Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012

Kazalo

Ob-4725/12 , Stran 2525
Ob-4725/12
Slovenske železnice – Infrastruktura, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, Ljubljana, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 z dne 2. 11. 2010) objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo nepremičnin javne železniške infrastrukture v najem za postavljanje in upravljanje objektov in naprav za oglaševanje in obveščanje
1. Predmet javnega zbiranja ponudb: predmet javnega zbiranja ponudb je oddaja lokacij za oglaševanje ter postavljanje oglasnih medijev oziroma namestitev objektov in naprav na zemljiščih in objektih javne železniške infrastrukture v lasti Republike Slovenije ter izvajanje gospodarske dejavnosti oglaševanja in obveščanja na teh oglasnih medijih. Predmet javne ponudbe za oddajo oglasnih mest je razdeljen v štiri sklope: I. sklop – postavljanje oziroma namestitev velikih oglasnih »jumbo« panojev na nepremičninah (seznam mikrolokacij je naveden v prilogi št. 1), II. sklop – postavljanje oziroma namestitev oglasnih steklenih vitrin z oziroma brez osvetlitve – »city light« (seznam mikrolokacij je naveden v prilogi št. 2), III. sklop – postavljanje oziroma namestitev oglasnih panojev manjših površin (seznam mikrolokacij je naveden v prilogi št. 3), IV. sklop – postavljanje oziroma namestitve nadcestnih transparentov in transparentov na objektih (seznam mikrolokacij je naveden v prilogi 4). Lokacije za postavljanje in upravljanje oglasnih objektov se najugodnejšemu ponudniku oddajo v najem skupaj ali po posameznem sklopu oziroma glede na vrsto objektov in naprav, ki so predmet tega javnega zbiranja ponudb. Razpisna dokumentacija s prilogami je od 9. 11. 2012 objavljena spletni strani Slovenskih železnic. 2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik Kot ponudnik lahko na javnem zbiranju ponudb sodeluje vsaka pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki izpolnjuje sledeče pogoje: – je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa (dejavnost oglaševalskih agencij »73.110« ali posredovanje oglaševalskega prostora »73.120«). Kot dokazilo mora ponudnik predložiti izpisek iz sodnega registra ali poslovnega registra Slovenije, – nima neporavnanih zapadlih obveznosti do SŽ – Infrastrukture, d.o.o. (kot dokazilo velja samo potrdilo Področja za ekonomiko Slovenskih železnic, d.o.o.), – da v letu 2010 in 2011 ni posloval z izgubo, – da v preteklih 6 mesecih ni imel blokiranih transakcijskih računov, preko katerih posluje. Izbrani ponudnik mora pri opravljanju razpisane dejavnosti upoštevati vse zakonske in podzakonske akte, odloke in predpise s področja oglaševanja, Zakon o varnosti v železniškem prometu (ZVZelP-UPB1, Uradni list RS, št. 36/10 z dne 4. 5. 2010), Zakon o dopolnitvah Zakona o varnosti v železniškem prometu (ZVZelP-B, Uradni list RS, št. 60/11 z dne 29. 7. 2011 in Navodilo o celostni grafični podobi Slovenskih železnic (URO-2/14. 2. 2002). Izbrani ponudnik bo s sklenitvijo pogodbe in s pridobljenimi dovoljenji ter soglasji pridobil pravico postavljanja in upravljanja objektov in naprav za oglaševanje in obveščanje (veliki objekti za oglaševanje, plakatni panoji z manjšimi površinami, steklene vitrine in transparenti) ter izvajanje gospodarske dejavnosti oglaševanja in obveščanja na teh oglasnih medijih, ki bodo postavljeni na nepremičninah v lasti RS. Vsa potrebna dovoljenja in soglasja za postavitev teh oglasnih medijev si priskrbi izbrani ponudnik sam in na lastne stroške. Izbrani ponudnik mora sam investirati nakup in postavitev oglasnih objektov in naprav in je lastnik le-teh. Izbrani ponudnik mora v času trajanja pogodbenega razmerja Slovenskim železnicam ali Republiki Sloveniji 4 mesece v letu zagotoviti oglaševanje in obveščanje na 40-ih oglasnih medijih. 3. Pogoje, ki jih mora vsebovati ponudba oziroma jih mora izpolnjevati ponudnik: – podatke o ponudniku, – identifikacijsko številko za DDV (kot dokazilo velja potrdilo o vpisu v davčni register) oziroma davčno številko, – da je pravna oseba ali samostojni podjetnik, registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa (kot dokazilo velja samo izpis iz sodnega registra ali poslovnega registra RS), – da nima neporavnanih zapadlih obveznosti do SŽ – Infrastrukture, d.o.o. (kot dokazilo velja samo potrdilo Področja za ekonomiko Slovenskih železnic, d.o.o.), – fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista zakonitega zastopnika oziroma direktorja, iz katere je razvidna EMŠO, – izjavo, da ponudnik sprejema ter izpolnjuje pogoje javnega razpisa, – višino najemnine, ki jo je ponudnik pripravljen plačati in katera ne sme biti nižja od izhodiščne, – predstavitev sedanje dejavnosti ponudnika z referenčno listo, – pogodbo o poslovnem sodelovanju za najem nepremičnin, za katere se daje ponudba, – bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 2.000 EUR. Veljavnost garancije mora biti najmanj do 15. 