Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012

Kazalo

Ob-4727/12 , Stran 2533
Ob-4727/12
Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in v skladu s 35. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11), ter na podlagi sprejetega Letnega načrta razpolaganja in pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Kobilje za leti 2011 in 2012, Občina Kobilje objavlja v Uradnem listu RS in na svoji spletni strani (www.kobilje.si)
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnega premoženja v lasti Občine Kobilje
Predmet javnega zbiranja ponudb je prodaja stanovanj v lasti Občine Kobilje. Ponudbe je potrebno oddati v skladu z navodili za izdelavo ponudbe. Kontaktna oseba organizatorja javnega zbiranja ponudb za vsa dodatna vprašanja v zvezi z razpisom je Boštjan Horvat iz občinske uprave Občine Kobilje, doseglijv vsak dan med 8. in 12. uro, na tel. 02/579-92-20, ter na e-naslov: bostjan@kobilje.si. Ponudbe je potrebno oddati najkasneje do vključno 26. 11. 2012 do 12. ure, na naslov organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Kobilje, Kobilje 35, 9227 Kobilje. Javno odpiranje ponudb bo 26. 11. 2012 ob 13. uri, v prostorih Občine Kobilje. Organizator javnega zbiranja ponudb si pridržuje pravico, da s ponudniki takoj po izvedenem javnem odpiranju ponudb istega dne izvede še pogajanja. 2. Navodila za izdelavo ponudbe 1. člen (Zakonska podlaga) Organizator je na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in v skladu s 35. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11), ter na podlagi sprejetega Letnega načrta razpolaganja in pridobivanja nepremičnega premoženja občine Kobilje za leti 2011 in 2012 Občina Kobilje objavlja v Uradnem listu RS in na svoji spletni strani (www.kobilje.si) Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnega premoženja v lasti Občine Kobilje. V ta namen je Organizator izdelal predmetna »Navodila za izdelavo ponudbe«. 2. člen (Pogoji za sodelovanje) Ponudbo za nakup lahko oddajo pravne osebe, ki imajo sedež na območju RS oziroma na območju države članice EU in fizične osebe, ki so državljani RS oziroma državljani države članice EU. Pravne osebe morajo k ponudbi priložiti še izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni in potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki tudi ne sme biti starejše od 30 dni. Fizične osebe morajo priložiti potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 30 dni, izpisek iz Poslovnega registra Slovenije pri AJPES (s. p.), ki ne sme biti starejši od 30 dni, fotokopijo dokazila o državljanstvu in fotokopijo osebnega dokumenta. Državljani oziroma pravne osebe iz države članice EU morajo priložiti dokazila, ki jih izdajajo institucije v njihovih državah, ki so enakovredne institucijam od katerih se zahtevajo dokazila za slovenske državljane oziroma pravne osebe. Kolikor takšnih dokazil – potrdila o plačanih davkih in prispevki, ne morejo pridobiti, pa morajo priložiti lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavijo, da imajo plačane davke in prispevke. Vsa dokazila morajo biti prevedena v slovenski jezik. 