Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012

Kazalo

Ob-4746/12 , Stran 2523
Ob-4746/12
Na podlagi prvega odstavka 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB 3, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 74/09 Odl. US: U-I-136/07-13, 40/12 – ZUJF; v nadaljnjem besedilu: ZJU) Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Rogaška Slatina, Rogatec in Podčetrtek, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina objavlja javni natečaj za Inšpektorja III v Medobčinskem inšpektoratu in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec in Podčetrtek. I. Kandidat, ki se bo prijavil na navedeni javni natečaj, mora izpolnjevati naslednje pogoje: – da je državljan Republike Slovenije; – da ima končano najmanj visoko strokovno izobrazbo/prva stopnja; – znanje uradnega jezika; – da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – da ima štiri leta delovnih izkušenj; – da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, – strokovni izpit za inšpektorja; – opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv. Kandidat, ki nima opravljenega strokovnega izpita za inšpektorja ali obveznega usposabljanja za imenovanje v naziv, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja. Po 13. točki 6. člena ZJU se kot delovne izkušnje šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Izbrani kandidat bo delovne izkušnje dokazoval z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe. II. Okvirna vsebina dela: – opravljanje inšpekcijskega nadzorstva; – vodenje postopkov in izrekanje ukrepov v skladu z zakonom o inšpekcijskem nadzoru, zakonu o splošnem upravnem postopku in drugimi predpisi; – vodenje postopkov in izvajanje ukrepov v skladu z zakonom o prekrških; – vlaganje kazenskih ovadb za kazniva dejanja; – samostojno oblikovanje poročil o stanju na področju dela inšpekcijskega organa; – vodenje predpisanih in internih evidenc s področja nadzora inšpekcijskega organa; – nudenje pravne in strokovne pomoči. III. Prijava kandidata mora vsebovati: 1. V celoti izpolnjen Europass življenjepis (dostopen na spletni strani europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europass +Documents/Europass+CV.csp?loc=sl_SI) 2. Izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena. 3. Izjavo o vseh dosedanjih zaposlitvah, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj. V izjavi kandidat navede datum (dan, mesec, leto) sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu ter kratko opiše delo (z navedbo stopnje zahtevnosti del in nalog), ki ga je opravljal pri tem delodajalcu. 4. Izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev. 5. Izjavo, da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. 6. Izjavo, da je državljan Republike Slovenije. 7. Izjavo o opravljenem strokovnem izpitu za inšpektorja ter izjavo o opravljenem strokovnem usposabljanju za imenovanje v naziv. 8. Izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje pridobitev podatkov o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat z vpogledom v uradne evidence ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila. 9. Kandidat mora prijavi predložiti tudi vizijo prednostnih nalog in razvoja organa. Vizija mora biti sestavljena iz naslednjih delov: – vsebinska opredelitev vizije: iz opisane vizije mora biti razvidno, kako bi kandidat prispeval k razvoju organa in področja, zlasti z opredelitvijo prednostnih ciljev dela, aktivnosti za njihovo doseganje in merljivih kazalnikov realizacije le teh; – okvirna opredelitev časa, potrebnega za uresničitev predlagane vizije z utemeljitvijo vzrokov zastavljenega časovnega razdobja, torej z opredelitvijo korakov, potrebnih sprememb v opredeljenem časovnem razdobju, ki bi organizacijo približalo zastavljeni viziji ter finančne, kadrovske in druge posledice predlaganih sprememb oziroma potrebnih virov za uresničitev vizije, od začetka uvajanja novosti pa do vzpostavitve želenega stanja v skladu s predlagano vizijo. IV. Posebna natečajna komisija ugotovi, kateri kandidati izpolnjujejo pogoje za delovno mesto in kateri kandidati so glede na svojo strokovno usposobljenost primerni za delovno mesto. Strokovno usposobljenost kandidatov bo posebna natečajna komisija preverjala v skladu s Standardi strokovne usposobljenosti z merili za izbiro in metodami preverjanja usposobljenosti uradnikov št. z dne 2. 11. 2012, ki jih je predhodno določila. Posebna natečajna komisija bo kandidatom, ki izpolnjujejo pogoje in so glede na svojo strokovno usposobljenost primerni za položaj ter kandidatom, ki se ne uvrstijo na seznam strokovno usposobljenih kandidatov, izdala poseben sklep. V. Izbrani kandidat se bo zaposlil za nedoločen čas. S kandidatom, izbranim na javnem natečaju, ki pred tem ni imel statusa uradnika, se sklene pogodba o zaposlitvi z razveznim pogojem, če v roku ne opravi usposabljanja za imenovanje v naziv in strokovnega izpita za inšpektorja. Delo bo opravljal v nazivu na sedežu organa, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina in na sedežih obeh občin soustanoviteljic organa, Občine Rogatec in Občine Podčetrtek. VI. Pisno prijavo z izjavami je potrebno poslati v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj« in navedbo delovnega mesta na naslov: Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Rogaška Slatina, Rogatec in Podčetrtek, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina, in sicer v roku 15 dni od dne objave. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina@rogaska-slatina.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati bodo obveščeni o izbiri v roku 8 dni po opravljeni izbiri. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletni strani Občine Rogaška Slatina, www.rogaska-slatina.si. Za morebitne dodatne informacije v zvezi s postopkom javnega natečaja in delovnim področjem se lahko kandidati obrnejo na Petro Gašparić, tel. 03/818-17-15.
Občina Rogaška Slatina

AAA Zlata odličnost