1. 2012, – izjava o veljavnosti ponudbe najmanj do 15. 1. 2013, – izjava ponudnika, da mu v zadnjih petih letih ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, ki mu prepoveduje opravljanje dejavnosti, – izjava ponudnika, da ima poravnane obveznosti iz naslova davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev ali poslovnih obveznosti v skladu s predpisi RS, – da je državljan RS in da ima stalno prebivališče v RS (samostojni podjetnik, kot dokazilo velja potrdilo pristojnega organa), – dokazilo o zagotovljenih finančnih sredstvih, in sicer: Za pravne osebe: – izjavo o solventnosti pri bankah, ki vodijo transakcijske račune, – potrdilo bank, ki vodijo transakcijske račune, da transakcijski računi v preteklih 6 mesecih niso bili blokirani, – revidirane finančne izkaze za leto 2010 in 2011 ter BON-1/P obrazec za leto 2010 in 2011; – izjavo banke, vezano na bančno garancijo, – izjavo ponudnika, da zoper njega ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek in da njegovo poslovanje ni prenehalo na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe, – izjavo ponudnika, da bo objekte in naprave za oglaševanje izdelal v skladu z veljavno zakonodajo (ustrezni gabariti, finalne obdelave, tehnične karakteristike, varnost, itd) ter da bodo objekti in naprave opremljeni z njegovim logotipom, kar potrjuje s priloženo izjavo, – izjavo ponudnika, da bo kot izbrani ponudnik na javnem razpisu pred postavitvijo oglasnih objektov in naprav pridobil tudi soglasja in dovoljenja pristojnih upravnih organov, – izjavo ponudnika, da bo kot izbrani ponudnik v času trajanja pogodbenega razmerja Slovenskim železnicam ali Republiki Sloveniji 4 mesece v letu zagotovil oglaševanje in obveščanje na 40 oglasnih medijih, – tehnična predstavitev objektov in naprav za oglaševanje, ki jih ponudnik ponuja. Ponudba in vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti v slovenskem jeziku. Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj navedene dokumente, potrdila in izjave in obrazce, kar je še podrobneje navedeno v razpisni dokumentaciji, objavljeni na spletni strani Slovenskih železnic. 4. Bančna garancija: ponudniki morajo ponudbi predložiti izjavo banke, da bo v primeru, če bo ponudnik izbran, izdala brezpogojno bančno garancijo, unovčljivo na prvi poziv, v vrednosti 6 ponujenih mesečnih najemnin za plačilo neplačanih pogodbenih obveznosti za čas veljavnosti pogodbe o poslovnem sodelovanju. Izbrani izvajalec je dolžan bančno garancijo predložiti ob podpisu pogodbe o posl. sodelovanju. 5. Trajanje pogodbenega razmerja: pogodba se bo z izbranim ponudnikom sklenila za določen čas 1 leta od dneva podpisa pogodbe, s tem, da postane veljavna s predložitvijo bančne garancije za zavarovanje plačila pogodbenih obveznosti. 6. Plačevanje občinskih taks in ostalih pristojbin državnih organov: izbran ponudnik je dolžan za najete lokacije, na katerih bo postavil oglasne medije v roku plačevati občinske takse in morebitne ostale pristojbine državnim organom. 7. Izhodiščna mesečna najemnina Za posamezno vrsto objekta in naprave za oglaševanje in obveščanje znaša izhodiščna mesečna najemnina za: I. sklop – enostranski ali stenski »jumbo« pano 65 EUR/enoto in dvostranski »jumbo« pano 110 EUR/enoto; II. sklop – steklena vitrina – 70 EUR/enoto, steklena vitrina – dvostranska 90 EUR/enoto in steklena vitrina – stenska 55 EUR/enoto; III. sklop – mali-srednji pano na plakatno stran 13,00 EUR; IV. sklop – nadcestni transparent oziroma transparent na objektih velikosti 1,2 (višina) x 3 (širina) m 50 EUR/enoto), velikosti 1,2 (višina) x 6 (širina) m 70 EUR/enoto in velikost 1,2 (višina) x 8 (širina) m 90 EUR/enoto. V izhodiščnih mesečnih najemninah niso upoštevani: DDV, morebitni obratovalni stroški (poraba električne energije), katere je dolžan plačati najemnik. Izhodiščna mesečna najemnina se enkrat letno uskladi z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin v RS. Ponudbene cene za višino mesečne najemnine morajo biti najmanj enake oziroma ne smejo biti nižje od izhodiščnih mesečnih najemnin. Ponudnik mora zneske izhodiščne/ih najemnine/najemnin navesti za mesečno obdobje brez vključenega DDV-ja in morebitnih dodatnih stroškov. Ponudnik mora ponudbeno ceno za višino mesečne najemnine navesti za vsak posamezni sklop, za katerega se prijavlja. Izbrani ponudnik si sam in na lastne stroške zagotovi priklop navedenih objektov in naprav za oglaševanje na električno omrežje. 8. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so: a) najvišja ponujena vrednost mesečne najemnine za posamezno vrsto objekta oziroma naprave za oglaševanje in obveščanje oziramo po posameznih sklopih brez DDV – maksimalno št. je 80 točk. Izračun števila točk pri ponujeni vrednosti mesečne najemnine za posamezno vrsto objektov in naprav za oglaševanje in obveščanje se izračuna po formuli: ponujena vrednost mesečne najemnine ponudnika/najvišje ponujena vrednost mesečne najemnine izmed vseh ponudb x število točk. b) vizualni in estetski učinek objektov in naprav za oglaševanje in obveščanje – maksimalno št. je 20 točk Ponudnik mora predložiti tehnično predstavitev objektov in naprav za oglaševanje, ki so predmet te javne ponudbe. Največje dovoljene dimenzije so: – »jumbo« pano – do 12 m² oglasne površine na eni strani, – plakatni panoji z manjšimi površinami do 4,00 m² na eni strani, – steklene vitrine – do 3,00 m², – transparenti: največ 1,2 (višina) x 8 (širina) m. Kakovost materiala objektov in naprav za oglaševanje in obveščanje se bo ovrednotila po naslednjem ključu: – nerjaveča pločevina ali vroče cinkano železo – 20 točk, – železo, zaščiteno s premazi (barvo) – 8 točk, – plastika in drugo – 3 točke. Ponudnik mora v projektu navesti material. c) Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišje št. točk po obeh merilih skupaj ob izpolnjevanju vseh pogojev razpisa. 9. Rok in način predložitve ponudbe: rok za zbiranje ponudb je 26. 11. 2012, do 12. ure. Ponudbe z zahtevanimi dokazili pošljejo ponudniki priporočeno po pošti ali prinesejo osebno na naslov: Slovenske železnice, d.o.o., Področje za nepremičnine, Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, s pripisom: »Ne odpiraj – Ponudba za javno zbiranje ponudb za oglaševanje«. 10. Izločitev ponudbe: vse pravočasno prispele in pravilno opremljene ponudbe bodo po poteku razpisanega roka komisijsko odprte. Ponudbe, ki bodo prispele po roku, ki ne bodo popolne ali ne bodo napisane v slovenskem jeziku, bo komisija Slovenskih železnic – izločila iz nadaljnjega postopka in bo o tem obvestila ključne ponudnike. Komisija Slovenskih železnic bo upoštevala le ponudbe, ki bodo pravočasne z vso zahtevano dokumentacijo in dokazili, ki mora/jo biti razvrščeni po enakem vrstnem redu, kot je naveden v podpoglavju 3.2 razpisne dokumentacije. 11. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika Odpiranje ponudb bo dne 27. 11. 2012 izvedla komisija Slovenskih železnic na sedežu Slovenskih železnic – Infrastruktura, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, Ljubljana. Odpiranje ponudb ni javno. Če je med ponudniki več enakih najvišjih ponudb, lahko komisija pozove najvišje ponudnike k oddaji nove ponudbe ali izvede z najvišjimi ponudniki dodatna pogajanja oziroma ponovi javno zbiranje ponudb ali izvede med najvišjimi ponudniki javno dražbo. Slovenske železnice si pridržujejo pravico, da kadarkoli ustavijo začeti postopek ter da z nobenim izmed ponudnikov ne sklenejo pravnega posla, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti. 12. Rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izboru najugodnejšega ponudnika in sklenitev pogodbe: ponudniki bodo o izboru obveščeni praviloma v roku 15 dni od sprejetega sklepa Poslovodstva Slovenskih železnic – Infrastruktura, d.o.o. Izbrani ponudnik mora pogodbo o posl. sodelovanju in najemu nepremičnin za namene oglaševanja skleniti v roku 15 dni po prejemu pisnega obvestila o izbiri najugodnejšega ponudnika, sicer se šteje, da odstopa od svoje ponudbe. 13. Sklenitev pogodbe o poslovnem sodelovanju: družba Slovenske železnice – Infrastruktura, d.o.o. bo v postopku javnega zbiranja ponudb z najugodnejšim ponudnikom – za vse razpoložljive sklope skupaj ali za vsak posamezni sklop – sklenila pogodbo o postavljanju, izvajanju oglaševanja in obveščanja ter upravljanju z oglasnimi mediji. Pogodba bo sklenjena v obliki notarskega zapisa, ki ima moč izvršilnega naslova. Vse notarske storitve, vezane na sestavo predmetne pogodbe v obliki notarskega zapisa nosi ponudnik. 14. Kontaktni osebi in dajanje dodatnih informacij Ponudniki lahko dobijo dodatne pisne informacije na pisna vprašanja, poslana najkasneje 5 dni pred rokom oddaje ponudb. Odgovorni osebi za posredovanje informacij sta: Gorazd Hartner, e-naslov: gorazd.hartner@slo-zeleznice.si in Saša Grošelj, e-naslov: sasa.groselj@slo-zeleznic.si.
Slovenske železnice – Infrastruktura, d.o.o.

AAA Zlata odličnost