Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012

Kazalo

Ob-4726/12 , Stran 2527
Ob-4726/12
Slovenske železnice – Infrastruktura, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, Ljubljana in Slovenske železnice, d.o.o., na podlagi smiselne uporabe Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 z dne 2. 11. 2010), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 z dne 6. 5. 2011) in Pravilnika o ravnanju z nepremičnim premoženjem družbe Slovenske železnice, d.o.o. št. 951 z dne 12. 6. 2012 objavljata
javno zbiranje ponudb
za oddajo lokacij na peronih železniških postaj in v objektih železniških postaj v najem za postavljanje naprav za oglaševanje in obveščanje (LCD prikazovalniki)
1. Predmet javnega zbiranja ponudb: predmet javnega zbiranja ponudb je oddaja lokacij za oglaševanje in obveščanje ter postavljanje oglasnih medijev oziroma namestitev naprav v objektih železniških postaj in na peronih železniških postaj. Predmet javne ponudbe za oddajo lokacij za oglasna mesta je razdeljen v tri sklope:I. sklop – postavljanje oziroma namestitev LCD prikazovalnikov v objektih železniških postaj (seznam možnih lokacij je naveden v prilogi št. 12), II. sklop – postavljanje oziroma namestitev LCD prikazovalnikov na posameznih peronih železniških postaj (seznam lokacij je naveden v prilogi št. 12) in III. sklop – postavljanje oziroma namestitev LCD prikazovalnikov na stebrih v objektih železniških postaj (seznam lokacij je naveden v prilogi št. 12). Lokacije za postavljanje in upravljanje oglasnih objektov in naprav za oglaševanje in obveščanje ter izvajanje gospodarske dejavnosti oglaševanja in obveščanja v objektih železniških postaj in na peronih železniških postaj, se najugodnejšemu ponudniku oddajo v najem skupaj ali po posameznem sklopu. Razpisna dokumentacija s prilogami je od 9. 11. 2012 objavljena spletni strani Slovenskih železnic. 2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik Kot ponudnik lahko na javnem zbiranju ponudb sodeluje vsaka pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki izpolnjuje sledeče pogoje: – je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa (dejavnost oglaševalskih agencij »73.110« ali posredovanje oglaševalskega prostora »73.120«). Kot dokazilo mora ponudnik predložiti izpisek iz sodnega registra ali poslovnega registra Slovenije, – nima neporavnanih zapadlih obveznosti do SŽ – Infrastrukture, d.o.o. (kot dokazilo velja samo potrdilo Področja za ekonomiko Slovenskih železnic, d.o.o.), – da v letu 2010 in 2011 ni posloval z izgubo, – da v preteklih 6 mesecih ni imel blokiranih transakcijskih računov, preko katerih posluje. Izbrani ponudnik mora pri opravljanju razpisane dejavnosti upoštevati vse zakonske in podzakonske akte, odloke in predpise s področja oglaševanja, Zakon o varnosti v železniškem prometu (ZVZelP-UPB1, Uradni list RS, št. 36/10 z dne 4. 5. 2010), Zakon o dopolnitvah Zakona o varnosti v železniškem prometu (ZVZelP-B, Uradni list RS, št. 60/11 z dne 29. 7. 2011 in Navodilo o celostni grafični podobi Slovenskih železnic (URO-2/14. 2. 