Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012

Kazalo

Ob-4720/12 , Stran 2531
Ob-4720/12
Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 86/10, 75/12), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 34/11), objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo lesa na panju – po sklopih
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje. 2. Opis predmeta prodaje: prodaja se les na panju v petih posamičnih sklopih, in sicer: – Sklop 1 a) prodaja lesa na panju (na parc. št. 2057/1, k.o. Kočevje), po Odločbi o odobritvi poseka izbranih dreves št. 3408-06-0404-A034/11, ki jo je izdal Zavod za gozdove Slovenije, s katero se prodaja 14 dreves iglavcev in 177 dreves listavcev oziroma 16 m3 bruto iglavcev in 97 m3 bruto listavcev, kar skupaj znaša 113 m3 bruto odkazanega drevja. – Sklop 2 a) prodaja se les na panju (na parc. št. 696/8, k.o. Nemška Loka), po Odločbi o odobritvi poseka izbranih dreves št. 3408-06-0402-A015/12, ki jo je izdal Zavod za gozdove Slovenije, s katero se prodaja 52 dreves iglavcev in 1008 dreves listavcev oziroma 225 m3 bruto iglavcev in 1906 m3 bruto listavcev, kar skupaj znaša 2.131 m3 bruto odkazanega drevja. – Sklop 3 a) prodaja se les na panju (na parc. št. 507/3, 507/4, k.o. Nemška Loka), po Odločbi o odobritvi poseka izbranih dreves št. 3408-06-0405-A026/12, ki jo je izdal Zavod za gozdove Slovenije, s katero se prodaja 82 dreves iglavcev in 301 dreves listavcev oziroma 51 m3 bruto iglavcev in 282 m3 bruto listavcev, b) prodaja se les na panju (na parc. št. 507/1, 507/2, k.o. Nemška Loka), po Odločbi o odobritvi poseka izbranih dreves št. 3408-06-0405-A028/12, ki jo je izdal Zavod za gozdove Slovenije, s katero se prodaja 269 dreves iglavcev in 1042 dreves listavcev oziroma 447 m3 bruto iglavcev in 1013 m3 bruto listavcev. Les na panju pod točkama a) in b) se prodaja skupaj, kar znaša 1.793 m3 bruto odkazanega drevja. – Sklop 4 a) prodaja se les na panju (na parc. št. 2604/1, 2604/2, 2604/3, 2243, k.o. Kumrova vas), po Odločbi o odobritvi poseka izbranih dreves št. 3408-06-0405-A025/12, ki jo je izdal Zavod za gozdove Slovenije, s katero se prodaja 185 dreves iglavcev in 621 dreves listavcev oziroma 349 m3 bruto iglavcev in 713 m3 bruto listavcev, b) prodaja se les na panju (na parc. št. 2431, 2679, 2680, 2681/1, 2682, 2683, 2684, k.o. Kumrova vas), po Odločbi o odobritvi poseka izbranih dreves št. 3408-06-0405-A023/12, ki jo je izdal Zavod za gozdove Slovenije, s katero se prodaja 6 dreves iglavcev in 225 dreves listavcev oziroma 20 m3 bruto iglavcev in 221 m3 bruto listavcev, c) prodaja se les na panju (na parc. št. 2604/3, k.o. Kumrova vas), po Odločbi o odobritvi poseka izbranih dreves št. 3408-06-0405-A024/12, ki jo je izdal Zavod za gozdove Slovenije, s katero se prodaja 17 dreves listavcev oziroma 19 m3 bruto listavcev. Les na panju pod točkami a), b) in c) se prodaja skupaj, kar znaša 1.322 m3 bruto odkazanega drevja. – Sklop 5 a) prodaja lesa na panju (na parc. št. 5394/131, 5394/132, k.o. Mozelj), po Odločbi o odobritvi poseka izbranih dreves št. 3408-06-0405-A022/12, ki jo je izdal Zavod za gozdove Slovenije, s katero se prodaja 325 dreves listavcev oziroma 409 m3 bruto listavcev. Posekati je dovoljeno le drevesa izbrana in označena s strani Zavoda za gozdove Slovenije. Sečnja in spravilo vsega drevja morata biti izvedena najkasneje do 31. 3. 2013. 3. Vrsta pravnega posla: pogodba o prodaji lesa na panju. 4. Izhodiščna cena Za predmete prodaje je izhodiščna cena naslednja: – za sklop 1: 3.466,00 EUR, – za sklop 2: 81.548,00 EUR, – za sklop 3: 66.971,00 EUR, – za sklop 4: 50.503,00 EUR, – za sklop 5: 13.222,00 EUR. V izhodiščnih cenah ni zajet 20% DDV, ki ga plača kupec. 5. Način in rok plačila kupnine Uspešni ponudnik (kupec) je dolžan kupnino poravnati v enkratnem znesku v roku 8 dni od podpisa kupoprodajne pogodbe. Plačana varščina se uspešnemu ponudniku oziroma kupcu všteje v kupnino v kupoprodajni pogodbi. Vplačana varščina se ne obrestuje. Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla. Kupoprodajna pogodba je avtomatično razdrta, če kupec kupnine ne plača v navedenem roku. Občina ima v tem primeru pravico obdržati varščino, ki jo je uspešni ponudnik plačal v postopku javnega zbiranja ponudb. Obročno odplačevanje kupnine ni možno. 6. Vplačilo varščine Varščina znaša: – za sklop 1: 346,60 EUR, – za sklop 2: 8.154,80 EUR, – za sklop 3: 6.697,10 EUR, – za sklop 4: 5.050,30 EUR, – za sklop 5: 1.322,20 EUR. Varščino je potrebno vplačati na podračun proračuna Občine Kočevje, št. 01248-100005213, odprtega pri UJP Novo mesto, skupaj z navedbo »Varščina za les na panju 2012, za Sklop ___« (dopolniti s številko sklopa). Varščina se vplačuje za vsak sklop posebej. Ponudniki so dolžni vplačati varščino za posamezne sklope najkasneje do 27. 11. 2012, do 10. ure. Vplačilo varščine je pogoj za upoštevanje ponudbe in mora biti priložena ponudbi, saj je obvezna sestavina le-te. 7. Pogoji prodaje: Predmetno premično premoženje se prodaja ločeno po sklopih. Vsak sklop predstavlja zaokroženo celoto in se prodaja po načelu videno – kupljeno. Ponudnik je dolžan k ponudbi za posamezni sklop priložiti navedbo ponujene cene brez DDV, ki ne sme biti manjša od izhodiščne cene, ponudnik pa lahko navede višjo ceno od izhodiščne. Vsi stroški v zvezi z izvedbo in spravilom lesa, vzpostavitvijo gozdnega reda, zaporami cest ter stroški v zvezi s škodo, ki bi nastala pri sečnji in spravilu, bremenijo ponudnika (kupca). Vsa morebitna dovoljenja oziroma soglasja, ki so potrebna za izvedbo del po tem razpisu, si mora ponudnik (kupec) pridobiti sam. Vsi stroški vezani na pridobivanje dovoljenj/soglasij bremenijo ponudnika. Kupec mora spoštovati določila odločb Zavoda za gozdove Slovenije iz 2. točke javnega zbiranja ponudb. Odločbe z manuali so sestavni del razpisne dokumentacije. Izbrani ponudnik (kupec) mora po končanih delih gozdno in prometno infrastrukturo vrniti v prvotno stanje. 8. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb Ponudbo lahko odda pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali fizična oseba, ki je skladno z veljavnimi predpisi registriran in usposobljen za opravljanje dejavnosti izvajanja del v gozdovih oziroma lahko to v njegovem imenu in na njegov račun ta dela v gozdovih opravi za to dejavnost v skladu z veljavnimi predpisi registrirano in usposobljeno podjetje. Ponudnik mora oddati ponudbo, ki vsebuje naslednje sestavine: – potrdilo o plačilu varščine, – potrdilo občinskega Oddelka za proračun, finance in upravljanje premoženja, da ima oseba (fizična ali pravna) poravnane vse zapadle obveznosti do Občine Kočevje, – obr. 1: Podatki o ponudniku (kupcu), – obr. 2: Izjava o ponujeni kupnini (ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene), – obr. 3: Izjava o sposobnosti in usposobljenosti za izvedbo poseka in spravila lesa, – obr. 4: Izjava o vezanosti na dano ponudbo, – obr. 5: Izjava o spoštovanju odločb o odobritvi poseka izbranih dreves Zavoda za gozdove Slovenije, – obr. 6: Izjava o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev javnega zbiranja ponudb za prodajo lesa na panju, – osnutek kupoprodajne pogodbe z parafirano vsaka stranjo, – pooblastilo za zastopanje v postopku javnega zbiranja ponudb, v primeru da ponudnika zastopa pooblaščenec. Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vsa zgoraj zahtevana potrdila, vse izpolnjene obrazce razpisne dokumentacije in parafiran osnutek kupoprodajne pogodbe. Ponudnik lahko zahtevane dokumente predloži v fotokopijah, razen podpisanih priloženih obrazcev in parafirane kupoprodajne pogodbe, ki jih ponudnik predloži v originalu. Prodajalec ima pravico zahtevati vpogled v originalne dokumente. Občina bo v primeru dvoma glede usposobljenosti izvajalca del v gozdu, ponudnika (kupca) pozvala k dostavi dodatne dokumentacije. Ponudnikovo neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti glede registriranosti in usposobljenosti izvajalca del, pomeni razlog za razveljavitev kupoprodajne pogodbe s strani Občine Kočevje. V tem primeru prodajalec zadrži ponudnikovo (kupčevo) varščino, prav tako pa si prodajalec pridružuje pravico povabiti k podpisu pogodbe drugega najugodnejšega ponudnika. 9. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika: Za vsak posamezni sklop bo izbran ponudnik, ki bo ob izpolnjevanju vseh pogojev iz 8. točke razpisa, ponudil najvišjo ponujeno ceno (kupnino) nad izhodiščno ceno oziroma v primeru, da bo ponudnik samo eden, vsaj ceno, ki je enaka izhodiščni ceni. Če je med prejetimi ponudniki več najugodnejših ponudnikov, ki bodo podali enakovredne ponudbe za posamezni sklop, lahko pristojni organ občine: – pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe ali – opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja ali – opravi med najugodnejšimi ponudniki javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki. 10. Sklenitev pogodbe z najugodnejšim ponudnikom: Občina Kočevje bo z najugodnejšim ponudnikom za posamezni sklop sklenila kupoprodajno pogodbo v roku 8 dni od dneva odpiranja pisnih ponudb. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v roku za sklenitev pogodbe, lahko občina kupcu podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni. Če izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, Občina Kočevje zadrži njegovo varščino, prav tako pa si prodajalec pridružuje pravico povabiti k podpisu pogodbe drugega najugodnejšega ponudnika. 11. Nepravočasne/nepopolne ponudbe: Ponudbe, ki so prispele po razpisnem roku (nepravočasna ponudba) ali pravočasna, vendar nepopolna ponudba, bodo izločene iz nadaljnjega postopka. Ne glede na navedeno pa lahko ponudnik, ki je oddal ponudbo, ki vsebuje vse sestavine ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, tako ponudbo dopolni do odpiranja ponudb. 12. Rok vezanosti na ponudbo: rok vezanosti na posamezno ponudbo traja vse do vključno 31. 1. 2013. 13. Vračilo varščine: vplačana varščina, bo po končanem postopku javnega zbiranja ponudb vrnjena tistim ponudnikom, ki ne bodo uspešni, in sicer v roku 15 dni od dneva sklenitve kupoprodajne pogodbe. Plačana varščina se bo vrnila brez obresti. 14. Rok za oddajo ponudb Ponudnik mora oddati svojo ponudbo ločeno – za vsak posamezni sklop posebej (z vsemi zahtevanimi dokumenti iz 8. točke tega razpisa) priporočeno po pošti na naslov občine ali osebno v času uradnih ur na vložišče občine do 27. 11. 2012 do 11. ure. Prepozne ponudbe bodo izločene iz postopka. Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih ovojnicah z oznako: »Javno zbiranje ponudb – les na panju 2012, za Sklop _____ (dopolniti s številko sklopa), Ne odpiraj«. 15. Kraj in čas odpiranja ponudb Odpiranje pisnih ponudb bo v sejni sobi (1. nadstropje) Občine Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje, dne 27. 11. 2012 ob 11.30. Odpiranje ponudb bo zaporedno glede na številko sklopa. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od datuma odpiranja ponudb. Občina Kočevje lahko do sklenitve pravnega posla (podpisa pogodbe), brez odškodninske odgovornosti, prekine oziroma ustavi postopek razpolaganja s stvarnim premoženjem, ne da bi za to navedla razloge. 16. Razpisna dokumentacija, dodatne informacije in ogled Celotno razpisno dokumentacijo (s prilogami in odločbami ZGS) je možno dobiti na spletni strani Občine Kočevje: www.kocevje.si/premicnine-javno-zbiranje-ponudb. Svoja vprašanja v zvezi s prodajo premičnega premoženja v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki pošljete na elektronski naslov: anita.simicic@kocevje.si. Ponudniki si pred oddajo ponudbe lahko samostojno ogledajo predmete prodaje. Vsi stroški vezani na pripravo ponudb, bremenijo ponudnika. 17. Objava: javno zbiranje ponudb se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Kočevje: www.kocevje.si.
Občina Kočevje

AAA Zlata odličnost