Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012

Kazalo

3325. Sklep o pripravi Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Bežigrad–Bukovžlak in Vrhe, stran 8675.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P
o pripravi Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Bežigrad–Bukovžlak in Vrhe
1. člen
ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega akta
Ureditveno območje Bežigrad–Bukovžlak in Vrhe predstavlja območje mešane gradnje – ostalin kmečkih gospodarstev in v manjši meri kmetij, ki so še žive, v novejšem času pa predvsem individualne stanovanjske gradnje. Obravnavano zemljišče leži v območju med regionalno cesto R3-752, odsek Bukovžlak–Teharje in predvideno povezovalno cesto do avtocestnega priključka Celje–vzhod.
Po prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01) je zemljišče znotraj predmetnega ureditvenega območja obravnavano kot stavbno, pod pogojem sprejetja ustreznega prostorskega akta, ki bo podal pogoje gradnje. Po prostorskih sestavinah Celjskega prostorskega plana je zemljišče predvideno za stanovanjsko gradnjo in spremljajoče dejavnosti.
Predvidena sprememba in dopolnitev prostorskega akta (v nadaljevanju: PA) predstavlja razširitev ureditvenega območja. Pobudnik, Borza nepremičnin d.o.o. želi, da se na zemljišče, ki je opredeljeno kot stavbno zemljišče umesti objekt v skladu z rabo na tem območju.
Zemljišče leži v ureditvenem območju, katerega prostorsko urejanje opredeljujeta Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Bežigrad–Bukovžlak in Vrhe, s spremembami in dopolnitvami (Uradni list SRS, št. 10/89, Uradni list RS, št. 31/93, 131/03, 32/09, 39/09, 80/09, 109/10, 34/12), št. projekta 64/87 in 65/87, in Uredba o državnem LN za AC priključek Celje vzhod in povezovalno cesto, Uradni list RS, 92/03, št. projekta 324/99-02, načrtovalca Razvojni center Planiranje Celje.
2. člen
predmet, programska izhodišča in namen
Predmet sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Bežigrad–Bukovžlak je prostorska ureditev, ki bo ob upoštevanju danosti in omejitev obravnavanega območja ter veljavnih normativov podala pogoje prostorske umestitve objekta v skladu z rabo na tem območju.
Pri načrtovanju nove prostorske ureditve je potrebno upoštevati kot robni pogoj predvideno gradnjo povezovalne ceste do avtocestnega priključka Celje vzhod.
Pri zasnovi prostorske ureditve je potrebno smiselno upoštevati priporočila Prostorskega reda Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04).
3. člen
ureditveno območje
Predmet sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev je zemljišče s parc. št. 1047/18, k.o. Bukovžlak.
Območje obravnave je mogoče dopolniti s sosednjimi parcelami glede na boljšo prostorsko zasnovo in glede na pogoje nosilcev urejanja prostora.
4. člen
način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovno rešitev bo izdelal izbrani prostorski načrtovalec na podlagi prikaza stanja prostora, skladno s Spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje 1986–1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list RS, št. 86/01). Izdela se v analogni in digitalni obliki v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A), Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07) ter ostalimi zakonskimi in podzakonskimi predpisi ter normativi na področju urbanističnega načrtovanja in graditve objektov v Republiki Sloveniji.
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev je potrebno upoštevati oziroma preučiti:
– prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01),
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Bežigrad – Bukovžlak in Vrhe, s spremembami in dopolnitvami (projekt št. 64/87, 65/87, RC – Planiranje, Uradni list SRS, št. 10/89, Uradni list RS, št. 31/93, 131/03, 32/09, 39/09, 80/09, 109/10, 34/12),
– Uredba o državnem LN za AC priključek Celje vzhod in povezovalno cesto (projekt št. 324/99-02, RC – Planiranje, Uradni list RS, 92/03).
Kolikor bo za predvideno spremembo potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, je potrebno za dopolnjeni osnutek zagotoviti okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim osnutkom akta poslati pristojnem ministrstvu.
5. člen
nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci
Postopek priprave in sprejemanja OPPN vodi Oddelek za okolje in prostor ter komunalo Mestne občine Celje. Načrtovalca izbere pobudnik.
Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave načrta dajejo smernice k osnutku in mnenja k predlogu, so:
– Mestna občina Celje – Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Referat za promet in varovanje okolja, Trg Celjskih knezov 9, Celje;
– Vodovod – kanalizacija, JP d.o.o., Lava 2 a, Celje;
– Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električni energije d.d., Vrunčeva 2A, Celje;
– Energetika Celje, JP d.o.o., Smrekarjeva 1, Celje;
– Simbio, JP d.o.o.,Teharska 49, Celje;
– Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Izpostava Celje, Lava 42, Celje;
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje;
– Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje – Območna pisarna Celje, Lava 11, Celje;
– Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo – Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana;
– Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, OE Celje, Glavni trg 1, Celje.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
Pristojni nosilci urejanja prostora v skladu z 58. členom ZPNačrt v roku 30 dni podajo prvo mnenje k osnutku in mnenje k predlogu prostorskega akta.
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje v skladu z 58. členom ZPNačrt sporoči, ali je za PA potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
6. člen
roki za postopek
Rokovno je priprava predloga PA vezana na pogodbene obveznosti izbranega načrtovalca z investitorjem.
Postopek priprave in sprejemanja PA poteka skladno z določili 57., 58., 59., 60. in 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju in se predvidoma zaključi v letu 2013.
7. člen
obveznosti v zvezi s financiranjem
Investitor sprememb in dopolnitev PA je pobudnik Borza nepremičnin d.o.o., Gledališka ulica 2, 3000 Celje.
Geodetski načrt za izdelavo sprememb in dopolnitev PA, si je investitor dolžen pridobiti od pooblaščenega izvajalca na svoje stroške. Le-ta mora biti v digitalni obliki izdelan v skladu z 9. členom Pravilnika o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04).
Po končanem postopku je investitor dolžen predati pripravljavcu dva izvoda elaborata v tiskani in digitalni obliki.
8. člen
končne določbe
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-28/2012
Celje, dne 22. oktobra 2012
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost