Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012

Kazalo

3356. Odlok o razglasitvi Ježarjeve domačije v Šmartnem za kulturni spomenik lokalnega pomena, stran 8707.

Na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39 in 30/11 – odl. US) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 19. seji 22. oktobra 2012 sprejel
O D L O K
o razglasitvi Ježarjeve domačije v Šmartnem za kulturni spomenik lokalnega pomena
1. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi enota dediščine Ljubljana – Hiša Cesta v Gameljne 11 (EŠD 11237).
Spomenik obsega parcelo številka 9, katastrska občina (1750) Šmartno pod Šmarno goro.
2. člen
Vrednote, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena: Ježarjeva domačija, ki je ime verjetno dobila po stari savski ježi, na kateri stoji v Šmartnem pod Šmarno goro, je bila nekoč velika domačija z več poslopji. Danes je ohranjena le še nadstropna, vrhlevna in vrhkletna stanovanjska kmečka hiša, v arhivskih virih omenjena že leta 1754 in okoli 1870 predelana. Pred 2. svetovno vojno je v njej delovala gostilna, furmanska postojanka in mlin. Stavba z množico obokanih prostorov, likovnih detajlov in hišnim inventarjem predstavlja izjemno dobro in kvalitetno ohranjeno kmečko arhitekturo z vsemi tradicionalnimi elementi osrednjeslovenskega stavbnega tipa v neposredni bližini Ljubljane.
3. člen
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje vseh zunanjih značilnosti, kot so gabarit, zasnova pročelij, značilni naravni materiali ter konstrukcijske značilnosti;
– izvajanje rednih vzdrževalnih del, ki pomenijo popravila in dela na zunanjosti in notranjosti stavbe kot na primer pleskanje, popravilo vrat, oken, zamenjava podov, kritine, zamenjava stavbnega pohištva, kar se načeloma izvede z enakimi materiali in oblikami;
– izvedbo takšnih obnovitvenih ali investicijsko vzdrževalnih del, ki pomenijo izvedbo popravil, gradbenih, inštalacijskih in obrtniških del, s katerimi se ne posega v konstrukcijo objekta in tudi ne spreminja njegove celovitosti ter značaja stavbnega sestava, gradiv, predvsem glede stavbne zmogljivosti, velikosti, namembnosti in zunanjega videza, kakor tudi ne v neposredno okolico spomenika;
– uporaba naj bo uresničena s stanovanjsko, gostinsko in javno namembnostjo.
4. člen
Vplivno območje spomenika se nahaja na parcelah številka: 6/5 – jugovzhodni del, 10, 11 – vzhodni del, 14/2 – vzhodni del in 499/2 – del, vse katastrska občina Šmartno pod Šmarno goro.
Za vplivno območje spomenika velja varstveni režim, ki določa:
– v severnem delu vplivnega območja na parceli številka 6/5, katastrska občina Šmartno pod Šmarno goro, se redno vzdržuje in obnavlja vegetacija;
– v južnem delu na parceli številka 10, katastrska občina Šmartno pod Šmarno goro, je možna nadomestna gradnja v enakih tlorisnih in višinskih gabaritih, vodnjak in drevesa je potrebno ohraniti.
5. člen
Lastnik oziroma upravljavec spomenika bo javnosti omogočal dostop do spomenika in njegovo predstavljanje na podlagi predhodne najave v obsegu, ki ne ogroža spomenika ali posameznih spomeniških vrednot, zlasti ne osnovne namembnosti.
6. člen
Za vse posege v spomenik in njegovo vplivno območje, razen kjer zakon določa drugače, je treba predhodno pridobiti kulturno-varstvene pogoje in kulturno-varstveno soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: zavod).
Kulturno-varstvenih pogojev in kulturno-varstvenega soglasja zavoda ni potrebno pridobivati za posege komunalnih, energetskih in prometnih ureditev na parceli številka 499/2 – del, katastrska občina Šmartno pod Šmarno goro.
7. člen
Lastnik oziroma posestnik mora pooblaščeni osebi zavoda dopustiti dokumentiranje in raziskovanje spomenika.
Lastnik oziroma posestnik ima pravico do odškodnine za škodo, povzročeno z aktivnostmi iz prejšnjega odstavka.
8. člen
Spomenik in vplivno območje spomenika se v zemljiški knjigi zaznamujeta kot zaznamba nepremičnega spomenika etnološkega, zgodovinskega in arhitekturnega pomena.
9. člen
Meja spomenika in vplivnega območja spomenika je vrisana na temeljnem katastrskem načrtu v merilu 1:2880 in topografskem načrtu v merilu 1:5000. Izvirnika načrtov, ki sta sestavni del tega odloka, hranita zavod in Mestna občina Ljubljana.
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 622-42/2011-11
Ljubljana, dne 22. oktobra 2012
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost