Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012

Kazalo

Ob-4767/12 , Stran 2541
Ob-4767/12
Občina Hoče-Slivnica na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/11) objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo fitnes prostora v športni dvorani Hoče v najem
A. Predmet javnega zbiranja pisnih ponudb: poslovni prostor Fitnes s spremljevalnimi prostori v večnamenski športni dvorani na Šolski ulici v Spodnjih Hočah s površino, v izmeri 184,06 m2 čiste fitnes površine ter 78,93 m2 spremljevalnih prostorov (2 garderobi s tuši in WC, pisarna, shramba) za opravljanje športne dejavnosti – fitnesa. B. Pogoji ponudbe: 1. Ponudbo lahko vloži vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za opravljanje športne dejavnosti in ima za opravljanje športne dejavnosti vsa predpisana dovoljenja. 2. Izhodiščna ocenjena najemnina znaša 1.000,00 EUR (brez DDV) mesečno. Najemodajalec lahko s ponudniki izvede še pogajanja. 3. Poslovni prostor se oddaja v najem za določen čas enega leta, z možnostjo podaljšanja najemniškega razmerja. V tem primeru se najemnina poveča z indeksom cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji. 4. Ponudba mora vsebovati: – izpisek iz sodnega registra za gospodarske družbe oziroma za s.p. priglasitveni list; – potrdilo o registraciji; – izjavo o solventnosti pri bankah, ki vodijo transakcijske račune; – navedbo ponujene mesečne najemnine, ki ne sme biti nižja od izhodiščne; – izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 31. 12. 2013; – dokazilo o plačilu varščine. 5. Ponudniki morajo v roku za predložitev ponudb vplačati varščino v višini 200,00 EUR na TRR Občine Hoče-Slivnica, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče, odprt pri UJP Slovenska Bistrica, št. SI56 01360-0100009425. 6. Izbranemu ponudniku se bo varščina poračunala z najemnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 8 dni po opravljenem izboru. V primeru, da izbrani ponudnik odstopi od najema ali ne podpiše najemne pogodbe v roku 8 dni od poziva, varščina zapade v korist najemodajalca. 7. Izbrani ponudnik-najemnik bo moral: – opremiti prostor za fitnes; – redno vzdrževati fitnes opremo; – redno čistiti prostor za fitnes skupaj s spremljevalnimi prostori. 8. Izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila komisija, ki bo uporabila merilo: najvišja ponujena mesečna najemnina. Če dva ali več ponudnikov, ponujajo enako ceno, nepremičnina ni oddana v najem. V tem primeru lahko komisija zahteva od najugodnejših ponudnikov, da predložijo nove ponudbe ali pa izvede pogajanja. 9. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni predvidoma do 3. 12. 2012. 10. Najemna pogodba bo pričela veljati s 1. 1. 2013. 11. Najemodajalec lahko brez odškodninske odgovornosti in brez pojasnila, postopek oddaje v najem ustavi do sklenitve najemne pogodbe oziroma se odloči, da ne izbere nobenega ponudnika. 12. Vse dodatne informacije v zvezi z objavo je mogoče dobiti na sedežu: Občina Hoče-Slivnica, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče ali na telefonu 02/616-53-20. C. Pogoji najema: 1. Obratovalni stroški in dajatve v zvezi z uporabo poslovnega prostora so vključeni v najemnini. 2. Najemnik nima pravice oddati fitnes prostora in pripadajočih prostorov v podnajem. 3. Najemnik ni upravičen do povrnitve kakršnihkoli vlaganj v fitnes prostor in pripadajočih prostorih. Prav tako najemnik ne more pridobiti nikakršnih pravic na podlagi vlaganj. 4. Najemnik mora zagotoviti obratovanje dejavnosti fitnesa vse dni v tednu. Delovni čas se bo določil z najemno pogodbo. 5. Najemnik mora začeti z dejavnostjo s 1. 1. 2013. 6. Najemnik bo dolžan plačevati najemnino do 18. v mesecu za tekoči mesec. D. Način oddaje ponudbe: Pisne ponudbe z oznako »Ponudba za najem fitnes prostorov v VŠD Hoče – Ne odpiraj« morajo ponudniki dostaviti najkasneje do 26. 11. 2012 do 12. ure na naslov: Občina Hoče-Slivnica, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče. Za pravočasne štejejo ponudbe, ki bodo oddane s priporočeno pošto do 25. 11. 2012. Ponudbe prispele po roku, bodo izločene in se ne bodo obravnavale. E. Odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek, 26. 11. 2012 ob 13. uri, v veliki sejni sobi na sedežu Občine Hoče-Slivnica, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče. Zastopniki pravnih oseb morajo imeti pooblastilo za zastopanje.
Občina Hoče-Slivnica

AAA Zlata odličnost