Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012

Kazalo

3335. Sklep o začetku priprave Podrobnih meril in pogojev za območje TO – 4/SS Tomišelj po skrajšanem postopku, stran 8686.

Na podlagi 57. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 106/10, 57/12) in 30. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 129/06, 124/07, 18/08, 90/10) je župan Občine Ig sprejel
S K L E P
o začetku priprave Podrobnih meril in pogojev za območje TO – 4/SS Tomišelj po skrajšanem postopku
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo podrobnih meril in pogojev (PMP)
Za območje urejanja TO-4/SS- Tomišelj je potrebno izdelati podrobna merila in pogoje za projektiranje (v nadaljevanju: PMP) v skladu s 44. in 62. členom PRO (Uradni list RS, št. 35/12 in 77/12).
PMP so podlaga za pripravo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. S podrobnimi merili se zagotovi pogoje za komunalno opremljanje zemljišč za gradnjo, izvedbo gospodarske javne infrastrukture in primerno parcelacijo zemljišč za gradnjo. Podrobna merila in pogoji za to območje vsebujejo tudi okviren načrt parcelacije za celotno območje in načrt parcelacije za parcele, kjer je že izražena investicijska namera (parc. št. 1507, k.o. Tomišelj).
2. Območje PMP
Območje izdelave podrobnih meril in pogojev obsega del območja TO-4/SS severno od ceste Ig–Podpeč. Lega predmetnega območja je takšna, da se ga lahko obravnava kot zaključeno celoto, za katero se okvirno predvidi javna gospodarska infrastruktura in priključke nanjo, glede na predvideno parcelacijo. Programska izhodišča izhajajo iz splošnih pogojev Prostorskega reda Občine Ig.
3. Seznam potrebnih strokovnih podlag in njihov način pridobitev strokovnih podlag
Podlaga za izdelavo osnutka in predloga PMP je geodetski načrt, izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04) ter Prikaz stanja prostora. Izdelajo se strokovne podlage, ki bodo izhajale iz smernic nosilcev urejanja prostora in jih bodo le-ti zahtevali. S strokovnimi podlagami se opredeli okvirna parcelacija v skladu s PRO ter način priključevanja parcel na gospodarsko javno infrastrukturo. Gospodarsko javno infrastrukturo in priključke je treba združevati na način, ki omogoča najracionalnejše priključevanje vseh predvidenih parcel nanjo.
Strokovne rešitve izdela načrtovalec, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega načrtovalca po naročilu investitorja.
4. Roki za pripravo PMP
– Sklep o začetku priprave
– Objava v Uradnem listu RS in obvestilo MOP
– Priprava osnutka PMP – 20 dni
– Pridobivanje smernic – 15 dni
– Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi
– Javna razgrnitev in obravnava PMP – 15 dni
– Priprava stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave – 15 dni
– Prva obravnava na OS
– Priprava predloga – 20 dni
– Posredovanje predloga nosilcem urejanja prostora v mnenje – 15 dni
– Druga obravnava usklajenega predloga na OS in sprejem odloka
– Objava odloka v Uradnem listu RS.
5. Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora, ki morajo podati svoje smernice in pogoje ter mnenje po skrajšanem postopku, v roku 15 dni od prejema dopisa:
– Direkcija za ceste, Tržaška cesta 19, Ljubljana
– Elektro Ljubljana – PE Ljubljana okolica
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje – varstvo narave, Vojkova 1b, Ljubljana
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje – varstvo voda, Vojkova 1b, Ljubljana
– Režijski obrat Občine Ig – področje komunale in vodovoda
– Režijski obrat Občine Ig – področje prometa
– Telekom Slovenije
– Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Maistrova ulica 10, Ljubljana (v vednost: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Ljubljana, Tržaška 4, Ljubljana).
Kolikor se v postopku izkaže, da je potrebno vključiti še dodatne soglasodajalce, se le-te vključi.
6. Obveznosti financiranja priprave
Stroške izdelave PMP krije investitor oziroma lastnik zemljišča, ki v ta namen sklene pogodbo z načrtovalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje.
7. Objava sklepa priprave
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Ig, veljati pa začne z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500/004/2012
Ig, dne 24. oktobra 2012
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.

AAA Zlata odličnost