torek, 27. 11. 2012, v veliki sejni sobi Občine Trebnje (pritličje), Goliev trg 5, 8210 Trebnje, s pričetkom ob 9. uri. VII. Varščina Dražitelji morajo pred začetkom javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene nepremičnine na račun Občine Trebnje, št. SI56 0133 0010 0016 133, namen plačila: javna dražba in navedba nepremičnine. Plačilo varščine pred začetkom javne dražbe je pogoj za sodelovanje na javni dražbi. Dražiteljem, ki bodo plačali varščino in ne bodo pristopili k javni dražbi, Občina Trebnje varščino obdrži. Dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, bo varščina vrnjena brez obresti najkasneje v osmih dneh po zaključku javne dražbe. Dražitelju, ki uspe (kupcu), se varščina vračuna v kupnino. Če uspeli dražitelj ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, Občina Trebnje obdrži vplačano varščino. VIII. Pogoji za udeležbo ja javni dražbi Za sodelovanje na javni dražbi morajo dražitelji predložiti naslednje: – potrdilo o vplačilu varščine, – osebne podatke oziroma za pravne osebe navedbo firme (ime in priimek, matična številka, naslov prebivališča oziroma sedeža) – fizične osebe morajo predložiti fotokopijo osebne izkaznice, pravne osebe pa predložiti izpisek iz sodnega registra, – notarsko overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi, v primeru, da se javne dražbe v imenu dražitelja udeleži pooblaščenec; – davčno številko, številko transakcijskega računa, – navedbo nepremičnine, ki jo želi kupiti, – izjavo (velja za pravne osebe), da niso v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, – izjavo, da se v celoti strinjajo s pogoji javne dražbe. Podatke in potrdila je potrebno predložiti oziroma morajo prispeti najkasneje do dneva pred dnevom javne dražbe, tj. vključno do 26. 11. 2012 do 12. ure, osebno v vložišče ali priporočeno po pošti. Na javni dražbi kot dražitelji ne morejo sodelovati cenilec, člani komisije oziroma oseba, ki vodi javno dražbo, in z njimi povezane osebe (sorodstvena razmerja ali druga razmerja, ki lahko vzbudijo dvom v nepristranskost cenilca ali osebe, ki vodi javno dražbo). IX. Informacije: podrobnejše informacije o pogojih in predmetu javne dražbe lahko interesenti pridobijo na sedežu Občine Trebnje, pri Vandi Zadnik, tel. 07/348-11-44. X. Ustavitev postopka: župan Občine Trebnje ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika lahko postopek ustavi do sklenitve pravnega posla. XI. Besedilo javne dražbe se objavi v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine Trebnje, www.trebnje.si.
Občina Trebnje

AAA Zlata odličnost