3. člen (Predkupna pravica) Organizator javnega zbiranja ponudb daje predkupno pravico trenutnim najemnikom stanovanj. V primeru, da je za isto stanovanje ponudnikov več in nimajo predkupne pravice, organizator izvede s temi ponudniki dodatna pogajanja o ceni odkupa. Ob izpolnitvi vseh pogojev bo kot najugodnejši ponudnik za posamezno nepremičnino izbran ponudnik z najvišjo ponujeno ceno. 4. člen (Višina izklicnih tržnih vrednosti) Predmet, lokacija in izklicna cena stanovanj: Lokacija: Kobilje 35A, 9227 Kobilje, parcelna št. 4170/2, k.o. 144 – Kobilje št. stavbe 87 Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Cena je določena brez DDV. DDV je strošek kupca in za fizične osebe znaša 2%, za pravne osebe pa 20%. Vse stroške v zvezi s pripravo in oddajo dokumentacije nosi ponudnik. Nepremičnine so naprodaj po sistemu »videno–kupljeno«, poznejših reklamacij v primeru napak prodajalec ne bo upošteval. Prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta prodaje. 5. člen (Varščina) Ponudniki, ki želijo sodelovati na javnem razpisu, so pred vložitvijo ponudbe dolžni plačati varščino, kot garancijo za resnost ponudbe. Varščina znaša 10% (deset odstotkov) od izhodiščne cene za nepremičnino, za katero kandidira ponudnik. Varščino so dolžni ponudniki nakazati na račun št: SI56 0124 7010 0013 119, s pripisom »Varščina za nakup stanovanja«, z navedbo št. stanovanja (2, 3 ali 4). Plačana varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v ceno, neuspelim ponudnikom pa bo varščina vrnjena v roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb. Originalno potrdilo o plačilu je obvezna priloga k razpisni dokumentaciji. 6. člen (Neuspešnost zbiranja ponudb) Če nihče od ponudnikov ne bo ponudil vsaj izklicne tržne vrednosti nepremičnine, je javno zbiranje ponudb neuspešno. Občina Kobilje si pridržuje pravico, da v postopku javnega zbiranja ponudb ne izbere nobene izmed prispelih ponudb, oziroma, da začeti postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. 7. člen (Dopolnitve razpisne dokumentacije in podaljšanje roka) Organizator si pridržuje pravico dopolniti razpisno dokumentacijo še pred potekom roka za oddajo ponudb. Vse spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije bo podal najkasneje 5 dni pred rokom za oddajo ponudb na spletni strani občine. Vsaka dopolnitev bo obvezujoči sestavni del razpisne dokumentacije in bo posredovana v pisni obliki na spletni strani občine. Če bodo spremembe dokumentacije take narave, da bodo vplivale na rok za oddajo ponudb, bo rok za oddajo ponudb ustrezno podaljšan z namenom, da bo ponudnikom omogočeno upoštevanje dopolnitev. S premaknitvijo roka za oddajo ponudb se pravice in obveznosti ponudnikov vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb. 8. člen (Pojasnila o vsebini in pogojih razpisne dokumentacije) Pojasnila o vsebini in pogojih razpisne dokumentacije sme ponudnik zahtevati preko e-pošte od kontaktne osebe navedene v javnem pozivu – Poziv za javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin Občine Kobilje. Druge informacije, kot na primer kraj in datum morebitnega sestanka s ponudniki in podobno, pa lahko dobi telefonsko. Kontaktna oseba organizatorja bo pisno odgovorila na vsa vprašanja v zvezi z javno objavo, ki jih bo dobila, v roku navedenem v 12. členu navodil za izdelavo ponudb. Kopije odgovorov bodo posredovane vsem ponudnikom, ki bodo dvignili razpisno dokumentacijo, vključno s vprašanji, toda brez navedbe njihovega izvora. 9. člen (Veljavnost ponudbe) Ponudba mora veljati najmanj do 17. 12. 2012. 10. člen (Način in rok plačila kupnine) Uspešni/izbrani ponudnik mora pogodbo podpisati najpozneje v 15 dneh po odpiranju ponudb. Rok za plačilo kupnine je 8 dni po sklenitvi pogodbe na račun št: SI56 0124 7010 0013 119, s pripisom »Kupnina za nakup stanovanja«, z navedbo št. stanovanja (2, 3 ali 4), pri čemer se položena varščina všteje v kupnino. Plačilo kupnine v roku ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla. Če uspeli ponudnik ne podpiše kupoprodajne pogodbe v 15 dneh po odpiranju ponudb oziroma odstopi od pogodbe ali kupnine ne plača v dogovorjenem roku, ima prodajalec pravico odstopiti od pogodbe oziroma razdreti že sklenjeno pogodbo, brez dodatnega roka za izpolnitev. V navedenih primerih varščina zapade. Prenos lastništva se opravi po plačilu kupnine. Stroške prenosa nosi izbrani ponudnik. 