2002). Izbrani ponudnik bo s sklenitvijo pogodbe in s pridobljenimi dovoljenji ter soglasji pridobil pravico postavljanja in upravljanja objektov in naprav za oglaševanje in obveščanje (LCD prikazovalniki) ter izvajanje gospodarske dejavnosti oglaševanja in obveščanja na teh oglasnih medijih, ki bodo postavljeni v/na nepremičninah v lasti RS ali Slovenskih železnic, d.o.o. Vse potrebne tehnične pogoje, dovoljenja in soglasja za postavitev oglasnih medijev mora pogodbenik pridobiti s strani strokovnih služb znotraj sistema Slovenskih železnic. Izbrani ponudnik mora sam investirati nakup in postavitev oglasnih objektov in naprav in je lastnik le-teh. Izbrani ponudnik mora v času trajanja pogodbenega razmerja Slovenskim železnicam in Republiki Sloveniji zagotavljati koriščenje medijskega prostora za namene promocije lastnih ponudb in za posredovanje koristnih informacij (vozni redi, zamude vlakov, ponudbo oddaje nepremičnin in morebitnih ostalih železniških storitev) uporabnikom storitev. 3. Pogoje, ki jih mora vsebovati ponudba oziroma jih mora izpolnjevati ponudnik: – podatke o ponudniku, – identifikacijsko številko za DDV (kot dokazilo velja potrdilo o vpisu v davčni register) oziroma davčno številko, – da je pravna oseba ali samostojni podjetnik, registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa (kot dokazilo velja samo izpis iz sodnega registra ali poslovnega registra RS), – da nima neporavnanih zapadlih obveznosti do Slovenskih železnic in SŽ – Infrastrukture, d.o.o. (kot dokazilo velja samo potrdilo Področja za ekonomiko Slovenskih železnic, d.o.o.), – fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista zakonitega zastopnika oziroma direktorja, iz katere je razvidna EMŠO, – izjavo, da ponudnik sprejema ter izpolnjuje pogoje javnega razpisa, – višino najemnine, ki jo je ponudnik pripravljen plačati in katera ne sme biti nižja od izhodiščne, – predstavitev sedanje dejavnosti ponudnika z referenčno listo, – izpolnjeni, podpisani in požigosani pogodbi o poslovnem sodelovanju za najem oglaševalskih lokacij, za katere se daje ponudba, – bančni garanciji za resnost ponudbe v višini 4.000 EUR (višina posamezne bančne garancije znaša 2.000 EUR). Veljavnost garancij morata biti najmanj do 15. 1. 2013, – izjava o veljavnosti ponudbe najmanj do 15. 1. 2013, – izjava ponudnika, da mu v zadnjih petih letih ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, ki mu prepoveduje opravljanje dejavnosti, – izjava ponudnika, da ima poravnane obveznosti iz naslova davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev ali poslovnih obveznosti v skladu s predpisi RS, – tehnični pogoji, katere mora imeti sistem oglaševanja in obveščanja, – da je državljan RS in da ima stalno prebivališče v RS (samostojni podjetnik, kot dokazilo velja potrdilo pristojnega organa), – dokazilo o zagotovljenih finančnih sredstvih, in sicer: Za pravne osebe: – izjavo o solventnosti pri bankah, ki vodijo transakcijske račune in da transakcijski računi v preteklih 6 mesecih niso bili blokirani, – revidirane finančne izkaze za leto 2010 in 2011 ter BON-1/P obrazec za leto 2010 in 2011. – izjavi banke, vezani na bančni garanciji, – izjavo ponudnika, da zoper njega ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek in da njegovo poslovanje ni prenehalo na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe, – izjavo ponudnika, da bo objekte in naprave za oglaševanje izdelal v skladu z veljavno zakonodajo (ustrezni gabariti, finalne obdelave, tehnične karakteristike, varnost, itd) ter da bodo objekti in naprave opremljeni z njegovim logotipom, kar potrjuje s priloženo izjavo, – izjavo ponudnika, da bo kot izbrani ponudnik v času pogodbenega razmerja poleg mesečne najemnine Slovenskim železnicam ali Republiki Sloveniji omogočil brezplačno koriščenje programskega prostora v predmetnih oglasnih medijih in to 20% od skupnega programskega časa. Programski prostor bo namenjen poslovnim in informacijskim potrebam Slovenskih železnic, – tehnična predstavitev naprav za oglaševanje, ki jih ponudnik ponuja. Ponudba in vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti v slovenskem jeziku. Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj navedene dokumente, potrdila in izjave in obrazce, kar je še podrobneje navedeno v razpisni dokumentaciji, objavljeni na spletni strani Slovenskih železnic. 4. Bančna garancija: ponudniki morajo ponudbi predložiti izjavi banke, da bo v primeru, če bo ponudnik izbran izdala brezpogojni bančni garanciji, unovčljivi na prvi poziv, v višini 6 ponujenih mesečnih najemnin za plačilo neplačanih pogodbenih obveznosti za čas veljavnosti pogodbe o poslovnem sodelovanju. Izbrani ponudnik je dolžan bančni garanciji predložiti ob podpisu pogodbe o poslovnem sodelovanju. 5. Trajanje pogodbenega razmerja: pogodba se bo z izbranim ponudnikom sklenila za določen čas 1 leta od dneva podpisa pogodbe, s tem, da postane veljavna s predložitvijo bančne garancije za zavarovanje plačila pogodbenih obveznosti. 6. Izhodiščna mesečna najemnina Za posamezno vrsto objekta in naprave za oglaševanje in obveščanje znaša izhodiščna mesečna najemnina za: I. sklop: LCD prikazovalniki v objektih ž.p. 100,00 EUR /enoto, II. sklop: LCD na peronih ž.p 100,00 EUR/enoto in III. sklop: LCD stebri v objektih ž.p 100,00 EUR/enoto. V izhodiščnih mesečnih najemninah niso upoštevani: DDV, morebitni obratovalni stroški (električna energija), katere je dolžan plačati najemnik. Izhodiščna mesečna najemnina se enkrat letno uskladi z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin v RS. Ponudbene cene za višino mesečnih najemninah morajo biti najmanj enake oziroma ne smejo biti nižje od izhodiščnih mesečnih najemnin. Ponudnik mora zneske izhodiščne/ih najemnine/najemnin navesti za mesečno obdobje brez vključenega DDV-ja in morebitnih dodatnih stroškov. Ponudnik mora ponudbeno ceno za višino mesečne najemnine navesti za vsak posamezni sklop za katerega se prijavlja. Ponudnik si sam in na lastne stroške zagotovi priklop navedenih naprav za oglaševanje v/na nepremičninah (o izvedbi, montaži in priklopu se dogovori s pooblaščenimi predstavniki podjetja SŽ-Infrastruktura, d.o.o. 6a. Programski prostor –uporaba za potrebe SŽ Poleg mesečne najemnine bo izbrani ponudnik ponudil Slovenskim železnicam ali Republiki Sloveniji v brezplačno koriščenje programski prostor in to 20% od skupnega programskega časa. Programski prostor bo namenjen poslovnim in informacijskim potrebam Slovenskih železnic ali Republiki Sloveniji. 7. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so: Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so: a) najvišja ponujena vrednost mesečne najemnine za vse vgrajene naprave za oglaševanje in obveščanje po posameznih sklopih brez DDV – maksimalno število je 80 točk. Izračun števila točk pri ponujeni vrednosti mesečne najemnine za posamezni sklop naprav za oglaševanje in obveščanje se izračuna po formuli: ponujena vrednost mesečne najemnine ponudnika/najvišja ponujena vrednost mesečne najemnine izmed vseh ponudb x število točk. b) Tehnična rešitev, vizualni in estetski učinek – predložena tehnična dokumentacija za ponujene naprave za oglaševanje in obveščanje – maksimalno število je 20 točk. Ponudnik mora predložiti tehnično predstavitev naprav za oglaševanje, ki so predmet te javne ponudbe. Največje dovoljene dimenzije so: a) LCD prikazovalniki 42 inch, ali b) LCD prikazovalnik (steber) 55 inch. Kakovost naprav za oglaševanje in obveščanje se bo ovrednotilo po naslednjih kriterijih: – ustrezni certifikti 10 točk, – referenca dobavitelja opreme in program 6 točk, – vizuelna rešitev opreme 4 točke. c) Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišje št. točk po obeh merilih skupaj ob izpolnjevanju vseh pogojev razpisa. 