Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012

Kazalo

3353. Zaključni račun proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2011, stran 8706.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo) ter 16. in 100. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 19/07 in 40/07 – popravek) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 15. redni seji dne 23. 10. 2012 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2011
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2011.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Kostanjevica na Krki sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2011. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o realizaciji posameznih projektov v letu 2011.
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2011 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
4. člen
Z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije se prekliče objava Zaključnega računa proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2011 v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 29/12 z dne 20. 4. 2012.
Št. 410-5/2012-9
Kostanjevica na Krki, dne 23. oktobra 2012
Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Mojmir Pustoslemšek l.r.
+--------+-----------------------------------------+------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |    v EUR|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|Konto  |Naziv konta               | Realizacija|
|    |                     |    2011|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|  1  |          2          |   3   |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |  3.134.831|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |  2.265.834|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)      |  1.798.303|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček     |  1.608.679|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |703 Davki na premoženje         |   131.185|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve  |   58.439|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) |   467.531|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki od  |   30.081|
|    |premoženja                |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |711 Takse in pristojbine         |    1.794|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |712 Globe in druge denarne kazni     |     964|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev|    7.980|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki       |   426.712|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)      |    4.326|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev|     909|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč in   |    3.417|
|    |neopredmetenih sredstev         |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|73   |PREJETE DONACIJE (730+731)        |     705|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih virov  |     705|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI           |   863.966|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih    |   410.630|
|    |javnofinančnih institucij        |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz državnega    |   453.336|
|    |proračuna iz sredstev proračuna Evropske |      |
|    |unije                  |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |  3.186.897|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)   |   736.016|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |   121.639|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |   20.025|
|    |varnost                 |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve     |   576.856|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |403 Plačila domačih obresti       |    7.496|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |409 Rezerve               |   10.000|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)    |   993.860|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |410 Subvencije              |    8.864|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |411 Transferi posameznikom in      |   592.853|
|    |gospodinjstvom              |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |412 Transferi nepridobitnim organizacijam|   73.862|
|    |in ustanovam               |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi    |   318.281|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)       |  1.383.816|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  1.383.816|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)    |   73.205|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |431 Investicijski transferi pravnim in  |   32.468|
|    |fizičnim osebam, ki niso PU       |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |432 Investicijski transferi proračunskim |   40.737|
|    |uporabnikom               |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)    |   –52.066|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |      –|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)      |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil    |      –|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev     |      –|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      –|
|    |DELEŽEV (440+441)            |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |440 Dana posojila            |      –|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev in   |    1.000|
|    |finančnih naložb             |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE |   –1.000|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V.)       |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA            |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)            |      –|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |500 Domače zadolževanje         |      –|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|VIII.  |ODPLAČILA DOLGA (550)          |      –|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga       |      –|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|IX.   |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU   |   –53.066|
|    |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)        |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |      –|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)      |   52.066|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|XII.  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12.|   125.723|
|    |PRETEKLEGA LETA             |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+


AAA Zlata odličnost