11. člen (Popolna ponudba) Vsak ponudnik mora oddati dokumentacijo na sledečih obrazcih: – Obrazec 1: Ponudba, – Obrazec 2: Izjava o sprejemanju in izpolnjevanju pogojev javnega razpisa, – Obrazec 3: Izjava o pridobitvi osebnih podatkov iz uradnih evidenc, – Dokazilo o izpolnjevanju obveznosti v zvezi s plačili davkov in prispevkov, – Potrdilo o plačilu varščine, – Kopija dokazila o državljanstvu, – Kopija osebnega dokumenta. Razpisno dokumentacijo lahko interesenti prevzamejo na Občini Kobilje ali na spletni strani http://www.kobilje.si/, vsak delovni dan, od dneva objave javne ponudbe dalje. Organizator lahko od ponudnika, ki je podal nepopolno ponudbo, zahteva dopolnitev ponudbe, če ponudba vsebuje vse elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Rok za dopolnitev ponudb je 2 dni od prejema poziva za dopolnitev. Ponudnik, ki ne bo priložil original potrdila o plačani varščini bo izločen. 12. člen (Rok za oddajo ponudbe) Ponudbe je potrebno oddati pisno ali osebno, v zaprti kuverti najkasneje do vključno 26. 11. 2012 do 12. ure, na naslov organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Kobilje, Kobilje 35, 9227 Kobilje. Na kuverti mora biti vidna oznaka »Ne odpiraj – ponudba za nakup stanovanja«. Na kuverti mora biti označen tudi naziv in naslov ponudnika. Na javnem odpiranju ponudb bodo upoštevane vse ponudbe, ki bodo prispele v roku, navedenem v objavi o javnem zbiranju ponudb in v razpisni dokumentaciji. Komisija bo obravnavala samo popolne ponudbe. Vloge, prispele po 12. uri, dne 26. 11. 2012 bodo zaprte vrnjene ponudnikom. 3. Ponudbena dokumentacija Ponudbena dokumentacija vsebuje sledeče obrazce: – Obrazec 1: Ponudba, – Obrazec 2: Izjava o sprejemanju in izpolnjevanju pogojev javnega razpisa, – Obrazec 3: Izjava o pridobitvi osebnih podatkov iz uradnih evidenc. Vlogi je potrebno priložiti naslednje priloge: – Izpisek iz sodnega registra za pravne osebe oziroma izpisek iz poslovnega registra za samostojne podjetnike posameznike, ki ne smeta biti starejša od treh mesecev. V primeru, da je ponudnik iz katere druge države Evropske unije, mora predložiti uradno prevedeno potrdilo o državljanstvu. – Dokazilo o izpolnjevanju obveznosti v zvezi s plačili davkov in prispevkov. – Originalno potrdilo o plačilu varščine. – Kopija dokazila o državljanstvu. – Kopija osebnega dokumenta. – Kopija davčne številke oziroma ID za DDV. – V primeru, da v postopku sodeluje pravna oseba po pooblaščencu, je potrebno priložiti pisno pooblastilo. Seznam potrebnih prilog Ponudniki morajo ponudbi (OBR-1 + OBR-2 + OBR-3) priložiti: – Izpisek iz sodnega registra za pravne osebe oziroma izpisek iz poslovnega registra za samostojne podjetnike posameznike, ki ne smeta biti starejša od treh mesecev. V primeru, da je ponudnik iz katere druge države Evropske unije, mora predložiti uradno prevedeno potrdilo o državljanstvu. – Potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 30 dni. – Originalno potrdilo o plačilu varščine. – Kopija dokazila o državljanstvu. – Kopija osebnega dokumenta. – Kopija davčne številke oziroma ID za DDV. – V primeru, da v postopku sodeluje pravna oseba po pooblaščencu, je potrebno priložiti pisno pooblastilo.
Občina Kobilje

AAA Zlata odličnost