8. Rok in način predložitve ponudbe: rok za zbiranje ponudb je 26. 11. 2012, do 12. ure. Ponudbe z zahtevanimi dokazili pošljejo ponudniki priporočeno po pošti ali prinesejo osebno na naslov: Slovenske železnice, d.o.o., Področje za nepremičnine, Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, s pripisom: »Ne odpiraj – Ponudba za javno zbiranje ponudb za oglaševanje«. 9. Izločitev ponudbe: vse pravočasno prispele in pravilno opremljene ponudbe bodo po poteku razpisanega roka komisijsko odprte. Ponudbe, ki bodo prispele po roku, ki ne bodo popolne ali ne bodo napisane v slovenskem jeziku, bo komisija Slovenskih železnic – izločila iz nadaljnjega postopka in bo o tem obvestila ključne ponudnike. Komisija Slovenskih železnic bo upoštevala le ponudbe, ki bodo pravočasne z vso zahtevano dokumentacijo in dokazili, ki mora/jo biti razvrščeni po enakem vrstnem redu, kot je naveden v podpoglavju 3 razpisne dokumentacije. 10. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika: odpiranje ponudb bo dne 27. 11. 2012 izvedla komisija Slovenskih železnic, v poslovnih prostorih Slovenskih železnic – Infrastruktura, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, Ljubljana. Odpiranje ponudb ni javno. Če je med ponudniki več enakih najvišjih ponudb, lahko komisija pozove najvišje ponudnike k oddaji nove ponudbe ali izvede z najvišjimi ponudniki dodatna pogajanja oziroma ponovi javno zbiranje ponudb ali izvede med najvišjimi ponudniki javno dražbo. Slovenske železnice, d.o.o. in SŽ-Infrastruktura, d.o.o. si pridržujeta pravico, da kadarkoli ustavita začeti postopek ter da z nobenim izmed ponudnikov ne skleneta pravnega posla, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti. 11. Rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izboru najugodnejšega ponudnika in sklenitev pogodbe: ponudniki bodo o izboru obveščeni praviloma v roku 15 dni od sprejetega sklepa Poslovodstva družbe Slovenske železnice, d.o.o. in Poslovodstva Slovenskih železnic – Infrastruktura, d.o.o. Izbrani ponudnik mora pogodbo o posl. sodelovanju in najemu nepremičnin za namene oglaševanja skleniti v roku 15 dni po prejemu pisnega obvestila o izbiri najugodnejšega ponudnika, sicer se šteje, da odstopa od svoje ponudbe. Slovenske železnice, d.o.o. in SŽ-Infrastruktura, d.o.o. pa lahko unovčijo bančni garanciji za resnost ponudbe. 12. Sklenitev pogodb o poslovnem sodelovanju: družbi Slovenske železnice – Infrastruktura, d.o.o. in Slovenske železnice, d.o.o. bosta v postopku javnega zbiranja ponudb z najugodnejšim ponudnikom – za vse razpoložljive lokacije – sklope skupaj ali za vsak posamezni sklop, sklenili pogodbi o postavljanju naprav, izvajanju oglaševanja in obveščanja ter upravljanja z v prvem odstavku navedenimi oglasnimi mediji. Pogodbi o poslovnem sodelovanju bosta sklenili v obliki notarskega zapisa, ki ima moč izvršilnega naslova. Vse notarske storitve vezane na sestavo predmetnih pogodb v obliki notarskega zapisa nosi izbrani ponudnik. 13. Kontaktni osebi in dajanje dodatnih informacij Ponudniki lahko dobijo dodatne pisne informacije na pisna vprašanja, poslana najkasneje 5 dni pred rokom oddaje ponudb. Odgovorni osebi za posredovanje informacij sta: Gorazd Hartner, e-naslov: gorazd.hartner@slo-zeleznice.si in Saša Grošelj, e-naslov: sasa.groselj@slo-zeleznic.si.
Slovenske železnice – Infrastruktura, d.o.o.

AAA Zlata odličnost